Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 1992
UMUM� ADALET EV�
BAHA� D�NYA MERKEZ�
R�zvan 1992
D�nya Bahailerine
�ok sevgili Dostlar,

Kalplerimiz bu R�zvan bayram�n�n do�al ihti�am�yla ve ola�an�st� ve olaylarla dolu g�nleri ba�lat���yla hayretler i�inde atmakta, ba���lar�yla bizi Emrinin tarihinde hay�rl� bir noktaya getiren Baha Sultan�'n�n �n�nde sayg�yla diz ��kmekteyiz.

T�m �a�larda Vaat Edilen Kimse olan Hz. Bahaullah'�n, bu d�nyasal ya�am� y�z y�l �nce terk etti�i o kutsal olay�n an�lmas�n�n e�siz anlamlar�n� d���nmenin hususu i�inde, �imdi sona eren Alt� Y�ll�k Plan'�n ba�ar�s�n�n zirvesinden, bug�n ba�layan Kutsal Y�l��n e�i�ine gelmi� bulunmaktay�z. Ancak, Ger�ekli G�ne�i "Solmayan ululuk Aleminde" ebediyyen parlamak ve yeniden canland�r�c� �����n� t�m d�nyaya oradan yaymak �zere batm��t�. Bu d�nyadan ayr�lan Kimse, "tasavvur edilemeyecek b�y�kl�kte" bir Vahyin Peygamberi'ydi ve "t�m ge�mi� Dinler o Vahiy ile en y�ce ve nihai noktalar�na ula�m��lard�"; o Kimse, "en az�ndan be� y�z bin y�ll�k bir s�reyi kapsayacak" yeni bir Evrensel D�nem�i Ba�latan'd�; bir D�nya D�zeni'ni, "�l�ml� g�zlerin bir e�ini g�rmedi�i bir Sistem"i Yaratan'd�. Dahas�, "Tanr�n�n en m�kemmel ba���lar�n�n insanlar �zerine ya�d�r�ld��� G�n" olan Tanr� G�n�'n�n Do�u� Yeri'ydi. �nsanl�k tarihinin bu �nemli d�neminde ger�ekle�en bu �zel y�ld�n�m�nde d���ncelerimizin odak noktas�, bu gibi �st�n ger�ekler olacakt�r.

Bu Kutsal Y�l'�n uyand�rd��� kutlu an�larla �ylesine doluyuz ki, hepinizi bu derin d���nme d�nemine, yeniden kutsanma zaman�na, yerine getirilecek g�revlere haz�rl���n, ula��lacak y�ksekliklerin ve a���a ��kart�lacak g�zelliklerin bu a�amas�na girmek �zere duraksamaya davet etmekten ba�ka bir �ey yapam�yoruz. ��nk�, y�z y�ll�k kesintisiz ilerlemenin e�i g�r�lmemi� tarihine d�n�p bakacak olursak, ilahi amac�n as�rlar boyunca ger�ekle�mesinin geli�imini de g�r�r�z. Deneyimlerin de g�sterdi�i gibi, bu durum, Plan'lar�n d�zenli ilerleyi�i ve her d�nemin muhte�em at�l�m ve hamleleri sayesinde, a�amalar halinde olmu�tur.

Ger�ekten de, bu hay�rl� Kutsal Y�l'a, Dinimizin Kurulu� �a��'n�n d�rd�nc� d�neminin ilk evresine rastlayan Alt� Y�ll�k Plan'�n ba�ar�s�yla a��lan yeni ufuklarla girilecektir. Bir�ok yerde ve belli zamanlarda ola�an�st� b�y�me g�r�lmesine ra�men, genelde say�sal sonu�lar ac�s�ndan o kadar b�y�k bir zafer de�ildir. Plan��n yedi ana hedefine ba�ar� damgas�n� vuracak yeni t�r ba�ar�larda, yeni ba�lang��larda, yeni giri�imlerde ve kurumsal geli�imlerde g�r�len bir zaferdir. Plan��n sonu�lar�n� bu birka� sayfada s�ralamak m�mk�n olmasa bile, dikkate de�er �l��de hareketli bu d�nemin geli�melerini belirtmek gerekir. Bahai toplumu ge�en alt� y�l s�resince belirgin bir de�i�im ge�irmi�tir. �nemli g�stergeler ��phesiz t�m dostlar taraf�ndan bilinmektedir ve ��yle �zetlenebilir:

Bir: Hz. Bahaullah'�n Dini d�nyan�n her �lkesinde temsil edilmektedir. ��phesiz, Tanr�'n�n B�y�k Plan��n�n m�dahalesiyle politik durumda olu�an ani de�i�iklik, �zellikle eski Sovyetler Birli�i�ne ve Do�u Bloku �lkelerine ilahi ��retilerin girip yay�lmas�n� sa�lam��t�r. Bu de�i�iklikle yarat�lan f�rsatlar, Hz. �evki Efendi'nin On Y�ll�k Plan'�nda kalan son bakir b�lgelere Hz. Bahaullah'�n Fatihlerinin yerle�mesini m�mk�n k�lm��t�r. Bu de�i�iklikler, bu b�lgeler i�in 1990 R�zvan'�nda �ki Y�ll�k yard�mc� Plan1in ba�lat�lmas�n� gerektirmi�tir. Bu ek Plan, sadece Plan kapsam�ndaki bir�ok �lkede g�r�len b�y�me a��s�ndan de�il, bu �lkelerdeki yeni inananlar�n temsil etti�i s�n�flar�n �e�itlili�i, yay�mlanan Bahai kitaplar�n�n hacmi ve t�rleri ve o k�sa zaman i�inde kurulan Bahai kurumlar�n�n etkileyici g�r�nt�s� bak�m�ndan da ola�an�st� bir ba�ar�d�r. Bu geli�meler Bahai d�nyas�n� b�y�k �l��de te�vik etmi� ve ba�ka yerlerdeki baz� �lkeler tebli� i�inde �nemli ba�ar�lar kaydetmi�lerdir. D�nya Merkezi'ne ula�an bilgiler, Alt� Y�ll�k Plan i�inde bir bu�uk milyonun �zerinde insan�n Emre girdi�ini g�stermektedir. Guyana'da y�r�t�len �� y�ll�k �zel bir tebli� projesinin, Bahai toplumunun b�y�kl���n� �lke n�fusunun y�zde alt�s�na ��karacak bir art��la sonu�lanmas� �zellikle �nemlidir.

�ki: Bahai Dininin d�nyada duyurulmas� t�m�yle yeni bir a�amaya girmi�tir. Hz. Bahaullah'�n, insanl���n kral ve h�k�mdarlar�na yapt��� Duyuru'nun y�z�nc� y�ld�n�m�nden ilham al�narak 1967 y�l�nda ba�lat�lan ve �ran Bahai toplumunun u�rad��� eziyetler nedeniyle 1979'da daha da h�zlanan duyuru kampanyas�, "Vaat Edilen D�nya Bar���" mesaj�n�n da��t�lmas�yla �ok geni� bir alana yay�lm��t�r. Krallar, krali�eler, �lke ba�kanlar�, ba�bakanlar, yasa koyucular, yarg� organlar�, akademisyenler, �e�itli kurum ve kurulu�lar Hz. Bahaullah'�n Mesaj�n� duydular. D�nyan�n her yerindeki toplumlar�, Emrin geni� �l��de duyurulmas� i�in hareket halinde tutan yarat�c� �abalar Plan��n itici g��lerinden birisi olmu� ve �a��lacak derecede d�zeri bozuklu�una u�ram�� bir d�nyaya Bahai Dininin �nerebilece�i ��z�mler konusunda, kurulu�lar�n, d���n�rlerin ve bas�n-yay�n organlar�n�n ilgisini hi� de k���msenmeyecek �l��de uyand�rm��t�r. Dinin duyurulma��, i�in benimsedikleri y�ntemlerin ve �iddetli bir zul�me u�ram�� �ran Bahai toplumunu savunmak �zere s�rd�rd�kleri �abalar�n etkilerinden ilham alan Milli ve Mahalli Ruhani Mahfiller, kamu ile ili�kilerinde �arp�c� bir cesaret ve �zg�nl�k sergilemi�lerdir ve sergilemeye devam etmektedirler. Bu durum, her d�zeydeki h�k�met yetkilileriyle ger�ekle�tirdikleri say�s�z temaslarda, geni� bir spektrum i�indeki kurulu�larla i�birli�inde ve bas�n-yay�n organlar�yla ili�kilerinde giderek artan kolayl�kta a��k�a g�r�lmektedir.

��: Hindistan Yar�mk�tas� Ana Mabedi'nin 1986 y�l�nda ibadete a��lmas�. Dinin duyuru ve tan�t�m etkinliklerine yeni bir g�� vermi�tir. "Nil�fer �i�e�i Mabedi" ender g�zellik ve m�kemmellikte bir yap� olarak b�y�k �l��de be�eni kazan�rken, �ok say�da ziyaret�iler �zerinde ola�an�st� bir cazibe de yaratm��t�r. Bir mimarl�k harikas� olarak mabedin �n� ve ruhani etkisi h�zla yay�lm��t�r. G�nde ortalama 20.000 ki�i olmak �zere, y�lda t�m di�er Mabetlerin toplam�ndan daha fazla ziyaret�i �eken bu Mabedin, t�m Bahai Mabetleri i�inde bug�n i�in en etkin sessiz m�belli� oldu�unu s�ylemek m�bala�a olmayacakt�r. Bir�ok �lkeden gelen ziyaret�iler aras�nda, d�nyan�n en se�kin ki�ileri de bulunmaktad�r. Bas�n-yay�n organlar� i�in b�y�k bir ilgi kayna�� olan Mabet, Rus ve �in televizyonlar�nda bile g�sterilmi�tir. Mabedin bu y�nden ba�ar�s�, Dinin kamuoyu taraf�ndan geni� bir bi�imde bilinmesine �ok b�y�k katk�da bulunmu�tur.

D�rt: Dinin bilinmezlikten ��k��� �ok daha se�kin bi�imlerde g�r�lmektedir. Bahai Dininden, ayd�n �evrelerde, kaynak kitaplarda ve bas�n-yay�n organlar�nda "en �nemli" veya "b�y�k" bir d�nya dini olarak s�z edilmektedir. Dostlar�n tan�t�m faaliyetlerindeki artan �abalar� sayesinde, Dinin etkinlikleri bas�n-yay�n organlar�nda �ok daha b�y�k �l��de yay�nlanmaktad�r. Daha da �nemlisi, bas�n-yay�n organlar� Bahai toplumuna ba��ms�z bir ilgi g�stermekte ve d�nyan�n �e�itli yerlerindeki Bahai camialar�yla ili�kiler ba�latmaktad�rlar. Bar��, �evre, kad�n�n stat�s�, e�itim ve okuryazarl�k gibi konulardaki Bahai d���ncelerinin halk�n n�fuzlu kesimlerine tan�t�lmas�, Bahailerin, h�k�metlerin veya gayri siyasi kurulu�lar�n �e�itli alanlardaki projelerine kat�lmalar�n� isteyen bir kar��l�k yaratm��t�r.

Bunun da �tesinde, bu gibi tan�t�mlar, Bahai Dininin g�n�m�z sorunlar�na ��z�mler getirdi�i ve bu nedenle de, Bahai toplumunun kamu faaliyetlerinde daha aktif bir rol �stlenmesi gerekti�i d���ncesini insanlar�n kafas�nda yaratmaktad�r. Bahai Uluslararas� Toplumu�nun Plan i�inde kurulan �evre Ofisi'nin etkinliklerinin dikkate de�er ba�ar�s�, bu geli�melerin temel �zelli�ini �ok iyi g�stermektedir. Dahas�, Bahai Uluslararas� Toplumu'nun, Do�a ��in D�nya Fonu'nun Korunmas� ve Din A�� kurulu�unun yan�s�ra, Din ve Bar�� i�in D�nya Konferans�'yla kurdu�u resmi ili�kiler, Milli ve Mahalli Ruhani Mahfillerin kendi b�lgelerinde kurduklar� say�s�z benzer ili�kilerle birlikte, Bahai Dininin g�zard� edilmemesi gereken bir mevcudiyet olarak ortaya ��k��� y�n�nde bir e�ilim g�stermektedir. �zetle, �ok y�nl� tan�t�m kampanyas� giri�imi, d�nyada en �nemli kamu kurumlar� ve se�kin ki�iler taraf�ndan bilinen Bahai Dini'nin sesinin insanlar aras�nda yank�lanmas�na neden olmu�tur.

Be�: Toplumsal ve ekonomik geli�im i�in Bahai projelerinin say�s� b�y�k �l��de artm��, grup giri�iminin ve g�n�ll� olarak yap�lan me�veret eyleminin g�c�n�n bir�ok yerde �rnek olarak sunulmas�, Bahai toplumuna b�y�k �l��de sayg�nl�k kazand�rm��t�r. Bu konudaki etkinlikler, e�itim, tar�m, sa�l�k, okur yazarl�k, �evre ve kad�n�n stat�s�n�n iyile�tirilmesi gibi alanlarda binin �zerinde projeyi i�ermektedir. Bu projeler �o�u kez h�k�metlerin ve uluslararas� gayri siyasi kurulu�lar�n i�birli�i veya yard�mlar�n� g�rm��lerdir. �rnek olarak, kad�n�n stat�s�n�n iyile�tirilmesi i�in be� Milli Ruhani Mahfilin, Kad�nlar ��in Birle�mi� Milletler Geli�im Fonu'nun (UNIFEM) parasal yard�m�yla y�r�tt�kleri projeler ve Kanada, Hindistan, Alman ve Norve� h�k�metlerinden yard�m g�ren di�er alanlardaki projeler verilebilir. Baz� projelerin ba�ar�lar� �yle bir �n kazanm��t�r ki, h�k�metlerin ve uluslararas� gayri siyasi ajanslar�n takdir ve �d�lleriyle halk�n dikkatine getirilmi�lerdir.

Alt�: Gen�lik etkinlikleri, gen�lik hizmet y�l� fikriyle geli�en �zel bir nitelik kazanm��t�r. Gen�lerin, k�sa s�reli muhacirler, gezici m�belli�ler ve proje y�r�t�c�leri olarak Alt� Y�ll�k Plan'a kat�lmalar�, t�m duyuru i�ine ve giderek artan bir say�daki ulusal ve yerel toplumlar�n giri�ti�i toplumsal ve ekonomik geli�im �abalar�n�n desteklenmesine �ok �nemli bir etki yapm��t�r. Gen�ler, eski kom�nist �lkelerde kazan�lan �ok say�da zaferlerde b�y�k rol oynam��lard�r. Gen�lerin toplumsal ve ekonomik geli�im projeleri, baz� durumlarda h�k�metlerin ve geli�im kurumlar�n�n dikkatini �ekmi�tir. Avrupa Bahai Gen�lik Konseyi'nin kurulmas�, Plan'�n son y�llar�nda o k�tada yap�lan tebli� hamlesini b�y�k �l��de g��lendiren gen�lik etkinliklerini canland�rm��t�r. Gen�lik etkinliklerinin �nemli bir y�n� de, k�sa bir s�re i�in d�nyan�n her yan�ndan gelen g�n�ll�lerin, D�nya Merkezi'nin �al��malar�na �ok de�erli hizmetleriyle kat�lmalar� olmu�tur.

Yedi: Bahai y�netim sisteminin g��lendirilmesi alan�ndaki geli�meler, iki kolu aras�ndaki i�birli�i �abalar�nda ve her birinin i� geli�imindeki belirgin ilerlemelerde g�r�lmektedir. Tanr� Emrinin aziz ve cesur Elleri, sevgili Emrin Velisine olan ba�l�l�klar�na sad�k kalarak e�siz hizmetlerinde sebat etmekte, s�rekli yenilenen g��leriyle toplumu hayrete d���rmektedirler. �imdi daha g��l� ve gayretli bir Uluslararas� Tebli� Merkezi taraf�ndan desteklenen M��avirler Heyetlerinin ve muavinlerinin g�ven ve g�c�ndeki b�y�me, te�vik etmek ve ���t vermekle y�k�ml� olduklar� Ruhani Mahfillere, t�m sistemin mutluluk ve refah� i�in vazge�ilmez bir destek sa�lam��t�r; bunun yan�s�ra, toplumlar�n�n kaderini y�nlendirmekle sorumlu olan Milli ve Mahalli Ruhani Mahfillerin etkinliklerinin daha geni� bir alana yay�lmas�, o sistemin taban�n� �nemli �l��de geni�letmi�tir. Bu kurumlar�n ayn� do�rultuda �al��malar�, Y�netim D�zeni'nin evrimini kolayla�t�rm�� ve desteklemi�tir. Dahas�, s�rekli olgunla�malar� a��s�ndan hayra alamet olan yarat�c� bir g�� g�stermi�lerdir.

Sekiz: Hz. Bahaullah'�n Kermil Levhinde s�z� edilen ve Hz. Bab'�n Makam�'n�n in�aas� ile Hz. Abd�lbaha taraf�ndan ba�lat�larak, Hz. �evki Efendi'nin planlar�nda s�rd�r�len, Tanr�'n�n Da�� �zerindeki b�y�k in�aat projeleri yeni bir a�amaya girmi�tir. Hz. Bab'�n Makam��n�n ana teras�n�n desteklenmesi ve geni�letilmesi i�i, da��n ete�inden tepesine kadar uzanacak Teraslar konusunda Hz. Abd�lbaha'n�n vizyonunu yerine getirecek mimari d���ncenin ger�ekle�tirmesinde ilk ad�m olarak 1990 May�s'�nda ba�lat�lm��t�r. Ertesi y�l�n Eyl�l ay�nda ise, Kutsal Eserlerin �ncelenece�i Merkez'in ve Uluslararas� Ar�iv Binas� Uzant�s�'n�n in�aat� i�in topra��n kaz�lma i�lemi ba�lam��t�r. Bunlar�, Uluslararas� Tebli� Merkezi ve s�ras� gelince de, Uluslararas� Bahai K�t�phanesi gibi, Kavis �zerindeki di�er binalar�n in�aat� takip edecektir.

T�m bu geli�meler g�stermi�tir ki, Bahai toplumunun daha da ilerlemesi i�in biriken g�� �l��lemeyecek kadar b�y�kt�r. Uluslar�n kendi i�lerinde ve aralar�nda de�i�en durum ve toplumu etkileyen bir�ok sorun bu g�c� art�rmaktad�r. Bu de�i�iklik, K���k Bar��'�n yak�n olaca�� izlenimini yaratmaktad�r. Ancak, bu duruma kar�� g��ler de ayn� zamanda yeniden ortaya ��km��t�r. Kom�nizmin kalelerinin ��k��� sonucunda politik �zg�rl���n yeniden ��k���yla birlikte milliyet�ilikte bir patlama olmu�tur. Bir�ok b�lgede �rk��l���n art���, d�nya �ap�nda ciddi bir sorun haline gelmi�tir. Bunlarla birlikte, ho�g�r�n�n kaynaklar�n� zehirleyen dinsel tutuculukta da h�zl� bir art�� g�r�lm��t�r. Ter�rizm h�k�m s�rmektedir. Ekonominin durumu konusundaki yayg�n ku�kular, gezegenin maddi i�lerinin y�netiminde ciddi bir bozukluk oldu�unu g�stermektedir. Bu durum ise, politik alemi etkileyen h�sran ve beyhudelik duygular�n� �iddetlendirecektir. �evrenin ve b�y�k n�fuslar�n k�t�le�en durumu tehlike kayna�� olmu�tur. Bu de�i�ikli�in bir unsuru ise, bilgi ve d���ncelerin, d�nyan�n bir taraf�ndan �b�r taraf�na h�zla iletilmesini m�mk�n k�lan ileticim teknolojisindeki �a��rt�c� ilerlemelerdir. "Birbirleri �zerindeki z�t ve s�rekli etkileriyle, artma ve azalma, birle�me ve par�alanma ve d�zen ve kar���kl�k gibi e�zamanl� s�re�ler"e kar��n, sevgili Hz. Abd�lbaha1n�n �lahi Plan'�n�n geli�iminin yeni a�amas� i�in say�s�z yeni f�rsatlar da kendilerini g�stermektedir.

Kutsal Y�l'�n yakla�mas�yla birlikte, Hz. Bahaullah'�n Vahyinin h�zla artan etkisi, eski d�zenin modas� ge�mi� yap�lar� aras�ndan esen ve g��l� s�tunlar� devirerek, meydan� yeni toplumsal d�zenlemeler i�in temizleyen bir r�zgar niteli�ine b�r�nm��t�r. Birlik ve yeni bir d�nya d�zeni �a�r�s� bir�ok y�nden gelmektedir. D�nya toplumundaki de�i�iklik, ola�an�st� bir h�z kazanm��t�r. Bu de�i�ikli�in bir �zelli�i de, esrarengiz ve �ahlanm�� bir g�c�n �r�n� olarak g�r�nen anilik ve �abukluktur. Bu de�i�ikli�in olumlu y�nleri ise, evrensel kavramlara al���lmam�� bir a��kl�k, uluslararas� ve b�lgesel i�birli�ine y�nelik bir k�m�ldanma, birbirleriyle �eki�en gruplar taraf�ndan bar���� ��z�mlere y�nelik bir tercih ve ruhani de�erler i�in bir aray�� g�stermektedir. �nsanl���n s�k�nt�lar� ve kar���kl��� sonras�nda, Hz. Bahaullah��n D�zeni'nin amac� konusundaki g�r���m�z� yenileyerek, ar�tarak ve g��lendirerek, d���nce bi�imlerimizi temizleyen, canland�r�c� bu r�zgar�n �iddetli etkisini �sm'i Azam'�n Toplumu bile hissetmektedir.

D�nyadaki durum, bize son derece acil ve �iddetli bir bi�imde meydan okurken, ortas�na h�zla yakla�makta oldu�umuz Bahai Devri'nin ikinci y�zy�l�nda Y�netim D�zeni'nden beklenenler konusunda Hz. �evki Efendi'nin cesaret verici evrensel vizyonunu da hat�rlatmaktad�r. Hz. �evki Efendi 1946 y�l�nda ��yle yazmaktayd�: "�kinci y�zy�l, o D�zen1in t�m d�nyada geli�imi i�in �al��an g��lerin b�y�k �l��de kullan�m�na ve dikkate de�er bir bi�imde takviye edilmesine ve ayn� zamanda da, o D�nya D�zeni'nin ilk k�m�ldan��lar�na �ahit olacakt�r. Mevcut Y�netim D�zeni, o D�nya D�zeni'nin m�jdecisi, �ekirde�i ve modelidir. O D�nya D�zeni, giderek daha belirginle�ip, yararl� etkisini t�m gezegene yayarken, t�m insan �rk�n�n re�it olu�unu ve ayn� zamanda da, o D�zen'in habercisi olan Dinin olgunla�mas�n� ilan edecektir."

Kutsal Y�l'�n m�stesna f�rsatlar�na verilecek �nem, �lahi Plan'�n evriminde yeni bir a�aman�n acil g�revlerine giri�mek �zere bizi ��phesiz haz�rlayacakt�r. Bu anma y�l�, ge�en y�z y�l�n ihti�am� ve �st�n ba�ar�lar�yla, kazan�lacak parlak �d�ller aras�nda uygun bir s�n�r �izmektedir. �lk olarak, on iki Milli ve B�lgesel Ruhani Mahfilin bu R�zvan'da kurulmas�yla, Y�netim D�zeni'nin daha da b�y�y�p g��leni�ini sevin� dolu ve minnettar kalplerle kar��l�yoruz. Bu 'Mahfillerin say�s�n�n, 1953 y�l�nda On Y�ll�k Plan'�n ba�lang�c�nda mevcut Milli Ruhani Mahfillerin toplam say�s�yla ayn� olmas� ne kadar �arp�c�d�r! Bu, Y�netim D�zeni'nin k�rk y�ldan az bir s�re i�indeki b�y�me h�z�n�n sevindirici kan�t�d�r. Yeni Mahfillerle birlikte, S�kk�m'�n Hindistan'a kat�lmas� ve Liberya'daki kar���k durum nedeniyle Bahai Y�netimi'nin da��lmas� hesaba kat�ld���nda, yedinci Uluslararas� Bahai Konven��n�'na kat�lacak Milli Ruhani Mahfillerin say�s� 165'e ula�acakt�r.

A�a��daki Tanr� Emrinin Elleri'nin, temsilcilerimiz olarak kurulu� Konven��nlar�n�n alt�s�na kat�laca��n� duyurmaktan memnunluk duymaktay�z. Amatu'l Baha Ruhiye Han�m Bulgaristan ve Polonya; Bay Ali Ekber Furutan Balt�k Devletleri ve Macaristan; Dr.Ali Muhammet Varka Gr�nland, Ukranya, Bielarus ve Moldavya Konven��nlar�na kat�lacakt�r. Di�er Konven��nlarda temsilcilerimiz, M��avirler olacakt�r: Bay George Ailen, Kongo Cumhuriyeti; Dr.Farzam Arbab, Orta Asya; Bay Rolf von Cz�kus, Angola; Bayan Parvin Djoneidi, Nijer; Bay Hartmut Grossmann, Arnavutluk; ve Bay Mesut Hamsi, Azerbeycan.

Uluslar�n Arzusu olan Kimse'yi Suudunun y�z�nc� y�ld�n�m�nde anmak �zere, bundan sadece birka� hafta sonra, Hz. Bahaullah'�n Makam�'n�n kutsal topraklar�nda �ok resmi bir toplant� yap�lacakt�r. Hz. Bahaullah'�n Fatihlerinin �eref Listesi, Sevgili Emrin Velisi'nin belirtti�i gibi, 28 May�s sabah�nda En Kutsal Makam'�n i� b�l�m�n�n giri� kap�s�nda g�m�lecek ve On Y�ll�k Plan �a�r�s�na cevap olarak Cemal-i M�barek'in Dininin sanca��n� d�nyan�n her yerindeki bakir b�lgelere diken sevgililerin sapmayan kararl�l���n� �d�llendiren tarihi zaferin bir sembol� olarak orada kalacakt�r.

Daha sonra ise, binlerce Bahai, d�nyan�n her yerindeki karde�leri ad�na ve son derece sembolik bir jest ile, Hz. Bahaullah'�n miras b�rakt��� Misak'a sayg�lar�n� sunmak ve "Misak �ehri" ad�n� ba���layarak o �ehri y�celten ve Misak'in Merkezi olarak atanan Kimse'nin an�s�n� canland�rmak �zere, Kas�m ay�nda New York'ta yap�lacak ikinci Bahai D�nya Kongresi'nde toplanacaklard�r. Misak'in t�m d�nya insanlar�na sa�lad��� birli�in g�c�n� de g�stereceklerdir. Bu olay, d�nyan�n g�z�nde, Bahai toplumu i�in son derece �nemli bir an olacakt�r.

D�nyan�n her k��esindeki dostlar�n kat�laca�� ayn� ama�l� toplant�lar, uluslararas� bu iki olay etraf�nda geli�ecektir. Dostlar�n kat�l�m�ndaki ruhani nitelik ve sayg�n tav�r, ��phesiz ilahi teyitler �ekecek ve d�nyan�n her yerinde i� ba��nda olan yap�c� g��leri �nemli �l��de etkileyecektir.

Uzun zamandan beri umutlar�m�z� y�neltti�imiz bir di�er ba��� kayna�� da ortaya ��kacakt�r. Hz. Bahaullah ��yle buyuruyordu: "Hapisteyken 'En Kutsal Kitap' ad�n� verdi�imiz bir Kitap vahiy olundu. O Kitap'ta yasalar koyduk ve onu, yer ile g�klerdeki her �eyin hakimi olan Rabb�n�z�n emirleriyle s�sledik." Bu nedenle, d�nyay� sarsan �neminin tam bilincine sahip olarak, Hz. Bahaullah'�n 120 y�l �nce Akka'da Udi Hammar'�n Ev1inde vahiy etti�i ve gelecekteki d�nya uygarl���n�n Ferman�� olacak Akdes Kitáb�'n�n a��klamal� �ngilizce �evirisinin bu y�l i�inde yay�nlanaca��n� size duyurmaktay�z.

�ki �nemli anma etkinli�inin ve Bahai Dini'nin Ana Kitáb�'n�n yakla�an bas�m�n�n vesile oldu�u �ok g��l� beklentiler aras�nda, Hukukullah yasas�, t�m d�nya camiam�z�n �yeleri i�in s�rekli bir uygulama olarak y�r�rl��e konacakt�r. Bu kutsal yasan�n harekete ge�irilmesiyle, vaat edilen ilahi ba���lar�n, Tanr�'n�n her �lkedeki sevgilileri �zerine ya�d�r�lmas�n� diliyoruz.

B�ylesine kutsal �neme sahip olaylarla y�kl� bir y�l�n, d���n�lemeyecek kadar g��l� sonu�lar� olacakt�r. Ancak, yak�n neticelerini tahmin etmek veya yararl� bir spek�lasyonda bulunmak m�mk�n de�ildir. Aksine, d���ncelerimizi bu y�l yap�lacak resmi etkinliklerin �nemine �evirmeliyiz. ��nk�, Kutsal Y�l'�n amac�, uygun olmalar�na ra�men, sadece anma toplant�lar�yla ger�ekle�meyecektir. Amac�n�n temelinde, her Bahai bireyin en i�ten d���nceleri i�in bir f�rsat yarat�lmas� vard�r. Ger�ekten de, bu d�nem, ruhun ���k ve k�lavuzluk Kayna�� ile bulu�mas�, Hz. Bahaullah'a d�n�lmesi, O'nun amac�n�n daha iyi takdir edilmesi, ve O'na olan ba�l�l���n yenilenmesi i�in �zel bir zamand�r. �nsan�n, en i� mevcudiyetine, Baha'n�n Ruhu'nun ya�ad��� yere �ekilmesi zaman�d�r. Buras�, Hz. Bahaullah'�n, "G�z�n� kendine �evir ki, g��l�, kuvvetli ve kendine yeterli olan Beni g�resin" diyerek bizi �a��rd��� yerdir. Bu d�nem, Misak'a yeniden ba�lanma, g�reve yeniden kendini adama ve "i�lerin en de�erlisi" olan tebli� i�in g�c�m�z� canland�rma zaman�d�r.

D���nce ve davran��lar�n�za en �nemli yard�mc� olarak, Hz. Bahaullah'�n �u s�zlerinin g�r�� ve ilham�n� ��phesiz isteyeceksiniz: "Ben Hikmet G�ne�i ve �lim Denizi'yim. G��s�ze cesaret verir ve �l�y� canland�r�r�m. Ben, yolu ayd�nlatan ve yol g�steren I����m." "Hayat�ma yemin olsun! Kendimi, size Kendi irademle g�stermedim. Fakat, Tanr� Beni Kendi iste�iyle g�sterdi." "Ululuk bulutlar�n�n g�lgesinde ve Tanr�n�n verdi�i yenilmez h�k�mranl�kla geldim." "Ben�den yoksun olan kimse, her �eyden yoksundur. D�nyada olan her �eyden y�z �eviriniz ve Ben1den ba�kas�n� aramay�n�z." "Sev Beni seveyim seni. Sen Beni sevmezsen, sevgim seni sarmaz. Bunu bil ey kul." "K�dem Cemali, insanl���n esaretten kurtulmas� i�in zincire vurulmaya raz� olmu�, t�m d�nyan�n ger�ek �zg�rl��e kavu�mas� i�in bu g��l� Kale'de hapsedilmeyi kabul etmi�tir. T�m d�nya insanlar�n�n sonsuz sevince ermesi ve mutlulukla dolmas� i�in h�z�n kadehini sonuna kadar i�mi�tir."

�� d���ncelerimiz ve g�reve verece�imiz yan�t bize ne yapt�r�rsa yapt�rs�n, bir �eyden emin olmal�y�z: D�nyay� Canland�ran Kimse'nin Ad�, d�nyan�n her yerinde ve herkes taraf�ndan bilinecektir. Cemal-i M�barek'in suudundan tam bir y�zy�l ge�mi� oldu�u ve d�nya insanlar�n� s�k�nt�lara sokan k�t�l�klerin ezici a��rl��� g�z �n�ne getirilince, ger�ek keder ���l���n�n huzur �zlemi duyan kalplerden avaz avaz ��kt���n� g�ren biz sad�k kullar, bu temel ve acil g�revde ne bocalayabilir ne de ba�ar�s�z olabiliriz. ��nk�, Hz. Bahaullah En Y�ce Tanr� Mazhar�d�r, t�m insanl��� Birle�tiren ve Kurtaran Kimse'dir, Adaletin Kayna��'d�r ve �l�ms�z Sevgili'dir; ��nk�, Kendi yan�lmaz a��klamas�na g�re, "Mutlak olan Kimse, t�m yarat�klar�, En Merhametli olan �sminin esintileriyle canland�rmak ve d�nyay� birle�tirmek ve t�m insanlar� g�kten g�nderilen bu Sofra etraf�nda toplamak �zere nurlu bulutlar i�inde gelmi�tir." Geliniz, Hz. Bahaullah'�n Ad�n�, O'nu dinleyecek olanlara sayg�nl�kla g�t�relim, O'nu kabul edecek olanlara bir hazine gibi sunal�m, O'nu tan�yacak olanlara sevgiyle s�yleyelim.

Hz. Bahaullah��n Ad�n� her yerde duyurma arzusuyla dolup, En Y�ce G�zellik'e olan �zel sevgimizin bir g�sterisi olarak, her birimizin bireysel bir tebli� kampanyas� ba�latmas� ve b�ylelikle, bu kampanyan�n ortak g�c�n�n ve d�nyan�n her yerindeki neticelerinin, bu Kutsal Y�l'�n kutlu etkinliklerini yank�lar uyand�racak bir sonuca ula�t�rmas� ve beklenen �� Y�ll�k Plan��n 1993 R�zvan'�nda ba�lat�lmas� i�in sahnenin haz�rlanmas� ne kadar �vg�ye de�er olurdu!

Son olarak, Hz. Bahaullah��n suuduna g�sterece�imiz tepkinin niteli�i konusunda bizden istedi�ini Akdes Kitáb�'nda ifade eden �u s�zleri bu zamanda hat�rlamak son derece uygun olacakt�r: "Ey d�nya insanlar�, G�zelli�imin g�ne�i bat�nca ve cennet �ad�r�m g�zlerinizden gizlenince �z�lmeyiniz. Emrimi yaymak ve Kelimemi insanlar aras�nda y�celtmek i�in kalk�n�z. Her zaman sizinleyiz ve sizi ger�e�in g�c�yle destekleyece�iz. Biz ger�ekten de en g��l�y�z. Beni tan�yan herkes, Bana hizmet i�in �yle bir kararl�l�kla kalkacakt�r ki, yerin ve g���n g��leri onu amac�nda yenilgiye u�ratmayacakt�r."

Sevgili dostlar�m�z. Cemal-i M�barek'in, her birinizi ve hepinizi, �l�ms�z ihti�am yurdundan ilahi g�c�n�n canland�r�c� nefesiyle doldurmas� i�in Kutsal E�ik'te dua etmeyi unutmayaca��z.

Y�ce Umumi Adalet Evi
??
??
??
??
-7-

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :