Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rizvan

Rizvan 1989
Rizvan 1992
Rizvan 1994
Rizvan 1995
Rizvan 1996-Avrupa
Rizvan 1996-Dünya
Rizvan 1997
Rizvan 1998
Rizvan 1999
Rizvan 2000
Rizvan 2001
Rizvan 2002
Rizvan 2003
Rizvan 2004
Rizvan 2005
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rizvan : Rizvan 1989
Y�CE ADALET EV�
BAHA� D�NYA MERKEZ�
R�zvan 1989
T�m D�nya Bahailerine
Sevgili Ahbablar,

Ge�en R�zvanda yap�lan Uluslararas� Bahai Konven��n�nda canland�r�c� etkiler yaratm�� olan ruhani cereyan,daha �nce hi� bir y�lda tebli� alan�nda g�r�lmemi� olan ba�ar� ve faaliyetleri ger�ekle�tirmek �zere dokuda ve bat�da bulunan inananlar�n� harekete ge�irerek, t�m d�nya camias�nda etkili olmu�tur. �ok b�y�k say�da ger�ekle�tirilmi� olan tesciller de bunu ortaya ��karmak tad�r.Yakla��k yar�m milyon ki�inin Emri kabul etti�i bildirilmi�tir. Bir y�l �nceki mesaj�m�zda yer alan,kitleler halinde Emre gelinmesi �a�r�m�za cevap verildi�inin kan�tlar�, Hindistan, Liberya, Bolivya, Banglade�, Tayvan, Peru, Filipinler ve Tahiti gibi birbirinden uzak yerlerde ortaya ��kmaktad�r. Bunlar, �u andaki tebli� �al��malar�n�n durumu ne olursa olsun, b�t�n milli camialar�n eninde sonunda mutlaka kat�lacaklar� bu b�y�k h�zlanman�n �mit verici g�stergeleridir.

B�yle k�sa bir s�rede ger�ekle�en �a��lacak derecedeki geli�melere b�y�k bir �mitle ve m�tevaz� bir ��kran duygusu ile bakmaktay�z.3u geli�melerden biri de, Bay Fariborz Sahba'n�n Hz.Bab'�n Makam�n�n teraslar� i�in haz�rlad��� mimari projenin kabul edilmesidir. Bu proje, krallar�n ve h�k�mdarl�r�n Hz. Bahá'u'lláh'�n �ehit M�jdecisi Hz.Bab'�n ebedi istirahat makam�n� ziyaret etmek i�in, Kermil Da�� yama�lar�ndan yukar� ��kacaklar� yolun Hz. Abd�lbaha'n�n ve Emrin Velisi'nin tahayy�l ettikleri �ekilde ortaya ��kmas�nda yeni bir a�aman�n ba�lang�c�d�r. A�kabad �ehrindeki Mahalli Ruhani Mahfilin yeniden kurulmas� i�in bu �ehirde bulunan ahbablar�n baz�lar� taraf�ndan Moskova�daki yetkililere verilen dilek�enin kabul edilmesi, Do�u Bloku �lkelerinde ilk Bahai kurulu�u olacak olan bir Bahai Dan��ma Merkezinin kurulmas� i�in Budape�te'de giri�imlerde bulunulmas�, Emrin �in Anakaras�nda duyurulmas�n�n, beklentisi i�inde bulunuldu�u �u s�ralarda, Uluslararas� Bahai Camias� Halkla �li�kiler B�rosunun Hong Kong'da a��lm�� olmas� di�er geli�melerin i�erisinde yer almaktad�r.

Bu geli�melerin en dikkati �ekenleri aras�nda �unlar� sayabiliriz: Uluslararas� Bahai Camias�n�n, D�nya Do�al Kaynaklar� Koruma Vakf� yarar�na Londra'da d�zenlenen 'Do�a i�in Sanat� program�n�n sorumlulu�una ortak olmas�;Bahai Uluslararas� Camias� ile D�nya Sa�l�k Kurulu�u (WHO) aras�ndaki resmi �al��ma ili�kilerini geli�tirmek i�in Cenevre'de bir anla�ma imzalanmas�; Yeni G�ney Galler, Avustralya'da Bahai m�fredat�n�n devlet okullar�nda resmen kabul edilmesi; 1986 Aral�k ay�ndaki a��l�s�ndan bu yana 4.000.000'a y�kselen ziyaret�inin Yeni Delhi Mabedine ak�m� ki, bunlar�n i�erisinde �ok say�da y�ksek mevkideki h�k�met yetkilileri ve i�lerinde �in, Sovyetler Birli�i ve Do�u Bloku �lkelerinin yer ald��� �e�itli �lkelerden bir�ok tan�nm�� ki�i bulunmaktad�r. Bunlar ve bunlara ilaveten, bu bir tek y�lda ger�ekle�tirilen �ok say�daki dikkati �ekici olaylar, Alt� Y�ll�k Plan i�erisinde elde edilen b�y�k ba�ar�larla birle�ince, t�m Bahai d�nyas�ndaki h�zlanan faaliyetlerin son derece cevval ve enerjik bir g�r�nt�s�n� sergilemektedir.

Bu harikulade geli�melerden s�z ederken, �ran�daki m�min karde�lerimize on y�ldan heri ac�mas�z bir a��r�l�kla reva g�r�len zulm�n ruhani ve sosyal etkilerini g�rmezlikten gelemeyiz. Onlar�n bu b�y�k fedakarl�klar�n�n b�y�k �nemi sadece gelecekte anla��lacakt�r. Fakat bizler, bunun etkisini t�m d�nyada Emrin duyuru imas�nda ve h�k�met yetkilileri ve belli ba�l� �zel kurulu�larla aram�zda kurulan iyi ili�kilerden elde edilen ola�an�st� ba�ar�larda a��k bir �ekilde g�rmekteyiz.Bu nedenledir ki,burada �ok derin bir mutlulukla ve ��kranla �ran'daki Bahai tutuklular�n b�y�k bir k�sm�n�n serbest b�rak�ld���n� bildiriyoruz. Ancak,bu durumu kutlarken �ran Bahai Camias�n�n tam olarak �zg�rl��e kavu�mad���n� ve �yelerinin her bak�mdan insan haklar�ndan yararlanamad���n� da unutmuyoruz.

Bu an�n mutlulu�u i�erisinde, bu R�zvanda biri G�neydo�u Asya'da Macau1 da,di�eri ise Bat� Afrika'da Guinea-Bissau'da kurulacak olan iki yeni Milli Ruhani Mahfile ho�geldin dileklerimizi iletiyoruz.

G�n�m�z toplumunu yozla�t�ran karma�an�n g�lgesi i�inde, de�erli "Emrin Velisi taraf�ndan tahayy�l edilmi� olan birbirini tamamlay�c� �� s�recin neticelenmesine y�nelik yava� fakat belirgin bir yakla��m silik de olsa farkedilebilmektedir: K���k Bar���n kurulmas�, Kermil Da��ndaki kavis �zerindeki binalar�n tamamlanmas� ve Milli ve Mahalli Ruhani Mahfillerin geli�mesidir.Ger�ekten,Alt� Y�ll�k Plan i�erisinde, Kurulu� �a��n�n bu d�rd�nc� d�nemi esnas�nda ve �zellikle de tamamlam�� oldu�umuz y�lda, halen uzakta olan bu par�lt� biraz daha yak�nla�m��t�r.Daha bu plan�n ba�lang�c�nda bil e.d�nyan�n en problemli baz� �lkelerinin siyasi liderlerinin vazge�ilmez san�lan tutumlar�ndan d�nmeye y�nelik davran��larda bulunacaklar�n� kim tahmin ederdi? Son aylarda ger�ekle�en de�i�iklikler bir�ok ba�yazar� "Bar��a m� gidiliyor?" sorusunu sormaya y�neltmektedir. Her ne kadar K���k Bar���n kurulmas�na etken olan �artlar� bizler kesin olarak bilmiyorsak da, ve hatta bunun kesin zaman� Tanr�n�n B�y�k Plan�nda gizli de olsa, bu olaylar�n ilahi kayna��ndan haberdar olan her g�zlemci i�in bu geli�me mutlaka te�vik edici olmal�d�r.

Ancak di�er iki s�re�, Hz. Bahá'u'lláh'a inananlar�n a��k bir �ekilde belirlenmi� olan g�revlerini yerine getirme dereceleri ile do�rudan ba�lant�l�d�r.iyimser olmak i�in nedenlerimiz vard�r.��nk�, Kavis �zerindeki geri kalan binalara ili�kin mimari g�r��ler kabul edilip,onlar�n fevkalade muazzam yap�lar olarak tamamlanmalar�n� etkileyecek ayr�nt�l� �artnamelere giri�ilmedi mi? Milli ve Ruhani Mahfillerin planlar� alg�lama ve uygulamalar�nda, h�k�met yetkilileri ve sosyal kurulu�larla ili�ki kurma yeteneklerinde kendilerinden beklenilen kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve di�er kurulu�lar ile sosyo-ekonomik geli�im projelerinde i�birli�i yapmalar�nda"gittik�e artan bir g�� sahibi olduklar�na tan�k de�il miyiz? Bu Mahfiller, say�lar� artan �yelerinin,hayranl�k yaratan bir �evk,hayal g�c� ve �ok y�nl�l�k g�sterdi�i Uluslararas� Tebli� Merkezince gayretleri koordine edilen K�tasal M��averet Heyetleri,Muavenet Heyeti �yeleri ve yard�mc�lar�n�n uyan�k ve sevecen destekleri ile takviye edilmiyor mu?

Geli�melerimizin olumlu y�nleri �zerinde durmak cezbedici olmakla beraber, ba�ar�lar�m�za dayanarak istirahata �ekilmek yerine bunlardan cesaret almal�y�z. �yleyse, kutsal Emrimize yararlar sa�lamak i�in bu s�regelen s�re�ler ve olaylar kar���m�n�n sundu�u muhte�em imkanlar� kullanabilmek i�in sapmadan ve g�venle yolumuza devam edelim. Bu imkanlar,Kutsal Y�l 1992-1993 ve onun anlaml� kutlamalar�n�n yakla�t���n�n tamam�yla bilincinde olarak ikinci yar�s�na �imdi girmi� oldu�umuz Alt� Y�ll�k Plan�n b�y�k hedefleri aras�nda belirlenmi�tir.

Gittik�e yay�lan tebli� hamlesi ile beraber bizler, m�mk�n olan her �ekilde, hayati �nem ta��yan projelere devam etmeliyiz. Bahai Dininin ana kitab� olan Kitáb-� Akdes'in �ngilizce bask�s�n�n haz�rl�klar� devam etmektedir. Hz. Bahá'u'lláh'�n suudunun y�z�nc� y�l�n�n Arz� Akdes'de uygun bir �ekilde an�lmas� i�in gerekli d�zenlemeler �imdiden yap�lmaktad�r. 1992 y�l�nda New York'ta yap�lacak olan D�nya Kongresinin planland��� zamanda yap�labilmesi i�in haz�rl�klara devam edilmelidir. Ayr�ca.Bahai toplumundan alfabesizli�in silinmesine (okuma-yazma bilmeme) sistematik olarak �nem verilmelidir. B�yle bir ba�ar� ile her �eyin �tesinde,b�t�n ahbablar Tanr� Kelam�n� okuyabilir ve b�ylece Bahai hayat� ya�amalar�ndaki �abalar�n� kuvvetlendirebilirler.Ayn� �ekilde, toplulu�umuzun ya�am tarz� ile uyu�acak yollarla, �evre koruma �al��malar�na yard�mc� olunmas� Bahai f�aliyetleri i�inde daha fazla �nem kazanmal�d�r.

Kermil Da�� �zerindeki projeler ile ilgili olarak, proje y�netim Ofisi kurulmu� ve teknik elemanlar tayin edilmi�tir. Kavis �zerinde planlanm�� olan binalar�n yerlerinin jeolojik denemelerinin yap�lmas�na ba�lan�lmak �zeredir. Bu b�t�n d�nya Bahai Camias� taraf�ndan beklenen temel atma i�inin �n ad�m�d�r. Bu vesile ile sizlere, in�a i�leminin ba�lamas� ve ba�lad�ktan sonra desteklenmesi i�in fonlara acil ihtiya� oldu�unu hat�rlatmak isteriz.

B�t�n bu ihtiya�lar Bahai Camias�n�n vicdan�n�n sesini dinleyen her �yesi taraf�ndan Tanr�'ya adanm��, hizmet yoluyla ve bilhassa ki�inin tebli� �al��mas�na olan ba�l�l��� ile kar��lanacakt�r. B�t�n Bahai giri�imlerinde ba�ar�n�n temeli ve Emre kitleler halinde gelinmesi i�leminin ilerlemesinde bu �al��ma �ylesine �nemlidir ki, bunu bir ka� kelime ile bir kere daha vurgulamak istiyoruz.. Bahai Mesaj�'n�n duyurulmas� elzem olmakla beraber yeterli delildir. Bahai �ye say�s�n� art�rmak �nemli olmakla beraber yeterli de�ildir. Ruhlar �ekil de�i�tirmeli, camialar bu suretle peki�tirilmeli ve b�ylece yeni ya�am modellerine ula��lmal�d�r. Hz. Baha'u�llah'�n Emrinin temel amac� de�i�imdir. Fakat bu, bireyin Ahdi Misak'a itaat ederek bunu ger�ekle�tirmek azim ve gayretine ba�l�d�r. Ya�am� b�t�nleyen bu de�i�imin geli�mesi i�in Tanr� Kelam�n� d�zenli olarak okumak, �zerinde �al��mak ve bu suretle Tanr�'n�n amac� ve iste�i �zerinde bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Sevgili Ahbablar: Ge�ti�imiz y�l�n ba�ar�lar� neticesinde meydana ��kan bu h�z, sadece Emrin dikkati �eken geli�mesindeki f�rsatlarda kendini g�stermekle kalmay�p, ayn� zamanda �nemli ,sebatl�, �e�itli ruhani ve cismani kaynaklar�m�zdan �imdiye kadar al�nm�� tedbirlerin �tesine bir gayret ve yetenek istemektedir. Bunlar� kar��lamaya haz�rl�kl� olmal�y�z. Alt� Y�ll�k Plan�n ortalar�nda, bir�ok umut ve olanak ta��yan �ok tarihi bir ana ula�m�� bulunmaktay�z. �yle bir an ki, d�nyan�n anlaml� e�ilimleri Tanr� Emrinin prensipleri ve gayelerine gittik�e daha fazla yak�nla�maktad�r. Bu nedenle, camiam�z i�in onun d�nyay� kucaklayan amac�na ula�mak i�in ileriye do�ru hareket etme ihtiyac� �ok b�y�kt�r.

�lk g�revimiz tebli� olmal�d�r�kendimizi ve toplumun her kademesinde yer alan ba�kalar�n��elimizdeki b�t�n imkanlar� kullanarak ve gecikmeden tebli� etmeliyiz. Hz. Abd�lbaha tebli� �zerine bir emirlerinde buyuruyorlar: �Mum yak�lmadan �nce alevinin �����n� sa�amaz; ����� parlamadan ayd�nl��� �evredeki karanl��� da��tamaz". O halde, ilerleyelim ve �yak�lmam�� mumlar�n yak�c�lar�� olal�m.

Tanr�'ya hizmet alan�nda nereye giderseniz, ne yaparsan�z devaml� ve i�ten dualar�m�z, daimi sevgimiz, dinmeyen te�vikimiz sizinle beraber olacakt�r.

Y�CE ADALET EV�
??
??
??
??
3

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :