Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 2005
Y�CE ADALET EV�
R�zvan 2005
D�nya Bahailerine
�ok sevgili Dostlar,

Olu�um �a���n�n be�inci d�neminin ba�lang�c�ndan beri Bahai d�nyas�nda olu�an ani ve �nemli geli�meler bize sonsuz sevin� vermi�tir. Ge�en oniki ay, bir istisna te�kil etmemi�tir. Bahai toplumu sistematik ilerleyi�ini s�rd�rm�� ve �imdi Be� Y�ll�k Plan��n son y�l�na girerken, kendini, toplu giri� s�recini ilerletmek i�in dostlar�n her yerde gayretli ve bilin�li �abalar�yla elde edilen, dikkate de�er bir g�� i�inde bulmu�tur.

�statistikler, meydana gelmekte olan geli�melerin tam �nemini ifade etmekte yetersiz kalmakla beraber, ba�ar�lmakta olan�n boyutu hakk�nda bir �eyler g�stermektedir. Emrin insan kaynaklar� s�rekli katlanm��t�r. D�nya genelinde 200.000�den daha fazla birey Ruhi Enstit�s��n�n 1. Kitáb�n� bitirmi� ve binlercesi de d�nyan�n her yan�nda artan bir s�kl�kta yap�lan ve son say�mlara g�re 10.000�in �zerinde �al��ma �emberlerinin kolayla�t�r�c�l���n� etkin bir bi�imde yapabilecek d�zeye gelmi�tir. �ekirdek etkinliklere kat�lan aray�c�lar�n say�s�, birka� ay �nce 100.000 �izgisini a�arak, t�rmanmaya devam etmi�tir. Bu arada da, yakla��k 150 k�me o derecede geli�mi�tir ki, ya yo�un b�y�me programlar�n� ba�latm��lar, ya da ba�latmaya haz�r beklemektedirler. Plan��n sonunda bu say�n�n �nemli �l��de a��laca�� konusunda her t�rl� i�aret mevcuttur.

Bu ba�ar�lar� kutlarken, bunlar� yaratan, ��renmedeki ilerlemeler de ayn� �l��de takdir edilmelidir. Gerekli uygulamalara �zen g�steren yo�un enstit� kampanyalar�, k�me d�zeyinde b�y�meyi te�vik i�in ara� olmay� s�rd�rm��t�r. Zorunlu ko�ullar b�ylece yarat�l�nca, Emrin geni�lemesi ve sa�lamla�mas� i�in sistematik programlar da buna uygun bir bi�imde ba�lat�lm��t�r. Yo�un b�y�me programlar�n�n do�as� hakk�nda de�erli bir bilgi hazinesi birikmektedir ve bu �abalar�n baz� �zellikleri �imdi gayet iyi anla��lm��t�r. Bu t�r programlar, her biri birka� ay s�reli ve planlama, geni�leme ve sa�lamla�maya adanm�� bir dizi d�ng�den olu�ma e�ilimi g�stermektedir. �nsan kayna�� geli�tirilmesi, geni�leme s�recinin sadece s�rd�r�lebilir olmas�n� de�il, giderek ivme kazanmas�n� da garantiye alacak bi�imde, bir d�ng�den bir sonrakine kesintisiz ilerlemektedir. Ku�kusuz, daha �ok say�da dersler al�nacaksa da, �imdiden kazan�lan deneyim, bu yakla��m� d�nyan�n her taraf�nda ve giderek artan say�da k�mede tekrarlamay� m�mk�n k�lmaktad�r.

Kazan�lan zaferlerin hem nicelik hem de nitelik boyutlar�n�n olmas� ger�ekten de sevindiricidir. Bu ba�ar�lar�n �z�nde, Bahai toplumlar�n�n ruhani ya�am�n�n her yerde s�rekli zenginle�tirilmesi yatmaktad�r. Bu yeni ruhani canl�l�k, �e�itli ge�mi�lerden gelen insanlar�n, bir�ok durumda, Hz. Bahaullah�� Allah��n bu G�n i�in Mahzar� olarak tan�malar� ve imanlar�n� beyan etmeleriyle sonu�lanan dua toplant�lar�, �ocuk s�n�flar� ve �al��ma �emberlerine giderek artan kat�l�mlar�n�n nedenidir.

Ayn� �ekilde, D�nya Merkezi�nde yeni geli�meler de olmu�tur. B�lgesel ve Ulusal Hukukullah Eminleri Kurullar��n�n �al��malar�na rehberlik etmek ve denetlemek �zere, Uluslararas� Hukukullah Eminleri Kurulu�nun olu�turulmas� i�in zaman�n uygun oldu�una karar vermi� bulunmaktay�z. Bu Kurul, Ba� Emin, Tanr� Emrinin Eli Dr. Ali Muhammet Varqa ile yak�n i�birli�i i�inde �al��acak ve g�revlerini yerine getirirken onun bilgi ve tavsiyelerinden yararlanabilecektir. Uluslararas� Eminler Kurulu�na �imdi atanan �� �ye Sally Foo, Ramin Khadem ve Grant Kvalheim�dir. G�rev s�releri daha sonraki bir tarihte belirlenecektir. Kurul�un �yeleri Arz-� Akdes�e ta��nmayacaklar, fakat �al��malar�n� yerine getirirken D�nya Merkezi�ndeki Hukukullah Ofisi�nin hizmetlerinden yararlanacaklard�r.

Emir, tabanda geni�leme ve sa�lamla�madaki kazan�mlardan, uluslararas� kapsamda kurumsal geli�melere, her d�zeyde ve y�nde dikkate de�er bir ilerleme elde etmektedir. Camian�n giderek b�y�yen birli�inin y�reklendirici bu gibi i�aretleri, toplumda gerilemenin kan�tlar�n�n maalesef �ok belirgin oldu�u bir zamanda gelmektedir. Cesareti k�r�lm�� bir d�nyan�n, i�ine d��t��� bu ��k�� tuza��n�n �zelliklerini burada g�zden ge�irmeye gerek yoktur. Ancak, unutulmamal�d�r ki, ��retilere al�c�l��� art�ran ve bunlar�n yay�lmas� i�in yeni f�rsatlar yaratan da tam tam�na bu ko�ullard�r.

26 Kas�m 1999 mesaj�m�zda, Bahai toplumunun, Emrin Olu�um �a���n�n ilk y�zy�l�n�n son y�llar�n� ba�ar�yla ge�irmesi i�in tasarlanm�� d�nya �ap�nda bir dizi giri�imden s�z etmi�tik. Her Plan��n, toplu giri� s�recini ilerletme ana amac�na yo�unla�aca��n� belirtmi�tik. Bunlar�n ilki olan mevcut Be� Y�ll�k Plan, Hz. Bahaullah��n inananlar�n� be� y�l s�recek bir ba�ka Plan ba�latmaya �a��raca��m�z, oniki k�sa ay�n sonunda bitecektir. Bu ara d�nemde dostlardan yapmalar�n� istedi�imiz �ey, t�m enerjilerini, Uluslararas� Tebli� Merkezi taraf�ndan g��l� bir bi�imde te�vik edilen ve desteklenen sistematik ��renmeyi, azimli eyleme d�n��t�rmeye y�nlendirmeleridir. Hi�bir Bahai, daha b�y�k hedefleri olacak bir giri�imin gelecek R�zvan�da ba�lat�lmas� i�in at�lan temeli bu yolla kuvvetlendirmek �zere, Plan��n geriye kalan g�nlerinin sa�lad��� paha bi�ilmez f�rsat� ka��rmamal�d�r. Kutsal Makamlar�daki en ate�li dualar�m�z sizi sars�n.

Y�ce Adalet Evi

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :