Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 1998
RIZVAN 155
Y�CE ADALET EV�
BAHA� D�NYA MERKEZ�
1998
D�nya Bahailerine
�ok sevgili Dostlar,

1-) D�nya �ap�ndaki Bahai toplumunun, D�rt Y�ll�k Plan��n ortas�n� belirleyen bu noktada, evriminin dinamik bir a�amas�nda yeni bir ad�m atmakta oldu�unu y�celmi� kalplerle teyit ediyoruz. �zerine toplumun enerjilerinin odakland��� toplu giri� s�reci apa��k bir bi�imde ilerlemektedir.

2-) �� geli�me beklentilerimizi ayd�nlatmaktad�r. Birincisi, e�itim enstit�lerinin �al��makta oldu�u her yerde yarat�lmakta olan sa�lam sonu�lard�r. Ge�en iki y�lda onbinlerce birey en az�ndan bir enstit� kursunu tamamlam��t�r. �zerlerindeki ilk etkiler, b�y�k �l��de g��lenmi� bir iman, daha bilin�li bir ruhani kimlik ve Bahai hizmetine daha derin bir ba�l�l�k olmu�tur. �kincisi ise, Mahalli Ruhani Mahfillerin kurulmas� veya yenilenmesini etkileyen ko�ullardaki g�zle g�r�l�r geli�meyle ilgilidir. Bu kurumlar�n sadece R�zvan��n ilk g�n� kurulmas� ve bunun da, esas olarak, ait olduklar� toplumlar�n inisiyatifi ile yap�lmas� konusundaki karar 1997 y�l�nda uygulanmaya ba�lanm��t�. Mahalli Mahfillerin d�nya genelindeki say�s�nda ani, fakat beklenen bir d���� olmakla beraber, bu azalma �ok b�y�k olmam��t�r; ger�ekte ise, baz� �lkelerde art��lar kaydedilmi�tir. Bu sonu�, �lahi takdir taraf�ndan emrolunan bu kurumlar�n olgunla�ma s�recinin do�ru yolda oldu�unu g�stermektedir. ���nc�s� ise, tebli�de yeni bir g�venin dostlar� heyecana getirmekte ve �e�itli b�lgelerde etkileyici sonu�lar yaratmakta oldu�udur. Yeni inananlar�n devaml� ve s�rekli geni�leyen kat�l�m� i�in potansiyel hep b�y�k olmu�tur ve mevcut Plan��n uygulanmas�yla, bu potansiyeli ger�ekle�tirme kapasitesinin her zamankinden daha sistemli bir bi�imde geli�tirildi�ini g�venle s�yleyebiliyoruz.

3-) �lerlemenin bu i�aretlerinin yan� s�ra, Kermil Da���ndaki in�aat projelerinin, hen�z sona eren y�l i�in belirlenen program� ger�ekle�tirecek bi�imde y�r�mesine neden olan ola�an�st� h�z�ndan memnuniyet duyuyoruz. Hemen �n�m�zde, May�s ay�nda �� yeni Milli Ruhani Mahfilin, yani Sabah, Sarawak ve Slovakya Mahfillerinin ilk kez ve Liberya Milli Ruhani Mahfili�nin yeniden kurularak, Y�ce Adalet Evi�nin s�tunlar�n�n say�s�n� 179�a ��karmas� bulunmaktad�r. Toplumumuza ba���lanan ilahi l�tuflar� d���n�rken, Tanr� Emrinin Elleri�nin her birinin, Uluslararas� Tebli� Merkezi�nin ve t�m k�talardaki M��avirlerin ve onlar�n yard�mc�lar�n�n yerine getirmekte olduklar� hizmet amellerinin istikrar�n� derin minnettarl�kla itiraf etmekteyiz. Milli Ruhani Mahfillerin artan g�c� de, yank�lar uyand�racak zaferlerin yak�n oldu�u konusundaki g�venimizi desteklemektedir.

4-) Toplumun beklentilerinin bu sa�l�kl� manzaras�n�n kar��s�nda, kendi kendisiyle kavgal� bir gezegenin �a�k�nl�k i�indeki ortam� bulunmaktad�r. Ancak, insan ruhunun yayg�n yaln�zl��� i�inde, belirli bir bilin� d�zeyinde, d�nya insanlar� aras�nda evrensel birlik ve bar��a do�ru kar�� konulamaz bir harekete ili�kin b�y�yen bir duygu bulundu�u g�r�lmektedir. Bu duygu, insanlar aras�ndaki fiziksel engeller, bilim ve teknolojideki nefes kesen ilerlemelerle, fiilen olmasa da, ortadan kald�r�larak uyand�r�lmaktad�r. Bununla birlikte, d�nyay� sarsan s�k�nt�lar ve d�nyay� bi�imlendiren geli�melerin karma��k listesi insanl��� ayn� zamanda hem sersemletmekte hem de g�z�n� kama�t�rmaktad�r. Toplumsal yap�ya darbeler vuran f�rt�nalar ve gerginliklerin, gezegenin, Allah��n bu G�n i�in amac�n� tan�yan nisbeten az say�daki sakinleri d���nda kalanlar taraf�ndan anla��lmas� imkans�zd�r.

5-) D�nyan�n her yerindeki hemcinslerimiz �y�kseli� ve d����, birle�me ve par�alanma, d�zen ve karma�a�n�n e� zamanl� s�re�lerinin s�rekli i�leyi�i ile uyar�lan �eli�kili duygulara ayn� anda bilin�sizce maruz b�rak�lmaktad�rlar. Hz. �evki Efendi bunlar� Allah��n B�y�k Plan��n ve K���k Plan��n �zellikleri,Allah��n insanl�k i�in amac�n�n ilerleyi�inde, bilinen iki yol olarak te�his etmi�tir. B�y�k Plan karma�a ve felaketle ili�kilidir ve g�zle g�r�l�r, rasgele bir d�zensizlik i�inde ilerler, fakat ger�ekte insanl��� ac�mas�zca birlik ve olgunlu�a g�t�rmektedir. Arac� ise, �o�unlukla bunun seyrinden habersiz ve hatta amac�na muhalif olan insanlard�r. Hz. �evki Efendi�nin belirtti�i gibi, Allah��n B�y�k Plan�� �Allah��n �imdiki amac�n�n ger�ekle�mesi ve saltanat�n�n eninde sonunda d�nyada kurulmas� i�in hem g��l�y� hem de al�ak g�n�ll�y� d�nyay� bi�imlendirme oyununda piyonlar� olarak kullan�r. Yaratt��� s�re�lerin ivmesi, kendilerine isnad edilebilen ac� ve kedere ra�men, biz Bahailerin K���k Bar����n ortaya ��k���n�n i�aretleri olarak g�rd��� geli�melere g�� vermektedir.

6-) Esrarengizce �al��an b�y�k Plan��n aksine, Allah��n K���k Plan�� ise a��k bir bi�imde �izilmi�tir, d�zenli ve iyi bilinen s�re�lere g�re i�lemektedir ve uygulamak �zere bize verilmi�tir. Nihai hedefi en B�y�k Bar���t�r. Orta noktas�na geldi�imiz d�rt Y�ll�k kampanya, K���k Plan��n g�n�m�zdeki a�amas�n� olu�turmaktad�r. Hepimiz dikkat ve enerjilerimizi onun amac�n�n ger�ekle�mesine adamal�y�z.

7-) Bazen B�y�k Plan��n i�leyi�i, K���k Plan��n �al��mas�nda bir kesintiye sebep oluyormu� gibi g�r�n�r, fakat dostlar�n cesaretlerini kaybetmemeleri i�in her bir neden mevcuttur. ��nk� d�nyada faaliyet g�steren ve s�k s�k yinelenen karga�an�n kayna��n� bilmekte ve Velimizin s�zleriyle, �gereklili�ini kabul etmekte, gizemli s�re�lerini g�ven i�inde izlemekte, �iddetinin daha az olmas� i�in i�tenlikle dua etmekte, �fkesini hafifletmek i�in zekice �al��makta ve yaratmas� ka��n�lmaz olan korku ve umutlar�n bitmesini berrak vizyonla beklemektedirler.�

8-) D�nya�n�n son y�llardaki manzaras�n�n �st�nk�r� bir incelenmesi bile, bizi Bahai bir izleyici i�in �zel �nemle y�kl� olan g�zlemlere g�t�r�r. �ncelikle, kar���kl�k i�indeki bir toplumun g�r�lt�s�n�n ortas�nda K���k Bar���a do�ru apa��k bir e�ilim sezilebilir. Birle�mi� Milletler�in g��l� h�k�metlerin de deste�iyle, uzun s�redir devam eden ve acil d�nya sorunlar�na daha b�y�k �l��de e�ilmesiyle b�y�leyici bir i�aret verilmi� bulunmaktad�r; di�eri ise t�m uluslar�n ticaret ve finans konusunda, Hz. �evki Efendi�nin organik birlik i�inde bir d�nyan�n ka��n�lmaz bir �zelli�i olarak �ng�rd��� ba�l�l�klar�n�n ger�ekten ne anlama geldi�inin ge�ti�imiz aylarda d�nya liderleri taraf�ndan dramatik bir bi�imde g�r�lmesinden kaynaklanmaktad�r. Ancak, Bahai toplumu i�in daha b�y�k �nem ta��yan bir geli�me de, �ok b�y�k say�da insan�n ruhani ger�e�i aramakta oldu�udur. Yak�n ge�mi�te yay�nlanan birka� ara�t�rma bu olguya ayr�lm��t�r. Bu y�zy�l�n b�y�k bir k�sm�na egemen olan ideolojiler t�kenmi�tir; y�zy�l�n son y�llar�nda bu ideolojilerin sonlar�n�n yakla�mas�yla, ama� i�in bir a�l�k, ruhun bir �zlemi y�kseli�e ge�mi�tir.

9-) Bu ruhani a�l�k, bir huzursuzluk, toplumun ahlak durumu konusunda b�y�yen bir rahats�zl�kla tarif edilmektedir; bu durum, �e�itli dini mezhepler aras�nda k�kten dincili�in ani art���nda ve din gibi g�sterilen veya dinin yerine ge�me arzusunda olan yeni hareketlerin �o�almas�nda da g�r�lmektedir. Bunlar, bireyin d�nyada i� ba��nda olan ve ilahi g��le sevkedilen iki s�re� aras�ndaki etkile�meyi takdir etmesini m�mk�n k�lan g�zlemlerdir. Hz. Bahaullah��n Mesaj��n� aray�c� ruhlara vermek i�in ilahi takdirle sa�lanan �ok say�daki bu f�rsatlar, Bahai m�belli� i�in dinamik bir durum yaratmaktad�r. Eldeki g�revin sonu�lar� son derece cesaret vericidir.

10-) Umutlar�m�z�n, ama�lar�m�z�n, ilerlemek i�in f�rsatlar�m�z�n hepsi, �abalar�m�z� �lahi Plan��n �imdiki a�amas�n�n ana hedefi �zerine, yani toplu giri�te �nemli bir ilerleme yarat�lmas�na yo�unla�t�rmakla ger�ekle�tirilebilir. Bu g��l�k, sab�rla takip edilen �srarl� �abayla yenilebilir. Toplu Giri� toplumumuzun elinin alt�nda olan bir olas�l�kt�r. Bitip t�kenmeyen inan�, dua, ruhun verdi�i ilhamlar ve �lahi yard�m, herhangi bir Bahai giri�iminin ilerlemesi i�in gerekli olan �eyler aras�ndad�r. Ancak, toplu giri� yarat�lmas� i�in ger�ek�i bir yakla��m, sistemli hareket de hayati �neme sahiptir. Hi� bir kestirme yol yoktur. Sistemle�tirmek, iyi d���n�lm�� planlara dayal� hareket �izgilerinin tutarl�l���n� sa�lar. Genel anlamda, tebli�de veya y�netimde, bireysel veya toplu �abada olsun, Bahai hizmetine ili�kin her konuda yakla��m�n d�zenlili�i demektir. Bireysel inisiyatife ve kendili�inden olu�uma izin verirken, mant�kl�, y�ntemli, etkin, tutarl�, dengeli ve uyumlu olma ihtiyac�n� kastetmektedir. Sistemle�tirmek, harekete ge�me aciliyetinin yaratt���, ka��n�lmaz bir �al��ma bi�imidir.

11-) Toplumun d�zenli bir bi�imde evriminin sa�lanmas�nda Bahai kurumlar�n�n bir i�levi de, insan kaynaklar�n� geli�tirme s�recini organize etmek ve bunu s�rd�rmektir ki, b�ylece yeni ve eski Bahailer toplumun s�rekli geni�lemesi ve sa�lamla�mas�n� devam ettirmek i�in bilgi ve kapasiteyi kazanabilsinler. E�itim enstit�lerinin kurulmas� b�yle bir �aba i�in kritiktir, ��nk� bunlar �ok say�da bireyin dini tebli� etme ve y�netme yetene�ini kazanacaklar� ve geli�tirecekleri merkezlerdir. Bunlar�n varl���, Bahai toplumunun ve onu olu�turan bireylerin ya�am�n� din�le�tiren bir g�� kayna�� olarak, Dinin bilinmesinin �nemini vurgulamaktad�r.

12-) Eldeki ger�ekler, sistemli bir yakla��m�n anla��ld��� ve uyguland��� her yerde D�rt Y�ll�k Plan��n y�r�d���n� teyit etmektedir. Bu ger�ekler g�stermektedir ki, Dinin kurumlar� ulusal, b�lgesel ve yerel d�zeylerdeki ortak �abalar�nda bu anlay��a apa��k ba�l�l�k g�stermi�lerdir. Ancak, Plan��n nihai ba�ar�s�n�n dayana�� olan bireyler a��s�ndan bu anlay�� daha az berrakt�r. Bu nedenle, tebli�de ve di�er giri�imlerde ba�ar�n�n bu �n ko�ulunun bireysel �abalar� a��s�ndan �nemini, inanan arkada�lar�m�za vurgulamam�z gerekir.

13-) Ulusal ve yerel kurumlar taraf�ndan program ve projelere d�n��t�r�ld��� i�in, Plan, di�er �eylerin yan� s�ra, y�n verir, hedefleri belirler, �abay� uyand�r�r, m�belli�lerin ve y�neticilerin �al��mas�na yararl� olacak gerekli imkan ve malzemeyi temin eder. Bu, ��phesiz, toplumun uygun bir bi�imde i�lev yapmas� i�in gereklidir. Ancak, toplumun bireyleri etkin kat�l�mla kar��l�k vermezse sonu� al�nmayacakt�r. Bu �ekilde kar��l�k verirken de, her birey Plan�a hizmet etmek i�in ne yapaca��, bunu nas�l, nerede ve ne zaman yapaca�� konusunda bilin�li bir karar vermelidir. Bu kararl�l�k bireyin eylemlerinin ilerleyi�ini denetlemesini ve gerekti�inde de at�lmakta olan ad�mlarda de�i�iklik yapmas�n� m�mk�n k�lacakt�r. B�yle bir sistemli �aba s�recine al��mak, her Bahai�nin ya�am�na anlam ve doyum getirecektir.

14-) Fakat kurumlar�n �a�r�s�na cevap verme gere�inin de �tesinde, bireye Hz. Bahaullah��n Kendisi taraf�ndan, Emrinin �amellerin en de�erlisi� olarak tan�mlad��� tebli�inin kutsal g�revi verilmi�tir. Ayd�nlanmaya ihtiya� duyan ruhlar oldu�u s�rece, bu g�rev her inanan�n s�rekli me�guliyeti olmal�d�r. Bunun yerine getirilmesinde, birey Hz. Bahaullah�a kar�� do�rudan sorumludur. Hz. �evki Efendi bireyi, �toplumunun se�ilmi� temsilcilerinden herhangi bir talimat veya �zel te�vik beklemesin, akrabalar�n�n veya yurtta�lar�n�n, yoluna koymay� isteyebilece�i hi� bir engelden y�lmas�n, kendisini ele�tirenlerin veya d��manlar�n�n k�namalar�na kulak asmas�n� diye �srarla ���tlemektedir. Merkezi Simalar�n ve Velimizin eserleri, Emrin ilerlemesinde bireyin yeri doldurulamaz rol� konusunda tavsiye ve ���tlerle doludur. Bu nedenle, Cemal�i Ebha�n�n yard�mc�lar� olarak hepimizin kar��s�nda duran acil durum �zerinde d���nme �a�r�s�n�, toplumumuzun her �yesine, t�m insanl���n ya�am�n�n bu �zel d�neminde do�rudan yapma g�c�n� hissetmemiz ka��n�lmazd�r.

15-) Sevgili k�z ve erkek karde�lerimiz! Bizim kaderimiz, bir benzeri daha �nce hi� bir insan toplumu taraf�ndan ya�an�lmam�� olan b�y�k bir tarihi s�rece bilin�le kar��m�� olmakt�r. Binlerce ruhani ceddimizin isteyerek verdi�i de�er bi�ilmez ya�am, �aba ve servetlere ��k�r olsun ki, d�nya �ap�nda bir toplum olarak, bu g�ne kadar, insan �rk�n�n t�m kesimlerinin temsilcisi olmakta e�siz ve muhte�em bir ba�ar� kazand�k. Allah��n t�m �ocuklar�n�, b�t�n d�nyay� kucaklayan tek bir D�zen i�inde birle�tirmek i�in kan�tlanm�� kapasiteye sahip bir sistem kurdu�unu iddia edebilecek ba�ka bir insan kitlesi yoktur. Bu ba�ar�, bizi sadece k�yaslanamayan bir g�� de�il, �zellikle de, ka��n�lmaz bir sorumluluk konumuna koymaktad�r. �yleyse, her birimizin yerine getirece�i ilahi bir y�k�ml�l�k, Allah��n en son Mazhar�n�n �a�r�s�ndan hen�z habersiz olan her insana kar�� yapmam�z gereken kutsal bir g�rev yok mudur? Zaman durmaz, beklemez. Ge�en her saatle birlikte yeni bir keder �a�k�nl�k i�indeki d�nyay� vurmaktad�r. Oyalanmaya cesaret edebilir miyiz?

16-) D�rt Y�ll�k Plan unutulmaz bir y�zy�l�n bitiminden sadece bir ka� ay �nce, iki y�l i�inde tamamlanacakt�r. �yleyse, �n�m�zde kaderle iki y�nl� bir bulu�man�n karalt�s� durmaktad�r. Hz. Abd�lbaha yirminci y�zy�l�n e�siz g�c�n� �verken, izlerinin ebediyen kalaca��n� belirtmi�tir. B�yle bir vizyona kap�lm��ken, Cemal�i M�barek�in bilin�li inanan�n�n akl�, ak�p giden bu birka� y�lda hangi rol� oynayaca�� ve bu �ok �nemli d�nemin sonunda da, Hz. Abd�lbaha�n�n zihninin g�rd��� o kal�c� izler aras�na bir iz b�rakm�� veya b�rakmam�� olaca�� gibi merak konusu sorularla ��phesiz hareket halinde olmal�d�r. Ruhu tatmin eden bir cevap verebilmek i�in, her �eyin �st�nde bir �ey gereklidir; harekete ge�mek, harekete �imdi ge�mek ve hareket etmeye devam etmek.

17-) Kutsal E�ik�te hepimiz ad�na y�rekten yalvar�m�z, ilahi yard�m g�rebilmemiz ve insanl�k tarihinin b�ylesine yazg�yla dolu bir an�nda �lahi Plan��n acil amac�na ula�mak i�in yapt���m�z her i�te bol bol teyit alabilmemizdir.

Y�ce Adalet Evi

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :