Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 2001
UMUM� ADALET EV�
R�zvan 2001
D�nya Bahailerine
�ok sevgili Dostlar,

Y�ce beklentilerle ve kalplerimizde b�y�k sevin�le, yeni bir zihinsel d�zeyin aram�zda belirgin oldu�u bir de�i�im zaman�nda bu R�zvan mevsimine gelmi� bulunmaktay�z. D�nya toplumumuzun t�m�nde, b�y�menin te�vik edilmesi ve insan kaynaklar�n�n geli�tirilmesiyle yay�lman�n s�rd�r�lmesi ve sa�lamla�man�n garanti alt�na al�nmas�nda s�recin de�eri, planlaman�n gereklili�i ve sistematik hareketin g�c� konusunda daha y�ksek bir bilin� mevcuttur. �lerlemenin bu �nko�ullar�n� anlay��ta birlik ve tutarl�l���n de�eri �l��lemeyecek derecede b�y�kt�r ve bunlar� iyi d�zenlenmi� e�itimle kal�c� k�lman�n �nemi tahminlerin �tesindedir. Bu nedenle, toplumumuzun b�yle bir bilin� an�na gelmi� olmas�, bizim i�in �nemli bir olayd�r. Bunu, bu bayram g�nlerinde ba�lat�lmakta olan d�nya �ap�nda giri�imin en ba��nda fark ve takdir edebildi�imiz i�in Cemal-i M�barek�e derin ��kran duymaktay�z.

Bu bilincin yaratt��� irade g�c�, ge�en Ocak ay�nda Arz-� Akdes�te toplanan K�tasal M��avirler ve onlar�n Muavenet Heyetleri �yelerinin konferans�n�n �zelli�i olmu�tur. Bu olay, Din�in yeni bir d�neme, Olu�um �a���n�n be�inci d�nemine giri�ini i�aret eden parlak bir deneyim yaratm��t�r. Bu tarihi toplant�da sergilenen yeni bir canl�l�k, toplumun t�m�nde etkinliklerin y�ksek kalitesinin bir g�sterisi olarak alg�lanm��t�r. Toplu giri� s�recini ilerletmek i�in gerekli olanlar�n ge�en y�l i�inde izlenmesi, bu g�zlemi do�rulamaktad�r. B�ylece, Be�inci D�nem�de ba�lat�lmakta olan ilk giri�im, yani Be� Y�ll�k Plan i�in yol a��lm��t�r.

Oniki Ayl�k Plan, 300�den fazla e�itim enstit�s� yaratan bir �nceki D�rt Y�ll�k Plan��n b�y�k �abalar�n�n art�r�lmas� a��s�ndan amac�na ula�m��t�r. �ocuklar�n ruhani bak�mdan beslenmesi ve yeni gen�li�in Bahai toplum ya�am�na sokulmas�na daha fazla dikkat edilmesi �a�r�s�na kurumlar�n ve bireylerin kayda de�er kar��l�klar�yla �nem kazanm��t�r. �ocuk derslikleri ��retmenlerinin e�itilmesi ve yeni gen�li�in enstit� s�recine dahil edilmesi, bir�ok �lkede Bahai etkinliklerinin d�zenli bir par�as� olmu�tur. K�sal���na ra�men, Oniki Ayl�k Plan��n, �zel olarak tayin edilen hedeflerinin �tesinde bir �nemi vard�. Plan, Bahai tarihinde olduk�a olayl� bir d�nem ile, ba�ar�lar�yla toplumu iyi bir bi�imde haz�rlad���, yeni bir d�nemin son derece umutlu olas�l�klar� aras�nda dinamik bir ba�d�. Din�in, insanl���n toplumsal ve ruhani evriminin �nemli bir an�nda gezegenin ya�am�n� etkileyen f�rt�nal� g��leri ve Emrin kendi s�re�lerini anlamak isteyen her Bahainin �zerinde d���nmesini hakeden yirminci y�zy�l�n sonundaki etkinliklerinin kal�c� etkileri nedeniyle de tarihimize i�lenmi�tir. Yirminci y�zy�l�n bir incelemesi olan Ayd�nl�k Y�zy�l, b�ylesine de�erli bir �abaya yard�mc� etmek �zere, iste�imiz �zerine ve denetimimiz alt�nda haz�rlanm��t�r.

Din�in d�� ili�kiler etkinlikleri, bu bir y�ll�k �aba s�ras�nda bir�ok kez �zellikle g�zle g�r�l�r nitelikteydi. �rne�in, Bahai temsilcilerin, Birle�mi� Milletler�in Genel Sekreterinin �srar�yla May�s, A�ustos ve Eyl�l aylar�nda yap�lan biny�l toplant�lar�na se�kin bir bi�imde kat�lm�� olmalar�n� d���n�n�z. Bahai Uluslararas� Toplumu�nun, K���k Bar�� s�re�lerine b�ylesine yak�n ve g�ze �arpan bir bi�imde kat�l�m�n�n sonu�lar�n�n gere�i gibi anla��lmas� i�in bir zaman ge�mesi gerekecektir. Di�er �nemli olaylar aras�nda ise, Bahai Uluslararas� Toplumu�nun himayesi alt�nda �al��an yeni bir kurum olan Evrensel Refah Et�dleri Enstit�s� taraf�ndan Hindistan�da d�zenlenen k�tasal konferans bulunmaktayd�. �Bilim, din ve kalk�nma� temas�n� se�en konferansa Hindistan�da �nde gelen sivil toplum kurulu�lar� ve UNESCO, UNICEF, WHO ve D�nya Bankas� gibi �nl� kurumlar kat�lm��t�r. Bahai D�nya Haberleri Servisi (BWNS), hem Bahai hem de Bahai olmayan izleyicilere, Bahai d�nyas�n�n t�m�ndeki geli�meler hakk�nda haberlerle ula�mak amac�yla Ekim ay�nda Internet �zerinden yay�na ba�lat�lm��t�r.

Bahai D�nya Merkezi�nde ge�en y�l i�indeki yo�un etkinlikler, bundan �nceki raporlar vas�tas�yla dostlara b�y�k �l��de bildirilmi�ti. Bu raporlar, Uluslararas� Tebli� Merkezi�nin Kermil Da�� �zerindeki daimi binas�na yerle�mesi; K�tasal M��avirler ve Muavenet Heyetleri�nin �yelerinin ge�en Ocak ay�nda Arz-� Akdes�te yap�lan Konferans�; ve May�s ay�nda yap�lacak olan kutlama etkinliklerine haz�rlanmak �zere son r�tu�lar� yap�lmakta olan Kermil Da�� projelerinin tamamlanmas� gibi ba�ar�lara at�flar� i�ermekteydi. Hac�lar ve ziyaret�iler ge�en Ekim ay�nda ilk kez olarak Hayfa�da bulunan ve �imdi tam olarak �al��maya ba�layan yeni Kabul Merkezi�nde kar��land�lar. Behci�de ise, kutsal yerin, bah�elerinin geli�tirilerek g�zelle�tirilmesi s�rekli olarak devam etmi�tir; ancak, bu �aba, Collins Kap�s��n�n arkas�ndaki arsan�n kuzey ucunda bir Ziyaret�iler Merkezi in�a etmek �zere ge�en y�l ba�lat�lan yeni bir projeden destek alm��t�r. �n�m�zdeki birka� ayda tamamlanmas� planlanan bu yap�n�n kabas� tamamlanm��t�r ve �al��malar, ince i�leri ve �evre d�zenlenmesi de dahil olmak �zere her alanda ilerlemektedir. Yeni tesisler, D�nya Merkezi�nin, artan say�da hac�lar�, k�sa s�reli Bahai ziyaret�ileri ve �zel konuklar� kabul kapasitesini geli�tirecektir.

Y�l�n bu �zetini bitirirken, Endonezya Bahaileri Milli Ruhani Mahfili�nin, yakla��k otuz y�l sonra, ge�en R�zvan�da Jakarta�da yap�lan Milli Konven��n�da yeniden kuruldu�unu bildirmekten sevin� duymaktay�z. Bahai faaliyetlerine 1962 y�l�nda konulan yasaklama, Endonezyal� Bahailerin hareketlerini bu s�re i�inde ciddi bir bi�imde s�n�rlam��t�. Fakat o �lkedeki de�i�en ko�ullar yasa��n kald�r�lmas�yla sonu�lan�ncaya kadar, uzun s�ren ac�lar�nda sebatkar ve hikmetli kald�lar. O halde, �ran, M�s�r ve di�er �lkelerde taciz alt�ndaki dinda�lar�m�z hakk�nda benzer mutlu bir haberin �ok uzak olmayaca��n� �mit edemez miyiz?

Sevgili Dostlar: Bahai d�nyas� yirmi y�l sonra Olu�um �a���n�n ba�lay���n�n y�z�nc� y�ld�n�m�n� kutlayacakt�r. O �a��n do�u�una, ba�lang��ta hayal edilemeyen ba�ar�lar�n sa�lad��� avantajl� bir noktadan bakmaktay�z. �lerde ise, onu o y�z�nc� y�ld�n�m�nden ay�ran k�sa s�re i�inde toplumdan daha b�y�k ba�ar�lar� acil bir bi�imde isteyen ufuklar bulunmaktad�r. O y�ksekliklere ��kmak m�mk�nd�r ve ��k�lmas� gerekir. D�nyan�n her yerindeki inananlar�n acil ve s�rekli dikkatini istedi�imiz Be� Y�ll�k Plan��n, bu g��l��� kar��lamas� ama�lanm��t�r. Plan, bu yirmi y�lda izlenecek bir dizi kampanyalar�n ilkini olu�turmaktad�r. Bu Plan, toplu giri� s�recinde �nemli bir ilerleme ba�ar�lmas� hedefinde yeni bir a�amay� i�aret etmektedir. Bu hayati s�recin h�zlanmas�n� istemekte ve dahas�, �� temel kat�l�mc�s� olan birey, kurumlar ve toplumun sistematik �abalar�n�n s�reklili�inde �srar etmektedir.

Arz-� Akdes�te toplanan M��avirlere mesaj�m�zda a��klad���m�z ve daha sonra da t�m Milli Ruhani Mahfillerle payla�t���m�z i�in Plan��n ihtiya�lar� konusunda ayr�nt�ya girmeye gerek bulunmamaktad�r. M��avirler, konferanslar�n�n hemen ard�ndan yetki alanlar�ndaki Milli Ruhani Mahfillerle Plan��n uygulanmas� konusunda me�veret etmeye ba�lam��lard�r. Bu nedenle, Plan��n ana hedefini izlemek i�in b�lgesel ve mahalli haz�rl�klar yap�lmakta oldu�undan, Plan��n y�n�n� t�m dostlar bilmektedir. Din�in �lkeler i�inde daha �ok say�da b�lgelerine derinine girmesini sa�lamak �zere �aba g�sterilece�i konusunda �imdi genel bir bilin� vard�r. �rne�in, ko�ullar�n izin verdi�i yerlerde, birbirine yak�n mahalli toplumlar yo�un b�y�me programlar�na kat�lmak �zere harekete ge�irileceklerdir. Di�er yakla��mlar ise, yeni sahalar�n d�zenli olarak a��lmas�n� gerektirecektir. Bunun i�in de, �lke i�inde muhacirlerin, k�talar ve denizlerin bir ba��ndan �b�r�ne bakir b�lgeleri a�mak �zere ge�mi�te her tarafa yay�lan insanlar� harekete ge�iren kendini adama ruhuyla aya�a kald�r�lmalar� gerekmektedir. �unu belirtmek yetecektir ki, ilahi g��lerin sevketti�i bu giri�ime can katan s�re�, kendisiyle ili�kili y�nleri zaman i�inde devreye sokulup, �al��mas�yla sistemli olarak b�t�nle�tirildik�e, erge� yay�lacakt�r.

Be�inci D�nem�in bir �zelli�i de, ulusal toplumlardaki ko�ullar izin verdik�e, ulusal Mabetlerin yap�lmas�yla toplumun ibadet ya�am�n�n zenginle�tirilmesi olacakt�r. Bu projelerin planlanmas�, toplu giri� s�recinin �lkelerdeki ilerleyi�iyle ili�kili olarak Umumi Adalet Evi taraf�ndan belirlenecektir. Bu geli�me, Hz. Abd�lbaha�n�n �lahi Plan��n�n birbiri ard�na gelen a�amalar� boyunca g�zler �n�ne serilecektir. Bat��n�n Ana Mabedi tamamland���nda, Emrin Velisi k�tasal mabetler in�a etmek �zere bir program ba�latm��t�. Bunlar�n ilkleri aras�nda, On Y�ll�k Plan��n hedeflerine kar��l�k olmak �zere in�a edilen Kampala, Sidney ve Frankfurt�taki Ma�r�k�ul Ezkar�lar bulunmaktayd�. Umumi Adalet Evi, Panama City, Apia ve Yeni Delhi�de Mabetler yapt�rarak bu �izgide devam etmi�tir. Ancak, k�tasal a�ama hen�z tamamlanmam��t�r: in�a edilmesi gereken bir mabet daha vard�r. Bu son projeye giri�ilmesi karar�n�, bu hay�rl� zamanda derin ��kran ve sevin�le ilan etmekteyiz. G�ney Amerika Ana Mabedi�nin �ili�de, Santiago�da in�aas� Be� Y�ll�k Plan i�inde ba�layacak ve b�ylece Hz. �evki Efendi taraf�ndan a��kca ifade edilen bir arzuyu ger�ekle�tirecektir.

Bu arada, Kavis �zerindeki yeni binalara yerle�en kurumlar�n i�levlerini geli�tirmek �zere D�nya Merkezi�nde baz� ad�mlar�n at�lmas� i�in zaman uygundur. Uluslararas� Tebli� Merkezi, �al��malar�nda �nemli �l��de ilerledi�i i�in, dikkatler �zellikle de Kutsal Eserleri �nceleme Merkezi�nin i�ini d�zenlemeye verilecektir. Kutsal Eserler�den �ngilizceye terc�meler bu ilginin �zel bir hedefi olacakt�r. Bu kurumun amac�, Kutsal Yaz�lara ba� vururken Umumi Adalet Evi�ne yard�mc� olmak ve Din�in yetkili eserleri konusunda terc�meler ve a��klamalar haz�rlamakt�r. Dahas�, Arz-� Akdes�te de, Bahai D�nya Merkezi�ne gelen hac�lar�n ve ziyaret�ilerin say�s�nda daha fazla art��� m�mk�n k�lacak �nlemlerin al�nmas�na y�nelik s�rekli bir gayret g�sterilecektir.

Be� y�l �nceki R�zvan mesaj�m�zda, Kermil Da�� �zerindeki projelerin tamamlan���n� ve Hz. Bab��n Makam��n�n Teraslar�n�n halka a��lmas�n� i�aret etmek �zere D�nya Merkezi�nde b�y�k bir kutlaman�n yap�laca��n� ilan etmi�tik. O an gelmi�tir ve hemen hemen t�m �lkelerden dostlar� 21-25 May�s aras�nda be� g�n s�recek programlarla a��rlama beklentisiyle son derece sevin�liyiz. Bahai d�nyas�n� toplant�lara Internet �zerinden ve uyduyla naklen yay�nlar arac�l���yla ba�lamak �zere giri�imlerde bulunuldu�unu da bildirmekten ayr�ca mutluluk duymaktay�z. Bunlar hakk�nda bilgi verilmektedir. D�nya Merkezi haz�rl�klar �zerinde yo�unla��rken, belediye yetkililerinin bu olayla e�zamanl� olmak �zere Kermil Da���nda Bahai Makam� ve Bah�eler, Hayfa, �srail: G�rsel Bir Gezinti isimli bir kitap yay�nlama giri�iminde bulundu�u Hayfa�da halk aras�nda heyecan da artmaktad�r. Bundan ba�ka olarak, �srail Posta �daresi de Teraslar�� konu alan bir hat�ra pulunu ayn� anda yay�nlama karar�n� s�rd�rmektedir. Bu olay�n �nemi, Emrin yirminci y�zy�l i�indeki geli�iminde ald��� dikkate de�er yolun g�zden ge�irilmesine izin verecek olan duraksamada yatmaktad�r. Allah��n kutsal da�� �zerindeki an�tsal yap�lar�n, Dinimizin ruhani ve idari merkezlerini d�nyan�n seyrine a�an y�kseli�inin temsil etti�i ola�an�st� ba�ar�lar�n gelece�e ili�kin anlamlar� �zerinde d���nme zaman� da olacakt�r.

Toplumumuz heyecan verici bu d���ncelerle sevinirken, her �ye �unu akl�nda tutmal�d�r ki, ba�ar�lar�n �zerine yan gelip yatmak i�in vakit yoktur. �nsanl���n mevcut durumu, �imdi cennetten gelen Ya�am Somunu�nu payla�makta bir anl�k teredd�te bile izin vermeyecek kadar umutsuzdur. O halde, ger�e�e a�l�k duyan herkesin ruhlar�n�n Ordular Rabb��n�n ziyafet sofras�na k�lavuzlanmas�nda ba�ar� i�in her t�rl� vaadde bulunan s�reci ilerletirken hi�bir gecikme olmas�n.

�lahi Sistem�inin kaderini yak�ndan izleyen Kimse�nin, �n�n�ze konulan acil g�revlerin ger�ekle�tirilmesi i�in g�sterece�iniz her �aban�z� k�lavuzlamas�, y�nlendir-mesi ve teyit etmesini diliyoruz.

Umumi Adalet Evi
??
??
??
??
1

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :