Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 1999
RIZVAN 156
UMUM� ADALET EV�
Baha D�NYA MERKEZ�
1999
D�nya Bahailerine
�ok sevgili Dostlar,

1-) D�rt Y�ll�k Plan'�n tamamlanmas�na giden ve �ok �nemli sonu�lar� olan son ad�mdan �nceki y�lda ba�ar�lanlar� inceledi�imizde kalplerimiz umutla tutu�maktad�r. Y�l�n, Sekizinci Uluslararas� Bahá'í Konven��n�'yla son derece �nemli ba�lang�c�ndan itibaren, Bahá'í d�nyas� toplu giri� s�recini b�y�k �l��de ilerleten etkinliklerde giderek y�kselen bir h�z muhafaza etmi�tir. Toplumumuz hissedilir �l��de b�y�m��, insan kaynaklar� olduk�a zenginle�mi�tir. Yay�lma projelerinden sa�lamla�ma �abalar�na, sosyal ve ekonomik geli�imden d�� ili�kilere, gen�lerin hizmetlerinden sanatla anlat�mlara, Din'in D�nya Merkezi'nden uzak k�ylere ve kasabalara -- ger�ekten de, topluma hangi a��dan bak�l�rsa bak�ls�n, ilerleme kaydedilmi�tir. Plan'la ilgili beklentiler g��l�d�r.

2-) Uluslararas� Konven��n'da yarat�lan ivme, bunu hemen takip eden M��avirler Konferans�'na da n�fuz ederek, yorulmak bilmeyen kat�l�mc�lar� daha da heyecanland�rm��t�r; ve Milli Ruhani Mahf�llerini kurmak i�in ilk kez toplanan SaBahá Saravak ve Slovakya'n�n da aralarmda bulundu�u ve May�s ay�nda yap�lan Milli Konven��nlar�n oturumlar�na g�� katm��t�r. Ayn� enerji, Hz. Báb'�n Emrini A��klamas�'n�n y�ld�n�m�nde alt�nc� d�neminin ba�lamas�ndan bu yana k�sa zamanda ola�an�st� bir potansiyel sergileyen Uluslararas� Tebli� Merkezi'ne de ilham vermi�tir. M��avir �yeler, organizasyonlar�n� geli�tirme ve g��lendirme �zerinde yo�unla��rken, ilk y�l i�inde ola�an seyahatlerinden ka��nm��lard�, fakat bundan sonra D�rt Y�ll�k Plan'�n ba�ar�yla tamamlanmas�nda canland�r�c� etkilerini daha da g��lendirmek i�in d�nyan�n �e�itli yerlerine ziyaretlerine devam etmeleri beklenebilir.

3-) Arz-� Akdes'deki bu olaylar�n yan� s�ra, Uluslararas� Konven��n'a kat�lan delegelerin b�y�k heyecan verici �a�k�nl�kla seyrettikleri Kermil Da�� �zerindeki in�aat projeleri, y�zy�l�n sonu i�in programlanan biti�lerine do�ru h�zla ilerlemektedir. Geriye kalan t�m in�aat alanlar�n�n ge�en R�zvan'da a��lmas�yla birlikte, �al��malar�n h�z� yeni bir zirveye ula�m��t�r. Kutsal Eserleri �nceleme Merkezi ve Ar�iv Binas�'n�n Eki birka� hafta i�inde ta��n�lmak �zere haz�rlanmaktad�r; Uluslararas� Tebli� Merkezi binas�n�n d��� t�m�yle mermerle kaplanm��t�r ve i� k�s�mlar�n�n t�m katlar�nda son �al��malar ilerlemektedir. Hz. Báb'�n Makam�'n�n Teraslar�n� yolun her iki taraf�nda �imdi birle�tiren k�pr�y� yerle�tirmek i�in Hatzionut Bulvar�'n�n indirilmesi tamamlanm�� ve normal trafik yeniden sa�lanm��t�r. Teraslar�n g�zler �n�ne serilen ihti�am� halk�n ilgisini �ylesine esir al�n��t�r ki, da��n tepesindeki ondokuzuncu teras g�nl�k bir programla ziyaret�ilere a��lm��, minnettarl�k duyan bir halk�n co�kun kar��l���n� uyand�rm��t�r. Hayfa Belediyesi, kente uluslararas� ilgi �ekme kampanyas�n�n bir par�as� olarak, Hz. Báb'�n Makam� ve Teraslar konulu ve resimli bir bro��r� �branicenin yan� s�ra be� dilde yay�nlanm��t�r.

4-) D�nya Merkezi'nde t�m�yle de�i�ik t�rde iki. di�er geli�meden s�z etme zorunlulu�unu hissetmekteyiz: Birincisi, her gruptaki ziyaret�i say�s�n�n 100'den 150'ye ��kart�lmas� karar�d�r. Bu karar, En B�y�k Kutsal Yaprak'�n kabrinin kar��s�nda bulunan ve yeni al�nan binan�n, �imdi s�rd�r�lmekte olan onar�m� tamamland��� ve bu binan�n olanaklar�n�n, bir ziyaret�i salonu ve geni�letilmi� bir ziyaret program�n�n y�netimi i�in di�er tesisler olarak kullan�labilece�i zaman y�r�rl��e girecektir. �kinci geli�me ise, Hz. Bahaullah'�n Kutsal Eserlerinden metinlerin, O'nun eserlerinden olu�an yeni bir �ngilizce Kitáb�n yay�nlanmas� d���ncesiyle terc�me edilmesi plan�nda, s�recin ka��n�lmaz yava�l���na ra�men s�rd�r�len dikkate de�er ilerlemedir. M�l�k Suresi ve Heykel Suresi gibi �nde gelen Levihlerin tam �evirilerini ve ayn� zamanda da kral ve h�k�mdarlara bireysel olarak hitap eden Levihlerin tam metinlerini sa�lamak �zere gayret hasredilmektedir. Reis Suresi, Reis Levhi ve Fuat Levhi'nin de bu Kitába konulmas� planlanm��t�r.

5-) Hz. Bahaullah'�n Emri, insan kaynaklar�n�n geli�tirilmesi ve kullan�m� konusunda sistematik bir yakla��m�n giderek artan bir bi�imde uygulanmas�yla canlanm�� olarak kar�� konulamadan ilerlemektedir. �imdi say�lar� 344'� bulan ulusal ve b�lgesel e�itim enstit�lerinin yarat�lmas�, bu geli�imi, say�s�z kurslar�n verildi�i Kuzey Amerika ve �ran'�n d���nda, yakla��k 70.000 bireyin en az�ndan bir enstit� kursunu tamamlamas� sonucuyla daha da ilerletmi�tir. T�m bunlar, Emrin giderek b�y�yen g��l� ve aktif destek�ileri toplulu�una katk�da bulunmaktad�r. Bu ilerlemenin muazzam potansiyeli, e�itim alanlar�n bireysel �abalar�yla 1000'den fazla insan�n Din'i kabul etti�i �ad'dan bir �rne�i gelen raporlarda g�r�lmektedir. �nsan kaynaklar�n�n geli�tirilmesinde sistemle�menin gereklili�i her yerde anla��lmaktad�r.

6-) E�itim enstit�lerinin kan�tlanm�� etkinli�ine paralel olarak, B�lgesel Bahá'í Konseyleri'nin, ko�ullar�n bu kurumlar�n tesis edilmesini gerekli ve uygulanabilir k�ld��� baz� �lkelerdeki pratik olu�umu bulunmaktad�r. Bir Konsey ile e�itim enstit�s� aras�nda yak�n etkile�me varsa, bir b�lgede yay�lma ve g��lenmeye neden olan s�re�lerin canl� uyumu ve enstit�lerin e�itim hizmetlerinin, yerel toplumlar�n geli�imle ilgili ihtiya�lar�na kolayl�kla uygulanmas� i�in sahne haz�rd�r. Dahas�, K�tasal M��avirlerle B�lgesel Konseylerin birbirlerine do�rudan ula�malar�n� sa�layan �al��ma esaslar�, Konseyleri Milli ve Mahalli Ruhani Mahfillere ba�laman�n yan� s�ra, b�lgesel d�zeyde i�levlerin dinamik b�t�nle�mesine neden olan daha ileri bir kurumsal ili�kiyi de yaratmaktad�r.

7-) Sosyal ve ekonomik geli�imde s�rekli b�y�yen �abalar, okur-yazarl�k, temel sa�l�k hizmeti ve kad�nlar�n ilerlemesi gibi konularla ilgilenen e�itim enstit�lerinin i�leyi�inden de yararlanmaktad�r. Sosyal ve Ekonomik Geli�im Of�si'nin uygun Bahá'í prensiplerinin ��renilmesi amac�yla evrensel bir s�reci te�vik etmek i�in g�sterdi�i �ok geni� �abalar, bu enstit�lerin �al��malar�yla ve ayn� zamanda da Bahailikten esinlenen ve gezegenin her yerine da��lm�� olan organizasyonlar�n ortaya ��k���yla zenginle�mi�tir. O halde, geli�im programlar� y�netmek i�in kurumsal kapasitenin g�� kazand��� a��kt�r. Bu durum, Bahá'í kurumlar�n�n himayesindeki veya Din'in verdi�i ilhamla bireylerce ba�lat�lan projelerde a�ikard�r. �kincinin se�kin �rne�i ise, Etiyopya'da bir Bahá'í aile taraf�ndan kurularak, 1998 y�l�n�n sonlar�ndan beri �lkede ilk ve tek �zel �niversite olan ve ge�ti�imiz y�l ��renci say�s� 5.000'e ula�an Birlik �niversitesi dir. K���k �l�ekte, fakat yine de �nemli olan ba�ka bir �rnek ise, New York'un Buffalo kentinde bir ailenin giri�imidir: kendi evlerinde, kentin varo�lar�ndan onlarca �ocuk ve gencin yoksulluk ve �rk��l���n yaratt���, kendi kendilerini mahfeden tutumlar�n�, Bahaili�in ruhani ve ahlaki prensipleri sayesinde yenmelerini sa�layacak davran�� bi�imlerini geli�tirmelerine yard�m etmektedirler.

8-) D�� ili�kiler alan�ndaki en g��l� eylemlere �ran'daki iki trajik olay neden olmu�tur. Bay Ruhullah Ruhani'nin ge�en Temmuz ay�nda Me�hed'de, son alt� y�l i�inde ilk resmi eylem olarak aniden �ld�r�lmesi, h�k�metlerin ve Birle�mi� Milletler'e ba�l� kurumlar�n d�nya �ap�nda ve e�i g�r�lmemi� feryad�na neden olan bir �ok yaratm��t�r. H�k�metin istihbarat te�kilat� da, Eyl�l ay� sonunda Bahá'í Y�ksek ��retim Enstit�s�'ne, ��retim �yelerinden 36's�n�n tutuklanmas�n� ve �lke �ap�nda 500'den fazla evin bas�lmas�n� kapsayan �rg�tl� bir sald�r� ba�latm��t�r. Bu son olay, hala y�r�mekte olan ve akademik kurumlar�n ve derneklerin, e�itimcilerin ve ��renci guruplar�n�n kat�ld��� ve Le Monde'da, The New York Times'da ve �nde gelen di�er gazetelerde �nemli makalelerin ��k���nda da g�r�ld��� gibi, bas�n�n �zel ilgisini �eken evrensel bir protesto kampanyas�na ilham kayna�� olmu�tur. Birle�mi� Milletler Genel Kurulu'nda ge�en Aral�k ay�nda �ran konusunda, Bahailerden a��k�a s�z eden yeni bir karar�n ba�ar�yla ��kart�lmas�, ac�mas�z dinsel bir zulm�n apa��k iki tezah�r�nden kesinlikle etkilenmi� olmal�d�r.

9-) Ancak, d�rt bir yandan sar�lm�� olan karde�lerimizi savunmak i�in d�nyan�n her yerindeki dostlar �zerindeki talep yo�un olmakla beraber, b�y�k �l��de dikkat de geni� bir alanda d�� ili�kiler �abalar�na adanm��t�r. Adalet Evi'nin �zel g�revlisi Bay Giovanni Ballerio'nun Pasifik Okyanusu adalar�na yapt��� ve 22 devlet ba�kan�, 5 ba�bakan ve 40'tan fazla di�er �st d�zey yetkililerle g�r��mesiyle sonu�lanan d�rt ayl�k gezisi; insan haklan e�itimini ilerletmek i�in Bahá'í Uluslararas� Toplumu'nun te�vi�i ile �ok say�da Milli Mahf�lin s�rd�rd��� �abalar; G�ney Afrika Bahá'í toplumu temsilcilerinin, Ger�ek ve Uzla�ma Komisyonu'nun toplant�lar�na davetli olarak kat�larak, �rk ayr�m� y�llar� boyunca �rk birli�ine verdikleri azimli deste�in tarih�esini anlatabilmeleri; Avustralya, Finlandiya ve Portekiz toplumlar�n�n, ilk ve orta ��retim okullar�n�n m�fredat�na Bahá'í Dini konusunda dersleri dahil etmek i�in e�itim yetkililerinin karar�n� almaktaki en yeni ba�ar�lar� -- medyan�n her bi�iminde tan�t�m yaratan kamuoyunu bilgilendirme projeleri de dahil olmak �zere, t�m bunlar toplumun enerjilerini me�gul eden geni� tabanl� giri�imlerin �rnekleridir.

10-) Sanat�n kullan�m�n� i�eren bir etkinlikler sa�ana�� beklenmekteydi ve Din'in Avrupa'da kurulmas�n�n y�z�nc� y�ld�n�m�n�n Paris'de kutlanmas�na ili�kin m�zikal ve artistik di�er g�steriler bunun ola�an�st� bir �rne�iydi. Avrupa'dan ve Amerika k�tas�ndan gelen 68 �yeden olu�an Bahá Korosu Sesleri, Avrupa'da sekiz �ehirde izleyicilere b�y�k zevk vererek, Din'i bir�ok insana tan�tm��t�r. Norve�li Bahá'í besteci Lasse Thoresen'in yazmakta oldu�u opera/balenin tamamlanm�� k�sm� olan "I��k ve Ate�" ge�ti�imiz Eyl�l'de Polonya'da, Var�ova G�z� olarak bilinen ve a��l��� �sve� Krali�esi taraf�ndan yap�lan �nl� m�zik festivalinde ba�ar�yla sahnelenmi�tir. Bu �al��ma, izleyicileri Din konusunda bilgilendiren bir ger�ek olarak, �ran'daki �ehitlerin yak�n ge�mi�teki kahramanca hareketlerini konu almaktayd�. Avrupa'n�n bu t�r �zel �abalardaki �nderli�i, Avusturya'da kendi t�r�nde en y�ksek �d�l olan Avusturya Bilimler ve Sanatlar Ha��'n�n bir Bahá'í kemanc�s� ve orkestra �ef� olan Bay Bijan Hadem-Misak'a Cumhurba�kan� taraf�ndan verilmesiyle de belirlenmi�tir. Ayn� Festival'deki bir program, Bahá'í ve di�er kutsal yaz�lardan al�nt�lar�n okunmas�n� da i�ermekteydi. Ancak, tebli� �al��malar�nda gen�lerin sanatlar kullan�m�nda d�nyan�n her yerinde oynad�klar� se�kin rol�n takdir edilmesi konusunda da bir �ey s�ylemek gerekir; �zellikle de dans gruplar�yla g�sterileri, hem Bahá'í toplumu i�inde hem de d���nda �n kazanm��t�r.

11-) Bu nedenle, bu R�zvan d�nemine, toplu giri� s�recini ilerletme amac� ile uyumlu bir vizyon ve etkinlik birli�inden yararlanarak, dinamik de�i�im ge�iren bir toplum olarak girmekteyiz. Ve Plan'�n son y�l�na, y�netim g�c�nde bir destekle ba�lamaktay�z, ��nk� Avrupa'da �� �lke, Letonya, Litvanya ve Makedonya, Milli Ruhani Mahfiller kurmak �zere ilk Konven��nlar�n� toplamakta ve b�ylece de Umumi Adalet Evi'nin s�tunlar�n�n say�s�n� 182'ye ��karmaktad�r. Ancak, bu bayram an�n�n �tesinde ilk ve en �nemli olarak D�rt Y�ll�k Plan'�n R�zvan 2000'de biti�ini s�ralayan beklentiler takvimi gelmektedir. Bunu, ayn� y�l�n Misak G�n�'nde K�tasal M��avirler Heyetlerinin yeni �al���na d�neminin ba�lamas� takip edecektir ve �yeler hemen sonra, bir sonraki evrensel tebli� ve g��lenme plan�n�n �zelliklerinin ve ayr�ca da di�er konular�n tart���laca�� bir konferans i�in Bahá'í D�nya Merkezi'ne �a�r�lacaklard�r. M��avirler Konferans�, Uluslararas� Tebli� Merkezi'nin daimi binas�na yerle�mesiyle ayn� zamana rastlayacakt�r ve bu vesileyle de d�nyan�n her yerindeki Muavenet Heyeti �yeleri Arz-� Akdes'te M��avirlere kat�lmak �zere davet edileceklerdir. O zamana kadar Kermil Da�� projeleri tamamlanm�� olacak ve 22-23 May�s 2001'de yap�lmas� planlanan ve her ulusal toplumdan birka� temsilcinin davet edilece�i a��l�� t�renleri i�in haz�rl�klar iyice ilerlemi� olacakt�r. Bu olaylarla ilgili ayr�nt�lar, zaman� gelince duyurulacakt�r.

12-) Ola�an�st� olaylar�n bu beklentisi, ortak tarihin hesab�na g�re yirminci y�zy�l ile bin y�ll�k yeni d�nem aras�ndaki zaman �izgisini kesmektedir. Bu, ayd�n bir toplumun yap�c� �abalar�n� sevk eden kendinden emin vizyon ile, i�inde ya�ad�klar� G�n'den habersiz milyonlar �st�ne milyonlar� esir alan karma��k korkular aras�ndaki fark� vurgulayan bir beklentidir. G�venilir rehberlikten yoksun olarak, y�zy�l�n korkun� �eyleri �zerinde dururlar, bunlar�n gelecek i�in ne anlam ta��yabilece�i konusunda umutsuzlu�a kap�l�rlar ve bu y�zy�l�n, gelecek y�zy�llara sa��lacak bir ���k ihtiva etti�ini anlamazlar. Gezegenin her yerinde mevcut sosyal karma�ay� yorumlama imkanlar� olmadan, hata bilginlerini dinlerler ve umutsuzlu�un bata��n�n derinliklerine batarlar. K�yamet beklentilerinden endi�e duyarak, hatal� bilginin yaratt��� bir kuruntunun hayaletleriyle sava��rlar. �a��n Rabb� taraf�ndan ihsan edilen de�i�imci vizyon hAkkanda hi�bir �ey bilmeden, Allah'�n yeni G�n�'n�n e�sizli�ini g�rmeden d��e kalka ilerlerler.

13-) Kalbin ve akl�n bu durumunun ima etti�i ac�nacak ko�ullar, ana hedefi, giderek artan say�da d�nya insan�n�n, aray��lar�n�n Hedefini bulmalar�n� ve b�ylece birle�ik, bar�� ve refah i�inde bir ya�am kurmalar�n� sa�layacak s�reci h�zland�rmak olan bir Plan'�n ama�lar�n� yerine getirmek �zere hepimizi harekete, hi� yava�lamayan harekete sevk etmelidir.

14-) Aziz Dostlar: G�nler bir y�ld�z�n ���ldamas� gibi h�zla ge�mektedir. �zinizi, bir benzeri hi� gelmeyecek olan bir d�nemin kritik d�n�m noktas�nda �imdi b�rak�n. O izi, sizin i�in semavi inayetler sa�layacak -- size ve t�m �rka, herhangi bir d�nyasal tahminin �tesinde bir gelece�i garanti edecek amellerle b�rak�n.

Umumi Adalet Evi
??
??
??
??
RIZVAN MESAJLARI
RIZVAN MESAJLARI

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :