Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Derlemeler

Ahd ve Misak Derlemesi
Bahai Egitimi
Bahailigin Cinsellige Bakisi
Birlesen Bir Dünyada Sürdürülebilir Toplumlar
Birlesmis Bir Toplum Olusturmak
Büyüme Üzerine Yansimalar-1
Büyüme Üzerine Yansimalar-4
Büyüme Üzerine Yansimalar-6
Büyüme Üzerine Yansimalar-7
Büyüme Üzerine Yansimalar-8
Defin Yasalari ve Vasiyetname
Dua Toplantilari-2
Dua Toplantilari
Dua ve Derin Düsünce
Dünya Vatandasligi
Ekonomik Problemlerin Çözümü
Emre Toplu Giris
En Kutsal Yaprak Hakkinda Hikayeler
Genclik
Hukukullah
Hz. Abdulbahanin Vasiyetnamesi
Kolaylastirici El Kitabi
Küçük Barisa Giris
Milli Konvensin Hazirliklari
Müsavirler Kurumu
Saglikli Bir Gezegen Icin Kadin-Erkek Ortakligi
Saha Büyüme Programi
Sürdürülebilir Bir Gelecek Icin Degerler
Yansima Toplantilari
Çocuklara Nebilden Hikayeler
Çocuklarin Ruhani Egitimi
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Derlemeler : Birlesmis Bir Toplum Olusturmak
BİRLEŞMİŞ BİR TOPLUM OLUŞTURMAK

İnsanın kendi içinde yaptığı bir hesaplaşmada öncelikle su soruya yanıt bulması gerekir: "İnsanlar olarak, bu dünyadaki yaşamımızın amacı nedir?" Bu yanıt olmaksızın, bireyler olarak davranışlarımızı şekillendirmek ve temel bir mutluluğa ulaşmak amacıyla karşılıklı iletişim kurabildiğimiz bir toplum oluşturmak için benimsememiz gereken hareket tarzını açıkça göremeyiz. Bir insanin mutlu olmak için sahip olması gereken kişiliği ve özellikleri nasıl tanımladığımız, her insanin tam bir gelişimi başarabilmesi için gereksinim duyduğu ruhani ve fiziksel çevreyi belirleyecektir.

Doğal olarak, insanin kişiliği ile toplumun ve uygarlığın özellikleri birbiriyle ilişkilidir. Bireyin yasamdaki amacını sorgularken, ailenin ve bunun ötesinde, yerel, ulusal ve dünya toplumunun temel amacını da sorgulamaktan kaçınamayız.

Bugün, kentsel veya kırsal alanlarda, yoksul veya zengin ülkelerde var olan yerleşim merkezlerinin insanin gereksinimlerini karşılamak ve insan ırkının üyelerine mutluluk sağlamak konusunda basarisiz olduğuna dair yaygın inanç, bizi, yeni yasam modellerinin geliştirilmesine ve gelişmeye elverişli bir çevre konusunda yeni kavramlara götürecek olan bir insan bilincinin uyanmakta olduğunun bir kanıtıdır. Bu yaklaşımın temelinde, insanin ruhani bir yapıya sahip olduğunun kabul edilmesi yatmaktadır. Korunması ve beslenmesi gereken, sadece fiziksel vücut değildir. Hem insanin gelişiminin kaynağı ve temeli ve hem de, diğer insanlarla olgun ve gönüllü bir işbirliği kurmasının araçları olan rasyonel ve ruhani özelliklerinin de beslenmesi gereklidir. Yerleşim yeri, insanin doğasının bu üç yönünün - fiziksel, rasyonel ve ruhani - geliştiği fiziksel çevredir.

Toplum, insan yaşamının, özü Tanrı'yı tanımak ve O'na tapmak ve sürekli ilerleyen bir uygarlığı daha da ileri götürmek olan temel amacını yansıtmalıdır. Dua, meditasyon ve insanlığa hizmet ruhu içinde yapılan is, Zatı ve Doğası insanin kavrayışının ötesinde olan, ama Planı ve Kılavuzluğu dünyadaki dinlerin Kurucularının yaşamlarında ve öğretilerinde ortaya çıkan Yüce bir Kaynağa yapılan ibadetin ifadeleridir.

Bu inanç sistemleri ilahi bir planın yürütülmesindeki çeşitli aşamalar ve insan toplumları da her çağda din tarafından oluşturulan bir birliğin fiziksel ifadeleri olarak görülmektedir. Nitekim, aile, kabile ve ulus birliğini yansıtan toplumlar gördük. Bu açıdan bakıldığında, zamanımızda insanin mutluluğu, tüm insanların insan ırkının özde bir olduğunu kabul etmelerini ve insanlığı, çağımızın ruhani yasası ve önde gelen bir gereksinimi olan birliğe ulaştırmak için çaba göstermelerini gerektirmektedir. İster kentte, kasabada veya ister köyde yaşasınlar, erkekler, kadınlar ve çocuklar, Yaratıcıları ve diğer insanlarla kurdukları yakın ilişki sayesinde, kendilerini sadece yakın çevreleri içinde bir araya getirmekle kalmayan, fakat mekan sınırlarını asarak, dünya üzerindeki tüm insanları kucaklayan ruhani bir bağla kaynaşabilirler. Bir yerleşim yeri, sakinlerinin gereksinimlerini ancak böyle bir çerçeve içinde karşılayabilir.

Her insanin içinde gerçek mutluluğu arama ve kendisine ve insanlık ailesine karşı olan yüce sorumluluklarını yerine getirme konusunda içten bir arzu uyandırmak için, toplum yaşamının belirli gerekliliklerin karşılanmasını teşvik etmesi gerekmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

İyi bir karakterin ve dürüstlük, güvenilirlik, şefkat ve adalet gibi ruhani özelliklerin geliştirilmesinin teşvik edilmesi.

Tüm insanların irk, inanç, sınıf, milliyet ve cinsiyet konusundaki bölücü önyargılardan uzaklaşmasına doğru yavaş yavaş eğitilmesi.

İnsanin gelişimini engelleyen her türlü hurafenin, din ile bilimin gerçeğin iki yönü olarak uyum içinde olduklarının anlaşılması yoluyla yok edilmesi.

Her bireyin sahip olduğu essiz hüner ve yeteneklerin, bir is veya bir meslek edinilmesi amacıyla kazanılan bilginin ve becerilerin sadece kişisel doyum için değil, tüm toplumun yaşamının zenginleştirilmesine bir katkı olarak da görülmesi yoluyla geliştirilmesi.

Her iki cinsin de toplumun seçim, yönetim ve karar alma süreçlerine tam olarak katılması.

Böyle bir çevrede bireyler ve toplum, tüm insanların mutluluğu konusuna karşılıklı önem vererek sürekli bir iletişim içinde olacaklardır. Örneğin, toplumun temel birimi olan ve genellikle de birey ile toplum arasındaki en güçlü bağ olan aile, sadece üyelerinin fiziksel rahatı konusunda değil, ruhani gelişimleri konusunda da bir sorumluluğa sahiptir. Evlilik, eslerin özgür seçimi, ebeveynleri onayı ve toplumun yönetim organının denetimi altında gerçekleşmeli ve erkeklerle kadınların gerçek eşitliği, çocukların bir sevgi ve evrensellik ortamı içinde yetiştirilmesi ve ailedeki her bireyin haklarının ve sorumluluklarının kabul edilmesi konularındaki kararlılığa dayanmalıdır.

Yerel, ulusal ve uluslararası bir yönetim modeli, bireylerin inançlarından doğan enerjiyi, bu yaratıcı gücü sistemli bir yolla yeni bir sosyal davranış düzeyi yaratmak amacıyla kullanacak olan kurumlara kanalize etmelidir. Örnek olarak, yerel yönetim kurumu toplumdaki tüm üyeler tarafından gizli oyla ve aday gösterme ve propaganda olmaksızın seçilmelidir. Böylece çıkar çevrelerinden kurtulmuş olan böyle bir yönetim kurumuna, toplumunun refahını sağlama sorumluluğu verilmiş olacaktır. Ancak, kararlarına ve hareketlerine her zaman tüm insanlığa karşı duyduğu sorumluluk yön verecektir. Amacı, sadece toplumunun üyelerinin ötesinde, yardıma ihtiyacı olan herkesi kaynakları çerçevesinde eğitmek, özen göstermek ve yardımcı olmak için çalışmak olacaktır. Her zaman uyumu, gelişimi ve adaleti geliştirmek için çalışacaktır. Toplumun tüm üyelerinin kendi fikirleriyle katkıda bulundukları düzenli toplantılar kanalıyla, hem bireysel ve hem de toplumsal ihtiyaçlar ve hedefler konusunda yapılan meşveretlerle toplumun üyelerine bağlı olacaktır.

Duanın ve meditasyonun bireyin ve toplumun yaşamında sahip olacağı önemli konum, köylerin, kasabaların ve şehirlerin kalbinde yer alacak olan ibadet yerlerinin rolünü destekleyecek ve bunları küresel bir topluma bağlayacaktır. Bu mabetler her türlü geçmişe ve inanca sahip olan tüm insanlara açık olmalı ve çevresinde her toplumun bilim, eğitim, yardim ve yönetim kurumlarının döneceği bir merkez olarak hizmet vermek üzere büyütülmeli ve geliştirilmelidir. Toplumun üyeleri her günün başında dua ve meditasyon için buraya geleceklerdir. Bu şekilde, evde, okulda veya iste olsun, ofiste, çiftlikte veya fabrikada olsun, tüm günlük etkinlikler ruhani bir kaynaktan akacak ve inancın dışa vurulan bir ifadesi olacaktır.

Her ne kadar, organik olarak birleşmiş bir insanlığın sonuçta varacağı zenginlik ve gelecekteki bir dünya toplumu içindeki bireyin ve ortak yaşamın özellikleri ancak silik bir şekilde hayal edilebilse de, böyle bir gelişimin içinde yer alacağı model ve yardıma ihtiyacı olan bir insanlığın sorumluluk sahibi liderlerinin simdi atması gereken adımlar açıkça görülebilmekte ve inanç, cesaret ve kararlılıkla izlenmelidir.

BAHAİ ULUSLARARASI TOPLUMU VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Bahá'í Uluslararası Toplumu uluslararası bir hükümet dışı kurum olarak, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) ve Birleşmiş Milletler Çocuklar Fonu (UNICEF)'nda danışmanlık statüsüne sahiptir ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Halkla İlişkiler Bölümü (DPI) ile işbirliği yapmaktadır. New York, Cenevre, Viyana ve Nairobi'de temsilcilikleri bulunmaktadır.

Bahá'í Uluslararası Toplumu sosyal ve ekonomik kalkınma alanlarında Birleşmiş Milletler programlarıyla olan işbirliği sırasında, ECOSOC, onun işlevsel komisyonları, heyetleri ve ilgili kurumlarıyla birlikte çalışmıştır. Bu etkinliklerde bilgiler sağlamış, bildiriler sunmuş ve su çeşitli konularda broşürler yayınlamıştır: insan hakları, sosyal kalkınma, kadının statüsü, dünya besini, bilim ve teknoloji, nüfus, uyuşturucu kullanımı, çevre, Birleşmiş Milletler Üniversitesi, aile, gençlik, su, suçun önlenmesi, irk ayrımcılığının yok edilmesi, çölleşme ve insan yerleşimleri.

Bahá'í Uluslararası Toplumu ayrıca, Birleşmiş Milletler yıllarına, dünyamızın sosyo-ekonomik sorunlarıyla ilgili olan önemli konferanslarına ve hazırlık ve izleme toplantılarına ve etkinliklerine de katılmıştır.


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :