Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 1996-Avrupa
Y�CE ADALET EV�
BAHA� D�NYA MERKEZ�
RIZVAN 153
1996
Hz.Bahaullah'�n Avrupa'daki �nananlar�na
�ok sevgili dostlar,

1-) Avrupa Bahaileri, k�rk�� y�l �nce, On Y�ll�k Plan'� k�tan�zda ba�latmak �zere sevgili Emrin Velisi'nin istedi�i Stockholm konferans�nda topland���nda, �� tane Milli Ruhani Mahfiliniz, yani Britanya Adalar�, Almanya ve Avusturya ve �talya ve �svi�re Mahfilleri ve bat� Avrupa'n�n di�er �lkelerinde yava� yava� geli�mekte olan mahalli camialar vard�. Politik engeller nedeniyle bat�dan kopan do�uda ise, daha �nceki y�llarda kurulmu� olan camialar�n k���k kal�nt�lar� ve kom�u T�rkiye'de k���k ve �abalayan ulusal bir camia vard�. O zamanki Avrupal� inananlar, �nlerindeki hu�u uyand�ran g�revler �zerinde d���n�nce, Emrin Velisi'nin, Hz.Bahaullah'�n hen�z geli�memi� olan D�nya D�zeni'nin kurumlar�n� olu�turacaklar� k�tan�n tarihi de�erini ayd�nlatan �u s�zlerini duydular:

2-) T�m gezegende b�ylesine merkezi ve stratejik bir yer i�gal eden bir k�ta; tarihi �ok zengin ve olaylarla dolu, k�lt�r� ise �e�itli; topra��ndan Yunan ve Roma uygarl�klar�n�n ��kt���; baz� �zelliklerini Hz.Bahaullah'�n Kendisi'nin takdir etti�i bir uygarl���n esas etkeni; g�ney k�y�lar�nda, Hristiyanlar�n ilk vatanlar�n� kurdu�u; do�u s�n�rlar�nda Ha� ve Hilal'in g��l� kuvvetlerinin s�k s�k �arp��t���; g�neybat� ucunda, h�zla geli�en bir �slami k�lt�r�n en g�zel meyvesini verdi�i; kalbinde ise, Reform hareketinin,���nlar�n� d�nyan�n uzak b�lgelerine yayarak parlad���.

3-) Topra��, Hz.Bahaullah'�n Kendisi'nin ad�mlar�yla kutsanm��; hapisten ��kar�ld�ktan sonra, yeni bir �a� a�an seyahatlerinde Hz.Abd�lbaha taraf�ndan iki kez ziyaret edilmi�; seyyahlar� ve alimleri, Babi Vahyi'nin ilk ���nlar�na erkenden kar��l�k vermi�; iki h�k�meti, Din'in Kahramanl�k �a��'�nda yard�m elini uzatm��; ve uluslar�, �ran'daki zul�m alt�ndaki Bahailerin savunmas� i�in son y�llarda �ok etkin bir bi�imde m�dahale etmi� olan k�tan�z, kalpleri Tanr� Emri'nin Mesaj� ile bir kez etkilenen ve ak�llar� uyanan insanlar�n�n, Tanr� Emri'nin sanca��n�n etraf�nda toplanma konusundaki yeteneklerini yeterince g�stermi�tir.

4-) Bu k�rk�� y�l boyunca Avrupa bahai Toplumlar� b�y�k canl�l�k g�stermi�lerdir. Milli Ruhani Mahfillerin say�s�, t�m k�tay� kaplayarak ve Rusya'n�n durumunda Pasifik Okyanusu'na kadar geni� b�lgeleri ba�r�na basarak, otuzd�rde ��km��t�r. Avrupal� muhacirler, Afrika, Pasifik, Karayip b�lgesi ve Gr�ndland'da, Din'e b�y�k zaferler kazand�rm��lard�r. Kurumlar�n�z da d�� ili�kilerde �n yapm��lard�r. Toplumlar�n�z Din'in se�kin alimlerini, m�zisyenleri, sanat��lar�, bilim adamlar�n� ve Bahai ��retileri'ni ekonomi ve i� alanlar�na uygulamakla ilgilenen kimseleri i�ermektedir. Kad�nlar�n ilerlemesi ve aile ya�am�n�n g��lendirilmesi i�in �zel gayret harcad�n�z. Avrupa Bahai Gen�lik Konseyi, Avrupa'n�n t�m b�lgelerindeki gen�ler i�in, Milli ve Mahalli Ruhani Mahfilllerine s�k� s�k�ya ba�l� ve bunlar taraf�ndan desteklenen Milli Ve Mahalli Gen�lik Heyetleri a��yla tamamlanan bir odak noktas� ve te�vik kayna�� olmu�tur. T�m �abalar�n, Hz.Bahaullah'�n mesaj�'n�n ruhani a�l�k �eken bir topluma g�t�r�lmesi amac�na iyi odaklanarak, bu ba�ar�lar�n �zerine yenilerinin eklenmesi zaman� gelmi�tir.

5-) Milli Ruhani Mahfillerinizin R�zvan'dan hemen sonraki ilk g�revi, M��avirlerle me�veret ederek, her �lke i�in D�rt Y�ll�k Plan'�n ayr�nt�lar�n� belirlemek olacakt�r. Kendi mahalli planlar�n�n geli�tirilmesinde Mahalli Ruhani Mahfillerin ve bireysel olarak inananlar�n kat�l�m� ve a��k�a belirtilecek olan eylem planlar�n� izlenmeleri, Hz.Abdulbaha'n�n �lahi Plan'�n�n uygulanmas�n�n bu a�amas�n�n y�ce hedeflerine ba�ar�yla ula��lmas� i�in gerekli olacakt�r.

6-) Avrupa b�y�k �e�itlilik g�steren bir k�tad�r ve Milli Mahfillerinizin herbiri, Tanr� Emri'nin, �n�m�zdeki d�rt y�l s�resince kendi b�lgesinde ilerlemesi i�in gerekli olan s�re�leri ve ba�ar�lar� �zenle inceleyecektir. Herbiri toplumun mevcut durumunu, i�inde �al��t��� b�lgeyi ve di�er bahai toplumlar�yla m�mk�n olabilecek i�birli�i alanlar�n� dikkate almal�d�r. Din'in kurumlar�n�n yasal a��dan hen�z t�zel ki�ilik kazanmad��� �lkelerde resmi tan�nma elde edilmesine ve hen�z Milli Ruhani Mahfilleri olmayan ba��ms�z �lkelerin ve Faroes gibi b�y�k adalar�n baz�lar�nda bunlar�n kurulmas�na �zel dikkat g�sterilmesi gerekecektir. Ancak, belirli �lkeler, �lke gruplar� ve t�m k�ta i�in ge�erli olduklar�ndan, g�z �n�nde bulundurulmas� gereken ve daha geni� vizyon i�eren baz� unsurlar vard�r.

7-) Muhacirler ve gezici m�belli�ler i�in hayk�ran b�lgeler vard�r; �rne�in, kuzeyde Spitsbergen'e kadar uzanan kutup ve kutba yak�n b�lgelerin Sami ve di�er halklar� aras�nda yap�lan �al��malar� hat�rl�yoruz. Akdeniz'in, Atlantik'in ve Kuzey Denizi'nin adalar�nda Din'in tebli�inin �nemini; Hz.Bahaullah'�n �a�r�s�na b�y�k al�c�l�k g�stermeye ba�layan Roman halk�n�n k�ta �ap�ndaki �nemini; ��retilerin, her t�r az�nl�klar a��s�ndan yarar�n� g�stermek i�in Avrupa Bahai toplumlar�n�n elindeki f�rsat�; sevgili Emrin Velisi taraf�ndan baz� toplumlar�n kaderi olarak tan�mlanan belirli g�revleri ve bu toplumlar�n, kendi dillerinin konu�uldu�u �ok uzak �lkelerdeki sorumluluklar�n�; Din'in, "Hristiyanlar�n �nde gelen, en eski ve g��l� Kilise'sinin kalbinin ve kalesi"nin bulundu�u �talya'da ilerlemesinin sonu�lar�n�; Ukrayna ve Avrupa Rusyas�'n�n geni� b�lgelerinde Bahai merkezlerinin say�s�n�n h�zla artmas�na olan ihtiyac�; ve bunlar�n da �tesinde, topraklar�n�n b�y�k bir k�sm� Asya'da olan ve orta, g�ney ve do�u Asya'daki ve Alaska, Kanada ve Birle�ik Devletler'deki kom�u toplumlarla i�birli�inden yararlanmay� s�rd�rmesi gereken Rusya Federasyonu Bahai Toplumunun �zel sorumluluklar�n� ve f�rsatlar�n� d���n�yoruz. T�m bunlar, �n�m�zdeki y�llarda kar��la�aca��n�z g��l�klerin sadece baz� �rnekleridir.

8-) D�rt Y�ll�k Plan'�n ana hedefi olan, toplu giri� s�recinde �nemli bir ilerlemenin Avrupa i�in �zel bir �nemi vard�r. Hi�bir ��pheniz olmas�n bu, bat�da ve do�uda, Avrupa'n�n her yerinde ilerleyebilecek bir s�re�tir. Toplu giri�in, Emrin geli�iminde ka��n�lmaz bir a�ama oldu�unu herkes kabul etmelidir. Bu s�recin do�as�, bu konu �zerindeki bir derlemede a��klanm��t�r ve arzu edilen sonucun, yani s�rekli toplu giri�in, ne kadar �evkle yap�l�rsa yap�ls�n, sadece aras�ra g�sterilen, d�zensiz bir dizi �abalarla elde edilemeyece�i, bu derlemeden a��k�a g�r�lmektedir. G�ven; vizyon birli�i; sistematik, ger�ek�i, fakat cesur planlama; hatalar�n yap�laca�� ger�e�ini kabullenme ve bunlardan ders ��karmaya isteklilik; ve her �eyin �tesinde, Hz.Bahaullah'�n rehberli�ine ve destekleyici teyitlerine g�venilmesi, bu s�reci ilerletecektir.

9-) �e�itli yerlerde e�itim enstit�lerinin a��lmas� konusu D�rt Y�ll�k Plan'da vurgulanm��t�r. ��nk� mevcut y�ntemler, de�erli olmalar�na ra�men, Emrin geli�imindeki bu yeni a�aman�n g��l�klerini kendi ba�lar�na yenmek i�in yeterli de�illerdir. E�itim enstit�lerinin niteli�i ve yap�s�, her �lkenin ve b�lgenin ko�ullar�na uydurulmal�d�r. Bunlar�n Avrupa'daki bi�iminin, Hindistan'�n k�rsal kesimindeki e�itim enstit�leriyle ayn� olmayaca�� a��kt�r. Ancak, temel i�levleri ayn� olacakt�r. Enstit�ye kat�lanlarda sa�lam bir Bahai kimli�inin olu�mas�n�; d�nyaya ve d�nyan�n durumuna, ki�inin milliyeti veya Bahai olmadan �nceki ge�mi�i a��s�ndan de�il de , ��retiler'in g�r�� a��s�ndan bakma yetene�ini te�vik edeceklerdir. Her kat�l�mc�da Hz. Bahaullah�a derin bir sevgi,temel ��retiler �zerinde iyi bir anlay�� ve duayla,tefekk�rle ve Kutsal Eserler�in i�ine dalarak,her bireyin ruhani ya�am�n�n geli�tirilmesinin �nemi �zerinde bir bilincin olu�turulmas�na yard�m edeceklerdir. Din�in nas�l tebli� edilece�i gibi pratik konular� da kapsayacaklard�r. ��nk�, bunu yapabileceklerine g�ven duymad�klar� i�in,Mesaj'� iletmekte teredd�t eden �ok insan vard�. Din�de b�yle bir derinle�menin yarataca�� de�i�im,bireysel olarak her dostun kalbini,bu Mesaj'� etraf�ndakilerle payla�ma �zlemiyle kesinlikle tutu�turacakt�r ve bu,tebli�deki t�m ba�ar�n�n kayna��d�r. E�itim enstit�lerine kat�lanlar,yeni veya eski olsun,tebli� konusunda potansiyellerini art�rmak ve b�ylece her inanan�n bir m�belli�i oldu�u Emrin insan kaynaklar�n� b�y�k �l��de art�rmak �zere di�er Bahailere yard�m edebileceklerdir.

10-) Din'in, Avrupa'daki dostlar taraf�ndan tebli�inin kapsam� geni�letilmelidir; bir yandan de�i�ik bi�imlerde, do�al ve bireysel olarak, �te yandan iyi odaklanarak, birlikte ve kar��l�kl� destek vererek yap�lmal�d�r. Hem ilham vermeli hem de pratik olmal� ve her�eyin �tesinde Hz. Bahaullah'�n g�c� konusunda berrak bir inan�la dolu olmal�d�r. Tebli� �al��malar�n�z�n alan�n�, k�rsal alandaki insanlar� ve ketlerde �al��an kitleleri; az e�itimli insanlar� ve ayn� zamanda �niversite kasabalar�ndaki ayd�nlar� i�erecek bi�imde geni�letmelisiniz. Bilin�li olarak toplumun her tabakas�na yakla�mal�, y�ntemlerinizi, yay�nlar�n�z� ve g�rsel-i�itsel ara�lar�n�z� her guruba g�re ayarlamal�s�n�z. Hem kalp hem de ak�l beslenmelidir; hem ruhani g�� hem de zihinsel a��kl�k, tebli� i�inin hayati unsurlar� olarak kabul edilmelidir. Din'in duyurusu, b�y�mesi ve g��lenmesi i�in sanat�n kullan�lmas�nda son derece ilerlediniz; bu, bir�ok kap�n�n anahtar�d�r ve te�vik edilmeli ve geli�tirilmelidir. Duan�n g�c�yle g��lenen ve k�lavuzlanan birli�iniz,�evkiniz,g�veniniz ve azminiz, aray�c� ruhlar� bir m�knat�s gibi �ekecek olan ilahi teyitler i�in bir kanal olacakt�r.

11-) Bizler de, �lkelerinizde ve d�nyan�n her yerinde b�y�k tarihi zaferler kazanm�� olan sizlerin, D�rt y�ll�k plan s�ras�nda, yirmibirinci y�zy�lda g�zler �n�ne serilmesi mukadder olan ve hen�z tasavvur edilemeyen �an ve ��hretin belirtileri olacak daha b�y�k ba�ar�lar a�amas�na girmeniz i�in Kutsal E�ik'te co�kuyla dua edece�iz.

Y�ce Adalet Evi

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :