Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 2003
Y�CE ADALET EV�
R�zvan 2003
D�nya Bahailerine
�ok sevgili Dostlar,

Be� Y�ll�k Plan ���nc� y�l�na girerken, ivme giderek artmaktad�r: hen�z biten y�l s�ras�ndaki ba�ar� rekoru, bundan �nceki on iki ay�n rekorunu �ok geride b�rakm��t�r. Bu ivme, itici g�c�n�, Plan�� olu�turan unsurlarda eri�ilen artan uyuma oldu�u kadar, gezegene yay�lan karga�a ruhunun canland�r�c� etkisine de bor�ludur.

Bu yeni idari y�l�n a��l���na e�lik eden ko�ullar �nemleri a��s�ndan ayn� zamanda kritik, meydan okuyucu ve ola�an�st�d�r. Ge�en y�l�n t�m seyri Ortado�u�da sava��n ��k���yla sonu�lanan bir dizi krizlerle �alkalanm��t�r. Bunun sonu�lar�n�n �sm-i Azam��n toplumunun ilerleyi�i i�in �nemi, giderek artan bir bi�imde globalle�en bir toplumun f�rt�nal� bir ge�i� d�neminin sanc�lar� i�indeki evrimi i�in �neminden daha az de�ildir. Bu ge�i�in zamanlamas�, boyutlar� ve e�ilimleri, ister istemez, tahmin edilemezdi. D�nya ko�ullar�n�n gelgitindeki mevcut de�i�im ger�ekten de ne kadar h�zl�yd�! Emrin ilk g�nlerdeki tarihinin bi�imlendi�i �lkeleri �ok a��k bir bi�imde i�eren �at��mada, Hz. Bahaullah��n �d�nyan�n dengesi bu en b�y�k, bu yeni D�nya D�zeni�nin sars�c� etkisiyle bozulmu�ur� uyar�s�n�n yeni bir hat�rlat�l���n� g�rmekteyiz. Bu krize ili�kin olaylar�n, zengin bir Bahá'í miras�na sahip Irak gibi bir �lkeyi do�rudan etkilemesi �zellikle dikkate de�erdir.

Bu ve di�er durumlar�n d�nyada neden oldu�u par�alanmalar, bir taraftan Allah��n bu G�n i�in Mazhar�n�n on y�l boyunca ikamet etti�i bir �lkenin �ok de�erli fakat ac�nacak bir bi�imde zul�m alt�ndaki Bahá'í toplumunun tarihinde yeni bir b�l�m�n a��l���n� ima etmekteydi. Bir taraftan da, Dinimizin D�nya Merkezi�nde Dokuzuncu Uluslararas� Konven��n haz�rl�klar�n� y�kmaktayd�. Ancak, ne kadar hayal k�r�c� olursa olsun, umutsuzlu�a gerek yoktur. Allah��n B�y�k Plan��, K���k Plan��na m�dahale etti�inde, O�nun ihti�aml� Emrinin ��karlar�n�n ilerlemesi a��s�ndan daha �nemli bir f�rsat i�in yolun, zaman� gelince Allah��n takdiriyle a��laca��nda hi� ��phe yoktur.

K���k Bar����n g�zler �n�ne serili�inde bu son �at��man�n uyand�rd��� �z�nt�ler, korkular ve �a�k�nl�klar, gezegeni kar��t�ran ve s�rekli yinelenen krizlere y�nelik �ikayet ve k�zg�nl�k duygular�n� �iddetlendirmi�tir. D�nyan�n bir ba��ndan �b�r�ne insanlar�n kayg�lar�, �imdi bile k�zg�n g�steriler bi�iminde, a��k�a ve g�zard� edilemeyecek yayg�nl�kta dile getirilmektedir. Protesto ettikleri sorunlar ve uyand�rd�klar� duygular, �o�u zaman, bu gibi a��k g�sterilerle ��zmeyi umut ettikleri karma�a ve kar���kl�klar� art�rmaktad�r. Neler olup bitti�i konusunda Allah��n dostlar� i�in belirgin bir a��klama vard�r; s�k�nt� ve umutsuzlu�un yay�lmas�n�n neden oldu�u g��l�klere etkin bir bi�imde kar��l�k vereceklerse, sadece, Din�in sundu�u vizyon ve ilkeleri hat�rlamalar� gerekir. Hz. �evki Efendi�nin Bahaullah��n D�nya D�zeni [The World Order of Bahau�ll�h] isimli eserinde yay�nlanan mektuplar�, �zellikle de �Yeni Bir D�nya D�zeni�nin Amac�� [The Goal of a New World Order], �Amerika ve En B�y�k Bar��� [America and the Most Great Peace] ve �D�nya Uygarl���n�n G�zler �n�ne Serili�i� [The Unfoldment of World Civilization] ba�l�kl� mektuplar� inceleyerek, konu ile ilgili ��retileri daha derinine anlamaya �al��mal�d�rlar.

D�nya f�rt�nal� seyrini s�rd�r�rken, Be� Y�ll�k Plan da, toplumumuzun toplu giri� s�recinde ilerleme olan ana hedefine do�ru dev ad�mlar atmas�n� sa�layacak i�leyi� kapasitesine eri�mi�tir. T�m be� k�tada Din�in i�lerinde b�ylesine y�reklendirici bir durumun ayr�nt�lar� 17 Ocak tarihli mektubumuzda verilmi�ti; onu daha fazla incelemenizi istemekteyiz. �imdi sadece birka� ana ayr�nt�n�n alt�n�n �izilmesi gerekmektedir: �lkelerin k�melere b�l�nmesi 179�unda tamamlanm��t�r; b�y�me ve yay�lma i�in bu kaynaklardan yakla��k 17.000 adet mevcuttur. K�me d�zeyindeki yans�ma toplant�lar�, kurumlar ve yerle�im birimlerinde d���nce ve eylemin birle�tirilmesinde g��l� bir ara� olmu�tur; bunlar, kurumsal ve bireysel inisiyatiflere, kar��l�kl� destek ruhu i�inde g��l� bir te�vik sa�lam��lard�r. Enstit� s�reci b�y�me ve sa�lamla�ma i�in yarat�c� bir kuvvet olarak etkisini eskiye g�re daha belirgin olarak g�stermi�tir. Plan��n ana etkinlikleri, ge�en y�lkilerin �ok daha �st�nde bir ba�ar� d�zeyine ula�m��t�r. Sonu� olarak, giderek artan say�daki dostlar, �abalar�n�n �evkine ilham veren bula��c� g�ven ruhunu g�stererek, d�nyan�n her yerinde tebli� ve idari i�lerde �imdi faaldirler. Gen�ler ve �ocuklar toplumun programlar�na daha sistematik bir bi�imde dahil edilmekte, Bahá'í olmayanlar da �al��ma �emberlerine, dua toplant�lar�na ve �ocuk s�n�flar�na artan say�da kat�lmaktad�r. Bu �� ana etkinli�in aras�ra g�r�ld��� bir�ok toplumda, bunlar�n Plan��n ba�lang�c�ndan beri ge�en k�sa s�rede d�zenli �zellikler durumuna gelmesi ve say�ca artmas� ger�ekten de sevindiricidir. Odaklanm�� ve daha �nce g�r�lmedi�i kadar hareket halindeki bir d�nya toplumunun g�r�nt�s� i�te budur.

Bu b�y�me modeli Plan��n i�leyinde daha sa�lam bir bi�imde k�k salarken, ge�ti�imiz y�l i�inde ba�ka �nemli geli�meler de olmaktayd�. D�� ili�kiler alan�nda Bahá'í Uluslararas� Toplumu�nun kurumlar� burada anlat�lamayacak say� ve �e�itlilikte, fakat biraz da s�z etmeden ge�ilemeyecek kadar etkileyici bir ortak etki yaratan etkinliklerle me�gul olmu�lard�r. Bu t�r etkinliklerin en �nemlisi d�nyan�n dini liderlerine hitaben ge�en Nisan ay�nda yazd���m�z mesajd�. Mesaj, toplumun en �nemli unsurlar�n�n dikkatinin d�nya bar���n�n sa�lanmas�nda kritik �neme sahip sorunlara �ekilmesinde Bahá'í toplumunun yapmakta oldu�u yakla��mlara yeni bir g�� vermi�tir. Bahá'í Uluslararas� Toplumu Halkla �li�kiler Ofisi�nin uyumlu �abalar�yla ve Milli Ruhani Mahfillerin tez rand�man�yla, mesaj k�sa bir s�re i�inde d�nyan�n her yerindeki dini toplumlar�n en �st d�zeyde ve di�er kademelerdeki yetkililerine da��t�lm��t�r. Bu giri�imin amac�, dini liderlerin, insanl���n refah� i�in s�rekli olarak daha ciddi bir tehlike olu�turan dini ba�nazl�k sorununa e�ilmelerine olan acil ihtiyac�, konuyla ilgili herkesin dikkatine getirmektir. Mesaj� alanlar�n bir�o�unun ilk tepkileri, onun ciddi bir bi�imde dikkate al�nd���n� ve hatta baz� yerlerde dinleraras� etkinliklere yeni bir bak�� a��s� sa�lad���n� g�stermektedir.

Sosyal ve ekonomik geli�im alan�nda ise, kurumsal ve bireysel �aban�n etkilerini hem toplumun i� geli�imine, hem de toplumun ba�kalar�yla i�birli�ine daha derinine yerle�tiren bir tempoya ula��lm��t�r. Sosyal ve Ekonomik Geli�im Ofisi, Plan��n ikinci y�l�nda, ilham�n� Bahailikten alan sekiz yeni geli�im kurumunun olu�turuldu�unu ve kad�nlar�n ilerlemesi, sa�l�k, ziraat, �ocuk e�itimi ve gen�lerin g��lendirilmesi gibi de�i�ik alanlarda �al��makta oldu�unu bildirmi�tir.

Arz-� Akdes�te, Hz. Bahaullah��n Cevahir�ul Esrar olarak bilinen Arap�a risalesinin �ngilizce �evirisi ��lahi S�rlar�n �ncileri� [Gems of Divine Mysteries] ad� alt�nda yay�nlanm��t�r. Hz. Bahaullah��n Akka hapishanesinde bulunan H�cre�sinin restorasyonu tamamlanm�� ve h�cre alan�n�n �st kat�ndaki �al��malar ba�lam��t�r. Ekim 2003�te ba�layacak olan ziyaret mevsimi itibariyle her gruptaki ziyaret�i say�s� 150�den 200�e ��kart�lacakt�r.

Bunun yan�s�ra, D�nya Merkezi�nde faaliyette bulunan kurumlar�n geli�imini ilerletme �abalar�, Hukukullah kurumunun, bu kurumun Emin�i olan Tanr� Emrinin Eli Ali Muhammed Varka�n�n se�kin liderli�inde ge�irdi�i s�rekli evrimde �zellikle belirginle�mi�ti. Hikmetli inisiyatifi ve s�rekli �abas�yla, Dr. Varka her yerdeki dostlar�n Hukukullah yasas� konusunda e�itimine ilham olmu�tur. Yasan�n evrensel olarak uygulan���ndan sonra ge�en on y�lda, say�lar� giderek artan vekil ve temsilcilere uyum ve rehberlik sa�layan ulusal ve b�lgesel eminler kurullar� a�� olu�turulmu�tur. Bu b�y�k yasa konusundaki bilgi geni� bir bi�imde yay�lm��t�r ve t�m k�talardan dostlar buna, Hukukullah Emini�nin, bu yasaya itaatten akan vaat edilmi� inayetlerden �imdiye kadar yararlanmam�� olanlar� etkileyece�ini umut etti�i bir ba�l�l�k ruhuyla kar��l�k vermektedir.

D�nya Merkezi�ndeki binalar�n ve Bahaelerin uygun bir standartta muhafaza edilmesi i�in parasal deste�e olan �zel ihtiyac� ilan edi�imizden bu g�ne kadar ge�en yakla��k iki y�l i�inde D�nya Merkezi Ba��� Fonu kurulmu�tur. Ba���lar hen�z y�ll�k ihtiya� d�zeyine ula�mam��t�r. Ancak, al�nan ba���lar�n be� milyon dolar�n�, ba�lang��taki amaca y�nelik bir yat�r�m gelirinin kayna��n� sa�layacak bir anapara olu�turmak �zere ay�rmak gere�ini duymu� bulunmaktay�z. Bunu, gerekli harcamalar�n kar��lanmas�na yard�mc� olmak �zere Bahá'í Uluslararas� Fonu�ndan kaynak aktararak ve normalde izlenmesi gereken, di�er alanlardaki etkinlikleri ask�ya alarak yapm�� bulunmaktay�z.

�ili Milli Ruhani Mahfili taraf�ndan yap�lan �a�r�ya yan�t olarak, G�ney Amerika Ana Mabedi�nin Santiago�da in�a edilmesi i�in d�nyan�n her yerindeki mimar ve tasar�mc�lardan 185 proje tasla��n�n al�nd���n� bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Nihai karar, zaman� gelince ilan edilecektir.

Sevgili Dostlar: Her yerde elde edilmekte olan ilerlemenin sa�lam kan�t�ndan haz duyarak, bu g�nlerin gereksinimlerine uyacak bi�imde tasarlanm�� Be� Y�ll�k Plan �er�evesi i�indeki adanm�� �abalar�n�z �zerinde Y�ce Rabbimizin s�rekli teyitlerine g�veniyoruz. Plan��n izlenmesinde g�sterdi�iniz sebat�n, toplu giri� s�recini her �lkede muazzam hamlelerle ilerletebilecek o zaptedilmi� g��leri Cemal-i M�barek�in l�tuf ve inayetleriyle serbest b�rakmas�n� diliyoruz.

Y�ce Adalet Evi
??
??
??
??
3

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :