Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 1994
RIZVAN MESAJLARI
UMUM� ADALET EV�
Baha D�NYA MERKEZ�
RIZVAN 151
1994
D�nya Bahailerine
�ok Sevgili Dostlar,

1-) D�nyadaki kar���kl���n kalplerde ve ak�llarda hem umut hem de korku hem iyimserlik hem de umutsuzluk, hem insanlar�n cesaretine duyulan hayranl�k hem de insanl���n d��ebilece�i ac�mas�zl�k kar��s�nda utan� yaratt��� bir y�l�, �� Y�ll�k Plan'�n bir y�l�n� geride b�rakt�k. Hz.Bahaullah'�n inananlar� ise, bu s�k�nt�lar�n i�inde a��k bir g�r�� ve g�venle ileriye at�lmakta, Tanr�'n�n Saltanat�'n�n yap�s�n� kurmakta, toplumu yeni bir ruhla doldurmakta ve �lahi ��retilerin canland�r�c� etkisini t�m insanlara g�stermekteler.

2-) D�nya Merkezinde ise, 23 May�s g�n�, Uluslararas� Tebli� Merkezi'nin be� y�ll�k yeni bir d�neminin ba�lang�c�na tan�k olmu�tur. �lk ortak toplant�m�zda Uluslararas� Tebli� Merkezi'nin ge�en d�nemdeki �ok say�daki giri�imlerini alk��lad�k ve daha da geli�mesi i�in te�vik ettik. Bu giri�imlerin en �nemlisi, Bahá'í toplumunda b�y�me s�re�lerinin ba�lat�lmas�na ve s�rd�r�lmesine neden olan, yerel ve ulusal d�zeyde ve kurumlar ile inananlar aras�nda me�vereti yayg�nla�t�rmak i�in K�tasal M��avirlere sa�lanan rehberlikti. Bir di�er giri�im ise, tebli� i�ine ili�kin �e�itli yakla��mlar�n tedricen a��klan��� olmu�tur. Ge�en y�l s�resince, bu faaliyetler Din'in ve kurumlar�n�n geli�mesine M��avirler, Muavenet Heyeti �yeleri ve onlar�n asistanlar� taraf�ndan sa�lanan itici g�c� g��lendirmi� ve b�ylece Milli ve Mahalli Ruhani Mahfillere ve inananlara verdikleri g�r�� ve cesareti artt�rm��t�r.

3-) Din'in d�nya g�z�nde artan sayg�nl��� ve bu durumun D�nya Merkezi'ne �ekti�i ilgi, Hz. Báb'�n Makam�'n�n Teraslar�n�n ve Hz. Bahaullah'�n Emrinin D�nya Y�netim Merkezi i�in binalar�n bitirilmesinin �nemini vurgulamaktad�r. Bu proje i�in �� Y�ll�k Plan s�resince yetmi� be� milyon dolar toplanmas� amac�yla yap�lan �zel �a�r�ya bu g�ne kadar al�na kar��l�k memnunluk verici olmu�tur. Bu �zveri ruhunun devam etmesi sonucunda bu hedefin h�zla ger�ekle�tirilmesi ve i�in kesintisiz ilerlemesi ve b�ylece Tanr�'n�n Kutsal Da��'na hem ziyaret�ilerin hem de y�re halk�n�n hayranl�k dolu bak��lar�n� �ekmesi en i�ten umudumuzdur.

4-) Akdes Kitáb�'n�n incelenip ��renilmesi her s�n�ftan insan�n ya�am�n� ayd�nlatmaktad�r. Din'in ilkelerini desteklemenin ve yasalar�na uyman�n �nemi konusundaki bilin� artmaktad�r. Hukukullah yasas�n�n t�m d�nyada uygulanmas� co�kulu bir kar��l�k yaratm��t�r. Dostlar�n Din'in tebli� edilmesinin bireysel bir zorunluluk oldu�u konusundaki bilinci g��lenmektedir. Dostlar Ruhani sorumluluklar�n� yerine getirirken ve Hz.Bahaullah'�n teyitlerine daha b�y�k �l��de ba�l�l��� ��renirken, imanlar�n�n yeni bir canl�l�k ve kalplerinin yeni bir g�ven kazand���n� g�rmektedirler. Bunlar�n hepsi, bireyin harekete ge�mesi i�in te�vik veya yard�m gerektirmeyen alanlard�r. Her inanan, toplumun evrimine �l��lemeyecek bir d�zeyde katk�da bulunacak bu Ruhani g��leri tek ba��na ve sadece Tanr�'n�n g�c�nden yard�m alarak geli�tirmeye davet edilmektedir.

5-) Emrin insan kaynaklar� iki yolla artt�r�lmaktad�r. Kapasiteli insanlar Din'i kabul etmek �zere etkilenmekte ve hizmet etmekte olanlar�n saflar�n� g��lendirmekteler. Hizmet etmekte olanlar ise, ��retileri daha derinine ��renerek ve onlar� hareketleriyle ifade ederek deneyimlerini zenginle�tirmekte ve daha �st�n yetenekler kazanmaktalar. Dostlar, ��retiler konusundaki anlay��lar�n�n daha d�zenli bir bi�imde derinle�tirilmesi ve onlar�n topluma uygulanmas�na olan gereksinimi bildikleri i�in, �al��ma gruplar� ve enstit�lerin kullan�m�n� g�zle g�r�l�r bir ba�ar�yla art�rm��lard�r. Birbirini tamamlayan bu iki s�re�, yani kapasiteli insanlar�n cezbedilmesi ve kendi yeteneklerinin artt�r�lmas� �n�m�zdeki y�l i�inde daha da ilerletilmeli ve b�ylece bireysel �al��malar ve Din'in yay�lmas� i�in geni� �apta etkinliklerin uyumlu geli�imi te�vik edilmelidir.

6-) Bireysel inananlar�n yetenekleri ortaya ��kt�k�a, yerel ve ulusal Bahá'í kurumlar� da toplumlar�n�n ya�am�n�n niteli�ini y�kseltme ve hayal g�c�n� zorlayan programlar yaratma ve uygulama yetene�ini kazanmaktad�rlar. Din'in bir b�lgede tebli�i i�inde, Mahalli Ruhani Mahfiller bir�ok yerde i�birli�i yapm��lard�r. Ayn� �ekilde, Milli Mahfiller de Emrin d���ndaki geli�melerin sundu�u f�rsatlar� yakalamak i�in yenilik�i projeler geli�tirmekteler. �ok de�i�ik alanlardaki bu gibi etkinliklerin baz� �rnekleri, Arnavutluk'ta A��k Mektup Projesi; Sibirya'n�n Saka ve Buryat Cumhuriyetlerinde yetkililerin ve halk�n ola�an�st� ilgisine verilen kar��l�k; ve be� eyaletteki ilkokullar�n y�netimini �stlenmesi i�in ulusal yetkililerin iste�ine yan�t olarak, Marshall Adalar� Milli Ruhani Mahfili ile Majuro Atoll'un yerel y�netimi aras�nda imzalanan antla�mad�r.

7-) Yerel ve ulusal Bahá'í kurumlar�n�n geli�imi, �al��malar�n y�netiminde merkeziyet�ilikten b�y�k �l��de ka��n�lmas�n� m�mk�n k�lm��t�r. Ancak, bu yararl� s�recin yay�lmas� i�in �o�u �lkelerdeki �ok �nemli �nko�ul, Mahalli Ruhani Mahfillerin �al��mas�n�n h�zla geli�mesidir. Bu durum ger inanan�n ilgisini gerektirmektedir. Akdes Kitáb�'nda emredilen bu yerel Bahá'í kurumlar� olgunla�t�k�a, Emrin �al��malar�n�n etkinli�ini g��lendirecek g�� ve rehberlik deposu olacaklard�r.

8-) Hz. Bahaullah'�n Mesaj�'na �iddetle ihtiya� duyan insanlar aras�nda ya�amaktay�z .Onu anla��l�r ve inand�r�c� bir bi�imde ve m�mk�n oldu�u kadar �ok insana sunmak bizim g�revimizdir. �evremizdeki karanl�k ve �st�rap bir ihtiyac�n i�aretleri olmakla kalmay�p, ka��r�lmayacak bir f�rsat da sunmaktad�rlar. Mesaj'� vermek sadece ilk ad�md�r. Daha sonra onun anla��ld��� ve uyguland���ndan emin olmal�y�z. ��nk� Emrin Velisi ad�na yaz�lan bir mektupta da g�rd���m�z gibi "�nsanlar, �imdi sahip olduklar�ndan daha iyi bir �eyin, ger�ek ve dinamik bir �rne�ini Bahá'í Toplumunda g�r�nceye kadar, Din'e b�y�k say�lar halinde kar��l�k vermeyeceklerdir." �nsanlar emri kabul ettikten sonra, �a�k�nl�k i�indekiler i�in bir ���k ve s���nak olan ger�ek bir Bahá'í toplumunu yava� yava� yaratmak �zere birbirleriyle ve �lkenin di�er insanlar�yla olan ili�kilerini ��retiler sayesinde geli�tirmelidirler.

9-) D�nya insanlar�n�n Tanr� Emrine b�y�k gruplar halinde giri�i, ilk olarak Din'in Kahramanl�k �a��'n�n muhte�em olaylar�n�n ard�ndan ve Hz.�evki Efendi'nin riyaseti s�ras�nda Afrika'da olmu� ve sonra da di�er alanlara yay�lm��t�. O b�lgelerin Bahá'í toplumlar� tecr�be kazanarak yava� yava� ��renmekteler ve �ok say�daki bu inananlar� �al��an toplumlarda biraraya getirmek ve s�rekli b�y�me i�in g��l� temeller atmak �zere y�ntemler ve programlar geli�tirmekteler. bu gibi toplumlara �abalar�nda yard�mc� olmak, di�er �lkelerdeki Bahailerin de bu s�reci ba�lat�p s�rd�rmelerini sa�lamak ve b�ylesine g�� bir kavram� ister istemez saran yanl�� anlamalar� gidermek i�in "B�y�k Gruplar Halinde Giri�" konulu bir derleme yay�nlanm��t�r. Derlemede a��klanan ilkelerin ve yakla��mlar�n ��renilmesi ve uygulanmas� B�y�k gruplar halinde giri�in y�llard�r ger�ekle�ti�i veya buna ili�kin bir i�aretin hen�z g�r�lmedi�i bir b�lgedeki her Bahá'í duyurucuya ve topluma ��phesiz yard�mc� olacakt�r. Bu derleme, b�y�k gruplar halinde hen�z olmad��� yerlerdeki inananlar�n, bu s�recin ger�e�i ve ge�erlili�i konusunda ikna olmalar�na yard�m edecek ve ileriye do�ru bu at�l�m i�in Bahá'í toplumlar�n�n Ruhani ve maddi bak�mdan kendilerini haz�rlamalar�n�, olu�umunu b�y�k bir istekle belirlemelerini, ba�lang�c�n� yaratan ad�mlar�n� atmalar�n� ve yayg�nla�mas�n� s�rd�recek �nlemler almalar�n� sa�layacakt�r.

10-) Ge�en y�l i�inde uluslararas� i�birli�indeki g�zle g�r�l�r art��, muhacirlerin b�lgelerine yerle�meleri ve gezici duyurucu ak�n� Bahá'í toplumunun yap�s�n� daha da s�k�la�t�rm��t�r. Bu ba�ar�lar�n �nc�s� olarak Amatul Bahá Ruhiye Han�m, inananlar� te�vik etmek ve Din'i tan�tmak amac�yla bat�da Balt�k Devletlerinden do�uda Sibirya'ya, g�ney'de Orta Asya cumhuriyetlerinden kuzeyde Sen Petersburg ve Yakutsk'a Rusya'y� ve daha �nceleri Sovyetler Birli�i'nin par�alar� olan di�er �lkeleri kapsayan yorucu bir seyahate ��km��t�r.

11-) Yedi adet Milli Konven��n bu R�zvan'da ilk kez toplanacakt�r. Bu tarihi olaylar i�in temsilcilerimiz, Kambo�ya Bahaileri Ruhani Mahfili'nin Phnom Penh'de ve Mo�olistan Bahaileri Milli Ruhani Mahfili'nin Ulan Bator'da se�imleri i�in Emrin Eli Amatul Bahá Ruhiye Han�m; Slovenya ve H�rvatistan Bahaileri B�lgesel Ruhani Mahfili'nin Lubyana'da se�imi i�in Emrin Eli Ali Muhammed Varka; Kazakistan Bahaileri Milli Ruhani Mahfili'nin Almaata'da ve K�rg�zistan Bahaileri Milli Ruhani Mahfili'nin Bi�kek'te se�imleri i�in M��avir Loretta King; Tacikistan Bahaileri Milli Ruhani Mahfili'nin Do�anbe'de ve �zbekistan Bahaileri Milli Ruhani Mahfili'nin Ta�kent'te se�imleri i�in Mu�avir Shapoor Monadjem olacaklard�r. merkezi A�kabat'ta bulunan Orta Asya B�lgesel Ruhani Mahfili ise T�rkmenistan Bahaileri Milli Ruhani Mahfili olacakt�r.

12-) Y�zy�l�n sonu h�zla yakla�maktad�r. �ok az bir zaman ve yap�lacak �ok �ey vard�r. Din'e susayan her insana tebli� etmek ve Kermil Da�� �zerinde s�rd�r�len muhte�em projelerin tamamlanmas� i�in maddi ara�lar� sa�lamak gibi, ba�ta gelen iki g�reve elinden geldi�ince �aba g�stermesini Hz.Bahaullah'�n her inanan�ndan istemekteyiz. �n�m�zdeki y�lda insanlar�n g�r�nen ko�ullar� ne olursa olsun, Bahá'í toplumu g��lenmeli, ya�am bi�iminin se�kin karakterini daha a��k bir bi�imde g�stermeli, mesaj�n� ilan ve tebli� etmek �zere g�ven i�inde kalkmal� ve Y�ce Alem'in Sakinlerinin teyit edici yard�m�n� daha b�y�k �l��de �ekmelidir. Hangi konuda olursa olsun, zafer'in anahtar� her Bahai'nin avucundad�r.

Umumi Adalet Evi

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :