Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Uluslararasi Teblig Merkezi

26 Kasim 2001
26 Kasim 2003
28 Kasim 2004
5 Kasim 2001
Ivme Kazandirma
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Uluslararasi Teblig Merkezi : 28 Kasim 2004
ULUSLARARASI TEBL�� MERKEZ�
BAHA� D�NYA MERKEZ�
28 Kas�m 2004
Elektronik posta ile g�nderilmi�tir
B�t�n K�tasal M��avirlere
�ok Sevgili �al��ma Arkada�lar�m�z,

1996�dan beri Baha� d�nyas� tek bir b�y�k ba�ar� �zerine yo�unla�m��t�r: toplu giri� s�recini ilerletme. Bu en �nemli ama� �zerine odaklanmam�z, Y�ce Adalet Evi�nin belirtti�i gibi, �Emrin ilerlemesindeki ve insan toplumunun durumundaki bu a�amada bir gerekliliktir�. Bug�n, yo�un b�y�me programlar�n�n ba�lat�lm�� oldu�u artan say�da k�melerde sistematik b�y�menin ba�lang��lar�n� g�rebiliyoruz. Bu k�melerdeki inananlar ve kurumlar, �toplumun geni� bir kesiminin �evkle, sistematik ve ki�isel olarak kat�ld���� bir aktivite modeli yerle�tirmi�ler ve hep daha �ok say�da inanan� katarken b�y�me ve sa�lamla�man�n gereksinimlerini dengeleme kapasitesini g�stermi�lerdir.

Be� Y�ll�k Plan��n toplu giri�le ilgili �bu hayati s�recin h�zlanmas�n� istemekte� oldu�unun ve �d�nya ko�ullar� kar��s�nda bu h�zl� ilerlemenin gerekli� oldu�unun tamamen fark�nda olarak sizin her birinizden, ayn� anda hararetli ve iyimser bir �a�r�yla, gittik�e daha �ok k�menin Plan��n kalan aylar�nda yo�un b�y�me a�amas�na ula�mas�n� m�mk�n k�lacak tedbirler �zerine odaklanman�z� rica ediyoruz. Adalet Evi�nin k�lavuzlu�undan ve seyahatlerimizin deneyimi ve raporlar�n�zdaki bilgilerden yola ��karak, �Baha� toplumunun �ok ve s�rekli b�y�mesini� ba�armak i�in gerekli unsurlar� analiz etmeye �al��t�k ve sizinle payla�mak istedi�imiz baz� anlay�� ve dersler ��kard�k.

Bu mesaj �� �nemli temay� ele almaktad�r: sistematik b�y�me i�in yeterli insan kayna��n� aya�a kald�rmada en �nemli bir strateji olarak duran h�zland�r�lm�� e�itimle ya�anan son deneyim; halen y�r�rl�kte olan yo�un b�y�me programlar�ndan biriken ��renme; mevcut ko�ullarda tebli�in zorunlulu�unu ele alma. Mesaj, size ve muavinlerinize, en umut vaat eden k�melerin geli�imini �zenle ilerletme ve ahbaplar�n Hz. Bahaullah��n Mesaj�n� verme �abalar�na �nc�l�k etme �a�r�s�yla bitmektedir.

Kritik Bir Kitleyi E�itme��S�rd�r�lebilir b�y�menin �n ko�ullar�n� anlayan b�y�k bir grup adanm�� ve kabiliyetli inanan� i�in �abalama

Adalet Evi�nin 17 Ocak 2003 tarihli mesaj�ndaki k�lavuzlu�u almas�ndan itibaren her �lke, �devaml� artan say�da inanan�n ana kurslar dizisinde ilerlemesine yard�mc� olmay� ama�lam��t�r�. �ok yak�n bir ge�mi�te, baz� g��l� k�melerdeki deneyime dayanarak, b�yle k�melerdeki inananlar�n ve kurumlar�n kritik bir inanan kitlesinin birbirini izleyen kurslardan ge�mesine ve bunu h�zl� bir bi�imde yapmaya �abalamalar�n� te�vik ettik. Zira bunun meydana gelmi� oldu�u yerlerde yo�un b�y�me i�in yeni bir dinamik ve artan bir haz�rl�l�k g�zlemlemek m�mk�nd�. �zel olarak, bir�ok k�mede en az 40 ya da 50 ki�inin seriden

B�t�n K�tasal M��avirlere 28 Kas�m 2004
Sayfa 2

ge�mesini �nerdik. Bu b�y�k e�itilmi� insan kayna�� grubunu aya�a kald�rmak, �al��ma �emberlerinin sistematik katlanmas�n� ilerletme ve Mahalli Ruhani Mahfillerin kapasitesini y�kseltme gibi yo�un b�y�menin di�er �nko�ullar�na do�udan katk�da bulunmu�tur. Fakat ayn� zamanda, kritik bir kitleye ula�mayla me�gul olmaktan baz� g��l�kler meydana gelmi�tir.

Baz� b�lgelerde, inananlar�n ve kurumlar�n enstit� s�recinde belirli hedeflere ula�ma arzusu, onlar�n kurslar�n b�l�mlerini, �zellikle de e�itimin gerekli bir y�n� olan uygulama ��elerini atlamalar�na yo a�m��t�r. E�er ahbaplar ��renmekte olduklar� becerileri hi� uygulayamazlarsa, b�y�me ve sa�lamla�ma g�revlerini yerine getirmede etkin olmayacaklard�r. E�itimde h�zl� bir �ekilde ilerlemenin bir kursta ge�irilen saatlerin say�s�n� azaltmak demek olmad��� a��k hale gelmi�tir; o, ayn� kursu ve uygulamalar�n� b�t�n�yle ama daha k�sa bir zaman d�neminde�belki haftalar yerine belki veya aylar yerine haftalar�tamamlama anlam�na gelmektedir. Becerileri geli�tirmeyi veya aktiviteleri katlamay� ihmal eden h�zl� e�itimin ya da uygulama deneyimi vas�tas�yla daha tam bir �ekilde geli�tirilecek kapasitelere ula�mak �zere bitmeyen e�itimin gizli tuzaklar�ndan ka��nan dengeli bir yakla��ma gerek duyulmaktad�r.

Zaman zaman 50 civar�nda inanan�n birbirini izleyen kurslar serisinden ge�mesine odaklanman�n kat� ya da a��r� basit bak�� a��lar� ile sonu�land���n� kaydettik. Yo�un b�y�me i�in ihtiya� duyulan b�t�n kaynaklara ve �ekirdek aktivitelere sahip baz� k�melerde, �rne�in t�m seriyi tamamlam�� sadece 46 inanan�n olmas� nedeniyle yo�un bir program ba�latmak gecikmi�ti. Bu arada, 50 hedefine ula��lan k�melerde, bazen bunun otomatikman b�y�me ile sonu�lanaca�� beklentisi vard�. Bu gibi �rneklerde, seriyi tamamlayan 40 ila 50 inanana sahip olman�n sihirli bir form�l olmad���n� hat�rlamak �nemlidir. O, k�mede h�lihaz�rda ula��lm�� olan d��a a��lma ve tebli� ba�ar�s� yan�nda di�er elveri�li �artlar ba�lam�nda de�erlendirilmesi gereken bir g�stergedir.

Nispeten k���k Baha� n�fusuna sahip k�melerde kritik bir kitleye ula�ma �abalar� biraz farkl� bir �ekilde y�r�yecektir. Ba�lang��ta, yo�un e�itim, kurslar serisini tamamlayan sadece 15 ya da 20 inanan ile sonu�lanabilir. Bu �aban�n, toplumun b�y�kl���n�n ve onunla beraber e�itilmi� insan kayna�� say�s�n�n giderek artmas� i�in enerjik tebli�le art�r�lmas� gerekecektir. Bu, az say�da Baha�ye sahip bir k�menin yo�un bir b�y�me program�n�n �nko�ullar�n� kar��lamas�n�n daha uzun zaman ald��� anlam�na gelmekle birlikte, ahbaplar kendi k�meleri ileri bir geli�me a�amas�na ula��ncaya kadar etkili tebli�de zengin bir deneyime sahip olacaklard�r.

Yo�un enstit� kampanyalar�, �ok say�da k�menin hareketini yo�un b�y�me programlar� ba�latma noktas�na kadar h�zland�rmak i�in ilerideki aylarda �ok �nemli bir strateji olmaya devam edecektir.

Yo�un Bir B�y�me Program� Ba�latma��D�zenli yeni inanan giri�i�

Mademki bir�ok geli�mi� k�mede yo�un b�y�me ko�ullar�na ula��lm��t�r, �Emrin b�y�mesi ve sa�lamla�mas� i�in sistematik programlar�n hemen olu�turulmas� gerekir�. Pratik bir �ekilde s�ylemek gerekirse, bu, birlikte ba�lamak �zere, geli�mi� k�melerdeki inanan ve kurumlar�n yo�un bir b�y�me program� ba�latmak i�in ad�mlar� ve b�y�me i�in h�zland�r�c� olarak tebli� projelerinin rol�n� anlamalar� gerektirdi�ini i�aret etmektedir.

B�t�n K�tasal M��avirlere 28 Kas�m 2004
Sayfa 3

Bir k�me bir kategoriden di�erine ilerlerken, geli�me seviyesine uygun yeni stratejiler meydana ��kmaya ba�lamaktad�r. Planlama s�recine bir bak��, ilerlemeyi odak noktas�na koymaktad�r. �C� ve �D� k�melerinde �nemin genellikle bireysel inisiyatife verildi�ini s�yleyebiliriz. Kurumlar�n rol�, hep artan say�da �ekirdek aktivite ile sonu�lanan �giri�im ruhu�nu te�vik etmek ve kolayla�t�rmakt�r. K�meler geli�tik�e bu bireysel inisiyatifler, tebli� ekipleri olu�turma veya davet kampanyalar� y�r�tme gibi kolektif �abalarda genellikle sistematikle�mi� hale gelir. Yo�un b�y�me programlar�n�n ba�lat�lmakta oldu�u �A� k�melerinde, bireysel inisiyatifler, kurumsal planlaman�n rol� b�y�me ve sa�lamla�ma aktivitelerinin ayr�nt�l� tasar�m�nda daha �nemli hale gelirken daha da artmaktad�r. Do�al olarak enstit� s�reci, �ekirdek aktivitelerin katlanmas� ve yans�ma toplant�lar� devam etmekte, fakat yans�ma toplant�lar�n�n karakteri de�i�mekte ve kurumlar aras�ndaki i�birli�i yo�unla�maktad�r.

Yo�un b�y�me a�amas�ndaki bir k�meyi nitelendiren y�ksek i�birli�i ve daha karma��k planlama seviyesine ek olarak, tebli�e yakla��m da daha b�y�k kapsam ve enerji almaktad�r. �ekirdek aktivitelere Baha� dostlar�n�n kat�l�m�yla meydana gelen sa�lam ama �l�ml� b�y�me modeline ba�l� olmaktan ziyade, tebli� i�inin h�zlanmas� genellikle al�c� n�fuslar� belirlemeyi ve b�y�k �apl� b�y�meyi enerjik bir bi�imde takip etmeyi i�ermektedir. Bir Milli Ruhani Mahfilin kendi k�melerinden bir tanesini �az�nl�k bir n�fus aras�ndaki kayda de�er f�rsattan� yararland�rmas�n� te�vik eden bir mektupta Adalet Evi, tebli� h�z�ndaki farkl�l��� �u �ekilde a��klam��t�: �Bu gibi f�rsatlar� yakalamak, k�melerin ilk ilerleme a�amalar�ndaki ihtiya�lar�n� kar��layan tedricilik yakla��m�ndan itibaren b�y�k bir de�i�im gerektirmektedir.�

�imdi d�nyadaki 50�den fazla k�mede devam etmekte olan yo�un b�y�me programlar�, inananlar�n ve kurumlar�n �d�zenli yeni inanan giri�ini� tebli� edip sa�lamla�t�rmalar�n� m�mk�n k�lm�� olan bu Plan�daki ��renmenin bir sonucudurlar. Bu b�y�me programlar�n�n y�r�t�lmesi vas�tas�yla ahbaplar, �oktand�r varolan, �b�y�me ve sa�lamla�man�n her zaman birlikte y�r�t�lmesi gereken ikiz s�re�ler olduklar�� ve �ayn� g��te bir insan kayna�� geli�tirme s�reci ile b�t�nle�melerinin� zorunlu oldu�u prensibini kan�tlamaktad�rlar.

Son deneyim, bir yo�un b�y�me program�n�n, her biri �� ya da alt� ay s�rebilen bir dizi d�nemden meydana geldi�ini g�stermektedir. Bir d�nem, planlama, tebli�, sa�lamla�ma aktiviteleri ve insan kayna�� geli�iminden olu�an evrelere b�l�nebilir. Mevcut yo�un b�y�me programlar�n�n nas�l g�z �n�ne sermi� oldu�unu biraz ayr�nt�l� olarak d���nmek ��reticidir.

* Bir yo�un b�y�me program� i�in ilk haz�rl�k evresi, k�me seviyesinde hizmet eden �� kurum aras�nda meydana gelen me�verettir. Muavenet Heyeti �yesi, Saha Tebli� veya K�me B�y�me Heyeti ve enstit� koordinat�rleri. Kurumlar�n iki gerekli hareketi desteklemedeki �nemli bir kapasitesi, insan kaynaklar� �piramidi�ni yorumlama, yani k�medeki insan kaynaklar�n�n geli�imini ve takip eden aktivite seviyesini inceleyip ondan sonra yap�lmas� gereken �eyleri tespit etmek yetene�idir.

K�medeki kurumlar b�lgedeki insan kaynaklar�n�n ka� ki�iye etkin bir �ekilde hizmet edebilece�ini de�erlendirirler. Ka� yeni aray�c� ve inanan mevcut �al��ma �emberleri, �ocuk s�n�flar� ve dua toplant�lar�nda bar�nd�r�labilir? Ka� �ekirdek aktivite daha ba�lat�labilir? Ka� tebli� ekibi olu�turulabilir? Ka� yeni inanan ve aray�c� ayr�ca

B�t�n K�tasal M��avirlere 28 Kas�m 2004
Sayfa 4

tebli� ve derinle�me i�in evlerinde ziyaret edilebilir? Bu gibi fakt�rlere dayanarak birka� ay s�reli bir faaliyet plan� haz�rlan�r.

* Plan bir yans�ma toplant�s�nda inananlara sunulur. Bu geli�im a�amas�nda, hala bireysel taahh�tler i�in zaman olmakla birlikte, kurumlar b�t�n inananlar�n kendi rollerini oynayabilecekleri bir tebli� projesi i�in iyi d���n�lm�� ve mant�kl� bir tasar� sunarlar. Genel olarak proje, ba�tan belirlenebilen veya yans�ma toplant�s�ndaki me�verete g�re karar verilen al�c� n�fuslar� hedef alacakt�r.

* Me�veret ve planlamadan sonra, yakla��k olarak iki ya da d�rt hafta s�rebilen bir sonraki evre, enerjik ki�isel tebli� ve kolektif bir tebli� projesi vas�tas�yla b�y�meye odaklanmaktad�r. Baz� k�melerde bu tebli� �abas� �ok say�da tescille sonu�lanacakt�r; di�erlerinde, potansiyel aray�c� say�s� b�y�k �l��de artacakt�r.

* Yo�unla�t�r�lm�� tebli� evresini, yeni inananlar�n ve onlar�n ailelerinin belirli bir y�zdesinin �ekirdek aktivitelere kat�lmas� vas�tas�yla sistematik sa�lamla�ma izlemektedir. Enstit� s�recine hemen girmeyenler i�in, ev ziyaretleri d�zenlenebilir. Bu evre kendi i�inde yeni inananlara sebep olacakt�r.

* Bu arada, bir sonraki yo�un b�y�me d�nemi i�in daha �ok insan kayna�� sa�layabilmek amac�yla yeni inananlar�n birbirini izleyen kurslardan ge�mesi ve b�ylece �sistemin bir b�t�n olarak s�rekli bir b�y�me hali i�inde [olmas�]� i�in insan kaynaklar�n�n e�itimi tam olarak devam etmektedir. Her ne kadar yo�un tebli�, sa�lamla�ma ve e�itim bir b�y�me program�nda s�ral� olarak sunulmaktaysa da, baz� bak�mlardan ayn� zamanda olan aktivitelerdir.

* Bir d�nem, sonu�lar� de�erlendirmek i�in k�medeki kurumlar aras�nda me�veretle sona erer. Bu d�nemden ��renilenlere dayanarak program�n ��eleri ona g�re g�zden ge�irilir ve k�me �ap�ndaki bir yans�ma toplant�s�nda bir sonraki aktivite d�nemi hemen ba�lat�l�r.

Yo�un bir b�y�me program�n�n belirli y�nleri �zel k�melerde ko�ullara g�re de�i�ebilir. Bundan ba�ka, ikinci d�nem, ilk d�nemin tam yakla��m�n� izlemeyebilir, fakat �e�itli ortamlardaki �imdiye kadarki deneyim yukar�da a��klanan genel modeli yans�tmaktad�r.

Yo�un b�y�me program�n�n bir �rne�i Mo�olistan�daki k�rsal Murun k�mesidir. Plan��n ���nc� y�l�n�n sonuna kadar k�medeki 46 birey t�m kurs serisini tamamlam��t�. Devaml� tebli� aktiviteleri o y�l 228 tescille sonu�lanm��t� ve bu Baha� n�fusunu yakla��k 500�e y�kseltmi�ti. Tescillerde olduk�a b�y�k bir art��a ula�mak i�in yo�un bir b�y�me program� Haziran 2004�te ba�lat�ld�. Program�n ilk y�l� d�rt �� ayl�k d�neme sahip olarak d���n�ld�. �nsan kaynaklar�yla ilgili bir analiz daha fazla kolayla�t�r�c�ya gerek duyulabilece�ini belirledi, bu y�zden ilk d�nem, seriyi tamamlayan inanan say�s�n� 71�e ula�t�ran, Ruhi Enstit�s�n�n 6. ve 7. kitaplar�nda iki haftal�k yo�un bir kursla ba�lad�. Bu haz�rl�k evresini iki haftal�k bir tebli� projesi izledi. Her biri �� ila be� �yeden olu�an on dokuz tebli� ekibi seferber oldu ve 780 ki�iyle temas kurarak 60 yeni gen� d�hil 200 yeni tescile yol a�t�. Bunu hemen iki ayl�k bir sa�lamla�ma evresi izledi ve ev ziyaretleri ve �ekirdek aktiviteler ile yeni inananlara ve al�c�

B�t�n K�tasal M��avirlere 28 Kas�m 2004
Sayfa 5

bireylere ula��ld�. Birka� hafta i�inde bu bireylerin yakla��k 30�u serinin ilk �� kitab�n� tamamlam��t� ve �ocuk s�n�flar�na 137 �ocuk kat�l�yordu. Kas�m ba��nda, yeni Baha�lerin �o�unlu�u enstit� s�recine ve �ekirdek aktivitelere girdiklerinde Murun k�mesindeki ahbaplar b�y�me program�n�n ikinci d�nemiyle devam etmeye haz�r olduklar�n� d���nd�ler. Bir hafta i�inde yo�un bir tebli� projesi 73 yeni inananla ve ayr�ca 10 d�zenli dua toplant�s�, 32 derinle�me ziyareti, 13 �al��ma �emberi ve bir yeni gen�lik grubu ile sonu�land�.

Ko�ullara ba�l� olarak yo�un bir b�y�me program�n�n hedefi, izleyen aylar boyunca yeni inananlar�n ortaya ��kaca�� ilgili toplumdaki �nemli bir art�� olabilir. Bu, Pakistan�da bir Mahalli Ruhani Mahfile sahip bir kent k�mesi olan Kara�i�de A�ustos 2004�te ba�lat�lan yo�un b�y�me program�n�n ilk d�neminin hedefiydi. K�medeki kurumlar, bir tebli� projesi ve takip aktiviteleri tasarlamaya haz�rl�k olarak insan kaynaklar�n� ve �ekirdek aktiviteleri de�erlendirdiler. Sonradan, yans�ma toplant�s�nda inananlar, temas kurulacak 400 arkada�, akraba, kom�u ve i� arkada��ndan olu�an bir liste belirleyen 56 inanan�n kat�l�yla 12 tebli� ekibi olu�turdular. �ki haftal�k tebli� projesinin ba�lamas�ndan hemen �nce Ruhi 6 i�in bir tazeleme kursu d�zenlendi. Emir, 53�� �al��ma �emberlerine kat�lmaya raz� olan, dokuzu �ocuklar�n� �ocuk s�n�flar�na g�ndermek isteyen, di�er sekizi dua toplant�lar�na kat�lmay� isteyen ve 71 yeni gencin yeni gen�lik program�na kaydoldu�u 154 ki�iye sunuldu. Takip aktiviteleri devam etmektedir

Tebli�in Canlanmas���Onu ya�am�m�z�n h�kim tutkusu yapal�m.�

1996�dan beri takip etmekte oldu�umuz sistematik insan kayna�� geli�tirme stratejisinin ayr�lmaz par�as� olan �ey, inananlar�n b�y�me ve sa�lamla�ma g�revlerini yerine getirmeleri i�in e�itilmesidir. �zellikle, Adalet Evi, toplu giri� s�recini ilerletme amac�n� ger�ekle�tirmenin �Emrin m�belli�lerinin say�s�ndaki h�zl� art��a ba�l� olaca��n�� a��klam��t�. Yerk�renin bir taraf�ndan �b�r�ne �e�itli toplumlardan gelen haberler, enstit� kurslar�n�n inananlar aras�nda tebli� ruhunu tutu�turma ve onlar� daha etkin m�belli�ler k�lacak beceriler kazand�rma �zerindeki etkisini g�stermektedir. Bununla birlikte baz� yerlerde, inananlar�n tebli�e ba�lamadan �nce baz� ko�ullar �beklemekte� olduklar� ifade edilmektedir�k�meleri �B� seviyesine geli�inceye kadar, k�mede 50 ahbap seriyi tamamlay�ncaya kadar, bir b�y�me program� ba�lat�ncaya kadar, vs. Fakat bildi�imiz gibi, Emri tebli� etme y�k�ml�l���m�z, hangi k�mede ya�ad���m�za veya ka� kursu �al��m�� oldu�umuza ba�l� de�ildir. Hz. Bahaullah��n buyurdu�u gibi, �Tanr� Kendi Emrini yaymay� herkese farz k�lm��t�r.�

Farkl� kategorilerdeki �e�itli k�melerde, e�itilmi� olan inananlar�n genellikle harekete ge�irilmemekte oldu�unu g�zlemledik. Bir k�menin yo�un bir b�y�me program� ba�lat�p s�rd�rmek i�in geli�im ve kolektif bilin� a�amas�na ula�mas�ndan �ok �nce, enstit� s�recindeki inananlar�n hareket alan�na ad�m atmalar�na yard�m edilmelidir. �rne�in, kolayla�t�r�c� olarak hizmet etmek �zere e�itilen ahbaplar �al��ma �emberine kat�lan bir grup bulmada yard�ma ihtiya� duyabilirler. �kinci kursu tamamlam�� olan inananlar hemen ev ziyaretlerine da��t�lmal�d�r ve etkin tebli� hakk�ndaki kitab� �al��m�� olanlar�n bir tebli� ekibi kurmak i�in k�menin �A� olmas�na kadar beklemeleri gerekmemektedir. Baz� ahbaplar�n �o�u kez ihtiya� duyduklar� �ey, �zellikle kent k�melerinde, �ekirdek aktiviteler i�in temaslar ve ayr�ca Baha� dostlar�na yakla��m i�in g�ven sa�layabilen al�c� bir n�fusa eri�medir. Listeler yap�p

B�t�n K�tasal M��avirlere 28 Kas�m 2004
Sayfa 6

arkada�lar�, aileyi, kom�ular� ve i� arkada�lar�n� davet etme �abalar� verimli olmu�tur, fakat bir�ok Baha� i�in bu listeler �ok ge�meden t�kenmi� hale gelebilir ve s�n�rl� �evrelerinin �tesine bakmak gerekli olur. Bazen al�c� n�fuslara ula�mak i�in �zellikle uygun inananlar vard�r ve onlar Baha� arkada�lar�n�n y�r�tt�kleri �ekirdek aktivitelere bireyleri �ekebilirler.

Emri tebli�deki f�rsatlar ve meydan okumalar �e�itli k�me t�rlerinde de�i�ebilir, fakat ko�ullar ne olursa olsun bireysel sorumlulu�umuzun �nceli�i oldu�u gibi kalmaktad�r: Allah��n bu g�n i�in olan Mesaj��n� �Hz. Bahaullah��n Dini�nin kurtar�c� g�c��n�n hasretini �eken insanl�kla payla�mak. �B�y�k kitleleri Hz. Bahaullah��n takip�ileri saflar�na �ekmenin esas olarak pek zor bir i� olmad���� d�nyan�n bu b�lgelerinde, ge�en birka� y�l�n �zen ve sebatla yap�lan i�i, �yeni �yelerinin ihtiya�lar�n� kar��layabilen ve kendisi �retebilen bir Baha� toplum ya�am� kurmak� i�in gerekli olmu�tur. Afrika ve Asya�daki baz� geli�mi� k�melerde bu s�rd�r�lebilir model bug�n ba�ar�lm��t�r. D�nyan�n di�er b�lgelerinde inananlar kurslar� tamamlamak ve �ekirdek aktiviteler kurmak i�in h�zla hareket etmi�lerdir, fakat insanlara ula�mak ve tescilleri art�rmak i�in ihtiya� duyulan ��renme daha �ok zaman ve �aba alacakt�r. Bu ahbaplar i�in insan kayna�� geli�tirme s�recinin, kendi i�inde onlar�n tebli� i�ini gelecek bir zamana kadar ertelemelerine izin veren bir ama� haline gelmemesi �nemlidir.

Ge�en birka� y�lda toplumlar�n b�y�me deneyimi, tebli�deki ba�ar�n�n inananlar i�in baz� kapasiteleri gerekli k�ld���n� g�stermi�tir. Temel bir beceri, arkada�lar�m�z� ve kom�ular�m�z� �ekirdek aktivitelere davet etmeyi ve bunu g�venle ve d�zenli yapmay� ��renmedir. Baz� bireylerin Baha� aktivitelerine, �zellikle de �al��ma �emberlerine kat�lma suretiyle Emirle kendili�inde �zde�le�mekte olduklar� g�zlemlenebilir. O zaman b�yle durumlardaki g�rev, Hz. Bahaullah�� kabul�n onlar�n kalplerinde meydana gelmi� oldu�unun fark�nda olmak ve onlar�n topluma uyumlu bir bi�imde kat�lmalar�n� m�mk�n k�lmakt�r. Ba�kalar�, Hz. Bab��n ��o�u insanlar yard�ma muhta�t�r ve siz onlar�n kalplerini a�ar ve ��phelerini giderirseniz Allah��n Dini�ne girerler� s�z�nde beyan edildi�i gibi aray�c� yolu boyunca daha fazla k�lavuzlu�a ihtiya� duyarlar. B�t�n durumlarda, gerekli olan �ey, Adalet Evi�nin a�a��daki �a�r�s�n� yerine getirmeye haz�rl�kl� olmam�z i�in daha etkin bir m�belli� olmay� ��renmeye i�ten ba�l�l�kt�r.

Her yerdeki Baha� arkada�lar�m�za, Hz. Bahaullah��n Mesaj��n� onlar�n artan say�da vatanda�lar�na sunmada ve onlar� O�nun Emrini ara�t�r�p kabul etmeye davet etmede �ncekinden daha g��l� bir �abaya giri�meleri i�in �zellikle �a�r�da bulunuyoruz.

Baz� Baha�ler, yeteneklerinden Plan �er�evesinde yararlan�lmas� gereken do�al ve co�kulu m�belli�lerdir. B�t�n b�lgelerde aray�c�lar� �ekirdek aktivitelere getirmek suretiyle b�y�k katk�da bulunabilirler. Bundan ba�ka, kurumlar�n yo�un b�y�me programlar�na giri�mekte olduklar� ve projelerin direkt tebli� y�ntemlerini kulland�klar� k�melerde, tebli� ekipleri, bir ekibe �korkular�n�, ��phelerini ve yetersizlik duygusunu bir kenara atmalar��, ilgilenen ki�ilerle cesaretle me�gul olmalar� ve onlar�n Emri kabul etmelerine yol a�malar� i�in ilham verebilecek b�yle birka� �evkli ruha sahip olmaktan yararlanacaklard�r.

*****

Be� Y�ll�k Plan��n kalan aylar�nda dikkatiniz, tabi ki, iki gerekli harekete ve kurumlar�n ve inananlar�n m�mk�n oldu�u kadar �ok geli�mi� k�mede kayda de�er b�y�meyi ba�armalar�na yard�m etmeye odaklanmaya devam edecektir. Pek �ok b�lgede enstit� s�recini ilerletme y�ksek bir �ncelik olarak kalacakt�r. Di�er bir �ncelik, inananlar�n enerjilerinden ve becerilerinden b�y�me ve sa�lamla�ma g�revlerinde yararlanma devam eden �abalar�n� g��lendirmektir. �nsan kaynaklar�n�n konu�land�r�lmas� kendini farkl� �ekillerde g�sterir: inananlar�n belirli bir y�zdesi kurslar� tamamlar ve kendi ba�lar�na hareket alan�na girerler; baz�lar� yans�ma toplant�lar�nda harekete gelir ve seferber olur; di�erleri i�in, Muavenet Heyeti �yesinin veya onlar�n�n asistanlar�n�n birebir yol g�stericili�i gerekli olabilir. Heyet �yeleri ve onlar�n asistanlar�, enstit� s�recinin her a�amas�nda ahbaplar� desteklemek ve ald�klar� e�itime g�re hareket ge�me �abalar�nda onlara e�lik etmek i�in �zel bir sorumluluk ta��rlar: bir dua toplant�s� d�zenlemelerine yard�mc� olmak, ev ziyaretlerinde e�lik etmek veya bir �al��ma �emberini birlikte kolayla�t�rmak.

Son olarak, sizlerin ve muavinlerinizin enstit� s�recinin �nc�s� olmas� gibi, �imdi de Muavenet Heyeti �yelerini ve asistanlar�n� tebli� projelerinin y�r�t�lmesine �nc�l�k etmeleri i�in seferber etmenizi te�vik ediyoruz; b�ylece Plan��n sonuna kadar hep artan say�da yo�un b�y�me program� ba�lat�lacakt�r. Bu amac� ger�ekle�tirmek i�in s�recin mekani�ine dair bir anlay���b�y�me ve sa�lamla�ma d�nemindeki ad�mlar�ne kadar gerekli de olsa yeterli olmayacakt�r. Ayn� zamanda gerekli olan �ey, �her t�rden ve her yetenekten insan� Ordular Rabb�'n�n ziyafet sofras�na davet etmek�le ilgili tebli�in canlanmas�d�r. Enstit� kurslar�na kat�lan gittik�e daha fazla ahbap �her birinin kendi �l��s�nde Mesaj'� vermeye g�c�n�n yetece�ini kabul etmi�tir�. Yine, en b�y�k meydan okuma, insan kaynaklar�n�n etkin konu�land�r�lmas�d�r. Adalet Evi�nin toplu giri� s�recini ilerletme amac�n� �n�m�ze koydu�u zaman yazd��� gibi, �binlerce ve binlerce inanan, Emri s�rekli tebli� etmek suretiyle inan�lar�n�n hayatiyetini ifade etmede yard�ma ihtiya� duyacaklard�r.�

Bunun �tesinde, her birinizi ve Muavenet Heyeti �yelerini, �n�m�zdeki 16 ay boyunca, her �lkede Plan��n s�re�lerini ilerletmeye i�tenlikle �abalamakta olan inananlarla etkile�imlerinizde onlar�n kalplerini bir tebli� tutkusuyla tutu�turmaya �a��r�yoruz. Sizi, �rnek olman�z ve te�vik etmeniz vas�tas�yla, onlar�n �ruhlara tebli� yapmadan bir g�n�n ge�mesine asla izin vermemeleri� i�in yenilenmi� bir tebli� gayretine adanmalar�n�n ate�ini k�r�klemeye sevk ediyoruz.

Allah y�ksek �abalar�n�za yol g�stersin ve g�� versin.

Sevgi dolu Baha� selamlar�yla,
Uluslararas� Tebli� Merkezi
cc: Tanr� Emrinin Eli Ali Muhammed Varka
K�tasal M��avir Heyetleri
??
??
??
??
P.O. Box 155 * 31 001 Haifa, Israel

Tel: 972 (4) 835 8620 * Fax: 972 (4) 831 3347 * Email: itc@bwc.org


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :