Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 1996-Dünya
RIZVAN 153
D�NYA BahaLER�NE
Y�CE ADALET EV�
Baha D�NYA MERKEZ�
1996
D�nya Bahailerine
�ok sevgili dostlar

1-) Kalplerimiz Cemal-i M�barek'e olan minnettarl�kla dolup ta�arken, bu R�zvan Bayram�'n�n geli�iyle tamamlanan �� Y�ll�k Plan s�ras�nda O'nun ba����n�n bol tecellilerini ��kranla kabul ve itiraf ediyoruz. Plan'�n 1993 R�zvan�'nda ba�lat�lmas�n� te�vik eden Kutsal Y�l'�n canland�r�c� ruhu, bu yo�un �abalar d�nemine yay�lm�� ve d�nya toplumumuzu daha g��l�, daha esnek, daha olgun ve kendinden daha emin k�lm��t�r. Ayn� zamanda, toplumun sayg�nl��� yeni zirvelere ula�m��t�r. �e�itli �lkelerde inananlar�n say�s�nda �nemli bir b�y�me olmakla beraber, bu Plan heyecan verici say�sal bir b�y�me ile sonu�lanmamas�na ra�men, Din'in ilerlemesi i�in �n�m�zdeki olas�l�klardan yararlanmaya haz�r, zengin nitelikli bir toplum olu�turmu�tur.

2-) Kermil Da�� �zerindeki projelerin muhte�em ilerleyi�i bu d�nemin �l��lebilir ba�ar�lar� aras�nda �nde gelmektedir. Ger�ekten de, �� Y�ll�k Plan'� ilan eden mesaj�m�zda beklenen ba�ar� d�zeyi, say�s�z g��l�klere ra�men t�m�yle a�ikard�r. �n�aat i�inin t�m a�amalar� ba�lat�lm��t�r. Kutsal Eserleri �nceleme merkezi'nin ve Uluslararas� Ar�iv Ek Binas�'n�n kaba in�aat� tamamlanm�� ve bu binalar �zerindeki �al��malar, binalar�n i�inde ve d���nda ince in�aat�n ba�lat�lmas� y�n�nde ilerlemi�tir. Kavis �zerinde yap�lan ���nc� bina olan Uluslararas� Tebli� Merkezi'nin daimi binas�n�n in�aat� h�zla ilerlemektedir. Hz. Báb'�n Makam�'n�n alt k�sm�ndaki yedi teras tamamlanm��t�r ve Allah'�n Kutsal Da��'n�n ete�inden tepesine yay�lmakta olan ihti�am� �nceden g�stermektedir. Dikkatli bir halk, da��n yama�lar�na yay�lan g�zelli�in �rt�s�n� hu�uyla izlemektedir.

3-) Bu g�ne kadar b�ylesine ola�an�st� bir bi�imde ger�ekle�tirilen ilerlemenin fiziksel ger�e�i, daha da �nemli bir ba�ar�n�n, yani bu muazzam ortak giri�imin ba�ar�lmas�nda d�nya �ap�ndaki toplumumuzda yarat�lan ama� birli�inin kan�t�d�r. Uyand�rd��� ilgi ve deste�in �iddeti, kendisini e�i g�r�lmemi� ba��� sa�ana�� bi�iminde g�stermi� ve Hz. Bahaullah'�n gezegenin her yerindeki sevgililerinin imanlar�n�n niteli�inin ve kalplerinin c�mertli�inin i�areti olan bir �zveri d�zeyini yans�tm��t�r. Kermil Da�� Projeleri'ne y�nelik ba���lar�n �� y�ll�k hedef olan yetmi�d�rt milyon dolara ula�mas�, bir ba�ka �l��lebilir ve m�stesna bir ba�ar�y� g�stermektedir ve bu projeler i�in gerekli olan parasal deste�in, bunlar�n y�zy�l�n sonunda bitirilmesine kadar s�rd�r�lece�i konusunda g�ven uyand�rm��t�r.

4-) Ge�en �� y�ldaki ilerlemenin i�aretleri geni� ve �e�itli bir alanda g�r�lm��t�r. Toplumu geni�letmek ve g��lendirmek i�in g�sterilen ola�an�st� �abalar, sosyal ve ekonomik geli�imde artan c�retkar giri�imler ve d�� ili�kiler �al��malar�ndaki e�i g�r�lmemi� hamle, yeni kapasitelere sahip bir toplumu tarif etmektedir.

5-) Tebli� alan�nda ise, Plan d�neminde oniki yeni Milli Ruhani Mahfilin kurulmas�yla ve muhacerette ve gezici tebli�de b�y�k bir y�kseli�le g�r�len genel bir etkinlik art��� olmu�tur. Bir�ok �lkedeki inananlar Plan s�ras�nda yap�lan muhaceret �a�r�s�nda �nerilen yeni yakla��mla heyecana gelmi�lerdi. �e�itli �lkelere ve bu �lkelerden ba�ka yerlere giden muhacir say�s� y�ksekti ve hem �lke i�inde hem de �lke d���nda �al��an, ger�ek bir gezici m�belli�ler seli olu�mu�tu. Ortak tebli� etkinliklerine ve iyi odaklanm�� uzun s�reli tebli� projelerine sistematik yakla��mlar, bir�ok �lkede �nceki y�llara g�re verimliydi ve daha belirgindi.

6-) B�y�me ve g��lenmedeki �e�itli geli�melere yard�mc� olan enerji ve yarat�c�l�k, Uluslararas� Tebli� Merkezi taraf�ndan g�sterilen giri�im ruhuna �ok �ey bor�ludur. Uluslararas� Tebli� Merkezi'nin, K�tasal M��avirler Heyetleri'nin s�rekli y�nlendirmesi ve te�vik etmesi; Plan'�n ilk aylar�nda yap�lan muhaceret �a�r�s�nda Y�ce Adalet Evi taraf�ndan onayland��� �zere, muhacirlerin yerlerine yerle�tirilmeleri i�in yeni y�ntemler �nermeleri ve bunu yerine getirecek olan K�tasal Muhacir Heyetlerine d�zenli yard�m�; yeni inananlar i�in derinle�me programlar�n�n tebli� projelerine dahil edilmesi, de�i�ik kapasitelerde e�itim i�in kurslar�n ve �al��ma gruplar�n�n planlanmas�, �ocuk ��retmenlerinin yeti�tirilmesi ve �ocuklar i�in dersliklerin �o�alt�lmas� konular�nda,toplumun, M��avirlerle g�r��melerinde ifade edilen e�itimle ilgili ihtiya�lar�na hi�bir zaman zay�flamayan dikkati; d�nyan�n de�i�ik yerlerinde e�itim enstit�leri a�ma �abalar�n� te�vik edi�i-- t�m bunlar, yank�lar uyand�ran sonu�lar yaratm��t�r. Giderek artan say�da �lkede, en �nemli eserler programlar�n�n benimsetilmesi i�in M��avirler arac�l��� ile yaratt��� etki nedeniyle de Tebli� Merkezi b�y�k �vg�ye lay�kt�r. Bu gibi programlar sayesinde Din'in yay�lmas� ve inananlar�n derinle�mesi i�in gerekli olan birka� eser se�ilmi�, b�y�k miktarda bas�lm�� ve d���k fiyatlarda sat��a sunulmu�tur. D�nya Merkezi'nde g�rev yapan bu hayati kurumun evrimindeki se�kin geli�me, Din'in �st d�zey g�revlilerinin �n�m�zdeki y�llarda �al��malar�n�n y�n�n� belirleyen ve ge�ti�imiz Aral�k ay�nda yap�lan M��avirler Konferans�n�n haz�rlanmas� ve y�neltilmesinde apa��k g�r�lm��t�.

7-) Konuyla ilgili bir geli�me de, kendi �lkelerindeki tebli� ve g��lenme i�inin sorumlulu�unun yerli inananlar taraf�ndan �stlenilmesindeki dikkate de�er art�� olmu�tur. Dostlar Angola, Kambo�ya, Liberya ve Sierra Leone gibi b�y�k �l��de sorunlar�n oldu�u yerlerde gerek say�sal a��dan �nemli tescillerle sonu�lanan tebli� etkinliklerinin yap�lmas�nda veya Bahá'í Mahfillerinim kurulmas�nda veya yeniden aktif hale getirilmesinde, gerekse geli�im projelerinin ba�lat�lmas�nda ve s�rd�r�lmesinde �nemli zaferler kazanm��lard�r. Eski do�u blo�unun �lkeleri gibi, yak�n ge�mi�te Milli Ruhani Mahfil kurulan yerlerde dostlar emrin i�lerinin y�netiminde hayranl�k uyand�ran bir yetenek g�stermi�lerdir. Bu d�nemin �nemli bir olay� , d�nyan�n her yerindeki adalarda ya�ayan Bahá'í toplumlar�n�n gayret, cesaret ve yarat�c�l�klar�ndaki h�zl� art�� olmu�tur. Mahalli m�belli�lerin aya�a kalkmalar�n�, �ok say�da gezici m�belli�lerin yeti�tirilmesini ve kom�u adalara g�nderilmesini, ilkokullar�n a��lmas�n�, Din'in duyurulmas� i�in �e�itli f�rsatlar� ve �st d�zey yetkililerin ve etkili insanlar�n kat�ld��� toplant�lar�n hamili�ini i�eren etkinliklerin t�rleri �ok geni� alana yay�lm��t�. Aralardaki uluslar�n h�k�met liderlerinin birka��n�n son y�llarda Bahá'í D�nya Merkezi'ni ziyaret etmi� olmalar� ger�e�i, yedi denize yay�lan bu k���k �lkelerdeki inananlar�n etkinliklerinin hayatiyetini g�stermektedir. De�i�ik konumlardaki dostlar�n tutum ve �abalar�na ili�kin yukar�daki s�z� edilen �rneklerin t�m�, �e�itli halklardan gelen Bahaileri harekete ge�iren iman�n derinli�ini yans�tan, duyuru i�ine �iddetli bir ba�l�l�k ve artan bir olgunluk ve esnekli�i g�stermektedir.

8-) B�y�me ve g��lenmeye gen�lerin yapt��� se�kin katk�lar da bu g�zlemlerle uyum i�indeydi. Gen�lerin etkinlikleri �� y�ll�k s�re boyunca yeni boyutlar kazanm��t�r. �lgi alanlar�na uygun gen�lik konferanslar� ve toplant�lar�yla harekete ge�en, d�nyan�n her yerindeki gen�ler, tebli� i�ine �lkelerinin i�inde ve d���nda ve ortak tebli� projelerinde tak�m olarak �ok b�y�k zaman, enerji ve gayret harcad�lar ve bunu yaparken y�zlerce yeni kat�l�m� ve �ok say�da Mahalli Ruhani mahfilin kurulmas�n� te�vik ettiler; gen�lerin, Emrin duyurulmas�nda ve tebli� edilmesinde bir yol olarak m�zik ve sanatla ilgilenmeleri, bir�ok yerde �abalar�na se�kinlik kazand�rm��t�r; dans ve drama �al��ma gruplar�n�n yayg�nla�mas� �zellikle etkindi; gen�lerin d�� ili�kilere kat�lmas�, bu alanda Din i�in yeni olas�l�klar getirdi; hizmet y�l�na ba�l�l�k daha geni� bir bi�imde g�sterildi; Ayn� zamanda resmi e�itim alan ve akademik, profesyonel ve mesleki �st�nl�k kazanan gen�lerin say�s�nda dikkate de�er bir art�� olmu�tur ve bu durum gen�lerin Din'e do�rudan hizmet ederken, ayn� anda toplumun genel geli�imine katk�da bulunduklar�n�n bir i�aretidir.

9-) Toplumun g��lenmesinin i�aretleri, dostlar�n �zellikle e�itim alan�nda, toplumsal ve ekonomik geli�imle daha fazla ilgilenmelerinde de g�r�lebiliyordu. Se�kin bir �rnekte, bir h�k�met yedi devlet okulunun y�netiminin sorumlulu�unu Bahailerin �stlenmesini istemi�tir ve onlarda bunu D�nya Merkezi'ndeki Sosyal ve Ekonomik Geli�im Ofisi'nin deste�i ile yapm��lard�r. �lkelerindeki politik huzursuzluk nedeniyle Afrika'da s�rg�nde olan Bahá'í toplumlar�n�n, kendi kendine yeterlili�i sa�layacak kadar ilerleyen �ift�ilik ve di�er projeleri geli�tirmeyi s�rd�rmeleri dikkate de�erdir. Ba�ka kurumlar�n hamili�ini yapt��� projelerde Bahá'í kat�l�m�n�n yan�s�ra, kad�nlar�n ��karlar�n� g�zetmek i�in Bahá'í kurumlar�n�n heyetler ve ofisler kurdu�u birka� �lkede kad�nlar�n stat�s�n� iyile�tirme �abalar� ivme kazanm��t�r. Bahá'í Uluslararas� Toplumu'nun, Kad�nlar�n �lerlemesi Ofisi bu y�kseli�in bir simgesi olarak ortaya ��km��t�r.

10-) Birka� �lkede de, sa�l�k ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi i�in h�k�metin hamili�ini yapt��� programlarda �nemli bir Bahá'í kat�l�m� olmu�tu; di�er �rneklerde ise, Bahá'í gruplar� bu gibi programlar ba�lat�p y�r�tt�ler. Sosyal ve Ekonomik geli�im �al��malar� da, �ok say�da b�y�k proje ve kurumun sa�lam bir bi�imde kurulmas� ve g��lenmesiyle se�kinlik kazanm��t�r. Sosyal ve Ekonomik geli�im Ofisi'nin d�nyan�n her yerine yaymay� istedi�i bir okuryazarl�k kampanyas�n�n ilk ad�m� olarak �� pilot okuryazarl�k projesi ba�lat�lm��t�r. Halk�n kat�l�m�n� ve medyan�n ilgisini cezbetti�i i�in, geli�im projelerini Bahailerin ba�latmalar� veya bunlara girmeleri de Din'in duyurulmas�yla sonu�lanm��t�r.

11-) D�� ili�kiler i�inde, benzer bir d�nemdeki t�m eski rekorlar� a�an bir hamle, Emrin duyurulmas�na destek olmu�tur. D�nyan�n t�m b�lgelerinde ola�an�st� bir �aba, Din'in daha �nceleri ula�t���ndan daha fazla bir g�r�n�rl�k kazanmas�na ve bunun bir sonucu olarak da, uluslararas� Bahá'í toplumunun sayg�nl���n�n y�kselmesine neden olmu�tur. �lerlemenin genel hatlar�, b�y�k ve k���k, Bahá'í toplumlar�n�n halka a��k etkinliklere hamilik yapmalar�ndaki veya bunlara kat�lmalar�ndaki rahatl�kta; Bahailerin toplum i�inde , h�k�met i�i ve h�k�met d��� kurulu�lar ve bir�ok �nemli insan taraf�ndan tan�nan bir g�� olarak ortaya ��k���nda; medyaya kolayl�kla ula��lmas�nda a��k�a g�r�lmekteydi. Ger�ekten de, yaz�l� ve elektronik ileti�im alanlar�ndaki medyan�n Bahá'í etkinliklerine ve yarar�na ay�rd��� yer ve s�re tahminlerin �tesindeydi.

12-) D�nyan�n her yerindeki etkinliklerin kapsam� i�inde, baz� �zel geli�meler �n plana ��km��t�: �st d�zey kamu g�revlilerinin Bahaileri etkinliklere ve projelere kat�lmaya davet etmeleri veya bunlar i�in yard�mc� olmalar�n�n s�kl���; h�k�metleri harekete ge�irmekte Bahailerin ba�ar�l� giri�imleri; kolejlere ve �niversitelere Bahailerin akademik programlar�n�n ve derslerinin yerle�mesi ve devlet okullar� i�in m�fredat materyallerinin benimsenmesi; duyuru etkinliklerinde Bahá'í kurumlar�, gruplar� ve bireylerinin sanattan yararlanmalar�.

13-) 1995 y�l�nda iki b�y�k Birle�mi� Milletler etkinli�i, d�nya giri�imlerinde ortaya ��kmakta olan bir d���nce birli�inin artan ivmesinin �rne�i oldu. �lk olarak Mart ay�nda Kopenhag'daki Sosyal Kalk�nma Zirvesi 'ne, zirveye kat�lanlar� ve bununla ili�kili H�k�met D��� Kurulu�lar Forumu'nu ��retiler hAkkanda bilgilendirmek �zere etkileyici bir �aba g�steren eden , 40' dan fazla �lkeden 250 dost kat�ld�. Bahá'í Uluslararas� Toplumu Enformasyon Ofisi'nin haz�rlad��� bildiri olan " �nsanl���n Refah� " ilk olarak bu m�nasebetle da��t�ld� ve tart���ld�. Bunu d�nyan�n her yerinde izleyen etkinlikler, konferanslar ve seminerlerin d�zenlenmesini ve bildirinin da��t�lmas�n� i�erdi. �kinci olarak, Eyl�l ay�nda Beijing'de yap�lan D�rd�nc� D�nya Kad�n Konferans� ve buna e�lik eden H�k�met D��� Kurulu�lar Forumu, Bahá'í Uluslararas� Toplumunun resmi delegasyonunun yan�s�ra d�nyan�n her yerinden 500'den fazla Bahá'í �ekmi�ti. Ayn� y�l ���nc� bir olay, Birle�mi� Milletler'in Ellinci y�ld�n�m� kutlamas�, Bahá'í Uluslararas� Toplumu'nun Birle�mi� Milletler'deki Ofisi'ni, bu d�nya kurulu�unun geli�imi i�in �neriler i�eren ve " T�m Uluslar i�in D�n�m Noktas� " ba�l���n� ta��yan bir bildiriyi haz�rlamak ve da��tmak �zere harekete ge�irmi�tir.

14-) Amatu'l-Bahá Ruhiye Han�m'�n se�kin kat�l�m�n�na ili�kin iki olay, d�� ili�kiler etkinlikleri aras�nda �zellikle dikkate de�er olanlardand�. Ruhiye Han�m, ge�en baharda Ekselanslar� Prens Philip'in himayesinde Windsor �atosu'nda yap�lan Dinler Aras�nda �ttifak ve Koruma konulu Zirve'de d�rt resmi temsilciden olu�an Bahá'í delegasyonuna ba�kanl�k yapm��t�r. Ekim ay�nda ise, Ruhiye Han�m, Birle�mi� Milletler E�itim, Bilim ve K�lt�r Kurulu�u'nun ( UNESCO ) himayesinde Maryland �niversitesi Tarih B�l�m�'ndeki D�nya Bar��� ��in Bahá'í K�rs�s� taraf�ndan d�zenlenen Global Topluma Ge�i� �zerine D�rd�nc� Uluslararas� Diyalog konferans�nda onur konu�mac�s�yd�.

15-) �nceledi�imiz d�nemin �nemli baz� di�er olaylar�ndan bahsetmeyi ihmal edemeyiz. Akdes Kitáb�'n�n Arap�a �zg�n dilindeki bir bask�s�, ilk kez olarak, metni ingilizce bask�s�nda oldu�u gibi tamamlayan, Fars�a notlarla bas�lm��t�r. Hukukullah Yasas�, d�nyan�n her yerindeki inananlar�n kalplerine daha derinine yerle�mi�tir ve Hukukullah Emini, Tanr� Emri'nin Eli Ali Muhammed Varka, Plan'�n son y�l�nda Kutsal Topraklar'a ta��nm��t�r. Bu �nemli ad�m, hayatta olan Tanr� Emri'nin Ellerinin hepsinin, yani Amatu'l-Bahá Ruhiye Han�m, Bay Ali Ekber Furutan ve Dr. Varka'n�n �imdi D�nya Merkezi'nde ikamet etti�i ve ziyaret�ilere, konuklara ve D�nya Merkezi'nde hizmet eden dostlara ilham vermekte olduklar� anlam�na gelmektedir.

16-) Cesaret verici bu geli�meler �zerinde d���nerek, bizi 2000 y�l�n�n R�zvan'�na ta��yacak olan D�rt Y�ll�k Plan'a bu R�zvan'da ba�l�yoruz. Her �lkedeki erkek ve k�z karde�lerimizi, h�zla yakla�an yirmibirinci y�zy�l�n ku�aklar� i�in zengin ve kal�c� bir miras sa�layacak olan �aba seferberli�inde bize kat�lmaya i�tenlikle ve sevgiyle �a��r�yoruz.

17-) D�rt Y�ll�k Plan, tek bir b�y�k ba�ar�y� ama�lamaktad�r: toplu giri� s�recinde �nemli bir ilerleme. Daha �nce de belirtti�imiz gibi, b�yle bir ilerleme, her inanan�n, kurumlar�n�n ve mahalli toplumun faaliyet ve geli�iminde g�zle g�r�l�r bir ilerlemeyle ba�ar�lacakt�r.

18-) " Toplu giri� s�recinde ilerleme " deyimi, g�n�m�z ko�ullar�n�n, Bahá'í D�nya Toplumunun b�y�k bir �l��de s�rekli b�y�mesini talep etti�i ve mevcut f�rsatlar�n da buna izin verdi�i; d�nya ko�ullar� kar��s�nda bu h�zl� ilerlemenin gerekli oldu�u ; Hz. Bahaullah'�n D�zeni'nin kurulmas�nda �� gerekli kat�l�mc�n�n, yani bireyin, kurumlar�n ve toplumun b�yle bir b�y�meyi , �ncelikle bunun olas�l���n� ruhen ve aklen kabul ederek ve sonrada yeni inanan kitlelerini kucaklamaya �al��arak, onlar�n ruhani ve idari e�itim ve geli�imlerini sa�layacak ara�lar� harekete ge�irerek ve b�ylece Emrin i�ine girmeleriyle, yeni inananlar�n d�zenli olarak giri�ini, Bahá'í mahfillerinin kesintisiz geli�imini ve toplumun s�rekli olarak g��lenmesini sa�layacak olan bilgili , aktif m�belli�ler ve y�neticilerin say�s�n� art�rarak te�vik edebilecekleri kavramlar�n� i�ermektedir.

19-) Dahas�, s�recin ilerletilmesi, o s�recin geli�mekte oldu�u ve mahalli ve milli toplumlar�n onun de�i�ik a�amalar�nda oldu�u anlam�na gelmektedir. T�m toplumlar imdi olanaklar� �l��s�nde bir b�y�me ve g��lenme d�zeyine ula�mak �zere ad�mlar atmak ve �abalar s�rd�rmek i�in g�revlendirilmektedir. Birey ve kurumlar, ayr� alanlarda �al��makla beraber, toplumumuzun ya�am�nda ve t�m insanl���n kaderinde bu kritik zaman�n ihtiya�lar�n� kar��lamak �zere aya�a kalkmaya �a�r�lmaktad�r.

20-) Emrin i�lerinde bireyin rol�n�n e��iz �nemi vard�r. Duyuru i�inin ba�ar�s�n�n ve toplumun geli�iminin dayand��� iman canl�l���n� g�steren, bireydir. Dini'ni tebli� etmek i�in Hz. Bahaullah'�n her bireye verdi�i emir, Emrin herhangi bir kurumuna aktar�lam�yacak ve her hangi bir kurum taraf�ndan �stlenilemiyecek, ka��n�lmaz bir sorumluluk vermektedir. �nisiyafif kullanma, f�rsatlar� yakalama , dostluklar kurma, di�er insanlarla i�birli�i sa�lama ve me�veret kurullar�n�n ald��� kararlar� eyleme d�n��t�rme yetene�ini i�eren kapasiteleri sadece birey kullanabilir. "Din'in saflar�na katmaya �al��t��� kimselerin dikkatini �ekmek, ilgilerini s�rd�rmek ve imanlar�n� derinle�tirmek i�in ki�isel giri�imlerini kullanaca�� her yakla��m yolunu dikkate almak", bireyin g�revidir.

21-) Birey, bu kapasiteleri en iyi bir bi�imde kullanmak i�in Hz.Bahaullah'a olan sevgisini, Misak'�n g�c�n�, duan�n dinami�ini, Kutsal Kitaplar�n d�zenli okunmas� ve incelenmesinden edinilen ilham ve e�itimi ve ilahi yasalara ve prensiplere g�re davranmaya �al���rken, ruhu �zerinde �al��an de�i�im yaratan g��lere g�venir. Bunlara ilaveten, Emri tebli� etmekle g�revlendirilen bireye, Hz. Bahaullah taraf�ndan vaat edilen �zel ba���lar� �ekme kapasitesi de verilmi�tir. Cemal-i M�barek �unu kesinlikle bildirmektedir: "Her kim bu G�n'de a�z�n� a�ar ve Rabb�n�n ad�n� anarsa, ilahi ilham ordular� Her�eyi Bilen ve Hikmetli Ad�m�n g���nden onun �zerine inecektir. Onun �zerine, herbiri saf ���ktan bir kadeh ta��yan Mele-i Ala sakinleri de inecektir."

22-) Hz. �evki Efendi, bireysel inisiyatif ve hareketin mutlak gereklili�ini vurgulam�� ve bireyin, "i�ten, s�rekli ve c�mert" deste�i olmadan, Milli Ruhani Mahfil'inin her karar�n�n ve plan�n�n "ba�ar�s�zl��a mahkum" oldu�unu ve Hz. Abd�lbaha'n�n �lahi Plan�'n�n amac�na "engel" olunaca��n� a��klam��t�r; dahas�, Hz.Bahaullah'�n Kendisi'nin destekleyici g�c�, "eninde sonunda aya�a kalkarak, kendisine d��en rol� oynamayan her bireyden esirgenecektir." Bu nedenle, yap�lacak her ilerlemenin �z�nde, kendi inisiyatifi ve s�rekli eylemiyle, sadece kendisinin serbest b�rakabilece�i uygulama g�c�ne sahip inanan bulunmaktad�r. Bireysel inisiyatifi bazen engelleyen yetersizlik duygusu konusunda, ad�na yaz�lan bir mektup, Hz. �evki Efendi'nin �u ���d�n� iletmektedir: "Bunlar�n i�inde �nemli olarak, inananlar�n cesaret ve inisiyatif eksikli�inden ve onlar� halka hitap etmekten al�koyan a�a��l�k duygusundan bahsediyorsunuz. Hz. �evki Efendi'nin, dostlar�n yenmesini istedi�i zaaflar kesinlikle bunlard�r. ��nk� bunlar �abalar� felce u�ratmakla kalmay�p, ger�ekte kalplerindeki iman ate�ini s�nd�r�r. T�m dostlar, her birinin kendi �l��s�nde Mesaj'� vermeye g�c� yetece�ini kabul edinceye kadar, sevecen ve hikmetli Hz.Abd�lBahá taraf�ndan kendileri i�in konulan hedefe ula�may� umut bile edemezler.... Herkes m�belli� olabilir. Sadece, Allah'�n ona verdi�ini kullanmal� ve b�ylece emanete sad�k oldu�unu kan�tlamal�d�r."

23-) Kurumlara gelince: toplu giri�, kurumlar�n kendisini etkiledi�i kadar, kurumlar� etkileyecektir. Mahalli ve milli Bahá'í mahfillerinin bu zamandaki evrimi, hem �yeler a��s�ndan hem de onlar� se�enler a��s�ndan yeni bir ruh halini gerektirmektedir. ��nk�, Bahá'í toplumu, kritik bir a�amaya girmekte olan muazzam bir tarihi s�re�le me�guld�r. Hz.Bahaullah d�nyaya yeni bir uygarl���n g��lerini y�nlendirmek �zere tasarlanm�� bir D�zen'de �al��acak kurumlar vermi�tir. O ihti�aml� ger�ekle�me, bu kurumlar�n olgunla�mas� i�in yeterli f�rsat sa�lamak �zere Bahá'í toplumunun �ok ve s�rekli b�y�mesini gerektirmektedir. Bu, Hz.Bahaullah'�n t�m �lkelerdeki a��k taraftarlar� i�in acil �nem ta��yan bir konudur.

24-) B�yle bir b�y�menin te�vik edilmesi ve desteklenmesi i�in, Ruhani Mahfiller, �lahi rehberlik kanallar�, tebli� i�ini planlayanlar, insan kaynaklar�n� geli�tirenler, toplumlar� kuranlar ve halk kitlelerinin sevecen liderleri olarak sorumluluklar�n� kullanmakta yeni bir a�amaya y�kselmelidir. Bu beklentileri, �yelerinin, Din'in �lkelerine uygun olarak birlikte fikir al��veri�inde bulunma ve yetki alanlar� i�indeki dostlarla me�veret etme yetene�ini artt�rarak, hizmet ruhunu te�vik ederek, K�tasal M��avirlerle ve yard�mc�lar�yla do�al olarak i�birli�i yaparak ve d�� ili�kilerini geli�tirerek ger�ekle�tirebilirler. Kurumlar�n evrimindeki ilerleme, �zellikle de, Ruhani Mahfilin �al��mas�n�n, bireysel inananlar�n Emre hizmet yetene�ini artt�rd��� ve birlikte hareket etmeye te�vik etti�i yerlerin say�s�n�n artmas�nda g�r�lmelidir. �zetle Ruhani Mahfilin olgunlu�u, sadece toplant�lar�n�n d�zenlili�i ve �al��mas�n�n etkinli�iyle de�il, Bahá'í say�s�ndaki b�y�me, Mahfil ve toplumun �yeleri aras�ndaki etkile�menin etkinli�i, toplumunun ruhani ve sosyal ya�am�n�n niteli�i ve dinamik ve s�rekli ilerleyen bir geli�im s�reci i�inde bulunan bir toplumun ya�amsall���n�n tam duygusuyla �l��lmelidir.

25-) Toplum, bireyden ve kurumlardan ayr� olarak, boyut olarak b�y�rken, kendi �zelli�ini ve kimli�ini kazan�r. Bu, hem b�y�k �apta tescillerin oldu�u yerler, hem de toplu giri�in daha �ok say�da �rneklerinin beklentisi a��s�ndan �ok dikkat isteyen gerekli bir geli�medir. ��phesiz, toplum, �yelerinin toplam�ndan daha fazla anlam ta��maktad�r; kendi s�n�rlar�n�n hem i�inde hem de d���ndaki insanlar�n refah� i�in ortak bir ama�la birarada �al��an sistemleri, kurumlar� ve kurulu�lar� ba�latan ve te�vik eden bireylerden, ailelerden olu�an kapsaml� bir uygarl�k birimidir; ruhani ve toplumsal ilerleme i�in bitip t�kenmeyen bir aray�� i�inde birli�i ba�aran, �e�itli ve birbirleriyle etkile�en kat�l�mc�lar�n bir birle�imidir. Bahailer d�nyan�n her yerinde toplum kurma s�recinin en ba��nda oldu�u i�in, mevcut ve yak�n gelecekteki g�revlere muazzam �aba ayr�lmal�d�r.

26-) Daha �nceki bir mesajda da s�yledi�imiz gibi, toplumun, �zellikle mahalli d�zeyde geli�mesi, bireylerin ve Ruhani mahfilin �al��mas�n�n erdemlerinin ortak ifadesini toplumun birlik ve dostlu�unda, etkinlik ve b�y�mesinin canl�l���nda g�sterecek olan davran�� bi�imlerinde �nemli bir geli�me istemektedir. Bu durum, toplumu olu�turan unsurlar olan yeti�kinlerin, gen�lerin ve �ocuklar�n Ruhani, sosyal e�itimsel ve idari etkinliklerde birle�mesini ve mahalli tebli� ve geli�im planlar�na kat�lmalar�n� gerektirir. Ortak bir iradenin ve ama� duygusunun, Ruhani mahfili y�ll�k se�imler arac�l��� ile s�rekli k�lmas� anlam�na gelir. Allah'a ortak tap�nma uygulamas�n� i�erir. Bu nedenle, dostlar�n, varsa Bahá'í merkezlerinde veya inananlar�n evleri de dahil olmak �zere, ba�ka yerlerde d�zenli olarak dua toplant�lar� yapmalar� toplumun ruhani ya�am� i�in gereklidir.

27-) Toplu giri�in kastetti�i b�y�me ve g��lenme olas�l�klar�n� yaratmak i�in insan kaynaklar�n� geli�tirmek �zere kararl� ve d�nya �ap�nda bir �aba g�sterilmelidir. Bireylerin, evlerinde derinle�me toplant�lar� d�zenleme �abalar�, aras�ra verilen e�itim kurslar�na kurumlar�n hamilik yapmas� ve toplumun gayriresmi etkinlikleri �nemli olmakla beraber, h�zla b�y�yen bir toplumun e�itimi ve yeti�tirilmesi i�in yeterli de�ildir. Bu nedenle, b�y�k say�da inanan� Din'in temel ger�ekleri �zerinde e�itmek ve Allah vergisi yetenekleri izin verdi�i �l��de Emre hizmet i�in onlar� yeti�tirmek ve onlara yard�m etmek �zere y�ntemler planlamaya d�zenli ilgi g�sterilmesi son derece �nemlidir. D�zenli bir program takip ederek, iyi d�zenlenmi� ve resmi olarak y�r�t�len e�itim programlar� sunmak �zere tasarlanm�� daimi enstit�lerin kurulmas� geciktirilmemelidir. Enstit�n�n fiziksel tesisler kullanmas� ��phesiz gerekli olacakt�r. Ancak, enstit�n�n kendi binas� olmas� zorunlu de�ildir.

28-) Bu konu, K�tasal m��avirlerle Milli Ruhani Mahfiller aras�ndaki i�birli�inin artt�r�lmas�n� gerektirmektedir. ��nk�, bu e�itim enstit�lerinin ba�ar�s� �ok b�y�k �l��de K�tasal M��avirlerin ve Muavenet Heyeti �yelerinin, bunlar�n �al��malar�na etkin bir bi�imde kat�lmalar�na ba�l� olacakt�r. Muavenet Heyeti �yelerinin enstit�lerle ve hi� ��phesiz, toplumlar� enstit� programlar�ndan yararlanacak olan Mahalli Ruhani Mahfillerle yak�n bir i� ili�kisi kurmalar� �zellikle gerekli olacakt�r. Enstit�lerin, e�itim merkezleri olarak g�r�lmesi gerekti�i ve bunlar�n nitelikleri de Muavenet Heyeti �yelerinin e�itimle ilgili sorumluluklar�yla uyum i�inde oldu�u i�in, enstit� �al��malar�na yak�ndan kat�l�nmas�, �imdi Din'in bu g�revlilerinin geli�en i�levlerinin bir par�as� olmal�d�r. Artan say�da inanan�n yetenek ve becerilerinden yararlan�lmas� da, enstit� programlar�n�n geli�tirilmesi ve uygulanmas� i�in �ok �nemli olacakt�r.

29-) "Enstit�" terimi Bahá'í toplumunda �e�itli bi�imlerde kullan�ld��� i�in a��klama gere�i vard�r. �n�m�zdeki d�rt y�l, Dinimizin tarihinde ola�an�st� bir d�nem ve yeni bir �a� a�acak �neme sahip bir d�n�m noktas� olacakt�r. D�nyan�n her yerindeki dostlardan �imdi yapmalar� istenilen �ey, kendilerini, maddi kaynaklar�n�, yeteneklerini ve zamanlar�n�, daha �nce denenmemi� bir �l�ekte bir e�itim enstit�leri a��n�n geli�tirilmesine adamalar�d�r. Bu ruhani e�itim merkezlerinin, toplu giri� s�recini etkin bir bi�imde ve sevgiyle te�vik etmek ve kolayla�t�rmak �zere e�itilmi� �ok say�da inanan�n aya�a kald�r�lmas� gibi �ok pratik bir hedefi olacakt�r.

30-) Hz. Bahaullah kullar�na, "Enerjilerinizi Allah'�n Dini'nin yay�lmas�na toplay�n�z" diye emretmekte ve ��yle devam etmektedir: "B�ylesine y�ce bir �a�r�ya lay�k olan kim varsa aya�a kalks�n ve bu �a�r�y� y�kseltsin. Bunu yapam�yan�n g�revi ise, bu Din'i kendi yerine ilan edecek birisini atamakt�r...." Bir kimsenin, bir muhacirin veya gezici m�belli�in masraflar�n� kar��layarak, kendi yerine tebli� yapmak �zere vekil tayin etmesi gibi, bir kimse, enstit�ye hizmet eden ve m�belli�lerin ��retmeni olan birisini vekil olarak atayabilir. Bunu yapmak i�in, K�tasal Bahá'í Fonu'na ve Mahalli, Milli ve uluslararas� Fonlara bu ama� i�in tahsisli ba��� yapabilir.

31-) D�rt Y�ll�k Plan'�n amac�na ula�mas� �abalar�nda, dostlar�n sadece duyuru i�in de�il, fakat b�y�me ve g��lenme �al��malar� i�in de sanat�n kullan�m�na daha b�y�k ilgi g�stermeleri istenmektedir. Grafik ve g�steri sanatlar� ve edebiyat, Emrin etkisinin yay�lmas�nda �nemli rol oynam��t�r ve oynayabilir. Halk sanat� d�zeyinde ise, k�ylerde, kasabalarda veya kentlerde olsun, bu olas�l�k d�nyan�n her yerinde takip edilebilir. Hz. �evki Efendi, ��retilere dikkat �ekmek i�in bir ara� olarak sanat konusunda b�y�k umutlar beslemi�tir. Ad�na yaz�lan bir mektupta, Hz. �evki Efendi'nin g�r��� bir bireye ��yle iletilmektedir: "Emrin ruhu ve ��retileri sahnede veya sanat ve edebiyatta bir b�t�n olarak sunuldu�u zaman, bir �al� ate�i gibi yay�laca�� g�n gelecektir. Sanat, �zellikle insan kitleleri aras�nda, soylu duygular� donuk bir mant�ktan daha iyi uyand�rabilir."

32-) D�nyan�n heryerindeki dostlar ve kurumlar enerjilerini Plan'�n gereksinimlerine uygulamaya y�neltirken, Kermil Da�� �zerindeki b�y�k projeler de, y�zy�l�n sonunda bitirilme beklentisine y�nelik olarak s�rd�r�lecektir. Plan'�n sonu olan 2000 y�l�n�n R�zvan'�nda, Kutsal Eserleri �nceleme Merkezi ve Ar�iv Ek Binas� faaliyete ge�ecektir; Uluslararas� Tebli� Merkezi binas� tamamlanma a�amas�na ge�mi� olacakt�r. Hz. Báb'�n Makam�'n�n �st k�sm�ndaki teraslar� �imdi kesen caddenin bu k�sm� a�a��ya indirilmi� ve kendi Bahaeleriyle birlikte geni� bir ba�lant� k�pr�s� in�aa edilmi� olacakt�r; �st teraslar�n be� tanesi de tamamlanm�� olacakt�r. Geriye kalan d�rt adet �st teras ve da��n ete�indeki iki teras ileri bir geli�im a�amas�nda olacaklard�r. D�nya Merkezi'nde baz� �zel �abalarda s�rd�r�lecektir. Akdes Kitáb�'n�n ek yasalar�n�n evrensel olarak uygulanmas�, Hz. Bahaullah'�n Eserlerinden se�meler i�in yeni bir �ngilizce Kitáb�n haz�rlanmas�, Uluslararas� Tebli� Merkezi'nin �al��malar�n�n daha geli�tirilmesi ve D�nya Merkezi'ne daha fazla say�da ziyaret�i ve konuk gelebilmesi i�in �nlemlerin planlanmas� gibi konulara ilgi g�sterilecektir.

33-) Bahá'í d�nya toplumu �abalar�n� hem sosyal ve ekonomik geli�imde, hem de d�� ili�kilerde geni�letecek ve b�ylece de d�nyada d�zenin kurulmas�na y�nelik g��lerle do�rudan i�birli�i yapmay� s�rd�recektir. Sosyal ve Ekonomik geli�im ofisi, y�netim kapasitesini art�rarak, kaynaklar ve f�rsatlar izin verdik�e, d�nyan�n heryerindeki y�zlerce geli�im projesinin bug�ne kadarki ilerlemesini s�rd�rmek �zere yard�mc� olacakt�r. D�� ili�kiler alan�ndaki �abalar, �zellikle insan haklar�n�n, kad�nlar�n stat�s�n�n, global refah�n ve ahlaki geli�imin te�vik edilmesinde, camian�n katk�lar�yla d�nya bar���na y�nelik s�re�leri etkilemeye y�neltilecektir. Bu konular�n takibinde Bahá'í Uluslararas� Toplumu'nun Birle�mi� Milletler Ofisi, Bahailerle Birle�mi� Milletler aras�ndaki ba�lar� g��lendirme yollar�n� arayacakt�r. Ayn� �ekilde, Enformasyon Ofisi de Din'in daha geni� �l��de duyurulmas� i�in bu konular� kullanmak �zere Bahá'í kurumlar�na yard�mc� olacakt�r. �ran'daki Bahailerin haklar�n�n savunulmas� ve Din'in o �lkede ve yasakland��� di�er �lkelerde �zg�rl���ne kavu�turulmas�, h�k�metlerle ve h�k�met d��� kurulu�larla ili�kilerimizin hayati bir par�as�n� olu�turacakt�r. T�m bu nedenlerle, Bahá'í dostlar�n ve kurumlar�n, d�� ili�kiler etkinliklerinin �nemi konusunda uyan�k olmalar� ve bunlara yeni bir ilgi g�stermeleri �srarla istenmektedir.

34-) Bu R�zvan'da iki Milli Mahfilin kurulmas�, D�rt Y�ll�k Plan'a hay�rl� bir ba�lang�� sa�lamaktad�r. �lk Milli Konven��nlara temsilcilerimizin, Moldova i�in Tanr� Emrinin Eli Amatu'l-Bahá Ruhiye han�m ve Sao Tome ve Principe i�in Uluslararas� Tebli� Merkezi �yesi M��avir Bay Fred Schechter olaca��n� mutlulukla duyuruyoruz. Burundi ve Rwanda Milli Ruhani Mahfilleri, t�m�yle kontrolleri d���ndaki ko�ullar nedeniyle maalesef bu y�l tekrar se�ilemeyeceklerdir. B�ylece, bu kurumlar�n d�nyadaki say�s� 174'de kalacakt�r.

35-) D�rt Y�ll�k Plan'�n bitece�i R�zvan 2000, yirminci y�zy�l�n kapanmas�ndan aylar �nce gelecektir. Zaman�n o noktas�nda Bahá'í d�nyas� Hz. Abd�lbaha'n�n "ayd�nl�k y�zy�l" diye isimlendirdi�i o olaylarla dolu d�nem s�ras�nda Hz. Bahaullah'�n Emri'nin tarihine se�kinlik kazand�ran ola�an�st� geli�melere ve g�z kama�t�r�c� ba�ar�lara minnettarl�k duyarak geriye bakacakt�r. O g�nde tan�k olunacak ba�ar�lardan biri de, kutsal da� �zerindeki d,�er muazzam binalarla birlikte, �dari D�zen'in Kurulu� �a��'nda o g�ne kadar ula�t��� ilerlemenin bir an�t� olarak y�kselecek olan, Kermil Da�� �zerindeki mevcut projelerin tamamlanmas�d�r. Bu minnettarl�klar�n en �nemli olay� da, e�er Allah isterse, Kavis �zerindeki binalar�n tamamlanmas�n� ve Hz. Báb'�n Makam�'n�n Teraslar�n�n halka a��lmas�n� i�aret edecek b�y�k bir olay�n D�nya Merkezi'nde yap�lmas� olacakt�r.

36-) Sevgili Dostlar. Bu Plan'a, h�zlanan bir ge�i� d�neminin girdab� i�inde girmekteyiz. Hz. Bahaullah'�n Vahyi'nin etkisiyle yarat�lan iki s�re� h�zla �al��maktad�r ve Hz.�evki Efendi'nin s�zleriyle, "gezegenimizin �ehresini de�i�tirmekte olan g��leri bir doruk noktas�na getirmek �zere" ivme kazanmaktad�r. Bunlardan biri birle�tirici s�re�tir; di�eri ise y�k�c�d�r. D�nya vatanda�l���n�n artan bilincinin birle�tirici etkilerini g�sterecek olan bar��, bu s�re�lerin yaratt��� "evrensel kar���kl�klar" i�inden a�amalar halinde ortaya ��kacakt�r.

37-) Bu a��dan, d�nyadaki son geli�meler, bir ikilem olarak, hem �a��rt�c� hem de g�ven vericidir. Bir yandan insanl���n i�lerinin d�zensizli�i, duygular� uyu�turan g�nl�k korkular yaratmaktad�r; �te yandan, d�nya liderleri, s�k s�k birlikte hareket etmektedirler ve bu durum, Bahá'í bir g�zlemci i�in, d�nya sorunlar�n�n ��z�m� i�in uluslar�n ortak bir yakla��m bulmas�na y�nelik bir e�ilimi g�stermektedir. �rne�in, devlet ve h�k�met ba�kanlar�n�n d�nya bar���na olan ba�l�l�klar�n� ileri s�rd�kleri, Birle�mi� Milletler'in Ellinci Y�ld�n�m� kutlamas�nda oldu�u gibi, bu liderlerin d�rt y�l �nceki Kutsal Y�l'dan beri biraraya geldikleri global toplant�lar�n ola�an�st� s�kl���n� g�z �n�ne getirin. H�k�met liderlerinin, d�nyan�n �e�itli yerlerindeki krizlere birlikte hareket ederek cevap verirken g�r�len h�zl�l�k ve do�all�k da dikkate de�erdir. Bu gibi e�ilimler, bir t�r global y�netimin kurulmas�n�n olabilirli�ine dikkat edilmesi konusunda ayd�n �evrelerin giderek artan ���l�klar�yla �ak��maktad�r. H�zla geli�en bu olaylarda Allah'�n Eli'nin i�ledi�ini ve Kutsal Eserlerimizde tahmin edilen muazzam olay�n m�jdesini g�rm�yor muyuz?

38-) K���k Bar��'�n kurulmas� herhangi bir Bahá'í plan ve eylemine ba�l� olmamakla ve insanl���n Alt�n �a�'da eri�mesi mukadder olan nihai hedefi temsil etmemekle beraber, toplumumuzun o bar��a y�nelik s�re�lere ruhani bir g�� vermek gibi bir sorumlulu�u vard�r. ��inde bulundu�umuz zaman�n ihtiyac�, Hz.Bahaullah'�n teyitlerini �ekecek ve b�ylece bu s�re�leri daha da h�zland�racak ruhani bir hava yaratacak olan Bahá'í Sistemi'nin kurulmas�na ili�kin �abalar�m�z� �iddetlendirmektir. �n�m�zde iki b�y�k g��l�k vard�r: birincisi, camiam�z�n geni� bir kesiminin �evkle, d�zenli ve ki�isel olarak kat�laca�� ve bir insan kayna�� kitlesinin olu�turulmas�n� sa�layacak olan kapsaml� bir e�itim program�n�n harekete ge�irilece�i bir tebli� kampanyas� ba�latmakt�r; di�eri ise, maddi ara�lar�n �zg�rce akmas�n� temin etmek �zere her fedakarl���n yap�lmas�yla, Kermil Da�� �zerindeki in�aat projelerinin tamamlanmas�d�r. Bu iki konu kararl�l�kla takip edilirse, gezegenin her yerinde insanl���n i�lerinin y�n�nde bir de�i�iklik yaratacak olan zapdedilmi� g��leri serbest b�rakacak olan ko�ullar� te�vik edecektir.

39-) Bar��a giden yol k�sa olmakla beraber, s�k�nt�l� olacakt�r; bar���n yolunu �izecek olan beklenen olay umut verici olmakla beraber, Allah'�n Dini'nin do�rudan etkileri alt�nda En B�y�k bar�� olarak ortaya ��kaca�� ana do�ru uzun bir evrim d�nemi boyunca ve ona e�lik eden s�navlar, engeller ve �at��malarla olgunla�mal�d�r. Bu arada d�nyan�n her yerindeki insanlar, s�rmekte olan ge�i�in de�erini anlayana kadar s�k s�k umutsuzluk ve �a�k�nl�k duyacaklard�r. Yeni Vahiy ile ayd�nlanm�� olan bizler i�in, bize g�ven verecek olan kutsal Kelam, rehberlik edecek olan �lahi Plan ve cesaret verecek olan bir kahramanl�k tarihi vard�r. Bu nedenle, sadece �ok de�er verdi�imiz Kelam'dan de�il, fakat Emrimizin do�du�u �lkede bug�n bile p�r�l p�r�l parlayan kahramanl�k ve fedakarl�klardan cesaret alal�m.

40-) Yakla��k onyedi y�ld�r �ran'da eziyet g�ren karde�lerimiz, Din'in geni� bir bi�imde duyurularak, onu bilinmezlikten ��kmaya zorlayan bir iman kararl�l��� ve cesaret g�stermi�lerdir. Kriz ve zaferin g�c�n�n g�n�m�zdeki canl� kan�t� i�te budur. �ranl� karde�lerimizin, ta��d�klar� boyunduruktan kurtulmalar�n�n ve sadece Cemal-i M�barek'in ba���layabilece�i bir zaferin ihti�am ve mucizelerine girmelerinin �ok uzun s�rmemesini Allah'tan diliyoruz. Nerede ya��yorsak ya�ayal�m, onlar�n deneyimi hepimiz i�in bir i�aret ve �rnektir.; ��nk�, Hz. Abdulbaha'n�n bize s�yledi�i gibi, muhalefet eninde sonunda t�m k�talarda �aha kalkacakt�r. Her yerde de�i�ik nitelikte olsa da, ��phesiz �iddetli olacakt�r. Fakat, Hz.Bahaullah'�n g��lendirici inayetine ve bu soylu dostlar�n sebat g�stermelerine ��k�rler olsun ki, d��man�n oklar�n� nas�l kar��layaca��m�z� bilece�iz. Ger�ekten de, Ordular Rabb�, Kendi ehline ezici ve kesin bir zafer kazand�raca��n� vaat etmi�tir.

41-) �nsanl�k, kontrolden ��km�� bir uygarl���n yapt��� tahribatla bir sa�a bir sola d�nerken ve b�y�k ac� �ekerken, akl�m�z� ve kalbimizi �n�m�ze konulan ilahi g�revler �zerinde yo�unla�t�ral�m. ��nk�, bu karma�a aras�nda, "Hz.Bahaullah'�n Dini'nin kurtar�c� g�c�n�n haberini d�nyan�n her yerine yaymak ve O'nun s�rekli b�y�yen inananlar ordusuna yeni taraftarlar katmak �zere" yararlan�lmas� gereken �ok f�rsatlar olacakt�r. �imdi kendimizi adad���m�z bu Plan, d�nyan�n ya�am�n�n en kritik anlar�ndan birinde ba�lat�lm��t�r. Plan'�n, toplumumuzu, d�nyada etraf�m�zda meydana gelen h�zl� de�i�imlerin �stesinden gelebilmek �zere haz�rlanmas� ve camiay� hem bu de�i�imlere e�lik eden s�navlar�n ve g��l�klerin a��rl���na dayanacak, hem de s�k�nt�l� bir ge�i�in ard�ndan d�nyan�n yard�m ve �rnek i�in d�nebilece�i daha a��k bir �al��ma modeli yapacak bir yere getirmesi ama�lanm��t�r. Bu nedenle, bu Plan, Bahá'í ve d�nya tarihinde �zel bir yer kazanmaktad�r. Din'in vizyonunun fark�nda olanlar�m�z, bu gibi s�re�leri te�vik etmesi ve eninde sonunda geli�tirmesi ama�lanan �abalara bilin�li olarak kat�lma gibi �zel bir ayr�cal��a sahiptirler.

42-) Bu �ok �nemli an�n g�revlerini yerine getirmek i�in hepinizin aya�a kalkman�z� diliyoruz. Her insan�n, t�m insanl�k i�in olas�l�klarla ve umutla �ylesine y�kl� k�sa bir zaman aral���na kendi i�aretini kAzamas�n� diliyoruz. Bu ge�i� �a��n�n �iddetli olaylar�yla dikkatinizin da��lmamas� veya bunlarla me�gul olmaman�z i�in, yan�lmaz rehberimiz Hz.�evki Efendi'nin �u ���d�n� her zaman akl�n�zda tutun: "�nsanl���n uzun ve farkl�l�klar g�steren tarihinin b�ylesine kritik bir a�amas�nda, Allah'�ndan bi�are bir bi�imde habersiz ve Hz.Bahaullah'� umursamayan, kanlar i�indeki bir insanl���, s�ras�yla, �iddetli ac�lar�ndan yeniden dirilmesine g�t�recek ad�mlar�n do�ru ve tatmin edici bir anlay���na ula�maya giri�mek, zay�f insanlar olarak bize d��mez.... Aksine, tablo ne kadar karma��k, mevcut g�r�n�m ne kadar kasvetli, kulland���m�z kaynaklar ne kadar s�n�rl� olursa olsun g�revimiz, pay�m�za d��en yard�m�, Hz. Bahaullah taraf�ndan d�zenlenen ve y�netilen ve insanl��� sefalet ve utan� vadisinden ��kartarak, g�� ve ihti�am zirvelerine g�t�ren g��lerin �al��mas�na, ko�ullar bize nas�l imkan tan�rsa tan�s�n, huzur i�inde, g�venle ve hi� durmadan vermeye �al��makt�r."

Y�ce Adalet Evi

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :