Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Uluslararasi Teblig Merkezi

26 Kasim 2001
26 Kasim 2003
28 Kasim 2004
5 Kasim 2001
Ivme Kazandirma
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Uluslararasi Teblig Merkezi : 5 Kasim 2001
ULUSLARARASI TEBL�� MERKEZ�
BAHA� D�NYA MERKEZ�
5 Kas�m 2001
B�t�n K�tasal M��avirlere
�ok Sevgili �al��ma Arkada�lar�m�z,

Dinimizin Yaz�lar�nda sanat, ruhu hareket ettirmek ve Emre hizmet etmek i�in g��l� bir ara� olarak tasvir edilmi�tir. Hz. Abd�lbaha sanat� �verdi ve onun kalpleri uyand�rma ve co�turma kapasitesine tan�kl�k ederdi. Hz. Abd�lbaha, m�zi�in �insan ruhu �zerinde b�y�k etkisi bulundu�unu1� ve tiyatronun �son derece �neme sahip olup, ge�mi�te b�y�k bir e�itim g�c� bulundu�unu ve tekrar �yle olaca��n�2� s�yl�yordu.

Hz. Abd�lbaha ve Hz. �evki Efendi sanat�n bir�ok bi�imini te�vik ettiler ve ayn� zamanda onu Bahai sanat��lar i�in �zel bir hizmet sahas� olarak ilan ettiler. Hz. Abd�lbaha, �Her sanat�n Ruhulkuds��n bir hediyesi oldu�unu�, bu hediyelerin Tanr� �vg�s�n� g�sterdiklerinde en y�ksek ama�lar�n� yerine getirmekte olduklar�n�3� buyurmu�tur. Ad�na yaz�lan bir mektupta Emrin Velisi, bu inanc� bir bireye hitap eden a�a��daki tavsiye ile g��lendirmektedir:

bu gibi konularda yetenekli olduklar�n� d���nen dostlar, yeteneklerini geli�tirip i�lemeli ve Hz. Bahaullah��n d�nyaya �flemi� oldu�u Tanr�sal Ruh�u m�mk�n oldu�unca eserleri vas�tas�yla yans�tmal�d�rlar.

Bu ilham verici k�lavuzlu�a kar��l�k, Y�ce Adalet Evi inananlardan D�rt Y�ll�k Plan��n ba�lang�c�nda �unu istemi�ti:

�� dostlar�n sadece duyuru i�in de�il, ayn� zamanda b�y�me ve sa�lamla�ma �abalar� i�in de sanat�n kullan�m�na daha b�y�k ilgi g�stermeleri istenmektedir. G�zel sanatlar veya g�steri sanatlar� ve edebiyat, Emrin etkisinin yay�lmas�nda �nemli rol oynam��t�r ve oynayabilir. Halk sanat� d�zeyinde ise, k�ylerde, kasabalarda veya kentlerde olsun, bu olas�l�k d�nyan�n her yerinde takip edilebilir.5�

�ki y�l sonra Y�ce Adalet Evi, Bahai D�nya Merkezi Ara�t�rma B�l�m� taraf�ndan haz�rlanan, Yaz�lardan al�nt�lar� i�eren zengin bir kaynak sa�layan ve Emri �abalarda sanat�n kullan�m� hakk�nda vizyonumuzu geni�leten �Emri �lerletmede Sanat�n �nemi� isimli derlemeyi yay�nlad�.

Sanat�n deste�indeki ge�mi� be� y�l�n kay�tlar� b�t�n k�talarda g�ze �arpmaktayd�. Tebli� alan�ndaki sanatsal �al��malarda, en ba�ta gen�lik dans �al��ma gruplar� ve m�zik gruplar� vas�tas�yla ve ayr�ca korolar, tiyatro ve halk sanat� vas�tas�yla �ok h�zl� bir art�� olmu�tur. Bu deneyimler, ilgili bireylerin ziyaret ettikleri toplumlardaki bir�ok dostlar�nki ile beraber kendi dinlerinde sa�lamla�malar�na yard�m etmi�tir. Milli Ruhani Mahfillerle i�birli�indeki ve K�tasal Muhaceret Heyetlerince yard�m edilen M��avirler, bir�ok sanatsal �al��man�n te�vik edilmesine ve desteklenmesine kayda de�er bi�imde katk�da bulundular.

Be� Y�ll�k Plan, sanat� Emrin ya�am�na sunma �abalar�m�zdaki yeni bir a�amaya e�lik etmektedir. B�y�me ve sa�lamla�ma �abalar�n�n di�er b�t�n y�nleri ile birlikte oldu�u gibi, zaman�n ihtiya�lar� sanat�n kullan�m�nda daha sistematik olmam�z� gerektirmektedir. Ona, basit olarak programlar�m�z�n bir e�lencesi ya da planlamam�zda sonradan akla gelen bir fikir g�z�yle bak�lmamal�d�r. Aksine tebli� planlar�m�z�n ve toplum ya�am�m�z�n ayr�lmaz bir par�as� haline gelmelidir. Sanat�n toplu giri� s�recinde oynayaca�� hayati bir rol� vard�r.

Dostlar�n sanatsal yeteneklerini ve d���ncelerini ifade edebildikleri do�al bir kanal �al��ma �emberidir. Sanat�n te�vik edilmesinin yakla��mda daha sistematik ve ilgi merkezinde daha tabana y�nelik olmas�n�n gerekti�i bu kritik anda, Ruhi Enstit�s� m�fredat�n�n 7. Kitáb�ndaki bu konu hakk�nda sunulan materyale sahip olmada �ansl�y�z. Bu kitaptaki �Sanat�n Tabana Sunulmas�� �nitesi, g�zelli�in takdir edilmesinin bizi daha �st varl�k alemlerine y�kselten ruhani g��lerden birisi oldu�unu a��klamaktad�r. Bu �ekicilik yetisini g��lendirmek, dostlar�n sanat�n �e�itli bi�imleriyle kar�� kar��ya getirilmesi i�in yararl�d�r. Kolayla�t�r�c�lar, dostlar�n ruhani geli�mesini art�r�p anlaml� hizmete g�t�ren yollar a�acak bir �ekilde sanat� �al��ma �emberlerine katmaya te�vik edilmektedir. �Bir kolayla�t�r�c�, sanat�n tabana bir sunucusu olmak suretiyle, i�inden ilham ve g�zelli�e kar�� �ekicilik g�c� akabilen yarat�c� kanallar� ortaya ��kar�r.6�

E�er sanat bu gibi programlara dahil edilirse dua toplant�lar�n�n g�zelli�i de b�y�k �l��de art�r�labilir. D�rt Y�ll�k Plan��n ba�lang�c�nda Y�ce Adalet Evi, dua toplant�lar�n�n �toplumun ruhani ya�am� i�in gerekli7� oldu�unu belirtmi�ti; onlar ayn� zamanda �geni� �apl� b�y�me ve sa�lamla�man�n ayr�lmaz par�as�8� olan bir tedbirdir. Dualar�n ve �ark�lar�n m�zik e�li�inde s�ylenmesi ve tilavetle okunmas� neredeyse bir �ok k�lt�rdeki uygulamalarla e�anlaml�d�r. Hz. Abd�lbaha, m�zi�in �ilahi ve etkileyici� ve �ruhun ve canl�l���n g�das�9� oldu�unu s�yl�yordu. Tilavetle okumada yetenekli olan bir bireye �unu yazm��t�:

�Ruhlar�n canlanmas�, kalplerin �ekilebilmesi ve herkesin Tanr� sevgisi ate�iyle alevlenebilmesi amac�yla senin bu yetene�i dua ve yalvar��ta kullanabilmen i�in Tanr�ya dua ediyorum!10�

�ocuk s�n�flar�, sanat�n gerekli bir unsur olmas�n�n gerekti�i toplum ya�am�n�n bir ba�ka y�n�n� temsil ederler. Hem �ark� s�yleme ve geleneksel veya �a�da� �alg�lar� �alma gibi �e�itli m�zik �ekilleri, hem de hikaye anlatma, tiyatro, dans, resim, kukla oynat�m� ve geni� bir el sanatlar� alan�, b�t�n seviyelerdeki s�n�flara sunulabilir. Hz. Abd�lbaha m�zik hakk�nda ��yle buyurmu�tur:

�M�zi�in �ocuklar�n kalplerinde harika bir etkisi ve n�fuzu vard�r� Bu �ocuklar�n kalplerine bah�edilen Allah vergisi gizli yetenekler, m�zik ortam� vas�tas�yla ifade bulacaklard�r.11�

Aktiviteler k�meler seviyesinde organize edilmeye ba�lad��� i�in, �imdi bir ba�ka uygulama alan� kendisini sanat�n kullan�lmas� i�in sunacakt�r. K�me toplant�lar�nda, k�lt�relolaylarda ve di�er toplant�lardaki m�zik ve tiyatro gibi sanatsal anlat�mlar, Hz. Abd�lbaha�n�n yazm�� oldu�u gibi, �Tanr� sevgisi ate�iyle alevlenmelerini12� m�mk�n k�larak kalpleri canland�racakt�r. Bahai olmayan sanat��lar yeteneklerini payla�mak �zere bu gibi faaliyetlerde davet edildikleri zaman, Emrin n�fuz edici ruhuyla da temasa gireceklerdir.

M��avirler Heyetlerinin Sanat� Te�vik Etmedeki Rol�

Baz� m��avirler i�in sanat� te�vik etme halihaz�rda �nemli bir aktivite sahas� olmu�tur ve di�erleri i�in de sadece arada s�rada bir ilgi s�z konusudur.

Enerjilerimiz s�k s�k yeteneklerimizin ya da ilgilerimizin oldu�u alanlara y�neldi�i i�in bunun anla��lmas� m�mk�nd�r. Bununla birlikte, bu anda M��avirler Heyetlerine hitap ediyor ve her k�tadaki ko�ullara g�re a�a��daki somut tedbirlerin g�z �n�ne al�nmas�n� �neriyor olmam�z, tamamen, Be� Y�ll�k Plan�da sanat�n kullan�m�na daha sistematik ve yo�unla�t�r�lm�� bir yakla��m ihtiyac� duyuldu�unu d���nd���m�z i�indir:

K�tadaki Bahai sanat��lar hakk�nda bir bilgi toplama noktas� olarak hareket edecek ve sanat��lar aras�ndaki ileti�imin geli�mesine yard�m edilebilecek vas�talar geli�tirecek bir g�rev g�c�, dan��man grubu veya birey koordinat�r gibi bir i�leyi� meydana getirin.

Milli Mahfilleri, �al��ma �emberlerine, dua toplant�lar�na ve �ocuk s�n�flar�na sanat�n sunulmas�na yo�un dikkat g�stermeleri i�in te�vik edin.

Sanat�, birbirini izleyen kurslar� y�r�tmeye olan ilgi merkezini tehlikeye atmadan kaliteyi art�rmas� i�in �al��ma �emberlerinin i�ine katman�n �nemini anlamalar�nda Enstit� Y�netim Kurullar�na yard�mc� olun.

Milli toplumlar�n mahalli yetenekleri belirlemesine ve sanatsal aktiviteyi Bahai toplum ya�am�nda geli�tirmelerine yard�m etmek i�in kaynak ki�ilerden yararlanmaya daha b�y�k �nem verin. Bu, K�tasal Muhaceret Heyetlerinin ve Uluslararas� Vekalet Fonu�nun �zel yard�m�n�n olabilece�i bir sahad�r.

Sanatsal aktiviteyi desteklemek �zere Tebli� Yard�m Fonu ve Yaz�l� ve G�rsel ��itsel Materyal Yard�m Fonu�nun daha fazla kullan�m�n� te�vik edin. Heyetler, bu iki fona ba�vurulabilecek geni� ve iyi planlanm�� kullan�mlar �zerinde me�veret edebilirler.

Sanat�n desteklenmesi hakk�nda, b�t�n �yelerin haz�r bulundu�u toplant�larda d�zenli olarak me�veret edin.

Sanatta kaynak ki�ilerden daha fazla yararlanma biraz itina gerektirebilir. Bu �zel �abaya D�rt Y�ll�k Plan boyunca hitap edilmi�ti; ancak �imdi, milli ve mahalli seviyelerdeki kapasite olu�turma �abalar� aras�nda �nceli�e sahip olmas� gerekmektedir. Yetenekli Bahai sanat��lardan kaynak ki�iler olarak yararlanmaya dair m�kemmel bir �rnek, geleneksel davul �almay� tebli� i�ine ve enstit� s�recine katmak �zere Bat� Afrika ve Karayipler�deki inananlarla birlikte �al��m�� olan bir m�zisyenin hizmetlerinde g�r�l�r. Ba�ka bir �rnek, Gana, Nijer ve Kamerun�da kaynak bir ki�i olarak hizmet etmi� olan, do�al kaynaklar� koruma ve metal i�inde uzman bir Bahai�ninkidir. O, Bahai kurumlar�, yerel sanat��lar ve m�ze m�d�rleri ile me�veret etti ve b�t�n ya�lardan Bahai ve Bahai olmayanlar i�in seminerler verdi. Sanatsal aktivitenin Bahai toplum ya�am�nda geli�mesine yard�m etmek �zere bu bireylerden daha fazlas�n�n belirlenmesi gerekir.

Ge�en be� y�l�n deneyiminden ��renilen dikkat �ekici derslerden birisi, al���lm�� m�zik ve dans bi�imlerinin �tesinde, te�vik edilebilen geni� bir sanatsal anlat�m alan�n�n olmas�d�r. Guyana ve Hindistan�daki kukla oynat�m�n�n, Avrupa�daki etkile�imli tiyatronun ba�ar�s� ve bir�ok Bahai toplumunda hikaye anlatman�n yeniden canlanmas�, bu aktivite arenas�ndaki zengin olanaklar� g�stermektedir. �zellikle gen�lerle beraber �al��an Bahai sanat��lar�n Emrin geli�imi i�in etkili h�zland�r�c�lar olduklar� D�rt Y�ll�k Plan ve Oniki Ayl�k Plan boyunca bir�ok �rnek vard�.

Bahai Sanat��lar ve Emrin ��i

Sanat� daha etkin bi�imde sunmak �zere bu iste�e bir uyar� s�z� e�lik eder. Sanat �zerinde ve Bahai sanat��lar�n hizmetlerinden yararlanma �zerinde durmak, �al��malar� finanse etme veya az say�da bireyin yeteneklerini genele ilan etme ile sonu�lanacak demek de�ildir. Daha ziyade, yeteneklerini Emre hizmet etmek i�in kullanmak �zere sanat��lar�n �abalar�n� kolayla�t�rmak kastedilmektedir. Y�ce Adalet Evi bu prensibi bir birey inanana yazd��� yak�n tarihli bir mektupta a��klamaktad�r:

�Sanat��lar�n ve sanat ya�amlar�n�n korunmas� kendi i�inde �nemli olmakla birlikte, �imdiki ortaya ��k���nda Emrin belirtilen bir amac� de�ildir. Daha ziyade, doktorluk yapan veya ziraatta �al��an inananlara destek olur ve bu alanlar kendilerinde oldu�u i�in de�erlidir.13�

Y�ce Adalet Evi daha �nceki bir mektubunda, Emre hizmet etme ba�lam�nda sanat�n rol�n� ortaya koymaktad�r:

�Sanat yetene�i bah�edilmi� Bahailer, Bahai temalar�n� i�lerken kabiliyetlerini Bahai Dini�nin insanl��a getirmi� oldu�u ruhani yenilenmenin kan�t�n� be�eriyete g�sterecek bir �ekilde kullanacaklar� e�siz bir konumdad�rlar�14�

Ayn� zamanda, hizmetlerinin hangi �ekli alabilece�inden emin olmad�klar� i�in Bahai sanat��lar�n bazen kendilerini toplum ya�am�n�n ana g�r��� d���nda d���nebildikleri ger�e�ine duyarl� olmak zorunday�z. Onlar, e�er Emre hizmet sadece heyet veya Mahfil �yesi olmayla e�it say�lmaya meylediyorsa, katk�lar�na de�er verilmedi�ini d���nebilirler. Bu duygular �zellikle, geleneksel sanatlar�n bazen �o�u toplum taraf�ndan k���msenmekte oldu�u yerli k�lt�rlerinde a��k�a g�r�l�r.

Hz. Abd�lbaha ve Hz. �evki Efendi, dostlar aras�ndaki bir�ok farkl� yetene�i te�vik ettiler ve her bireyin �zel potansiyelini �vd�ler. Hz. Abd�lbaha bir ressama �u s�zlerle hitap etmi�ti: ��parmaklar�n f�r�ay� tuttu�u zaman, Mabette dua ediyor olman gibidir.15� Emrin Velisi bir �aire ��yle yazm��t�: �Emre e�siz ve unutulmaz hizmetlerde bulunmaktas�n.16� Hz. �evki Efendi ad�na bir yazara yaz�lan mektupta �unu okuyoruz: �E�er yazarl�kta ger�ek bir yetene�e sahipsen, onu Tanr� taraf�ndan verilmi� olarak d���nmeli ve �abalar�n� toplumun �slah�nda kullanmak i�in sarfetmelisin.17� Yetenekli bireylere hitap eden bu gibi mektuplar, ba��ndan sonuna s�rekli te�vik sanat�n�n �rne�idirler.

Sanat�n �zellikle taban seviyesindeki b�y�me ve sa�lamla�ma i�inde daha fazla kullan�lmas�n� te�vik ve koordine etme planlar�n�zla ilgili raporlar� almay� sab�rs�zl�kla bekliyoruz. Sanat�n toplum ya�am�m�z�n canl�l���n� art�rma ve Emrin n�fuzunu geni�letme g�c�n�n fark�nda olup da, yay�lmas� i�in candan taahh�d�m�z� geciktiremeyiz.

�lahi k�lavuzluk ve yard�m�n hepimizin kalpleri i�in o derece de�erli olan Emrin ilerlemesi i�in att���n�z her ad�ma e�lik etmesi i�in Kutsal E�ikler�deki dualar�m�zdan emin olabilirsiniz. Sevgi dolu Bahai selamlar�yla,

Uluslararas� Tebli� Merkezi
Sevgi dolu Bahai selamlar�yla,

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :