Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Uluslararasi Teblig Merkezi

26 Kasim 2001
26 Kasim 2003
28 Kasim 2004
5 Kasim 2001
Ivme Kazandirma
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Uluslararasi Teblig Merkezi : Ivme Kazandirma
�VME KAZANDIRMA: B�Y�MEYE UYUMLU B�R YAKLA�IM
Uluslararas� Tebli� Merkezi
Taraf�ndan Haz�rlanan bir Dok�man
Nisan 2003

Y�ce Adalet Evi, d�nya Bahailerine hitap eden 17 Ocak 2003 tarihli mesaj�nda, Be� Y�ll�k Plan��n ba�lamas�ndan itibaren toplu giri� s�recini ilerletmede Bahá'í d�nyas�n�n geli�iminin ikna edici bir analizini ortaya koymaktad�r. 17 Ocak mesaj�n� �kollektif deneyimimiz� �zerinde iyice d���nmek i�in bir �er�eve olarak kullanan bu dok�man, bu deneyimin temelini olu�turan ��renmeyi g�zden ge�irmekte ve sistemli b�y�meyi ilerletmenin g��l�kleri �zerinde daha fazla perspektifler sunmaktad�r. Bu dok�man be� b�l�mden olu�maktad�r:

B�Y�ME V�ZYONU
K�meleri Kategorilere Ay�rmak
�ncelikler Belirlemek
Bir Kurslar Serisiyle �lerlemek
�Giri�im Ruhunu Uyand�rmak�

K�MELER�N B�R B�Y�ME A�AMASINDAN D��ER�NE HAREKET�

Bakir B�lgeleri A�mak

Ortaya ��kan K�melerde Enstit� S�recini Yerle�tirmek

K�meleri Enerjik bir Enstit� S�reciyle Geli�tirmek

Geli�mi� K�melerde B�y�me ve Sa�lamla�may� H�zland�rmak

KURUMSAL KAPAS�TEY� GEL��T�RMEK
B�y�me S�recini �dare Etmek
�dari Yakla��mlar� Yeniden �ncelemek
Bireysel �nisiyatifi Kolayla�t�rmak
B�y�k Say�lara Hizmet Etmek
Baha TOPLUMUNUN K�LT�R�NDE DE����M
Tabanda ��renme ve Planlama
Bir Odak Devam Ettirmek
T�m fertleri G��lendirmek
�D��ad�n�k Oryantasyon�
�NSANLI�IN HZ. BAHAULLAH�A DO�RU HAREKET�
�VME KAZANDIRMA: B�Y�MEYE UYUMLU B�R YAKLA�IM
B�Y�ME V�ZYONU

Son iki y�ld�r d�nya genelindeki inananlar ve kurumlar, �abalar�n� Be� Y�ll�k Plan��n bir b�y�me k�lt�r� yaratma temel stratejisini yerine getirmeye odaklanm��lard�r. Y�ce Umumi Adalet Evi�nin bir mesaj�nda bu strateji �z olarak ��yle tan�mlanmaktad�r:

Be� Y�ll�k Plan iki esas harekete odaklanm�� ve devaml� dikkat gerektirir. Birincisi, Emrin insan kaynaklar�n� geli�tirmek amac�yla, e�itim enstit�s� taraf�ndan sa�lanan kurslar dizisiyle d�zenli inanan ak���d�r. H�z�n� birinciden alan ikincisi ise, co�rafi k�melerin bir b�y�me a�amas�ndan di�erine hareketidir

Bu iki hareket, Bahá'í d�nyas�n�n ��renme deneyiminin merkezinde yer alm��t�r ve bu analizin odak noktas�d�r. Birinci hareket, D�rt Y�ll�k Plan esnas�nda bir e�itim enstit�leri a��n�n olu�mas�yla ba�lam��t�. �kincisi ise, Adalet Evi�nin k�lavuzlu�una yan�t olarak milli toplumlar �lkelerini co�rafi k�melere b�lmeye ba�lad�klar�nda, ancak Be� Y�ll�k Plan�la ba�lad�.

� Milli Ruhani Mahfiller, mahalli Bahá'í toplumlar�n�n g�c�ne ba�l� olmadan, sadece co�rafi ve sosyal kriterler kullanarak, yetki alanlar� dahilindeki b�lgeleri k�me ad� verilen, yak�n yerle�im birimlerini kapsayan sahalara nispeten kolayl�kla b�lme i�ine koyuldular.

Adalet Evi 2002 R�zvan Mesaj�nda, k�melere ve kategorilere ay�rma uygulamas�n�n kurumlara ve inananlara nas�l sistemli bir b�y�me vizyonu verdi�ini tan�mlam��t�r: �� b�yle bir haritaland�rma, iyi d�zenlenmi� bir yay�lma ve g��lenme modelini ger�ekle�tirmeyi m�mk�n k�lmaktad�r.�

K�meleri Kategorilere Ay�rmak

K�me s�n�rlar�n�n baz� durumlarda ancak deneyimle de�i�tirilebilecek �mant�kl� tahmin� olaca��n� kabullenen Milli Ruhani Mahfiller, Adalet Evi�nin 9 Ocak 2001 mesaj�nda ana hatlar� �izildi�i gibi Emrin geli�iminin genel a�amalar�na g�re k�meleri kategorilere ay�rd�lar. Bu ba�lamda, Adalet Evi a�a��daki noktay� vurgulamaktad�r:

Bir k�meyi �u ya da bu kategoriye ay�rmak, stat� ile ilgili bir beyanat yapmak de�ildir. Daha �ok, de�i�en geli�imine uygun bir yakla��m benimsenebilsin diye b�y�me kapasitesini de�erlendirmenin bir yoludur.

B�y�me s�recini sistematik olarak ilerletmek i�in, Milli Mahfiller ve B�lgesel Bahá'í Konseyleri, bir k�menin bir kategoriden di�erine ne zaman ge�ece�ini belirlemek i�in kriterler olu�turmaya �al��t�lar. Baz� durumlarda bu kriterler say�sal hedeflerle ifade edildi, di�erlerinde ise nitel bir tan�mlama benimsendi. Her kategori i�in minimum kriterler tan�mlamak, esas itibar�yla deneyimle geli�en bir s�re�tir. Adalet Evi 17 Ocak 2003 mesaj�nda bu g�revin �nemini ��yle tan�mlamaktad�r:

� ge�erli de�erlendirmeler i�in gereken kriterlerin netle�tirilmesi g�revi, kurumlar�n devam eden bir g��l��� olarak kalm��t�r�. Kat� kriterler belli ki verimli olmaz, ancak de�erlendirmeyi yapmak i�in iyi tan�mlanm�� bir plan gereklidir.

B�lgesel Konseylerin oldu�u yerlerde, genellikle kendi b�lgelerindeki k�melerin �u anki kategorilerini belirlemek i�in en iyi ara� bunlard�r; Muavenet Heyeti �yeleri ve k�me d�zeyindeki alt kurumlar da vazge�ilmez bilgi sa�layabilirler. Adalet Evi�ne g�re bu de�erlendirmede �iki kriter �zellikle �nemli g�r�lmektedir�:

k�mede Emrin b�y�mesi ve sa�lamla�mas� i�in e�itim enstit�s� taraf�ndan yeti�tirilen insan kaynaklar�n�n g�c� ve kurumlar�n bu kaynaklar� hizmet alan�na seferber etme yetene�i.

Bir k�mede uygulanmakta olan stratejilerin, �k�menin de�i�en geli�imine uygun� olmas� i�in kurumlar�n kat edilen geli�meyi periyodik olarak de�erlendirmeleri �nemlidir. Bu sa�land�ktan sonra bir k�menin s�n�fland�r�lmas� de�i�tirilir ve yeni �ncelikler konur.

�ncelikler Belirlemek

K�meleri b�y�me kapasitelerine g�re s�n�fland�rmaya ek olarak, milli ve b�lgesel kurumlar, Plan��n ba�lar�nda hangi k�melere daha �ok odaklanaca�� konusunda �ncelikler belirlediler. Bazen bu, birka� bakir k�meyi a�mak ve baz� zay�f olan k�meleri geli�tirmeyi i�ermi�ti, ancak genel olarak odaklanma, bir �lkedeki iyi geli�mi� k�meler �zerindeydi. Kurumlar k�melerin her kategorisini geli�tirmek i�in gerekli olan strateji t�rlerini anlamaya ba�lay�nca, h�zl� b�y�me i�in �artlar�n en uygun oldu�u birka� umut verici k�meyi se�menin ve sonra da yo�un bir geli�im program� olu�turma y�n�nde �al��man�n avantajl� oldu�u anla��ld�. Adalet Evi ad�na bir Milli Mahfile yaz�lan bir mektuptaki a�a��daki k�lavuzluk, bu t�r durumlar i�in verilen tavsiyeyi yans�tmaktad�r:

�imdi �n�n�zdeki �nemli g��l�k, Avusturya�daki bir ya da iki k�menin yo�un b�y�me programlar�n�n olu�turulabilece�i seviyeye ula�mas�n� sa�lamakt�r. Bu, en ba�ta, �nemli oranda bireyin kurslar dizisiyle kolayla�t�r�c� olacak �ekilde e�itilebilecekleri ve se�ilen k�melerdeki �al��ma �emberlerinin say�s�n� katlayabilecekleri noktaya getirecek kapasiteyle donanm�� olarak �lkenizdeki enstit�n�n daha ileri bir a�amaya gelmesine yard�mc� olmay� i�erecektir. Ge�mi�te, Avusturya�da baz� az�nl�k gruplar� taraf�ndan sergilenen al�c�l�k dikkate al�nacak olursa b�yle bir halk� b�y�k bir say�yla temsil eden en az�ndan bir k�me se�meniz a��k�as� yararl� olacakt�r.

Ba�ka bir Milli Mahfile, Adalet Evi, y�ksek potansiyeli olan birka� geli�mi� b�lgeye odaklanma ihtiyac�n� ��yle a��klamaktad�r:

Konseyler ve M��avirlerle me�veretle, yerel toplumlar�n g��l� bir enstit� s�reciyle g��lenmekte oldu�u birka� k���k co�rafi b�lge belirlemi�siniz. Adalet Evi, Plan��n ikinci y�l� h�zla yakla��rken, �ayet hen�z yap�lmam��sa, bu k�melerden iki veya �� tanesinin, her birinde yo�un bir b�y�me program� ba�latman�n m�mk�n olaca�� noktaya yak�n s�re i�inde ula�abilmeleri i�in �n�m�zdeki aylarda �zel ilgi g�sterilmek �zere se�ilece�ini �mit etmektedir.

Bir Kurslar Serisiyle �lerlemek

Adalet Evi 17 Ocak mesaj�nda, inananlar�n �u anda ve esas olarak i�inde olduklar� �abaya ��yle hitap etmektedir:

�u anda neredeyse her �lkede odak, �ncelikli k�mlerinin hareketini mevcut b�y�me a�amas�ndan bir sonrakine te�vik etmeye y�nelmi�tir. Bu ba�lamdaki geli�menin b�y�k oranda, devaml� artan say�da inanan�n, b�lgeye hizmet eden enstit� taraf�ndan verilen ana kurslar dizisiyle ilerlemesine yard�mc� olmay� ama�layan paralel s�recin etkinli�ine ba�l� oldu�u, dikkati �ekecek �ekilde a��k hale gelmi�tir.

Son iki y�ld�r enstit� s�recine verilen h�z ve �zellikle de inananlar�n bir kurslar serisiyle ilerlemelerini sa�lamak, b�t�n k�talarda hissedildi. Temel seride en az bir enstit� kursunu bitiren kat�l�mc� say�s� artmaya devam etmektedir; ancak en �nemli ba�ar�, kabaran bir ahbap selinin daha y�ksek seviyedeki kurslara devam etmesidir. �rne�in; Be� Y�ll�k Plan��n 18 ay�nda 10.000�den fazla inanan Ruhi 6�y� tamamlam��t�r ki, bu 2001 Nisan ay�ndan beri y�zde 500�den fazla bir art�� demektir. 8000�den fazla inanan�n Ruhi 7�yi tamamlamas� da e�itilmi� kolayla�t�r�c� havuzunda b�y�k bir b�y�me ile sonu�lanm��t�r.

D�nyadaki milli toplumlar�n �o�u yava� giderek temel kurslar serisi olarak, geni� �apl� b�y�meye cevaben �zel olarak uzun y�llar sonras�nda geli�tirilmi� olan Ruhi Enstit� m�fredat�n� benimsemi�tir. Her milli toplumda enstit� s�recini ilerletmeye adanan odaklanma ve enerjinin �����nda, baz� inananlar, e�itim ve tek tip m�fredat kullan�m� konusunda kayg�lar�n� dile getirmi�lerdir. B�yle sabit bir m�fredattan �ok say�da ahbab� ge�irme geni� �apl� giri�iminde, baz� bireylerin ��renme stillerine uygun materyalleri bulamama ihtimali beklenebilir. Adalet Evi, kendi ad�na bir birey inanana yaz�lan bir mektupta bu duruma cevaben a�a��daki yorumu yapm��t�r:

� farkl� k�kene sahip �lkelerden gelen raporlar, Ruhi Enstit� kitaplar�n� benimsemi� olan pek �ok milli Bahá'í toplumunun, bu kitaplar� olduk�a etkili buldu�unu g�stermektedir. Verilen herhangi bir e�itim program�n�n herkese cazip gelmeyece�i ve baz�lar�n�n kat�lmak istemeyece�i do�ald�r� Yine de, �lkenizdeki kurumlar, toplu giri� s�recini ilerletmek i�in kendi planlar� ba�lam�nda belirli kurslar vermede bir tercih yapm��t�r. Adalet Evi, mektubunuzdan bu karara sayg�l� oldu�unuzu ve program�n kendi de�erlendirmenizin birli�in bozulmas� i�in bir neden olmas�n� istemedi�inizi g�rmekten memnun olmu�tur.

Adalet Evi ad�na yaz�lan ba�ka bir mektup, birey inanan�n enstit� s�reci ile ili�kisi konusunda daha �ok a��kl�k sunmaktad�r:

Enstit�n�n sadece yeni tescilliler ve az okuyanlar i�in yararl� oldu�unu s�ylemek do�ru de�ildir. �ok say�da olgun ve derinle�mi� inanan, kendi �lkelerinde toplu giri�i ilerletmede do�rudan katk� sa�lama �abas� i�inde hem ��renci hem de �e�itli kurslar�n e�iticileri olarak enstit� s�recine kat�lmaktad�r. Bu t�r kat�l�mlarla, b�y�menin ve bunu devam ettirmek i�in gerekli hareketin ihtiya�lar� konusundaki anlay��lar�n� geli�tirmi�ler, ruhani ger�eklerin yeni anlay��lar�n� yakalam��lar ve hizmet beceri ve yeteneklerini geli�tirmi�lerdir. Her birinin kendi kapasite ve ihtiyac�na g�re, Kutsal Eserleri kendi ba��na incelemeyi engellemesi bir yana dursun, onlar�n bir e�itim enstit�s� ile i�birli�i s�reci ilerletmi�tir. Yine de, a��k�a bu t�r kat�l�m, nihayette Emre hizmet etme �eklini se�ebilme hAkkana sahip her Bahá'í i�in bir zorunluluk de�ildir. �nemli olan, enstit� s�recinin, ona kat�lmak istemeyenler taraf�ndan bile desteklenmesidir.

Adalet Evi ayn� zamanda, enstit�de �al��an ya da kolayla�t�r�c� olarak hizmet edenlere hi�bir �zel unvan verilmemesi, ahbaplar�n da enstit�ye kat�lmaya dayal� olan herhangi bir ay�r�m d���nmemeleri gerekti�ini a��klam��t�r:

Enstit� e�itimi s�z konusu oldu�unda, belirli kurslar�n al�nabilmesi i�in �ncesinde baz� kurslar� tamamlam�� olmay� beklemek gayet mant�kl�d�r. Ancak, bu kan� di�er Bahá'í aktivitelerine ta��nmamal� ve �lkedeki �e�itim alm��� ve �e�itim almam��� inananlar aras�nda hi�bir ay�r�m yap�lmamal�d�r. Belirli hizmetler i�in inananlar�n �zelliklerinin g�z �n�nde bulundurulmas� gerekti�i do�ald�r. Yine de, bilgi ve deneyim derecelerine bakmaks�z�n, Emrin faaliyetlerine i�tirak etmede yol b�t�n ahbaplara a��k olmal�d�r�

M�fredatla ilgili konulara derinine girmeden dikkatlerini bir sistem oturtmaya y�nlendiren toplumlar, kurslar�n� daha �ok say�da inanana nas�l g�t�receklerini ve enstit� s�recini sa�lamla�t�rmay� daha �abuk ��renebilmi�lerdir. Yine de, Be� Y�ll�k Plan��n ba�lang�c�na kadar pek �ok �lkedeki inananlar enstit�n�n ilk birka� kursundan �teye ilerleyememi�lerdi. Milli Ruhani Mahfillerin enstit� s�recini geli�tirmeleri ve a��k bir odaklanma s�rd�rmeleri g��l���, Adalet Evi ad�na bir Milli Mahfile yaz�lan bir mektupta �ok yerinde tan�mlanm��t�r:

�ok say�da inanan�n bir kurslar dizisinden ge�melerine yard�mc� olmak, say�ca s�rekli olarak artan kolayla�t�r�c�larla birlikte sistemli �al��may�, �al��ma �emberleri a�may� ve kat�l�mc�lar�n geli�imlerini g�zlemek i�in �l��ler i�eren �etin bir g�revdir. S�recin ba��ndaki ahbaplar�n a��k vizyona sahip olmalar� gerekir ve g�revlerini dikkatleri da��lmadan y�r�tebilmelerine izin verilmelidir.

Giri�im Ruhunu Uyand�rmak

D�rt Y�ll�k Plan s�ras�nda Adalet Evi�nin k�lavuzlu�u, inananlar�n seride daha y�ksek kurslar� tamamlad�k�a Emre hizmet etme kapasitelerinin geli�ece�ini vurgulam��t�. 17 Ocak mesaj�nda bu dinamik teyit edilmi�ti:

D�nyada aktivitedeki y�kselme, hangi a�amada olursa olsun, bir k�medeki b�y�menin gerektirdi�i �e�itli faaliyetleri y�r�tmek i�in gereken giri�im ruhunu uyand�rmada bu kurslar�n ba�ar�s�na tan�kl�k etmektedir.

Bu �aktivitedeki y�kselme� en fazla, �al��ma �emberlerinin ve di�er �ekirdek aktivitelerin art���nda kendini g�stermi�tir. Bahá'í D�nya Merkezi�nde mevcut bilgilere g�re, d�nyadaki �al��ma �emberlerinin say�s�, Nisan 2001 tarihi itibar�yla 3600�den Ekim 2002 tarihine kadar neredeyse 9000�e ��km��t�r. Ayn� d�nemde, bireylerin dua toplant�lar�na ve �ocuk s�n�flar�na kat�l�m� s�ras�yla %80 ve %63 oran�nda artm��t�r. Her iki kategorideki en y�ksek art��lar Asya �lkelerinde kaydedilmi�tir. Toplum aktivitelerinin bu h�zl� art���, b�y�k oranda, e�itim enstit�s� kurslar�ndan ald�klar�n� eyleme d�n��t�ren inananlar�n bireysel inisiyatiflerinin ifadesiydi.

K�MELER�N B�R B�Y�ME A�AMASINDAN D��ER�NE HAREKET�

Bakir B�lgeleri A�mak

�nananlarda yenilenmi� �evk ve inisiyatif, bakir k�melerin a��lmas�nda bir �l��de ortaya konmu�tur. Be� Y�ll�k Plan��n ilk iki y�l�nda �o�u �lke ilerlemi� k�meleri yo�un b�y�me program�na do�ru ilerletmeye odaklanm�� olmas�na ra�men, bakir b�lgeler Emre a��ld���nda sistemli b�y�me i�in sa�lam bir temel atmak i�in yo�un �aba g�sterilmi�tir. Adalet Evi�nin k�lavuzlu�u do�rultusunda, �Enstit� programlar�nda deneyim kazanm��� muhacirlerin de�erinin idrakinde olan Milli Mahfiller, enstit� s�recini geli�tirmek i�in a��lmam�� k�melerde yerle�en i� muhacirleri (k�sa ve uzun d�nem) te�vik etmi�tir. Genel olarak, insan kaynaklar� ortaya ��kmaya ba�lad�k�a, �al��ma �emberleri, dua toplant�lar� ve ocak ba�lar� ile birlikte bu b�lgelerde ana bir tebli� arac� olmu�lard�r. Bu, Adalet Evi taraf�ndan s�cak bir yan�t ile kar��lanm��t�r:

�mit etmi� oldu�umuz gibi, bakir k�melerin a��lmas� i�in hedefler, e�itim kurslar� vas�tas�yla edinilen bilgi ve becerilerle donat�lm�� olarak yeni bir sahada Emri yerle�tirmek ve yeni do�acak bir toplumu varl�k alan�na ��karmak i�in yola koyulan enstit� programlar�n�n �evkli kat�l�mc�lar� taraf�ndan an�nda kar��lanmaktad�r.

Kanada�da Milli Mahfil, 2002 Rizvan��na kadar b�t�n �lkedeki dokuz a��lmam�� k�mede i� muhacir yerle�tirme hedefini ilan etti. Bu ama� i�in Mahfil, her birinde toplam 39 inanan�n kendi enstit� serisindeki kitaplar� tamamlad�klar� be� haftal�k iki milli enstit� kampanyas� d�zenledi. R�zvan 2002�ye kadar dokuz hedef b�lgeden alt�s� doldurulmu� ve muhacirlerin be�i kolayla�t�r�c� olarak e�itilmi�ti. Eyl�l 2002 itibar�yla �lke i�i hedeflerin t�m� ba�ar�ld�.

Bu nedenle, i� muhacirleri kolayla�t�r�c� e�itimi almaya te�vik etmek ve bu b�lgelerde enstit� s�recini yerle�tirme �zerinde duran i� muhaceret projeleri uygulamak, bakir k�meler i�in en iyi stratejiler aras�ndad�r. Bazen, geli�mi� k�melere biti�ik hedef b�lgeler tayin etmek yararl� olmu�tur, zira �al��ma �emberleri kolayla�t�r�c�l��� yapabilecek inananlar�n bu b�lgelere ula�mas� daha kolayd�r. Asl�nda, gittik�e artan say�da kolayla�t�r�c�n�n geli�mi� k�melerde e�itilmesiyle, bu ahbaplar bu t�r hizmeti sunmak i�in �ne ��kt�klar�nda i� muhaceret hedefleri artan bir �ekilde kar��lanabilir. Be� Y�ll�k Plan��n ilk y�l�nda muhaceret hareketi ile ilgili raporlar, neredeyse yar�s� Amerikalarda olan 725 inanan�n i� muhaceret i�in aya�a kalkt�klar�n� g�stermektedir.

Ortaya ��kan K�melerde Enstit� S�recini Yerle�tirmek

9 Ocak mesaj�nda �birka� uzak d��m�� yerle�im birimi ve gruba� sahip olarak karakterize edilen bir sonraki geli�im a�amas�ndaki k�meler, �lkeye, k�medeki b�y�menin tarihine ve b�lgenin k�rsal m� yoksa �ehir mi oldu�una ba�l� olarak s�k olarak geni� yelpazede Bahá'í aktiviteleri bar�nd�r�rlar.

Bu kategoride iki farkl� durum a��r basmaktad�r. Ge�mi�te geni� �apl� b�y�me deneyimi ya�ayan ancak �al��mayan bir Mahalli Ruhani Mahfili ve �ok az say�da aktif inanana sahip �ok say�da k�me vard�r. Ayr�ca, uzak d��m�� yerle�im birimi ve gruba ilaveten, baz�lar� sadece temel kapasite ile di�erleri �ok eski deneyim ve aktif toplumlarla �al��an Mahalli Mahfillere sahip, ancak minimum d�zeyde ya da hi� enstit� aktivitesi olmayan k�meler de yayg�nd�r. Bu iki t�rdeki k�melere genel yakla��m, enstit� s�recini g��lendirmek olmu�tur, ancak ara�lar ve h�z bunlar�n kendi �zel �artlar�na g�re farkl�l�k g�stermi�tir.

Geni� �apl� b�y�me deneyimi ya�ayan k�melerde etkili oldu�unu g�stermi� olan bir yakla��m, bir m�belli� e�itim ekibinin olumlu kar��l�k veren ahbaplarla yeniden irtibat kurup b�lgede yava� yava� enstit� kurslar� ba�latmas�d�r. Adalet Evi bu t�r bir yakla��m�, y�llarca irtibata ge�ilmemi� �ok say�da inanana sahip b�lgeler bar�nd�rma g��l��� ya�am�� bir Milli Mahfile tavsiyelerde bulunurken �u a��klamay� yapmaktad�r:

D�nyan�n bir �ok �lkesinde bu g��l��� a�mak, uzun bir Bahá'í listesinin �o�u zaman oldu�u, ancak zaman ge�tik�e Bahá'í aktivitelerinin durdu�u b�lgelere odaklanmaya �nem verilmesini gerektirir. Sizin durumunuzda, yetenekli m�belli� ekiplerinin birbiri ard�ndan bu toplumlar� ziyaret edece�i, bulabildikleri inananlarla vakit ge�irecekleri ve enstit�n�n buralara girip kurslar�n� verebilece�i uygun �artlar olu�ana kadar al�c� ruhlar� tebli� edece�i �zel programlar olu�turman�z iyi olacakt�r.

Asya�da birka� milli toplumda, seride enstit�n�n ikinci Kitáb�n� tamamlam�� olan inananlar bu t�r ziyaretleri �stlenmi�lerdir. Banglade�, Hindistan ve Filipinler�de bu �aba, �ok say�da inanan�n enstit� kurslar�na ve dua toplant�lar�na kat�lmas� ve uzun y�llar sonra tekrar harekete ge�mesiyle sonu�lanm��t�r. Yukar�da bahsedilen mektupta, Adalet Evi bu yakla��m konusunda �u ayr�nt�lar� vermektedir:

� y�llarca hareketsiz kalan yerel toplumlardaki bu t�r kampanyalar�n amac�, �ye listesinde ismi ge�en her Bahai�yi bulmak ve onun stat�s�n� do�rulamak olmayacakt�r. �sim listesi daha �ok, anlaml� konu�malara kat�lmaya, ruhani ger�ekleri ara�t�rmaya ve Emir hAkkanda daha �ok ��renmeye istekli inananlarla kar��la�ma f�rsatlar� yaratan bir ba�lang�� noktas� olarak d���n�lmelidir.

Aktif toplumlara sahip, ancak g��l� bir enstit� varl���ndan yoksun k�melerdeki ilk gereksinim, bu t�r b�lgelerdeki kurumlar�n ve inananlar�n Plan��n uygulanmas�nda e�itim enstit�s�n�n merkezi rol�n�n a��k bir vizyonuna sahip olmalar� ve kendilerini bu �nceli�e adamalar� olmu�tur. Bu anla��ld�ktan sonra, bu k�meler enstit� s�recini geli�tirmek i�in olduk�a h�zl� bir �ekilde ilerleyebilirler.

Basit tabirle, bu k�me kategorisindeki enstit� s�recini ilerletmek, enstit� s�recinde daha fazla say�da ahbap yer alabilsin diye kolayla�t�r�c�lar�n ve �al��ma �emberlerinin say�s�n� artt�rmak anlam�na gelmektedir. Bu hedef, k�medeki insan kaynaklar�n�n seviyesine g�re bir �ok yolla ba�ar�labilir; �rne�in, kolayla�t�r�c� olarak hizmet veren k�sa d�nem i� muhacirlerle, �al��ma �emberlerinin kolayla�t�r�c�l���n� yapan yak�n k�melerden kolayla�t�r�c�larla veya olu�an k�medeki ahbaplar�n ya b�lgelerindeki merkezi e�itim kurslar�na, ya da daha ileri geli�tirilmi� ek kurslara kat�larak bu ortaya ��kan k�melerden ahbaplarla yap�labilir.

Bu k�melerde daha fazla say�da �al��ma �emberi a��ld�k�a, gittik�e artan say�da ahbap enstit�n�n ilk bir veya iki Kitáb�n� �al��ma i�ine koyulmu�tur. Ancak, Adalet Evi, inananlar� tam bir kurslar serisinden ge�irmek i�in bir sistem geli�tirmenin de�erini ve bu d�zenlemenin potansiyel etkisini �u �ekilde �zetlemi�tir:

U�ra� sadece belli bir y�zdenin bir ya da iki kursu almas� de�il, etkili bir uzaktan e�itim sistemi vas�tas�yla birka� kursluk bir seri tamamlamakt�r. �ayet enstit� bunu ba�armaya muvaffak olursa, gittik�e artan say�da ahbap Emre hizmet etmek i�in aya�a kalkt�k�a tebli� i�inin temposunda da paralel bir art�� olacakt�r. Sonras�nda, d�zenli bir yeni tescilli ahbap ak��� enstit� programlar�na girecek ve bu �ekilde sistem bir b�t�n olarak s�rekli bir b�y�me hali i�inde olacakt�r.

K�meleri Enerjik bir Enstit� S�reciyle Geli�tirmek

�bir ya da iki k�menin yo�un b�y�me programlar�n�n olu�turulabilece�i seviyeye ula�mas�n� sa�lamak� i�in g��l� k�meleri daha �ok geli�tirme ve onlar� yo�un b�y�me i�in haz�rlamaya b�y�k dikkat y�nlendirilmi�tir. Bu k�meleri geli�tirmede ana ara�lar; enstit� kampanyalar�, yans�ma toplant�lar� ve �ekirdek aktivitelerin ad�m ad�m katlanmas� olmu�tur. Bu son hedef, en kolay bir �ekilde aray�c�lar� bu aktivitelere davet etmek suretiyle yerine getirilebilir. Bu kategorideki k�melerdeki kurumlar�n ve inananlar�n deneyimleri, �nemli ve ��retici olmu�tur.

Enstit� Kampanyalar�

�Enerjik� enstit� s�recinin anlam� �ok �e�itli �ekillerde yorumlanm�� olmas�na ra�men, daha iyi geli�mi� k�melerde enstit� s�recini ilerletme �abalar�, �nemli say�da ahbab� kurslar serisinden ge�irmeyi ve e�itilmi� kolayla�t�r�c�lar�n say�s�n� h�zla artt�rmay� kapsamaktad�r. Baz� durumlarda bu, �al��ma �emberlerinin say�s�n� artt�rmak i�in devam eden �abalar� �o�altan enstit� kampanyalar� vas�tas�yla h�zl� ve etkili bir �ekilde ba�ar�lm��t�r. �o�u durumda bu kampanyalar, seride ilk birka� Kitáb� tamamlam�� ve tercihen kolayla�t�r�c� olarak hizmet vermi� inananlar�n geri kalan kitaplarda h�zl� bir �ekilde ilerlemelerini sa�layacak �ekilde d�zenlenmi�tir. Bu s�re� b�y�k bir �evk uyand�rm�� ve �s�rd�r�lebilir b�y�menin �n ko�ullar�n��anlamaya ba�layan geni� bir grup yetenekli inananlar�n ortaya ��kmas�na yard�mc� olmu�tur.

Asyatik Rusya�da, Be� y�ll�k Plan��n ilk birka� ay�nda bir enstit� kampanyas�, 76 inanan�n enstit�n�n b�t�n alt� Kitáb�n� bitirerek serideki herhangi bir Kitáb�n kolayla�t�r�c�s� olarak hareket etmeye haz�r hale gelmesiyle sonu�lanm��t�r. Avustralya�n�n Perth, Belarus�un Minsk, Kanada�n�n Vancouver, Mongolya�n�n Ulanbatar, Pakistan��n Kara�i ve Amerika�n�n Los Angeles gibi �ehir k�meleri ve Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Hindistan ve �talya�daki k�rsal ya da yar� �ehir k�meler bu t�r kampanyalar �stlenmi�ler ve k�melerdeki �al��ma �emberlerinin say�s�nda ani art��lar kaydetmi�lerdir. Adalet Evi bu t�r �aba konusunda �u yorumu yapmaktad�r:

Bu �al��man�n ilerlemesine (k�melerin i�ten geli�imi), e�itimden ge�mi� kolayla�t�r�c�lar�n say�s�n� art�rmak �zere bir�ok �lkede giri�ilen kampanyalarla �nemli �l��de g��lenen e�itim enstit�s� s�reci sayesinde g�� verildi�ini g�rmek b�y�k cesaret vermektedir.

Aktif, derinle�mi� inananlar�n oldu�u b�lgelerde, toplumun �yeleri kendilerini s�rece adad�klar�nda kurslar serisi vas�tas�yla bireylerin geli�imi h�zla ilerlemi�tir. Bu dinami�in iyi bir �rne�i, Bat� Avustralya �rne�inde kendini g�stermi�tir. Bu �lkede, bir dizi kampanyalarla desteklenmi�, artan say�da ahbab� enstit�ye dahil etmeye odaklanm�� bir ilgi, 1500 inanan�n�n yar�s�ndan fazlas�n�n enstit� kurslar�na kat�lmas�yla sonu�lanm��t�r. �� aydan k�sa bir s�re i�inde, i�inde aray�c�lar�n da bulundu�u �al��ma �emberlerinin say�s� 52�den 103�e katlanm�� ve bu �tebli� i�inin temposunda art��� neticesinde 36 yeni inanan Emre kat�lm��t�r. Bu rakam, daha �nceki iki y�l�n her birisindeki yeni tescillerin say�s�n�n �� kat� kadard�.

�ekirdek Aktivitelerin Katlanmas�

K�menin bir sonraki geli�im a�amas�na hareketi, ��al��ma �emberleri, dua toplant�lar� ve �ocuk s�n�flar�n�n ve bunlar�n sa�lad��� b�y�menin katlanmas�� ile do�rudan ba�lant�l�d�r. E�itilmi� insan kayna�� havuzu b�y�d�k�e, bu ve di�er aktivitelerde do�al olarak bir art�� meydana gelir. Daha �nce belirtildi�i gibi, son iki y�lda daha �ok kolayla�t�r�c� e�itmeye verilen �nem, d�nya genelinde �al��ma �emberlerinin say�s� �zerinde �nemli bir etken olmu�tur. Bu rakam 10,000�e ula�makla kalmam��, ayn� zamanda da kat�l�mc�lar�n ��te biri enstit� serisinde daha y�ksek kitaplar� �al��maktad�r. Enstit� s�recine yeni inananlar ve aray�c�lar getirme �abalar�, k�melerde yeni bir dinamik yaratm��t�r. Gittik�e artan say�da yeni tescilli enstit� kurslar�na kat�ld�k�a, �sistem bir b�t�n olarak s�rekli bir b�y�me hali i�inde olacakt�r.�

Enstit� s�recinin yaratt��� b�y�yen insan kaynaklar� havuzu, artan say�da iki �ekirdek aktivitenin daha olu�mas�n� m�mk�n k�lm��t�r: dua toplant�lar� ve �ocuk s�n�flar�.

�nsan varl���n�n ruhani boyutunun idraki, enstit� kurslar� vas�tas�yla bir b�lgedeki inananlar aras�nda artt�k�a, dua toplant�lar� geli�meye ba�lar.

D�nyan�n �e�itli b�lgelerinde, dua toplant�lar�n�n say�s�n� artt�rmak i�in �zel �abalar, ruhani ya�am konusunda enstit� kurslar�ndan ilham alan inananlar� kendi ba�lar�na bu t�r toplant�lar �stlenmeye te�vik etmekle ba�lar. Daha �nce d���n�lmemi� say�sal bir b�y�me ile sonu�lanan ba�ka bir yakla��m da, bazen toplant�lar� kendileri organize eden Bahá'í olmayanlar�n evlerinde dua toplant�lar� d�zenlemek olmu�tur. Alt� ayl�k bir s�re boyunca bu uygulamay� yapan Malezya inananlar�, geli�mi� k�melerindeki dua toplant�lar�n� on kat�na, kat�l�m seviyesini de y�zde 40 oran�nda artt�rmay� ba�arm��lard�r.

Dua toplant�lar�n�n katlanmas�, hem �ehir hem de k�rsal kesimde g�r�n��te kolay olmu�tur. Sadece 18 ay i�inde Asya�da dua toplant�lar�na kat�lan ki�ilerin say�s� neredeyse y�zde 200, Amerikalar ve Avrupa�da da y�zde 50 civar�nda artm��t�r.

�Ana dizinin ba�lar�nda al�nan e�itimin do�al bir sonucu� olduklar�n� teyit edercesine b�t�n k�talarda �ocuk s�n�flar�nda g�ze �arpan bir art�� g�r�lm��t�r. G��l� bir k�mede �ocuk s�n�flar�n�n say�s�n� katlama �abalar�, �ok say�da �ocuk s�n�f� ��retmenleri kadrosu e�itmeye dayan�r ve toplumun tamam�na s�k� ula�may� gerektirir; zira Bahá'í �ocuklar say�ca az olabilirler. Afrika �ocuk s�n�flar�nda, Nisan 2001 ile Ekim 2002 aras�nda say�y� neredeyse ikiye katlayarak, en �nemli art��� kaydetmi�tir.

�yi geli�mi� k�melerde, artan bireysel inisiyatif neticesinde, �ekirdek aktivitelerin katlanmas�, yo�un b�y�me program�na do�ru ilerlemede �nemli bir ad�m olarak belirlenmi�tir. Adalet Evi�nin yazm�� oldu�u gibi:

�al��ma �emberleri, dua toplant�lar� ve �ocuk s�n�flar�n�n yerle�mesiyle kazan�lan uyum, bir k�mede b�y�me i�in ilk itici kuvveti olu�turur ve bu �ekirdek aktiviteler say�ca katland�k�a bu itici kuvvet g�� toplar.

Yans�ma Toplant�lar�

�ekirdek aktiviteleri katlaman�n do�al bir arac� da yans�ma toplant�lar�d�r. K�me d�zeyindeki bu toplant�lar, geni�leyen bir insan kaynaklar� havuzunun var oldu�u iyice yerle�mi� b�lgelerde �zellikle etkili olmaktad�r. Bu t�r toplant�larda, �o�unlu�u enstit� s�recinin i�inde var olan kurumlar ve inananlar, konuyla ilgili Be� Y�ll�k Plan dok�manlar�n� �al���rlar, deneyimleri payla��rlar ve k�me i�indeki ba�ar�lar ve g��ler konusunda me�veret ederler. �G�steri�li ve ayr�nt�l� planlardan� ka��narak, ahbaplar, bireysel inisiyatif taahh�tlerini yans�tan k�sa d�nem hedefler ve me�veretten ortaya ��kan kollektif �al��malar �zerinde ortak bir karara ula��rlar. Bu hedefler genellikle, ard�ndan gelen iki �� ayl�k bir d�nemin bir �er�evesini olu�turan bir aktiviteler takvimine d�n��t�r�l�r. D�nyan�n bir �ok k�mesinde, verimli ve keyifli yans�ma toplant�lar�n�n nas�l d�zenlenece�i konusu, ��renmek i�in �nemli bir alan haline gelmi�tir.

Sakinlerin Tamam�na Ula�mak

G��l� bir enstit�ye sahip k�melerin, geli�imin bir sonraki a�amas�na gelmesine, Bahailerin toplumlar�n� halk�n geneline a�ma ve haz�r ruhlar� devaml� olarak artan say�larda Emre k�lavuzlama �abalar� yard�mc� olmu�tur. Bu geli�mi� k�melerin baz�lar�nda, enstit�n�n ilk kursunun kat�l�mc�lar�n�n �o�u aray�c�lar olmu�tur.

O halde, e�itime sistemli bir yakla��m�n, Bahailerin �evrelerindeki topluma ula�malar�, Hz. Bahaullah��n mesaj�n� arkada�lar, aile, kom�ular ve meslekta�larla payla�malar� ve onlar� O�nun ��retilerinin zenginli�ine a�malar� i�in bir yol yaratt��� a�ikard�r. Bu d��ad�n�k y�nelme (oryantasyon), olu�makta olan --tabanda ��renmenin-- en g�zel meyvelerinden birisidir.

Bu konuda, Adalet Evi, dua toplant�lar� ve �ocuk s�n�flar�n�n sundu�u umut verici f�rsatlara dikkat �ekmektedir:

�yi tasarlanm�� ve yarat�c� bir ara�la her iki aktivite daha geni� topluma a��ld�k�a, �o�unlu�u ocak ba�lar�na kat�lmaya ve �al��ma �emberlerinde yer almaya istekli artan say�da aray�c�y� �eker. Sonra da �o�u Hz. Bahaullah�a imanlar�n� ilan ederler ve ba�lang��tan itibaren toplum i�indeki rollerini, dinamik bir b�y�me s�reci i�indeki aktif kat�l�mc�lar olarak g�r�rler.

Alaska�dan Avustralya�ya, Irlanda�dan Hindistan�a Bahailer, aray�c�lar� dua toplant�lar�n �ekmek i�in yarat�c� bro��rler haz�rlam��lard�r. Aile fertleri, kom�ular ve hatta gazete ilanlar�na yan�t verenler, �o�unlukla m�zikle destekleni� ve ard�ndan ikram�n yap�ld��� dualar ve Kutsal Yaz�lardan okumalar i�in Bahailere kat�lmaktad�rlar. Milli toplumlar�n y�zde 75�inden gelen raporlar, Ekim 2002 itibar�yla dua toplant�lar�n�n yakla��k 12,000 kat�l�mc�s�n�n y�zde 20�sinin Bahá'í olmad���n� g�stermektedir.

D��a a��lman�n ayn� �l��de etkili bir �ekli, Bahá'í �ocuk s�n�flar�n�n toplumun daha geni� bir kesimine aktif geni�lemesidir. Toplumun her k�ken ve tabakas�ndan anne Bábalar �ocuklar�n� daha iyi bir ya�ama y�nlendirme arzular�nda ortak ama� g�tmektedirler. Bahailerin �ocuklara ruhani bir alanda e�itim sa�lama tekliflerine yan�t, son derece cesaret verici olmu�tur. Milli toplumlar�n ��te ikisinden gelen raporlara g�re, �u anda Bahá'í s�n�flar�na kat�lan �ocuklar�n 27,000�i, ya da y�zde 40��ndan fazlas�, Bahá'í olmayan ailelerden gelmektedir. Botswana, Lesotho, Dominik Cumhuriyeti, Nikaragua, Panama, Paraguay, Porto Riko, Andaman ve Nicobar Adalar�, Myanmar, Nepal, Tayland, Marina Adalar�, Arnavutluk ve Romanya gibi �lkelerde, Ekim 2002 itibar�yla �ocuk s�n�flar�na kat�lanlar�n y�zde 75�inden fazlas� Bahá'í olmayan ailelerden gelmekteydi.

Hindistan�daki Tamil Nabu eyaletindeki deneyim, ba�ar�l� bir yakla��ma �rnek te�kil etmektedir. Bahá'í �ocuk s�n�flar� ��retmenli�i i�in enstit� e�itimini tamamlayan Bahailer, k�melerindeki se�ilmi� k�yleri ziyaret etmi� ve ske�ler ve posterler kullanarak g�n�m�z toplumunda �ocuklar�n kar�� kar��ya oldu�u tehlikeleri ve ruhani e�itimin �nemini sergiledikleri, halka a��k toplant�lar d�zenlemi�lerdir. �ok say�da anne Bába �ocuklar�n� Bahá'í s�n�flar�na kaydetmi�ler ve her hedef k�mede �ocuk s�n�flar�nda o ana kadar ula��lmam�� bir art�� sa�lanm��t�r. Daha �nce 28 s�n�f�n oldu�u be� k�mede s�n�f say�s� 136�ya ula�m��t�r.

Bahá'í s�n�flar�nda �ocuklar� olan al�c� anne Bábalar� ya da dua toplant�lar�na i�tirak eden bireyleri �al��ma �emberlerine kat�lmaya davet etmek i�in sistematik �abalar�n yap�ld��� her yerde sonu� cesaret verici olmu�tur. Bu ruhlar�n Bahá'í Dini ile tan��malar� ilk ve en �nemli olarak Tanr� Kelam� ile olmu�tur. Aray�c�lar� hemen Hz. Bahaullah��n Yaz�lar�yla birle�tirmek ayn� �ekilde, Emrin Velisi�nin bir tavsiyesini �a�r��t�ran etkili bir yakla��m olmu�tur: �Aray�c�y� s�rekli olarak Tanr� S�z��ne havale etmemiz emredilmi�tir.�

Ayr�ca, Bahá'í olmayanlar bunun hi�bir bask� yada kendi dinine �evirmeye �al��ma �abas� olmad���n�, sadece Bahailerin, Hz. Bahaullah��n ��retilerindeki ruhani g�day� payla�mak i�in ger�ek bir arzu duyduklar�n� fark ettiklerinde, bu insanlar�n olumlu yan�t verdilerini ve kendi kendilerine Bahá'í toplant�lar�na isteklice geldiklerini kaydetmek de g�ven verici olmu�tur. Yak�n zamanda Hindistan, Medchal�de uygulanan bir program, b�yle bir yan�ta �arp�c� bir �rnek olu�turmaktad�r. H�k�metin Sanayi E�itim Enstit�s�nde 80 ��retmen ve ��renciye Bahá'í Dini�nin ahlak e�itimine bak�� a��s� konulu bir sunu� yap�lm��t�r. Bunun sonucunda haz�r bulunanlar�n yar�s�ndan fazlas� bir �al��ma �emberine kat�lmaya karar vermi�lerdir. Ayn� �ekilde, L�ksemburg�da �ocuklar�n ruhani e�itimi konusunda Bahailer taraf�ndan organize edilen halka a��k bir toplant�n�n sonunda y�rede oturanlardan 10 ki�i bir Bahá'í �al��ma �emberine kay�t yapt�rm��lard�r.

Geli�mi� K�melerde B�y�me ve Sa�lamla�may� H�zland�rmak

Yo�un B�y�menin �n Gereksinimleri

Be� Y�ll�k Plan��n ikinci y�l�n�n sonlar�na yakla��rken, d�nyada yakla��k 150 k�me, yo�un b�y�me i�in uygun �artlara ula�m�� olarak belirlenmi�tir. Bu k�melerin �o�unda enstit� s�recinin h�zland�r�lmas�, inananlar�n y�zde 50-60��n�n enstit� kurslar�n�n i�inde tamamen yer almas� ve �nemli bir say�n�n mevcut seriyi tamamlamas�yla sonu�lanm��t�r. �yice motive olmu� bu ahbaplar, Mahalli Ruhani Mahfiller ve Muavenet Heyeti �yelerinin te�vik ve beslemesiyle tebli� alan�nda gittik�e artan say�da bireysel inisiyatifler �stlenmi�lerdir. Bu k�melerdeki �ekirdek aktiviteler, g�r�n�r �ekilde katlamal� bir h�zla artm�� ve bu �toplu giri� i�in ana kap�lar� Bahá'í toplumlar�ndaki yeni tescillilerin �o�u i�in kanal olmu�tur.

Y�ksek bir �evk seviyesi ve g��l� bir sahiplenme duygusu da yo�un b�y�me program�na ba�lamaya haz�r k�melerin �zellikleridir. Yans�ma toplant�lar�na kat�l�m fazlad�r ve canl�l�k vard�r. S�reci sahiplenme duygusu, di�erleri aras�nda, Fona daha �ok katk� ile kendini g�stermi�tir. Ciddi ekonomik zorluklarla kar�� kar��ya olmalar�na ra�men Moldova ve Ukrayna�daki iyi geli�mi� k�melerdeki ahbaplar Emrin b�t�n fonlar�na her zamankinden daha c�mert bir �ekilde katk�da bulunuyorlar. Nepal�de geli�mi� �ncelikli bir k�mede inananlar�n Milli Fona katk�lar� bir �nceki y�la g�re y�zde 100 art�� g�stermi�tir.

Tebli� �abalar�n�n Yo�unla�t�r�lmas�

Adalet Evi 9 Ocak 2001 mesaj�nda yo�un b�y�me program�n�n merkezinde �ayn� �l��de g��l� bir insan kayna�� geli�imiyle uyumlu sa�lam ve sars�lmaz bir b�y�me s�reci yatmas� gerekti�ini� ifade etmi�ti. Tebli� i�i, �hem bireyler taraf�ndan �stlenilen aktiviteler hem de kurumlar taraf�ndan geli�tirilen kampanyalar� kapsayan bir dizi tebli� �abalar�n��

i�erecektir.

Bir Milli Mahfile yaz�lan bir mektupta Adalet Evi, Emre hizmet etmek amac�yla �ok say�da inanan�n sistematik e�itimiyle birle�tirilmi� iyi tasarlanm�� tebli� projelerinin uygulanmas�n�n Emrin b�y�mesini canland�rma ve s�rd�rme y�n�nde �nemli bir ad�m oldu�unu a��klam��t�r.

Adalet Evi 17 Ocak mesaj�nda tebli� projelerini, yo�un b�y�meye do�ru �nemli bir ad�m olarak �zellikle tan�mlam��t�r:

�al�c� kimselere ula�mak ve b�y�me oran�n� daha y�ksek bir seviyeye �ekmek i�in, mevcut b�y�me modeline dikkatle tasarlanm�� projeler eklenmektedir.

D�nyan�n bir�ok b�lgesinde b�y�k kitleleri Hz. Bahaullah��n takip�ileri saflar�na �ekmek esas olarak pek zor bir i� de�ildir�. Geli�mi� k�melerde periyodik yeni tesciller ak�n�n� i�ine almaya haz�r enstit� sistemiyle, �b�y�me oran�n� daha y�ksek bir seviyeye �ekmek� amac�yla bu t�r b�lgelerde k�sa s�reli do�rudan tebli� kampanyalar� ba�latman�n �imdi zaman�d�r. Hindistan�da Andhra Pradesh�teki bir k�mede yak�n zamanda yap�lan be� g�nl�k bir tebli� kampanyas� 194 ki�inin Emri kabul etmesiyle sonu�lanm�� ve bunlar�n 114�� derhal birinci seviye enstit� kursuna kat�lm��t�r. Adalet Evi 17 Ocak mesaj�nda daha �ak geli�mi� k�meler i�in bu hareket y�ntemini �vm��t�r:

Bu t�r projeler, bireylerin �abalar�yla zaten artmakta olan tebli�in temposunu artt�r�r. Geni� �apl� tescilin meydana gelmeye ba�lad��� yerlerde, yeni inananlar�n belli bir y�zdesinin hemen enstit� program�na girmesini sa�lamak i�in haz�rl�k yap�lmaktad�r; zira, birka� mesajda vurgulad���m�z gibi, bu ahbaplar gittik�e b�y�yen bir Bahá'í toplumunun ihtiya�lar�na hizmet etmek i�in �a�r�lacaklard�r.

Tebli� projeleri sonucunda tescil olan yeni inananlar�n b�y�k bir y�zdesi enstit� kurslar�na kat�l�p �ekirdek aktivitelerle kayna�t�ktan sonra ard�ndan ba�ka bir benzer proje ba�lat�labilir. Periyodik tebli� projeleri sadece b�y�me i�in bir kataliz�r g�revi yapmakla kalmaz, ayn� zamanda da bu b�y�me ve sa�lamla�ma devrinin s�rd�r�lmesi, b�y�me s�recinin h�zlanmas�na ve s�rd�r�lmesine yard�mc� olacakt�r.

Tebli� projeleri, �dikkatle planlanm��� ve bir k�medeki toplumun belirli kesimlerine ula��yorsa, �zellikle etkili olacakt�r. Tebli� yakla��mlar� ve materyalleri, �rne�in, belirli meslek gruplar�na (��retmenler, �niversite ��rencileri, avukatlar), etnik gruplara (Yerliler, �inliler, Romanlar), dinlere (hayvanlara tapanlar, Budistler, H�ristiyanlar, M�sl�manlar) ya da kad�nlar ve gen�ler gibi �ah�slara y�nelik olabilir. �zel kitlelere tebli� i�in uygun metotlar ve durumlar i�in sahada �nemli deneyim birikimi olduktan sonra, bu i�le ilgilenen Bahailer, �zel bir gruba has bir kurs d�zenleyerek enstit�ye yard�mc� olabilirler. Bu t�r bir kurs, etkili bir m�belli� olma konusunda temel bir enstit� kursunun bir kolu olarak verilebilir.

Yo�un B�y�menin Dinamikleri

Ahbaplar taraf�ndan s�k�a sorulan bir soru, k�melerinin bir yo�un b�y�me program�na haz�r olaca�� zaman� nas�l bilecekleri y�n�ndedir. G�z ard� edilemeyecek bir g�sterge, b�y�menin kendisidir k�medeki Bahailerin say�s�nda bir art��. G��l� bir enstit� s�reci, �ekirdek aktivitelerin katlanmas� ve bunlar�n entegrasyonu, yerel topluma ba�ar�l� bir d��a a��lma, gittik�e artan say�da bireysel ve kollektif inisiyatifler, canl� bir toplum ya�am� ve devam eden bir ��renme s�recine ba�l�l�k, b�y�meyle sonu�lanacakt�r. Bu, yeni tescillerin yan� s�ra b�lgelerinde yeni bir ruh ve aktivite ile canland�r�lan yeniden harekete ge�mi� Bahaileri i�erir. Bu unsurlar do�al olarak, Adalet Evi�nin 9 Ocak 2001 mesaj�nda, kurumlar aras�nda �g��l� i�birli�i ruhu� ve �makul bir idari kapasite seviyesi� olarak tan�mlanan yo�un b�y�me programlar� i�in �artlarla sonu�lanacak ve bunlar� besleyecektir.

Yo�un bir b�y�me program�, sadece �yo�unluk- sistematik b�y�meye katk� sa�layan bir aktivite yo�unlu�unu belirtir. Geli�mi� k�melerdeki ahbaplar b�lgelerindeki aktivite yo�unlu�unda g�r�lebilir bir de�i�imin fark�na varacaklar ve bu, b�y�me modeline yans�yacakt�r. Yo�un bir b�y�me program�, s�rekli olarak h�zlanan ve tamamen s�rd�r�len bir modeli demektir.

KURUMSAL KAPAS�TEY� GEL��T�RMEK

Be� Y�ll�k Plan��n ilk y�l�nda �stlenilen bir �lkeyi k�melere b�lme s�reci, Emrin kurumlar�n�n �iyi d�zenlenmi� bir yay�lma ve g��lenme modelini ger�ekle�tirmelerini� m�mk�n k�lm��t�r. Milli Mahfiller ve B�lgesel Konseyler, gerekli insan kaynaklar�n� geli�tirmek i�in bir sistemle desteklenen hareket planlar�n�, k�meleri bir geli�im a�amas�ndan di�erine ta��yacak �ekilde planlam��lard�r. Aktif bir k�me gerekli unsurlara sahip oldu�unda ve yeni tesciller ald���nda, yo�un bir b�y�me program�na ba�lamaya haz�r oldu�unu onaylayan, kurumlard�r.

Yo�un b�y�me elde etmek ve s�rd�rmek, Bahá'í kurumlar� a��s�ndan �e�itli yetenekler ve yeni yakla��mlar ister. Raporlar �unu g�stermektedir ki, kapasite geli�tirmek, tedrici olsa da, kurum �yeleri k�me geli�im dinamikleri ve b�y�meye katk� sa�layan s�re�ler konusunda ilk elden deneyime sahip olduklar�nda daha kolay olu�ur.

B�y�me S�recini �dare Etmek

B�y�me s�recini ilerletme ve izlemede, Bahá'í kurumlar� bir dizi motivasyon ve organizasyon kapasiteleri sergilemektedirler. Bir ��renme tutumu hakim oldu�unda ve bireysel inisiyatif ile kollektif �aba aras�nda gereken uyum takdir edildi�inde, bu yetenekler g��lenir.

Te�vik Edici Bir Ortam Geli�tirmek

�nananlar� motive etme ve bir b�y�me k�lt�r�n� besleme gereksinimleri aras�nda �nemli bir unsur da, Adalet Evi�nin 9 Ocak mesaj�nda �tebli�, inananlar�n ya�amlar�n�n hakim bir tutkusudur� ve �kar��l�kl� destek, ��renmeye ba�l�l�k ve hareket �e�itlili�inin takdiri hakim olan normlard�r� dedi�i te�vik edici bir ortam� besleme kapasitesidir. Ayn� mesajda, Adalet Evi, tebli� aktivitesinde bir patlaman�n �devaml� te�vik� e ba�l� oldu�unu da ifade etmektedir.

Yo�un b�y�me haz�rl���nda olan k�melerde, i�birli�i yapan kurumlar�n, ahbaplarla kar��l�kl� bir g�ven ortam� yaratma, yeteneklerini kullanma, ba�ar�lar�n� �vme ve k���k hatalar� g�z ard� etme yetene�ini sergiledikleri g�zlenmi�tir. Bunlar, ortaya ��kan Bahá'í k�lt�r�n�n ayar damgas�d�r ve bu Plan��n ba�ar�s�, kurumlar�n oldu�u gibi bireylerin de bu kapasiteleri hangi �l��de sergileyeceklerine ba�lad�r. Bir Milli Mahfile ad�na yaz�lan bir mektupta Hz. �evki Efendi, Emrin her kademesindeki kurumlar i�in ge�erli te�vik konusunda �u yorumu yapmaktad�r:

�Milli Kurum, Toplumun tam merkezinde, b�t�n �yelere ruhani a�k, enerji ve te�vik pompalayan sa�l�kl� bir kalbin at��lar� gibidir.

K�me D�zeyinde Koordinasyon

K�melerde b�y�me s�recini geli�tirme �al��mas�, organizasyon ve koordinasyon becerileri gerektirir. Bu fonksiyonlar, Adalet Evi�nin tan�mlad��� gibi, yeni bir i�birli�i �er�evesi i�inde y�r�t�lmektedir:

Bu t�r bir program�n yo�un bir b�y�me temposunda y�r�t�lmesi, enstit�, Muavenet Heyeti �yeleri ve asistanlar� ve bir B�lge Tebli� Heyetinin yak�n i�birli�ini gerektirecektir.

Bu kurumlar, etkili i�birli�i vas�tas�yla, bir k�medeki insan kaynaklar� havuzunu sistematik bir �ekilde geni�letme ve bu kaynaklar� tebli� ve di�er hizmet faaliyetlerine mobilize edebilme oran�na g�re k�meyi bir yo�un b�y�me program�na do�ru ilerletmede ba�ar�l� olmu�lard�r. �abalar�n�n temelinde, ba�ar�n�n �hareket �izgilerinin b�t�nle�tirilme edili� tarz� ve benimsenen ��renme tutumuna� dayand��� anlay��� yatmaktad�r.

�yi �al��an Mahalli Ruhani Mahfillerin oldu�u k�melerde, bir koordinasyon heyeti, Muavenet Heyeti �yeleri ve enstit� ile i�birli�i yapan bir heyet olarak bazen Saha Tebli� veya B�y�me Heyeti�nin rol�n� �stlenmi�tir. Her iki durumda, enstit� s�recini ilerletme ve sistematik b�y�me sa�lama g��l�klerini kar��lamak, artan idari kapasiteler gerektirmi�tir ki, bunlardan �nemli birisi de etkili me�verettir. �retken ve zevkli yans�ma toplant�lar� organize etme yetene�i de iyi geli�mi� k�melerin bir �zelli�i olmu�tur.

Devam Eden �statistik Toplama

B�y�me s�recini idare etmek, istatistik toplama gibi belirli pratik beceriler gerektirir; ��nk�, b�y�meyi izlemek i�in onu �l�ebilmek �nemlidir. Enstit�n�n kurslar serisinden ge�en ki�ilerin say�s�, �ekirdek aktivitelerin say�s�, bu aktivitelere kat�lan ki�ilerin say�s� ve yeni tescillerin say�s� gibi bilgileri d�zenli bir esasa g�re kaydetmek suretiyle, ahbaplar tabanda do�ru veriler sa�lamay� ��reniyorlar. �statistik toplamada �zel e�itim, k�me d�zeyindeki ahbaplar i�in �o�unlukla gerekli olmaktad�r. Bu i�, toplumlara a��r� y�k getirmeden, b�y�meyi h�zland�rmak i�in �l��tler belirlemeye ve planlamaya yetecek veriler sa�layacak �ekilde y�r�t�lmelidir. En fazla umut vaat eden k�melerde yakla��k �� ayl�k aral�klarla istatistik takip etmeye �zel �nem verilmektedir ki, b�ylelikle bu k�meleri yo�un b�y�meye do�ru ta��yacak uygun ad�mlar at�labilsin.

�dari Yakla��mlar� Yeniden �ncelemek

Milli Ruhani Mahfiller milli toplumlar�nda ortaya koyduklar� idari yap�n�n Plan��n �ncelikli amac�n� yans�tmas� ve desteklemesi gerekti�ini yava� yava� anlamaya ba�l�yorlar. �nceki y�llarda milli heyetler ve g�rev g��leri bir dizi yerel ve milli aktiviteler ile duyuru olaylar� i�in kurulurken, sistematik b�y�meyi geli�tirme �zerindeki �imdiki odaklanma, bir Milli Mahfilin atamak isteyebilece�i heyetlerin tabiat�n� ve say�s�n� etkilemi�tir. �zellikle k���k milli toplumlar�n bulundu�u �lkelerdeki baz� Mahfiller, milli heyetlerin say�s�n� azaltarak Be� Y�ll�k Plan��n �nceliklerine daha �ok zaman ve enerji ay�rmay� yararl� bulmu�lard�r. Daha az �nem arz eden heyetleri ortadan kald�rmak ya da birle�tirmek de, Milli Mahfillerin �lkelerinde Emrin genel olarak b�y�mesini izleme sorumluluklar�n� daha iyi yerine getirmelerini sa�lam�� ve inananlar� tebli� aktiviteleri i�in serbest b�rakm��t�r.

Bir tak�m Milli Ruhani Mahfillerin, g�revlerine yakla��mlar�nda de�i�iklik yapmalar�na olanak sa�layan �nemli bir geli�me de, B�lgesel Bahá'í Konseylerinin kurulmas�yd�. Bu Milli Mahfiller, Adalet Evi�nin k�lavuzlu�u ile bu yeni kuruma sorumluluk ve yetki vermeyi yava� yava� ��reniyorlar. B�lgelerindeki b�y�me ve sa�lamla�ma planlar�n� izlemekle g�revli olan Konseyler, Be� Y�ll�k Plan��n y�r�t�lmesinde benimsenecek belirli yakla��mlar� analiz edebilmekte ve �b�lgedeki her k�menin i�inde bulundu�u geli�im a�amas�ndan bir sonraki geli�mi� a�amaya ge�mesine yard�mc� olmak i�in esas olarak gereken haz�rl�klar�� (42) i�eren hareket planlar� tasarlayabilmektedir. Bir kez daha sonu� �u olmu�tur ki, Milli Mahfiller daha b�y�k stratejik konulara ve di�er ac�l meselelere odaklanmakta serbest kalm��lar ve tebli� planlar� ve �ncelikler tabandaki �artlara ve kaynaklara daha yan�t verici hale gelmi�tir. Tebli� �al��mas� organizasyonunun, bir Milli Tebli� Heyeti g�zetiminde, B�lgesel Tebli� Heyetleri taraf�ndan y�r�t�ld��� �lkelerde, bu merkeziyet�ilikten uzakl�k prensibinin yararlar� da a�ikard�r.

Yetki verme, Enstit� Y�netim Kurullar� a��s�ndan Milli Mahfiller ve B�lgesel Konseyler taraf�ndan da uygulanmaktad�r. Ad�na yaz�lan bir mektupta Adalet Evi, sorumluluk verme ve enstit� s�recinin idaresi konusunda a�a��daki tavsiyede bulunmu�tur:

B�lgesel enstit�lerin y�netim kurullar� konusunda� B�lgesel Bahá'í Konseylerinin �n�ndeki g��l�klerden birisi de, onlara esasen kendilerine ait g�revleri vermek ve bu g�revleri yerine getirmeleri i�in gerekli olan serbestli�i tan�makt�r. Ayn� �ekilde, y�netim kurullar� da enstit� koordinat�rlerine yeterince serbestlik tan�mal� ve g�nl�k g�revlerini etkili bir �ekilde yapabilmeleri i�in onlar� yeterli yetkiyle donatmal�d�r.

Koordinat�r�n g�nl�k planlar� uygulayarak ve kolayla�t�r�c�lar�n ve gerekirse personel yard�m�yla enstit�n�n temel i�levinin yerine getirilmesini sa�layarak, uygulama seviyesinde �al��mas� gerekir. Y�netim kurulu, enstit� s�recini koordinat�r�n periyodik raporlar� ve ara s�ra yap�lan me�veretler vas�tas�yla bir b�t�n olarak izler. Koordinat�re, fikirlerini payla�abilece�i, enstit�n�n kar��la�t��� g��l�kler ve olanaklar konusunda kurulun g�r��lerini alaca�� ve tavsiyelerinden faydalanaca�� bir ortam sa�layarak koordinat�r�n kolayca ula�aca�� bir birim olmay� isteyecektir. Kurulun, g�revini y�r�tebilmesi i�in bir dizi belirli g�revleri y�r�tmekle m�kellef olan bir heyetin yapt��� gibi s�k s�k toplanmas� gerekmez.

B�lgesel Konsey�e gelince, enstit� gibi himayesi alt�ndaki �nemli bir alt kurumun, kurulma nedeni olan g�revleri ba�ar�yor oldu�unu ve tam kapasite ile i�ledi�ini bilmek istemesi do�ald�r. Daha da �nemlisi, Konsey, Emri kabullenen saf saf destek�iler enstit� s�reciyle kabard�k�a, bunlar�n geni� �apl� b�y�me ve sa�lamla�ma i�ini destekleyerek hizmet alan�nda konu�land�r�ld�klar�n� garantiye almal�d�r. �nsan kaynaklar�n�n bu katlanmas� ve konu�land�r�lmas�, elbetteki, b�lgedeki her k�meyi bulundu�u b�y�me seviyesinden bir sonraki geli�mi� a�amaya ta��yacak b�lgesel bir plan ba�lam�nda y�r�t�lmelidir.

Deneyimler �unu g�stermi�tir ki, Enstit� Y�netim Kurullar�na i�lerini idare etmek i�in yeterli seviyede bir �zerklik verildi�inde, enstit� s�recini ilerletmede, Mahfillerin veya Konseylerin s�reci s�k�ca kendi kontrollerinde tutmaya yeltendikleri �lkelerdekinden daha etkili olmu�lard�r.

Bireysel �nisiyatifi Kolayla�t�rmak

Hizmet yollar�n� bulmaya istekli artan say�da ahbap gruplar�, Be� Y�ll�k Plan ve sonras� i�in Mahalli Ruhani Mahfillerin rol� konusunda baz� sorular sormu�lard�r. Adalet Evi, buna ��yle dikkat �ekmektedir:

B�t�n bunlar, Mahalli Ruhani Mahfiller i�in heyecan verici f�rsatlar a�ar. Onlara tavsiyelerde bulanan ve destekleyen Muavenet Heyeti �yeleriyle i�birli�i i�inde, hem canl� bir toplum ya�am� yaratmak hem de �evrelerindeki toplumu etkilemeye ba�lamak i�in yetki alanlar� dahilindeki b�lgelerde mevcut olup �o�alan insan kaynaklar�n�n enerji ve yeteneklerini kullanmak Mahfillerin u�ra��d�r.

Yo�un b�y�me, h�zla artan say�da �ekirdek aktiviteleri ve di�er �abalar� y�r�tmek i�in bireyleri te�vik etmeye ba�l�d�r ve Mahalli Mahfiller bu s�re�te yard�mc� olmaktad�rlar. �lham ve destekleriyle, �ok say�da bireysel ve kollektif �al��malar do�mu�tur. Enstit� kurslar�nda ilerleyen �ok say�da ahbab�n ve toplumlar�ndaki di�er adanm�� hizmetkarlar�n inisiyatiflerini kabul ederek ve kolayla�t�rarak, Mahfiller, Emrin Velisi taraf�ndan tavsiye edilen bir liderlik tarz�n� kazanmaktad�rlar.

Hem bireyler hem de Mahfiller aras�nda liderli�in birinci �zelli�i, onu izleyen bireylerde var olan enerji ve yetene�i kullanma kapasitesidir.

Planlama �evresi �imdi, k�sa d�nem hedefler belirlemede �o�u zaman birka� Mahalli Mahfil ve inananlar�n aktif kat�l�m�n� i�eren k�me d�zeyine geni�ledi�i i�in, bir Mahfilin ilgi alan� kendi s�n�rlar�n�n �tesine uzanmaya ba�lam��t�r. Vizyonu geni�lemi�, kaynaklar� b�y�m�� ve f�rsatlar� geni�lemi�tir. K�me toplant�lar�n�n �zelli�ini tan�mlarken, Adalet Evi bu daha geni� perspektifin �zelliklerini ima etmektedir:

Y�ce Umumi Adalet Evi, k�me d�zeyindeki periyodik toplant�larda yap�lan me�veretlerin, hareket �izgilerinin, Mahalli Mahfillerin bulundu�u yerle�im birimlerini etkiledi�i durumlarda, onaylar�n� alma ihtiyac�n�n kolayl�kla kar��lamas� i�in Emrin b�y�mesi konusunda d���nce birli�i yarataca��n� �mit etmektedir. �u hat�rlanmal�d�r ki, bu t�r me�veretlerin amac�, belirli pratik hususlara hitap etmenin �tesinde, y�ksek bir �evk seviyesi s�rd�rmek ve haz�r bulunanlar aras�nda bir hizmet ve arkada�l�k ruhu yaratmakt�r. Konu�malar, prosed�r konular�yla ilgili gereksiz kayg� ile ba�ar�s�z hale getirilmemeli, ancak nelerin ba�ar�labilece�i ve s�k� �al��ma ve gayretli �abalar�n meyvelerine tan�k olman�n zevki �zerine odaklanmal�d�r.

B�y�k Say�lara Hizmet Etmek

B�y�menin g��l�kleri t�m seviyelerde kurumlar�m�z�n kapasitelerini s�nayacak ve geli�tirecektir, fakat nihayette bu organlar b�y�k say�da insanlara hizmet etmek i�in tasarlanm��t�r. Ger�ekten de, �Emrin toplum yap�s� i�in kapasite geli�tirme yetene�inin �o�u, �yelerimizin boyutuna ba�l�d�r.� Hz. �evki Efendi, b�y�menin, �dari D�zenimizin gizli g��lerinin ger�ekle�tirilmesinin cevab� oldu�unu temin etmektedir.

Gerek sosyal, gerekse ruhani, ekonomik ya da idari olsun, �u anda inananlar�n kar��la�t��� sorunlar, ahbaplar�n say�s� ve kaynaklar� katlan�p hizmet kapasiteleri geli�tik�e, yava� yava� ��z�me kavu�acakt�r.

Ayn� konu ile ilgili olarak Y�ce Umumi Adalet Evi de ��yle buyurmaktad�r:

Bahá'í toplumunun muazzam bir bi�imde b�y�mesi, ge�mi�teki t�m kay�tlar�n �ok �tesinde ba�ar�lmal�d�r. Buna olan ihtiya� ciddidir, zira bu olmadan �dari D�zenin zahmetli bir �ekilde dikilen kurumlar�na geli�ebilme ve derinle�en umutsuzluk anlar�nda insanl���n acil ihtiya�lar�n� kar��lamada do�alar�nda var olan kapasiteyi yeterince sergileyebilme olana�� sa�lanmayacakt�r.

Bir b�y�me s�recini k�lavuzlama ve s�rd�rme yetene�i, t�m seviyelerde kurumlar�n kapasite ve olgunluklar�na katk� sa�layacakt�r. Adalet Evi, D�rt Y�ll�k Plan��n ba�lang�c�nda R�zvan mesaj�nda bu konuyu �u �ekilde �zetlemektedir:

Ruhani Mahfilin olgunlu�u, sadece toplant�lar�n�n d�zenlili�i ve �al��mas�n�n etkinli�i ile de�il, Bahá'í say�s�ndaki b�y�menin devaml�l��� ile �l��lmelidir.

Bu olgunluk, b�y�meyi artt�rma, artan say�da inanan�n ihtiya�lar�na cevap verme ve Emre hizmetlerini kolayla�t�rma faaliyetlerinde yer ald�k�a, Bahá'í kurumlar�n�n yeteneklerinin geli�tirilmesiyle olur.

Baha TOPLUMUNUN K�LT�R�NDE DE����M

D�rt Y�ll�k Plan��n sonlar�nda Adalet Evi ��yle yazm��t�; �Bahá'í toplumunun k�lt�r� bir de�i�im ya�am��t�r�. E�itim enstit�s� taraf�ndan sunulan �yeni d���nce ve hareket modelleri�, bireyler, kurumlar ve toplumlar �zerinde derin etki b�rakmaktayd�. Bu yeni y�nlendirmenin temelinde, sistematikle�me ve odaklanman�n takdiri ile birlikte Emrin i�lerine daha �ok say�da inanan� katma kararl�l��� ve t�m topluma bilin�li ula�man�n yan� s�ra bir ��renme tutumu yatmaktayd�.

��renme k�lt�r�n�n k�k salmakta oldu�u k�me ve toplum d�zeyinde, ahbaplar�n, ama�l�, sistematik ve g�� verici faaliyetlerin i�inde yer ald�klar� yeni bir dinamik ortaya ��km��t�r.

Tabanda ��renme ve Planlama

K�melerde �al��ma deneyimi konusunda, Be� Y�ll�k Plan��n devam etmekte olan a��l�m� i�in �nemli olan iki g�zlem vard�r. Birincisi, yans�ma toplant�lar�, k�melerin ��renme ortam� haline gelmi�tir. Bu periyodik me�veretler, inananlar�n �konular �zerinde tefekk�r etme, ayarlamalar d���nme, �evk ve d���nce birli�ini s�rd�rmelerini� m�mk�n k�lmaktad�r. K�sa d�nem hedeflerin de�eri hemen fark ediliyor, ��nk� ba�ar�lar ve g��l�kler d�zenli olarak de�erlendirilebiliyor,�engeller kald�r�l�yor, kaynaklar katlan�yor ve dersler ��reniliyor� ayr�ca faaliyet s�reklili�ini kaybetmeden hedeflerde de�i�iklikler yap�labiliyor. ��renme s�recinin �nemli �n gereksinimleri olarak esneklik ve sab�r te�vik edilmektedir. Ahbaplar, b�t�n cevaplar�n �nceden bulunamayaca��n�, ancak deneyimle toplanaca��n� benimsemeye ba�lad�lar. Bu s�reci tan�mlarken, Adalet Evi ��yle yazmaktad�r:

K�me d�zeyinde d�zenlenen me�veret toplant�lar�, imkanlar�n bilincine varma ve �evk uyand�rma amac�na hizmet eder. Burada, resmi karar verme taleplerinden ba��ms�z olarak, kat�l�mc�lar, edinilen dene�imler �zerinde tefekk�r ederler, i� g�r��ler payla��rlar, yakla��mlar ke�federler ve Plan��n amac�na ula�mas�na her birinin nas�l katk�da bulunabilece�inin daha iyi bir anlay���na ula��rlar. Bu t�r etkile�im �o�u zaman, gerek bireysel gerek toplu, bir tak�m k�sa d�nem hedefler �zerinde ortak bir anla�mayla sonu�lan�r. Yaparak ��renme, ortaya ��kmakta olan faaliyet bi�iminin g�ze �arpan �zelli�i haline gelmektedir.

K�melerde �al��man�n ikinci �nemli bir �zelli�i, tabanda planlamaya ge�ilmesidir. Adalet Evi bunu k�me uygulamas�n�n ama�lar�ndan birisi olarak tan�mlam��, ancak Plan��n uygulanmas�nda bireylerin ve mahalli kurumlar�n rolleri a��s�ndan anlamlar� yeni sezilmeye ba�lan�yor. �o�unlukla bir b�lgedeki kaynaklar�n ger�eklerine ba�l� olmayan �sadece bir hedefler listesi� �nden ziyade, yans�ma toplant�lar�ndaki planlama, ger�ekten mevcut olan insan kaynaklar�na dayan�r. E�itim enstit�s�n�n planlama s�reci ve bireysel inisiyatifi harekete ge�irme �zerindeki etkisi geni� bir �ekilde g�r�lm��t�r. Yeni anlay��lar, beceriler ve yeteneklerle donanan bireyler, bir biri ard�ndan k�melerde b�lge planlar�n� destekleme g�revlerini �stlenmek i�in aya�a kalkm��lard�r. Kurumlar�n, �zellikle Muavenet Heyeti �yelerinin te�vikiyle hizmet a�k� uyand�r�lm�� ve �sistematik �aba kanallar�na� y�nlendirilmi�tir.

Bir Odak Devam Ettirmek

D�nyan�n her �lkesindeki kurumsal toplant�larda ve di�erlerinde, toplu giri� s�recinin ilerletme �abalar�nda ahbaplar taraf�ndan sergilenen a��k ve yayg�n odak etkileyicidir. Adalet Evi bu geli�meyi k�lt�r de�i�imi ile ba�da�t�rmaktad�r:

�D�rt Y�ll�k Plan��n ba�lang�c�ndan beri, t�m Bahá'í d�nyas�, Din�in Olu�um �a��n�n birinci y�zy�l�n�n son y�llar�nda, evrensel Planlar�n tek bir oda��n�n gerektirdi�i, toplu giri� s�recinin ilerletilmesinin, k�lt�r alan�nda etkileyici bir de�i�imden ge�mekle m�mk�n olaca�� vurgulanmaktad�r.

Mahalli ve milli d�zeylerde geni� �apl� hedefler takip etmeye al��k�n olan �ok say�da Bahai, tebli� ve di�er �al��malar�n� Plan��n bu �nde gelen amac�na daha do�rudan odaklaman�n zorlu�u ile kar�� kar��ya kalm��lard�r. Bir �faaliyet �e�itlili�i� beklenirken, Adalet Evi�nin k�lavuzlu�u bu faaliyet i�in net bir �er�eve sa�lam�� ve inananlar �eski d���nce tarzlar�n�n, pek �ok y�nden yararl� olsalar da, h�zl� b�y�me i�in yararl� olmad�klar�n�n� fark�na varm��lard�r.

Toplu giri� s�recini ilerletmeye odaklanma harekette sistematik olma ihtiyac�n�n gittik�e artan bir takdiriyle birle�mektedir. B�y�me, birden patlak veren ve k�sa �m�rl� de�il, d�zenli ve s�rekli olmal�d�r. Tan�mlamak gerekirse, s�re�, belirli bir sona do�ru y�nlendirilmi� bir dizi sistematik hareket demektir. �nsan kaynaklar�n� e�itmeye sistematik bir yakla��m �imdiden �nemli sonu�lar vermekte ve k�melerin hareketi vas�tas�yla tebli� i�inin sistematikle�mesi etkisini g�stermektedir. Bu dok�man�n ba�lar�nda ifade edildi�i gibi, Be� Y�ll�k Plan��n amac�na ula�mas�n� sa�layacak olan, bu iki harekete �odaklanm�� ve s�rekli dikkat�dir.

T�m Fertleri G��lendirmek

K�lt�r de�i�iminin �as�l itici arac�� olarak s�z� edilen e�itim enstit�s�, gittik�e artan say�da insan kayna�� �retme becerisiyle, Bahá'í toplumunun eldeki g�revlere yakla��m�n� k�kten de�i�tirmi�tir. �nananlar�n t�m� her zamankinden daha �ok Emre anlaml� ve �nemli hizmet etme �abas�ndalar. Dua toplant�lar� d�zenlemek, �al��ma �emberleri kolayla�t�rmak ya da �ocuk s�n�flar� olu�turmak suretiyle daha �ok say�da ahbap halk �n�nde konu�ma ortam� aramaya ba�l� olmayan hizmet yollar� bulmu�lard�r. E�itim enstit�leri, inananlar�n �toplu giri� s�recini etkinlikle ve sevgiyle kolayla�t�rmalar�n�� sa�layan gerekli �ruhani i� g�r��leri�, �bilgiyi� ve �becerileri� vermi�lerdir. Adalet Evi bu ba�ar� konusunda �u yorumu yapmaktad�r.

B�y�me s�recinin �e�itli y�nlerine inananlar�n y�ksek kat�l�m seviyesi g�stermi� olmalar� �zellikle memnuniyet vericidir. Bir biri ard�ndan k�melerde, b�y�me ve sa�lamla�man�n sorumluluklar�n� omuzlayanlar�n say�s� s�rekli artmaktad�r.

�nananlar�n, �bireysel inisiyatif d�rt�s�nde� yans�lanan artan g�ven ve ba�l�l�klar�, Be� Y�ll�k Plan�da h�z kazanmaktad�r. Bu ba�lamda Adalet Evi ahbaplara �u teminat� vermektedir:

�nananlar, enstit� s�reci vas�tas�yla hizmet etme kapasitelerinde g�ven kazand�k�a, ahbaplar�n yeteneklerinin �ok daha zengin bir ifadesi Bahá'í d�nyas�nda g�r�lmeye ba�lamaktad�r ki, bu zenginlik Emrin gelecekteki geli�iminin iyi bir i�aretidir.

�D��a D�n�k Oryantasyon�

Y�ce Adalet Evi, Be� Y�ll�k Plan��n ba�lar�nda Bahailere toplumun b�t�n fertlerine a��k �al��ma �emberleri, �ocuk s�n�flar� ve dua toplant�lar� a�ma �a�r�s� yapt���nda, bu ifadeler Bahá'í toplumlar�n�n k�lt�r�nde Emrin b�y�me ve insanl��� kucaklama �abalar�yla yak�ndan ba�lant�l� bir de�i�imi i�aret ediyordu.

Bir yerin sakinlerine ula�mada Hz. Bahaullah��n s�zlerinden ilham almaktay�z: �Bu G�n kap�, g�k ve yerin her ikisinden daha geni� bir �ekilde a��kt�r.� Toplum ya�am�m�z�n kap�lar�n� d�� d�nyaya a�mak i�in yo�un bir ortak �abada bulunmak, hem cesaret hem de yarat�c�l�k gerektirir. D�nyadaki Bahá'í toplumlar�n�n aray�c�lar� aktivitelerine �ekme konusunda yarat�c� yollar�n�n �rnekleri �oktur.

Bahá'í toplumunun kap�lar�n� d�� d�nyaya a�man�n �tesinde, inananlar d��a a��lmak i�in de �aba sarf etmektedir. Bahailer sosyal �evrelerini ve nihayette dostluklar�n� geni�letmeye �abalamaktad�r, zira arkada�l�k kalpleri etkilemenin en emin temelidir. Bu ama�lar� s�rd�rmek i�in inananlar, Emre vermekte olduklar� hizmetleri de i�eren �nceliklerini g�zden ge�irmeye ve akrabalar, arkada�lar ve mesai arkada�lar�yla etkile�im i�in daha �ok zaman ay�racak �ekilde ya�amlar�na yeniden y�n vermeye ba�lam��lard�r. Sonu�ta, �ayet tebli� edecek insanlarla tan��m�yorsak, daha etkin m�belli� olmaya �abalaman�n ne anlam� var ki?

�D��a d�n�k oryantasyon� yapmak �unu da g�sterir ki, Bahailerin, d�nya sahnesinde faaliyet g�steren g��leri ve Hz. Bahaullah��n Zuhurunun getirdi�i ��z�mleri daha derinden anlamalar� �nemlidir. Bizim g�revimiz, aray�c�lara hepimizin ayn� d�nyada ya�ad���m�z�, ortak belalarla kar�� kar��ya oldu�umuzu ve insan �rk� i�in benzer, uzun zamand�r tutulan istekleri yerine getirmeye �abalad���m�z� iletmektir. �nsan hemcinslerimizle dayan��ma konusundaki ifadelerimiz samimi bir �ekilde s�ylenmeli ve ger�ekten hissedilmelidir.

�NSANLI�IN HZ. BAHAULLAH�A DO�RU HAREKET�

�u andaki tebli� �abalar�m�z�n temelini olu�turan bir dayanak noktas�, t�m insanl���n Hz. Bahaullah�a do�ru y�neldi�i anlay���d�r.

Tan�kl�k etmekte oldu�umuz �eyin, Hz. Bahaullah��n �ran �ah�na yazm�� oldu�u Levihte �nceden haber verilen, Hz. Abd�lBahá taraf�ndan istekle beklenen, ve Hz. �evki Efendi taraf�ndan kitleler halinde giri�in gerekli ba�lang�c� olarak tan�mlanan, insanl���n Emre toplu giri� s�recinin artan h�z� oldu�una ��phe yoktur.

Herkes ayn� oranda ��renip yan�t vermez, ancak O�na giden yol, h�zlar� ne olursa olsun herkesin s��aca�� kadar geni�tir. �Tanr� Emrinde herkese yer var�, sadece �e�itli halklara a��k oldu�unu de�il, ayn� zamanda da bireylerin Emri anlay�� ve kabullenmelerinde farkl� noktalarda olabileceklerini ifade etmektedir. A��kl�k ve dahil etme tutumu benimsemek, inananlar�n bazen kendileri ile halk�n geneli aras�nda �izmeye �al��t�klar� kesin �izgiyi ortadan kald�rmalar�na yard�mc� olacakt�r.

Her yerdeki Bahailer Emrin d���nda geli�en olaylar�n, Y�ce Umumi Adalet Evi�nin yazm�� oldu�u gibi, �bizimle bu gezegeni payla�anlar�n kalplerinde, sadece Tanr� Emri ile olu�turulabilecek birlik ve adalet �zlemini uyand�rmaya� hizmet etmekte oldu�unun tamamen fark�ndalar. Planlar�n, kampanyalar�n ve yans�ma toplant�lar�n�n hepsi, �lahi Mesaj� bekleyen kitlelerle payla�ma yollar� aramay� ama�lamaktad�r. B�t�n bunlar�n �tesinde, ahbaplar�n Hz. Bahaullah��n �Bu, konu�ulacak g�nd�r� �a�r�s�n� ve Hz. Abd�lBahan�n �kendimizi vermek, ba�kalar�n� O�nun yoluna k�lavuzlamak ve insan ruhlar�n� e�itmek i�in t�m kalbimizle �abalamam�z gerekir� tavsiyesini hat�rlamalar� i�in te�vik edilmeleri gerekir.

??
??
??
??
1
Milli Mahfil taraf�ndan onaylanm�� �eviridir.

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :