Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 1997
RIZVAN 154
Y�CE ADALET EV�
Baha D�NYA MERKEZ�
1997
D�nya Bahailerine
�ok sevgili dostlar,

1-) Ge�ti�imiz R�zvan'da ba�lat�lan D�rt Y�ll�k Plan'a t�m k�talarda g�sterilen i�ten kar��l��� minnettarl�k duyan kalplerle alk��l�yoruz.

2-) K�tasal M��avirlerin ve Milli Ruhani Mahfillerin me�veretleri, Muavenet Heyet �yelerini ve Mahalli Ruhani Mahfilleri de i�eren geni� �apta bir planlama sureci ba�latt�. B�yle bir s�re� i�inde ise D�rt Y�ll�k Plan'dan t�retilen planlar�n milli ve b�lgesel nitelikleri ortaya ��kt�. Ancak, d�nyay� kapsayan bu i�lem, de�i�ik �lkeler i�in ayr� planlar ortaya ��karman�n �tesinde, gelecek zaferlerin iyi .bir i�areti olarak Y�netim D�zeni'nin iki kolu aras�ndaki i�birli�i ili�kisinin g��lenmesine de yard�mc� oldu.

3-) Plan'�n ilk etkisinin bir i�areti, ge�en oniki ay i�inde yakla��k ikiy�z e�itim enstit�s� kurmak �zere at�lan ad�mlar�n h�z�yd�. Bunlar�n bir�o�u organizasyonlar�n� tasarlama noktas�n� �oktan a�m��lard�r; ger�ekten de ,faaliyet g�stermektedirler ve ilk derslerini vermi�lerdir. Dahas�, dostlar�n dikkatleri Plan'�n esas hedefi, yani toplu giri� surecinde �nemli bir ilerleme yaratman�n gerekleri �zerinde toplaman�n �nemi konusundaki keskin bilinci, �lke i�i ve uluslararas� muhacirlerin ve gezici m�belli�lerin hareketinde; m�belli�lerin bireyler taraf�ndan vekil tayin edilmesine g�sterilen daha fazla ilgide; Mahalli Ruhani Mahfillerin , R�zvan'�n sadece ilk g�n�nde kurulmas�n� sa�lamak i�in yap�lan haz�rl�klarda; d�zenli dua toplant�lar� yapmak i�in artan gayretlerde; tebli� i�inde ve toplumun etkinliklerinde sanattan yararlan�lmas� i�in geni�leyen �abalarda g�r�l�yordu.

4-) Ge�en y�l i�inde d�nya toplumumuzun g�sterdi�i �e�itli �abalar�n y�ksek de�erini do�rulayan di�er geli�meleri de g�rmemezlik edemeyiz. Birka� tanesinden bahsedersek, bunlar aras�nda sevgili Hz. Abd�lbaha'n�n Paris'e yapt��� tarihi ziyaretinde kald��� Camoens Bulvar� 4 numaral� apartman�n sat�n al�nmas�; Bahá'í Dini'nin �lkeye giri�inin 75. y�ld�n�m�n� belirlemek amac�yla Brezilya'da Federal Temsilciler Meclisi'nin 14 A�ustos tarihinde yapt��� ve Amatul Bahá Ruhiye Han�m'm onur konu�u olarak haz�r bulundu�u e�siz ve resmi bir toplant� olan �zel oturum; Bahá'í Uluslararas� Toplumu'nun ge�en Temmuz ay�nda [bilgisayar a��) World Wide Web'de, g�nde ortalama 200 olmak �zere, bu g�ne kadar doksandan fazla �lke ve b�lgeden 50 binden fazla giri� yap�lan "Bahá'í D�nyas�" isimli bir site a�mas� bulunmaktad�r.

5-) Bu gibi ba�ar�lar�n hi�te gerisinde kalmayan Kermil Da��ndaki in�aat projeleri de Kutsal Eserleri �nceleme Merkezi'nin mermer s�tunlar�n�n tamamlanmas�yla, Uluslararas� Tebli� Merkezi binas�n�n yedinci katma do�ru y�kseli�iyle ve Hz. Báb'�n Makam�'n�n Teraslar�n�n geni� bir alana yay�lan �zelliklerinin s�rekli olarak ortaya ��k���yla dikkat �eken, g�z kama�t�r�c� bir h�zla devam etti. Bu ba�lamda, teraslar hatt�n�n alt�ndan ge�ecek olan yolun bir b�l�m�n�n k�smen a�a��ya indirilmesinden ve g�rkemli yolu kutsal Makam'a ve onun da �tesinde Allah'�n Da��'n�n doru�una y�kselten alt teraslar�n tamamlanmas�n� m�mk�n k�lmak �zere a��lmas� gerekli son engel olarak da��n ete�inde duran binan�n sat�n al�nmas� ve daha sonra y�k�lmas�ndan da s�z etmek gerekir.

6-) Yukar�da anlat�lan geli�meyle son derece ili�kili olan bir ba�ka konu da, Kavis Projeleri Fonu'na yap�lan ve ge�en y�l�n hedefini ger�ekle�tiren teberru d�zeyinin muhafaza edilmesiydi. A��k�a g�r�lmektedir ki, bu konudaki parasal ihtiya�lar zengin ve fakir herkesin s�rekli kahramanl��� ile kar��lanmaktad�r ve geriye kalan y�llarda da devam ettirilmelidir. Ancak, ayni zamanda da, ayni �l��de gayretli ve s�rekli paralel bir �aba, Bahá'í Uluslararas� Fonu'nun kritik ihtiya�lar�n�n kar��lanmas� i�in d�nyan�n her yerindeki Mahfiller ve dostlar taraf�ndan e� zamanl� olarak harcanmal�d�r.

7-) D�rt Y�ll�k Plan'da ya�anan b�ylesine hay�rl� bir ba�lang��, d�nya �ap�ndaki toplumumuzun �yelerinin kalplerine, Plan'�n, onu ba�latan mesajlarda belirtilen ve kendi Mahfillerinin benimsedi�i planlarda ayr�nt�land�r�lan gereklerini yerine getirmek �zere tam olarak donat�ld�klar� konusunda g�ven duygusu ilham edebilir. �kinci y�la girerken �zellikle takdir edilen bir di�er te�vik unsuru da, ko�ullar�n Ruanda Milli Ruhani Mahfili'nin yeniden kurulmas�n� sa�lam�� olmas�d�r. Krizden sonra bu zafer, gelecek R�zvan'da Bahá'í D�nya Merkezi'nde yap�lacak olan Sekizinci Uluslararas� Bahá'í Konven��n�'na kat�lma hAkkan� kazanan Milli Ruhani Mahfillerin say�s�n� 175'e ��kartacakt�r. O zamana, yani Plan'�n tam ortas�na kadar, Bahá'í D�nyas�n�n, insan kaynaklar�n� art�rmak, Ruhani Mahfillerini olgunla�t�rmak ve mahalli toplumlar�n� geli�tirmekte ileriye do�ru b�y�k bir s��rama yapm�� olmas�n� ne kadar �ok �mit etmekteyiz!

8-) Y�zy�l bitmeden �nceki k�sa zaman aral���n�n sundu�u f�rsat� kelimelerle ifade etmek m�mk�n de�ildir. B�yle bir tarihi ana, ancak toplu giri� surecini ilerletmek i�in her yerdeki dostlar�n birlik i�inde ve s�rekli bir �abas� yak��abilir. Acil ve ka��n�lmaz sorumluluklar. Allah'�n vaat etti�i kaderi y�n�nde �abalayan bir toplumun her kurumunu ve her �yesini zorlamaktad�r. �ok �ey ba�armak i�in sadece k�sa bir sure oldu�undan. hi�bir an bo�a harcanmamal�, hi�bir f�rsat ka��r�lmamal�d�r. Ebha Melekutu'nun askerlerinin, bu �ok �nemli g�nlerin g�zler �n�ne serilmekte olan ruhani dram�na hizmet amellerini sunmak �zere kalkan herkese destek vermeye ko�mak i�in haz�r beklediklerinden siz sevgili dostlar emin olunuz.

Y�ce Adalet Evi

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :