Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Uluslararasi Teblig Merkezi

26 Kasim 2001
26 Kasim 2003
28 Kasim 2004
5 Kasim 2001
Ivme Kazandirma
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Uluslararasi Teblig Merkezi : 26 Kasim 2001
ULUSLARARASI TEBL�� MERKEZ�
Baha D�NYA MERKEZ�
26 Kas�m 2001
B�t�n K�tasal M��avirlere
�ok Sevgili �al��ma Arkada�lar�m�z,

Be� Y�ll�k Plan��n ilk alt� ay�n�n ge�mi� oldu�u �u anda, Plan��n kavramlar�n� ve ko�ullar�n� uygulamada ortaya ��kan pratik meselelerin baz�lar� �zerinde tefekk�r etmeye ba�layabiliriz. Bu k�sa zaman diliminde b�t�n k�talardaki M��avirlerin ve Milli Ruhani Mahfillerin deneyimlerini inceledi�imizde, devam eden bir ��renme s�recinin ��esi olarak sizlerle payla�may� arzu etti�imiz, k�me seviyesinde planlama, enstit�lerin geli�mesi, b�y�me stratejileri ve k�meler dahilinde idari d�zenlemeler ile ilgili belirli kavray��lar ortaya ��km��t�r. Ayr�ca, baz� �rneklerde, Y�ce Adalet Evi Milli Ruhani Mahfillere son g�nlerde yazd��� mektuplarda Be� Y�ll�k Plan��n ��eleri konusundaki k�lavuzlu�unu geni�letmi� olup, bu a��klamalar� yararl� bulaca��n�zdan eminiz.

K�melere Ay�rma S�reci

R�zvan 2001 �ncesi ve sonras� d�nya �ap�nda yap�lan kurumsal toplant�larla ba�layarak, bir�ok milli toplum �lkelerini co�rafi k�melere ay�rd�lar ve daha sonra onlar i�in geli�me a�amalar�na dayal� kategoriler belirlediler. Halen 130�dan fazla �lke bu uygulamay� tamamlam��t�r. Bu s�reci takiben, milli ve b�lgesel planlar geni� �apta haz�rland�.

�nceden beklendi�i gibi, genel olarak tek bir Mahalli Ruhani Mahfilin yetkisi alt�ndaki b�y�k bir �ehir ve onun varo�lar� bir �ok durumda bir k�me olarak belirlendi. Bu k�melerin baz�lar�n�n milyonlarca oturan� vard�r. Y�ce Adalet Evi b�yle bir kent k�mesinde etkili bi�imde b�y�me programlar� uygulamak i�in �ehir k�mesinin daha k���k birimlere ayr�l�p ayr�lamayaca��n� soran bir Milli Ruhani Mahfile a�a��daki tavsiyeyi verdi.

B�lge b�y�k oldu�unda, bir Mahalli Mahfilin kendi yetki alan�n�n birbirine �ok yak�n ya�ayan inanan gruplar�ndan olu�tu�unu d���nmesi b�t�n�yle kabul edilebilirdir. Kar���kl�ktan sak�nmak i�in, bunun gibi her bir b�l�m� ay�rt etmek �zere kesim gibi yeni bir terim kullan�l�rsa faydal� olacakt�r. Bir Ruhani Mahfili bu kesimlerdeki b�y�me i�in k�melere sahip ba�ka bir yerde kullan�lanlara benzer �izgiler do�rultusunda sistematik bir yakla��m� te�vik etmekten al�koyacak bir �ey yoktur.

Bir �lkede k�meleri s�n�fland�r�rken, ilgi merkezi toplumlar�n b�y�meyi destekleme ve s�rd�rme kapasitesini de�erlendirme �zerindeydi. Bir k�menin geli�me a�amas�n� belirlemede anahtar bir fakt�r b�lgedeki enstit� s�recinin etkinli�i idi. Al�nan �nemli bir ders, k�meleri s�n�fland�rma amac�n�n b�lgelere etiketler koymak de�il, kurumlar�n, bir k�menin b�y�me s�reklili�i boyunca ilerlemesini m�mk�n k�lacak en uygun stratejiye karar vermesine yard�m etmek oldu. Y�ce Adalet Evi bir Milli Mahfile �u a��klamay� sa�lad�:

�K�meler� son derece yararl� da olsalar sadece, dostlar�n Dinin kontrol edilebilir bir �l�ekte b�y�mesi hAkkanda d���nmelerini ve toplumun en alt seviyelerine yak�n planlar tasarlay�p uygulamalar�n� m�mk�n k�lan bir yap�d�rlar.

Enstit�lerin ve B�y�me Stratejilerinin Geli�mesi

Planlama s�recinin ba�lar�nda, Bahá'í toplumlar�n�n yo�un b�y�me programlar� ba�latmak i�in gerekli geli�me a�amas�na ula�m�� olduklar� yerlerde d�nyada �ok az say�da k�me oldu�u a��k hale geldi. E�itim enstit�leri insan kaynaklar�n� gittik�e art�r�rlarken, �o�u durumda ilk birka� kursun �tesine ge�emediler.

Y�ce Adalet Evi�nin 9 Ocak 2001 mesaj�nda belirtti�i gibi, �enstit�lerin, toplumlar�na, toplu giri� s�recine hizmet etmek i�in s�rekli bir insan kayna�� ak��� sa�lamalar� gerekecektir�. Bu y�zden, enstit� s�recini ilerletme, bir k�meyi bir geli�me a�amas�ndan di�erine ta��ma i�in b�y�k bir strateji olarak hizmet etmi�tir. Sadece daha fazla inanan�n enstit� kurslar�na kat�lmas� gerekli olmay�p, ayn� zamanda daha b�y�k bir say�n�n t�m bir seriyle ilerlemesi gerekmektedir. Bundan ba�ka, enstit� s�reci ve sistematik b�y�me aras�ndaki ba�� peki�tirmek i�in, daha fazla kolayla�t�r�c� e�itme ve serideki daha �st kurslar� tamamlayan artan ahbap say�s�na sahip olma �abalar�n�n bir �lkedeki daha ilerlemi� k�melerde yo�unla�t�r�lmas� gerekti�i a��k hale gelmi�tir. Bu strateji �evke yol a�ar ve �s�rd�r�lebilir b�y�menin �nko�ullar�n�� anlayan olduk�a b�y�k bir yetenekli inananlar grubu meydana getirir.

Bir �lkedeki ilerlemi� k�meler dahilinde b�y�me stratejilerini desteklemedeki ge�en birka� ay�n deneyimi, a�a��daki �l��tler �zerinde merkezlenmi�tir:

Enstit� kampanyalar�

�nsan kayna�� geli�tirme s�recine bir destek verebilmek ve olgunla�m�� k�meleri yo�un b�y�me programlar� ba�latmaya haz�rlayabilmek i�in, Uluslararas� Tebli� Merkezi se�ilen k�melerde enstit� kampanyalar�n� desteklemeleri i�in birka� M��aviri te�vik etmi�tir. Bu kampanyalar�n amac�, enstit�n�n birbirini izleyen kurslar�n�n ilk birka� Kitáb�n� halihaz�rda tamamlam�� ve tercihen kolayla�t�r�c�lar olarak hizmet etmi� inananlar�n serideki kitaplar�n t�m� i�in kolayla�t�r�c�lar olarak hizmet etme kapasitesini geli�tirebilmeleri i�in kalan kurslardan h�zl� bir �ekilde ge�melerini m�mk�n k�lmakt�r.

Aktivitelerin �o�almas�

Uygun �ekilde geli�en toplumlarda enstit� s�recini g��lendirme vas�tas�yla, bir piramide benzetilebilecek b�y�yen bir insan kaynaklar� havuzu meydana getirilmektedir. Bir k�me dahilindeki kurumlar�n te�vikinin bir sonucu olarak, bu �ok iyi motive edilen dostlar, artan say�da �al��ma �emberleri, dua toplant�lar� ve �ocuk s�n�flar� ba�lat�yorlar. Bu hareket �izgilerinin a�amal� �o�almas���b�y�me ve sa�lamla�man�n ayr�lmaz par�alar� olan tedbirler�� kolayl�kla ve artan ivmeyle ilerlemi�tir.

Yans�ma toplant�lar�.

Bu hareket �izgilerinin �o�almas� i�in etkili bir ara�, k�me seviyesindeki yans�ma toplant�lar� olmu�tur. Bu toplant�larda kurumlar, bir�o�u enstit� s�reci ile me�gul olan inananlarla k�me dahilindeki ba�ar�lar ve etkinlikler hAkkanda me�veret etmektedirler

Ayn� zamanda planlar�n�n sonraki evresinde �stlenilen aktivitelerin �zelli�ini ve kapsam�n� da g�r��mektedirler. Hem bireylerin verdi�i s�zleri hem de B�lge Tebli� Heyeti ve Mahalli Mahfiller taraf�ndan �nerilen toplu aktiviteleri yans�tan basit, k�sa vadeli bir plan tertiplenmi�tir. Bu plan, takip eden ��-d�rt ayl�k d�nem i�in model olan bir aktiviteler takvimine dahil edilmi�tir.

Bunun gibi aktivitelerin bir sonucu olarak, bir k�me i�in plan, genellikle ge�mi�teki uygulama olan Bahá'í toplumlar�n�n kendilerinin minimum gereksinmelerinden ziyade, elde mevcut insan kaynaklar�na dayanmaktad�r. Bu �ekilde, bir toplum, onun k���k inananlar grubunun �tesinde bir b�t�n olarak topluma hizmetler �rne�in �ocuk s�n�flar� sunabilir.

Bir K�me Dahilindeki Y�netim

K�me seviyesindeki en uygun idari tertiplerle ilgili sorunlar do�mu�tur. Genel olarak ihtiya� duyulan yap� tipi, belirli bir k�menin geli�me a�amas�na ve y�r�t�lecek aktivitelerin �e�idine ba�l�d�r. �rne�in:

Sadece birka� ayr� d��m�� inanan�n ve grubun var oldu�u bir k�mede planlaman�n b�y�k b�l�m� b�lgesel veya milli kurumlar ve onlar�n heyetleri taraf�ndan y�r�t�lmeye devam edebilir.

Bir k�mede b�y�me s�rerken, birka� aktif inanandan olu�an bir g�rev g�c� yeterli bir yap� sa�layabilir.

Benzer olarak, b�lgesel enstit� koordinat�r� baz� koordinasyon ihtiya�lar�n� kar��layarak yard�m edebilir.

K�me dahilindeki aktivitelerin daha karma��k hale geldi�i zamanki bir geli�me a�amas�nda, toplumlar k�me seviyesindeki aktiviteleri te�vik ve koordine edecek bir B�lge Tebli� Heyetinin olmas�ndan yararlanabilir.

Olgunla�m�� mahalli kurumlara sahip �lkelerde, k�medeki Mahalli Mahfillerden temsilcileri olan bir koordinasyon heyeti uygun bir yap� olabilir.

�stikrarl� B�y�me ve Sistematik B�y�me

Milli toplumlara, enstit� s�recini ilerletmenin ve 9 Ocak mesaj�nda belirlenen �� hareket �izgisini �o�altman�n kendi i�lerinde yo�un b�y�meyi temsil etmediklerinin hat�rlat�lmas� gerekir. Sonu�ta bu �abalar yeni tescillerin say�s�nda istikrarl� ve kayda de�er bir art��a yol a�mal�d�r. Adalet Evi sistematik b�y�me programlar�na ili�kin olarak �u a��klamay� yazm��t�r:

Program�n �z�nde, ayn� g��te bir insan kayna�� geli�tirme s�reci ile b�t�nle�en kusursuz ve muntazam bir b�y�me s�reci yatmal�d�r. Hem bireyler taraf�ndan �stlenilen aktiviteler hem de kurumlar taraf�ndan ortaya konan kampanyalar i�eren �e�itli tebli� �abalar�n�n y�r�t�lmesi gerekir.

Bu b�y�meyi ba�arabilmek i�in, inananlar�n ve kurumlar�n, tebli�e yakla��mlar�n� tasarlarlarken yeni f�rsatlara kar�� uyan�k olmalar� gerekecektir. Bir�ok durumda tebli� kampanyalar�, b�y�k say�daki ilgili bireyleri �al��ma �emberlerine kat�lmaya davet etme, o suretle de enstit�n�n kendisini bir tebli� arac� olarak kullanma �zerine odaklanm��lard�r. Baz� �rneklerde, ola�an�st� etkiye sahip olan sanat kullan�lm��t�r. Di�er yakla��mlar, bir�ok k�rsal k�mede yeni gen�lere ula�maya artan �nem verilirken, inananlar�n ailelerine tebli� yapma �zerinde durmay� dahil etmektedir.

Ge�ti�imiz birka� ay s�resince alm�� oldu�umuz raporlara dayanan son bir g�zlemi payla�mak istiyoruz. Bir �lkedeki birka� se�ilmi� k�me �zerinde odaklanm�� ve yukar�daki stratejileri uygulamada do�rudan inananlarla beraber �al��m�� M��avirler, b�y�me s�recini �e�itli ko�ullarda ilerletme hAkkanda �ok �ey ��renmi�lerdir. Daha uygun �ekilde geli�mi� k�melere �nem vermeye �ncelik tan�ma, yo�un b�y�me programlar�na daha h�zl� bir �ekilde ba�lanmas� olas�l���n� da art�rm��t�r.

Sizinle sahada kazan�lan deneyimlere dayal� diyalogu devam ettirmeyi umuyoruz ve b�t�n �abalar�n�z�n ilahi teyitler almas� i�in Kutsal Makamlar�da dua edece�iz.

Sevgi dolu Bahá'í selamlar�yla,
Uluslararas� Tebli� Merkezi
Cc: Tanr� Emri�nin Elleri

B�t�n K�tasal M��avir Heyetleri (elektronik posta ile)


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :