Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 2002
UMUM� ADALET EV�
R�zvan 2002
D�nya Bahailerine
�ok sevgili Dostlar,

Olu�um �a���n�n Be�inci D�nemi�nin ba��nda Din�in i�inde ve d���ndaki olaylar seli hayranl�k uyand�ran bir manzara sergilemektedir. Emrin i�inde, ge�ti�imiz May�s ay�nda Kermil Da�� �zerindeki yap�lar�n tamamlanmas�n� i�aret eden olaylar�n tarihi �nemi, bunlar�n etkisi uydu yay�nlar� ve bir Bahai etkinli�ine bu g�ne kadar tan�nan en yayg�n medya �al��mas� arac�l���yla t�m gezegene an�nda iletilirken, duygular� kama�t�rm��t�r. Kermil Levhi�nin a��k bir bi�imde yay�l���n�n en yeni kan�tlar� d�nyan�n g�zleri �n�ne nefes kesen ihti�am i�inde ortaya konurken, Hz. Bahaullah��n Emri, bilinmezlikten s�regelen ��k���nda yeni bir �nemli noktaya s��ram��t�r. B�ylece, Din�in tarihinde silinmez bir iz kaydedilmi�tir.

Zaptolunamaz Dinimize canl�l�k veren dirili�in d��ar�ya d�n�k bu belirtisinin benzeri, Be� Y�ll�k Plan��n ge�en R�zvan�da ba�lamas�ndan beri �al��makta olan i� s�re�ler hamlesinde g�r�lmektedir. Bu nedenle, milli konven��nlarda toplanan delegeleri ve Hz. Bahaullah��n d�nyan�n her yerindeki t�m di�er inananlar�n�, Plan��n birinci y�l�ndaki i�leyi�inin, kalpleri sevindirecek ve Plan��n belirlenen seyrinde say�s�z olas�l�klar konusunda g�ven ilham edecek birka� g��l� noktas� �zerinde bizimle beraber d���nmeye davet etmek istiyoruz.

Milli Ruhani Mahfiller, Plan��n ihtiya�lar�na istekle kar��l�k vermek �zere, R�zvan�dan �nce ve hemen sonra K�tasal M��avirler ile bir dizi planlama toplant�lar� yapm��lard�r. T�m bunlar, toplu giri� s�recinin yeni bir �ehresini ger�ekle�tirmek �zere at�lan ad�mlarla kendini g�steren, g��l� bir ba�lang�� i�in h�z� belirlemi�tir. Her ulusal toplumdaki Bahai kurumlar�, her biri idare edilebilir b�y�me ve geli�me �l��s�ndeki etkinliklere uygun bile�im ve b�y�kl�kte k�melere b�lmek amac�yla, �lkelerinin haritas�n� sistematik bir bi�imde ��karma i�ine giri�mi�lerdir. Bu g�ne kadar yakla��k 150 �lke taraf�ndan rapor edilen b�yle bir haritaland�rma, iyi d�zenlenmi� bir yay�lma ve g��lenme modelini ger�ekle�tirmeyi m�mk�n k�lmaktad�r. B�ylece, ayn� zamanda, bir �lkenin t�m�nde, bir k�meden di�erine s�rd�r�lebilir sistematik b�y�me i�in bir perspektif veya vizyon da yaratmaktad�r. Bu perspektifle, bakir k�meler, ge�mi� kampanyalarda belirlenen bakir b�lgeler gibi, �lke i�i muhacirler i�in hedefler olurken, a��lm�� k�meler ise dikkatlerini Plan�� olu�turan �� unsurun, yani birey, kurumlar ve toplumun birbirini destekleyen �al��malar�yla harekete ge�irilen i� geli�imleri �zerine yo�unla�t�racakt�r.

Bu �al��man�n ilerlemesine, e�itimden ge�mi� kolayla�t�r�c�lar�n say�s�n� art�rmak �zere bir�ok �lkede giri�ilen kampanyalarla ge�en y�l �nemli �l��de g��lenen e�itim enstit�s� s�reci sayesinde g�� verildi�ini g�rmek b�y�k cesaret vermektedir. E�itim enstit�s�n�n iyi kuruldu�u ve s�rekli �al��t��� bir yerde �� ana etkinlik, yani �al��ma �emberleri, dua toplant�lar� ve �ocuk s�n�flar� olduk�a kolay bir bi�imde �o�alm��t�r. Ger�ekten de, aray�c�lar�n bu etkinliklere, Bahai dostlar�n�n daveti �zerine giderek artan bir bi�imde kat�l�m�, bunlar�n amac�na yeni bir boyut kazand�rm�� ve sonucunda yeni tesciller yaratm��t�r. Bunun tebli� i�inde b�y�k �mit vaat eden bir y�n oldu�u kesindir. Ba�lang��ta esas olarak inananlar�n kendilerinin yarar� i�in d���n�len bu ana etkinlikler, do�al olarak, toplu giri� i�in kap�lar olmaktad�r. �al��ma �emberlerini, dua toplant�lar�n� ve �ocuk s�n�flar�n� k�me �er�evesi i�inde birle�tirerek, eylem �izgilerinde b�t�nl�k modeli ortaya konmu�tur ve �imdiden memnunluk verici sonu�lar yaratmaktad�r. Bu modelin d�nya �ap�nda uygulanmas�n�n, Emrin �n�m�zdeki y�llarda ilerlemesi i�in muazzam olas�l�klar i�erdi�inden eminiz.

Heyecan verici bu olas�l�klar, Uluslararas� Tebli� Merkezi�nin, d�nya toplumunun sistematik b�y�me konusundaki anlay���n� art�rmak i�in harcad��� son derece b�y�k enerji sayesinde daha da uygulanabilir k�l�nm��t�r. Tebli� Merkezi, Muavenet Heyeti �yelerinin yeni hizmet d�neminin yak�n ge�mi�te ba�lay���n�n sundu�u f�rsat� kullanarak, y�l�n son aylar�nda yap�lmak �zere 16 b�lgesel y�nlendirme konferans� istemi�tir. Bunlar�n her birine iki �yesini g�ndermi�tir. D�nyan�n her yerinden Heyet �yelerinin sadece birka�� d���nda kat�l�mla ger�ekle�en konferanslar, �e�itim enstit�leri ve sistematik b�y�me� temas�na b�y�k oranda odaklanarak, kat�l�mc�lar�, yorulmak bilmeyen �abalar� sayesinde toplumun t�m yap�s�na yay�lacak olan bilgi servetiyle donatm��t�r.

B�ylesine zenginliklerle donanm��, bu kadar deneyimli, ilahi ilhama sahip bir eylem plan�na bu denli odaklanm�� bir toplum, sakinleri, Kutsal Topraklar�daki May�s 2001 olaylar�ndan sonra �ok say�da hastal���n bata��na daha da derinine batm�� bir d�nyay� izlemektedir. Ancak, Emrin, tam olarak i�te bu gibi, g�r�n��te uygunsuz ko�ullar alt�nda ilerlemesi ama�lanm��t�r ve de geli�ecektir. Hz. Bahaullah��n d�nyan�n krallar�na ve h�k�mdarlar�na Levihlerinin tamam�n�n �ngilizce �evirilerini i�eren ve yeni yay�nlanan Ordular Rabb�n�n �a�r�lar� isimli eser adaletsizlik, zul�m ve yozla�maya kar�� O�nun uyar�lar�n� ihmal etmenin korkun� sonu�lar� konusunda uygun bir hat�rlatma olmu�tur. D�nyan�n her yerindeki insanlar�n bilincine uygulanmakta olan �iddetli �oklar, O�nun emretti�i devan�n aciliyetini vurgulamaktad�r. O�nun, de�i�ik yerlere sa��lm�� sad�k kullar� olan bizler, O�nun Emrini tebli� etme, �ahane Sistem�ini g��lendirme, ruhani etkinliklerin ilerlemesi ve yerine getirilmesinin ka��n�lmaz olarak ba�l� oldu�u ve acil olarak ihtiya� duyulan maddi ara�lar� fedakarca temin etme gibi, kar�� konulmaz f�rsatlar zaman�na tekrar gelmi� bulunmaktay�z

Ka��n�lmaz g�revimiz, d�nyada bar��� garanti edebilecek tek Mesaj�� yaymak ve onun de�i�im yarat�c� �zelli�ini g�stermek amac�yla, korkmadan veya teredd�t etmeden, mevcut karma�adan yararlanmakt�r. Cemal-i M�barek bizi kudretli s�zlerle g��lendirip, g�ven vermedi mi? Sevgi dolu ���d� ��yleydi: �D�nyada olup bitenler sizi �zmesin.� �Allah�a yemin olsun! Sevin� okyanusu size kavu�man�n �zlemini �ekiyor, ��nk� her g�zel �ey sizin i�in yarat�lm��t�r ve zaman�n ihtiya�lar�na g�re size g�sterilecektir.�

O halde, herhangi bir ��phe veya engele tak�lmadan, elinizdeki Plan�la yolunuza devam edin.

Umumi Adalet Evi
??
??
??
??
1

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :