Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 1995
BAHA� D�NYA MERKEZ�
RIZVAN 152
1995
D�nya Bahailerine
�ok sevgili dostlar,

1-) Bu bayramlar Bayram�nda sizi, ge�en y�l s�resince t�m Bahai toplumunda artan �al��malar�n b�y�k mutlulu�u ve �� Y�ll�k Plan'�n son y�l�nda ne yap�lmas� gerekti�i ve nelerin yap�labilece�i konusunda i�ten beklentilerle selaml�yoruz. Acil toplumsal sorunlara ��z�mler ararken uluslar�n liderlerini ve insanlar� saran �aresizlik kar��s�nda hem endi�e hem de umut duymaktay�z. Ger�ekten de, bu umutsuzluk Hz.Bahaullah'�n ��retileri i�in t�m d�nyada y�kselen ���l�kla ayn� d�zeydedir ve insaf sahibi hi�bir Bahai kurumunun veya bireyinin g�z ard� edemeyece�i bir meydan okuyu� ve vaattir.

2-) Hi�bir olay bu kasvetli manzaray�, Birle�mi� Milletler'in d�nya liderleri i�in d�zenledi�i uluslararas� toplant�lar dizisinin en sonuncusu olan Sosyal Kalk�nma D�nya Zirvesi'nden daha belirgin bir bi�imde ifade edememi�tir. Ancak, bu gibi olaylar�n h�k�metlerin politikalar� �zerindeki k�sa vadeli etkisi ne kadar da k���k olsa, ya da d�nya n�fusunun b�y�k �o�unlu�u bunlara kay�ts�z kalsa veya bunlardan haberdar olmasa bile, bunlar�n birbiri ard�na yap�l�yor olmas�, her Bahai g�zlemci i�in, uluslar�n ba�kanlar�n�n giderek k�reselle�en toplumun kar��la�t��� �ok �nemli konular �zerinde me�veret etmek ve karar vermek �zere toplanacaklar� konusunda Hz. Bahaullah'�n arzusunun ger�ekle�mesine y�nelik a�amal� bir harekettir.

3-) Kopenhag'taki bu �ok �nemli olaya uygun olarak, 40 dan fazla �lkeden yakla��k 250 ahbab�n kat�ld��� ve Zirve'ye ve bununla ilgili H�k�met D��� Kurumlar Forumu'na kat�lanlar� �lahi Doktor taraf�ndan emredilen �areler konusunda bilgilendirmek i�in etkileyici bir �aba ortaya kondu. Bu �aba Zirve d���na da ta��nd� ve �imdi bile d�nyan�n bir �ok yerinde devam etmektedir. Zirve'den �nce, Zirve s�ras�nda ve sonras�nda bu etkinlik sa�ana��n� yaratan Bahai kurumlar�n�, kurulu�lar�n� ve bireyleri y�rekten ��kran duygular�yla alk��l�yoruz. ��nk� bu �al��malar K���k Bar��'a y�nelik s�re�leri etkilemede d�nya toplumumuzun daha da ilerledi�ini ve Hz.Bahaullah'�n reform yaratan Mesaj�'n�n daha geni� bir bi�imde yay�lmas� i�in f�rsatlar�n �o�ald���n� a��k�a g�stermi�tir. Bu gibi d�nya olaylar� artan bir s�kl�kla ger�ekle�tik�e ve Bahai toplumu hedeflerine ula�mak i�in daha yo�un bir bi�imde �al��t�k�a, Hz.�evki Efendi'nin y�llar �nce yazd��� gibi, benzer s�re�lerin birbirlerine daha da yak�nla�t���n� daha iyi g�rebiliriz. Bu s�re�lerin biri uluslar�n politik birli�ine, di�eri ise kalplerin tek bir ortak Din' de nihai birle�mesine y�neliktir.

4-) Bu g�zlemleri �� Y�ll�k Plan'�n ikinci y�l�nda Bahai toplumundaki cesaret verici geli�meler kar��s�nda yapmaktay�z. Tebli� �a�r�s�na d�nyan�n her yerindeki inananlar�n verdikleri kar��l���n niteli�indeki de�i�imin i�aretleri, yerel ve ulusal d�zeydeki d�� ili�kiler etkinliklerindeki at�l�mdan daha heyecanland�r�c�d�r. Tebli� �al��malar�ndaki art��, bu ka��n�lmaz bireysel g�revin daha iyi anla��ld���n� g�stermektedir. Baz� te�vik edici unsurlar�n sonucu olan bu sevindirici durum, yeni inanan topluluklar�n uzun bir s�redir beklenen giri�inin hay�rl� i�aretidir. Bu etkenler aras�nda, giderek artan say�da dilde bas�lan toplu giri� konulu derlemeye g�sterilen dikkat, Uluslararas� ve K�tasal M��avirler'in faaliyetlerinin d�nyan�n her yerinde etkisi, Muavenet Heyeti �yelerinin ve asistanlar�n�n i�levlerinin evrimi, �ocuklar�n e�itimine verilen �nemin etkileri ve tebli� projelerinin ba�lat�lmas�nda ve bir dizi di�er Bahai etkinli�ine kat�lmakta gen�lerin g�sterdi�i gayret de vard�r.

5-) Esas olarak duyuru i�inin talepleri �zerinde yo�unla�maya �al���rken, �e�itli g��l�kleri yenmeleri de beklenen Ruhani Mahfiller'in artan g�c�, bu olumlu manzaran�n olu�mas�na yard�m etmektedir. Milli Ruhani Mahfillerin, yetki alanlar�ndaki toplumlar�n �e�itlili�inin artmas� ve bu kurumlar�n k�lavuzlu�una ve yard�m�na olan taleplerin daha karma��kla�mas� nedeniyle y�klendikleri a��r sorumlulu�un �zellikle fark�nday�z.

6-) Toplumun ula�t��� �e�itli geli�im a�amalar�n�n yaratt��� toplu etki, her inanan�n iman�n�n canl�l���n�n art�r�lmas�n�,Emrin insan kaynaklar�n�n b�y�k �l��de geli�tirilmesini ve yerel ve ulusal Bahai kurumlar�n�n do�ru �al��maya te�vik edilmesini isteyen Plan'�n �� ana temas�na g��l� bir �aba vakfedildi�i izlenimini uyand�rmaktad�r. Ancak, bu alanlarda yap�lacak daha �ok �ey oldu�u i�in, toplumumuz a��r� bir ahlaki ��k���n tahribat�na kar�� m�cadele edecekse, Din'in tebli�i ve i�lerinin y�netilmesi konusunda gelecek taleplere cevap verecek b�y�k bir vefakar ruhlar ordusu yaratacaksa ve kurumlar�m�z�, toplumda olacak say�sal bir patlaman�n onlara mutlaka y�kleyece�i g�revlere uygun bir duruma getirecekse, bireylerden ve kurumlardan daha �arp�c� bir kar��l�k beklenmektedir.

7-) Toplumu yak�n gelecekte bekleyen g��l�klere verilecek herhangi bir etkin kar��l���n temelinde, �zellikle bireye ve Mahalli Ruhani Mahfil'e y�neltilen �u gereksinimler bulunmaktad�r : Bir yandan, Emrin tebli�inde ve Din'in amac� ve gereksinimleri konusunda daha derin bir anlay�� kazanmak �zere inisiyatif kullanmak, bireyin g�revi ve imtiyaz�d�r. B�yle bir inisiyatifin kullan�lmas�na paralel olarak, bireyin camiaya ait toplant� ve projeler gibi ortak �al��malara kat�lmas� gerekmektedir. �te yandan, b�t�n inananlar�n inisiyatiflerinin m�mk�n oldu�unca memnuniyetle kar��lanmas�, te�vik edilmesi ve desteklenmesi Mahalli Ruhani Mahfil'in rol�d�r ; toplumun �yelerinin yetenek ve becerilerini kullanacak ve bireyleri tebli� ve geli�im projeleri, enstit�ler ve di�er grup etkinlikleri gibi ortak �al��malar�n i�ine sokacak planlar yapmak veya te�vik etmek de Mahfilin sorumlulu�udur. Birbirinden ayr�lmas� m�mk�n olmayan bu gereksinimlerin ger�ekle�mesine y�nelik titiz giri�imlerin etkileri, toplumun b�y�mesi ve g��lenmesi ve birle�ik bir hareket ortam�n�n te�vik edilmesi olacakt�r.

8-) Ge�en y�l i�inde �st d�zey h�k�met yetkililerinin, di�er �nemli ki�ilerin ve bas�n-yay�n temsilcilerinin D�nya Merkezi'ni ziyaretlerinde, Din'in ruhani ve idari merkezinin �neminin d�nyan�n g�z�nde y�kseldi�ini g�steren belirgin bir art�� olmu�tur. Bu durumun, uluslar�n h�k�metlerinin bir D�nya Dini'nin geli�mekte olan merkezini daha iyi tan�malar�na y�nelik bir e�ilime i�aret etmekte oldu�u izlenimi uyanm��t�r. Bu e�ilimi mevcut in�aat projelerinin s�rd��� yer olan Tanr�'n�n Da��'ndan izleyince ve yerel ve ulusal Bahai toplumlar�nda ger�ekle�mekte olan geli�melerle birlikte d���n�nce, Hz. Bahaullah'�n Dini'nin d�nya y�netim merkezini olu�turacak binalar�n yap�lmas�n�n anlam�n� a��klarken, Hz.�evki Efendi'nin tasarlad��� vizyonun �imdi g�zler �n�ne serilmekte olan ger�e�ini daha yeterli �l��de takdir edebiliriz. Hz. �evki Efendi ��yle s�yl�yordu: "Bu b�y�k ve kar�� konulmaz s�re�, ayn� �l��de �nemli iki geli�meyle, yani K���k Bar��'�n tesis edilmesi ve ulusal ve yerel Bahai kurumlar�n�n geli�mesiyle ayn� zamanda olacakt�r." Bu �yle bir vizyondur ki, d�nyan�n durumu g�z �n�ne getirildi�inde, Kermil Da�� Projelerini'nin planland��� bi�imde bitirilmesini zorunlu k�lmaktad�r.

9-) Bu projeler ola�an�st� bir h�zla ilerlemekte, b�y�kl�kleri ve giderek belirginle�en ihti�amlar�yla ziyaret�ileri, turistleri ve yerel halk� hayrete d���rmektedir. �n�aat i�i t�m binalarda ayn� anda ger�ekle�mektedir. Hz.Bab'�n Makam�'n�n alt k�sm�ndaki yedi ve �st taraf�ndaki be� Teras'ta �al��malar tam h�zla s�rmektedir. Kavis �zerindeki binalar�n mermerinin temini i�in ihalenin yak�n ge�mi�te bir �talyan firmas�na verilmesi de dahil olmak �zere, bu y�l i�inde, ge�mi� y�llara g�re daha fazla in�aat kontrat� imzalanm��t�r. �al��malar�n, hi�bir gecikmeye tahamm�l edemeyecek bir h�za ula�m�� oldu�u a��kt�r. Dolay�s�yla, yetmi�d�rt milyon dolar olan �� Y�ll�k Plan hedefinin ger�ekle�mesi i�in geriye kalan k�rk milyon dolar 1996 R�zvan'�na kadar temin edilecekse, ba���lar�n ak���n�n da ayn� h�zda olmas� zorunludur.

10-) Yeni y�l, R�zvan'da be� Milli Ruhani Mahfilin kurulu�uyla hay�rl� bir bi�imde ba�lamaktad�r. �lk kez yap�lacak bu Milli Konven��nlarda temsilcilerimiz, Ermenistan ve G�rcistan i�in Tanr� Emrinin Eli Amatu'l-Baha Ruhiye han�m; Belarus ve Sicilya i�in Emrin Eli Ali Muhammed Varka ; Eritre i�in M��avir Hushang Ahdieh olacakt�r. Bunun yan�s�ra, b�lgede yak�n ge�mi�te ya�anan politik birle�meyi yans�tmak �zere Bophuthatswana, Ciskei, G�ney Afrika ve Transkei toplumlar�, G�ney Afrika Milli Ruhani Mahfili'nin yetkisi alt�nda birle�eceklerdir. Bunlar�n sonucunda, t�m d�nyadaki Milli Ruhani Mahfillerin say�s� 172 den 174 e ��kacakt�r.

11-) Sevgili �al��ma arkada�lar�m�z : Hedeflerimize ula�maya olan ihtiyac�n da �tesinde, insanl���n mevcut durumu �al��malar�m�z� iki kat�na ��karmam�z� gerektirmektedir. Karmakar���k bir d�nyan�n kaderi �zerindeki umutsuzluk bulutu halklar�n ruhani ve maddi susuzlu�unu giderebilecek bahar ya�murunun ger�ek habercisidir. Geriye sadece bu bulutun s�rekli ve kendinden emin tebli� �al��malar�yla tohumlanmas� kalm��t�r. Bu gibi �al��malar�n ba�ar�s�, Bahai kurumlar�n�n deste�ine ba�l� olmakla beraber, esas olarak ve sonu�ta Bahai bireylerin elindedir.

12-) A��r� �z ele�tiri veya yetersizlik, g��s�zl�k veya tecr�besizlik duygular� size engel olmas�n veya sizi korkutmas�n. Korkular�n�z� Hz.Bahaullah'�n verdi�i g�vencelere g�m�n. Ad�n� anan herkesin �zerine "�lahi ilham ordular�"n�n inece�ini ve b�yle bir kimse �zerine " herbiri saf ���ktan bir kadeh ta��yan Mele-i Ala sakinleri"nin de inece�ini bildirmemi�miydi ? �yleyse, O'nun b�t�n sevdiklerinin ayn� �ekilde �a�r�ld���, meydan okundu�u ve bol bol kutsand��� arenaya ��k�n. ��nk� tebli�, Hz.Bahaullah'�n bildirdi�i gibi " t�m i�lerin en de�erlisi"ni yapmakt�r ve d�nya tarihinin bu ola�an�st� an�nda hi�bir �ey, her t�rden ve her yetenekten insanlar� Ordular Rabb�'n�n ziyafet sofras�na davet etmekten daha kritik bir �neme sahip de�ildir.

13-) Sizlere bu mesaj� g�nderirken, kazan�lmay� bekleyen b�y�k zaferlerin vizyonu �n�m�zde apa��k durmaktad�r. Bunlar�n binlercesini �� Y�ll�k Plan'�n geriye kalan s�resinde ger�ekle�tirece�inizden eminiz. 1996 R�zvan'�nda ba�lat�lacak olan yeni evrensel giri�im i�in sahneyi haz�rlamak �zere, �imdi b�yle bir ba�ar� i�in i�tenlikle �al���lmal�d�r. Hz. Abdulbaha'n�n bizzat Kendisi taraf�ndan " ebediyen silinmeyecek izler b�rakacak" bir d�nem olarak g�r�len bir y�zy�l�n ba�ar�lar�na uygun bir final olmak �zere, t�m d�nyay� kapsayan bir kampanya o g�nde harekete ge�irilecektir.

Sevgi dolu Bahai selamlar�yla,
Umumi Adalet Evi

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :