Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 2004
Y�CE ADALET EV�
R�zvan 2004
D�nya Bahailerine
�ok sevgili Dostlar,

1.) Be� Y�ll�k Plan��n �� y�l� ge�mi� bulunmaktad�r. D�rt Y�ll�k Plan�da harekete ge�irilen ve Oniki Ayl�k Plan s�ras�nda �ocuklar�n Bahai e�itimine g�sterilen �zel dikkatle g��lenen ve ge�ti�imiz y�llarda yorulmadan izlenen s�re�ler, bunlar�n ba�lat�lmas�ndaki y�ksek umutlar� �imdi ger�ekle�tirmektedir. Plan�daki �� kat�l�mc� olan birey, toplum ve kurumlar apayr� roller oynayarak, d�nyan�n her yerinde birbirlerinin eylemlerini g��lendirmektedir. �ekirdek etkinlikler olan �al��ma �emberleri, �ocuk s�n�flar� ve dua toplant�lar�, Bahai toplum ya�am�n�n t�m di�er unsurlar�na daha b�y�k g�� ve ba�ar� katan temel �zellikler ve birbirlerini geli�tiren kazan�mlar olmu�tur. �nsan kaynaklar� artmakta ve Mahalli Ruhani Mahfiller de y�kselmekte olan bu canl�l���n yeni taleplerine kar��l�k vermektedir.

2.) �ocuklar�n Bahai e�itimi i�in d�nyan�n her yerinde olu�turulan kapasite ola�an�st� etkileyicidir. Yeni gen�li�in ruhani bak�mdan g��lendirilmesi i�in ilk �abalar ba�ar�l� olmaktad�r. K�melerin her etkinlik d�zeyinden bir �sttekine hareketi kontrol alt�ndad�r ve bu hareket ilerledik�e de, hen�z Bahai olmayan fakat Plan��n �ekirdek etkinliklerine �evkle giren, daha b�y�k bir �evreden insanlar, iman�n� a��k�a itiraf eden inananlar grubuna kat�lmaktad�r. Yo�un b�y�meyi y�netmek �zere yap�lanmalar baz� ileri k�melerde �imdiden g�r�lmektedir. Milli Mahfiller, �lkelerindeki t�m k�melerin ihtiya�lar�yla ilgilenirken, y�ksek umut vaat eden �ncelikli baz� k�meleri, bu k�melerin e�itim enstit�leri arac�l���yla olu�turduklar� insan kaynaklar�, onlar�n h�zl� ve s�rekli b�y�me merkezleri olmalar�n� sa�lay�ncaya kadar te�vik ederek ve geli�tirerek, onlara �zel ilgi g�stermenin de�erini ��renmi�lerdir.

3.) Beklenildi�i gibi, e�itim enstit�s� b�y�menin bir motoru oldu�unu kan�tlamaktad�r. Milli Ruhani Mahfillerin b�y�k bir �o�unlu�u, kendi toplumlar�n�n f�rsatlar�n� ve ihtiya�lar�n� belirleyip, Plan��n ihtiya�lar�n� daha b�y�k �l��de kar��lad���n� g�rerek, Ruhi Enstit�s� taraf�ndan tasarlanan kurs materyallerini benimsemeye karar vermi�tir. Bunun, ayn� materyallerin bir�ok dile �evrilmi� olmas� ve Bahailerin seyahat etti�i her yerde ayn� yolu takip eden ve ayn� kitaplara ve y�ntemlere a�ina di�er ahbaplar� bulmalar� gibi paralel bir yarar� olmu�tur.

4.) Birbirleriyle �at��an anlay�� ve ��karlar taraf�ndan par�alanm�� karmakar���k bir uluslararas� toplum, y�kselen ter�rizm, kanunsuzluk ve yozla�man�n sald�r�s�na u�ram��, ekonomik ba�ar�s�zl�k, yoksulluk ve hastal�kla a��nm��t�r. Bahai toplumu, ilahi vahiyle verilen vizyondan ilham alarak, sa�lam temeller �zerinde kurularak, �imdi yerli yerine oturmu� olan s�re�lerle g��lenerek ve s�zde engellerden y�lmadan, o toplumun i�inde giderek daha g�r�n�r olmaktad�r. Bahai toplumunun beklenmeyen durumlara kar��l�k verme kapasitesinin bir �rne�i, bir y�l �nce, �ok say�da tehlikenin Uluslararas� Bahai Konven��n��n�n iptalini zorunlu k�ld���nda g�r�lm��t�r; Y�ce Adalet Evi�nin se�imi gerekti�i bi�imde yap�lm�� ve Plan bir ad�m bile sektirilmeden ilerlemi�tir. Buna paralel olarak, Irak�ta ya�am�n kesintiye ve karma�aya u�ramas�na ra�men, o �lkedeki Bahailerle temas sa�lamak ve Mahalli Ruhani Mahfillerini yeniden kurmak m�mk�n olmu�tur. Irak Bahaileri Milli Ruhani Mahfili�nin, uluslararas� Bahai toplumunda haketti�i yeri almak �zere, otuz y�ldan daha fazla bo�ucu bir zul�mden sonra bu R�zvan�da tekrar se�ilece�ini �imdi b�y�k bir sevin�le ilan etmekteyiz.

5.) �lahi Plan��n bu a�amadaki ihtiyac�, insanl�k d�nyas�na darbeler vuran f�rt�nalardan y�lmadan, g�venle ve dinamik bir bi�imde mevcut do�rultuda devam etmemizdir. Cemal-i M�barek�in ad�mlar�n�z� y�nlendirece�inden ve Mele-i �l� Ordular�n�n, O�nun Emrinin ilerlemesi i�in her �aban�z� g��lendirece�inden emin olunuz.

Y�ce Adalet Evi
??
??
??
??
2

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :