Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Adalet Evi

16 Ocak 2001
19 Mayis 1994 Abd Mahfiline Mektup
26 Aralik 1995 Dört Yillik Plan
26 Kasim 2003
9 Ocak 2001
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Adalet Evi : 9 Ocak 2001
Y�CE ADALET EV�
9 Ocak 2001
K�tasal M��avirler Heyeti Konferans�na
�ok De�erli Dostlar,

Be� y�l �nce, Arz-� Akdes�de toplanan M��avirlere, sistematik b�y�meyi anlamada ve beraberinde getirece�i zorluklar� omuzlamada Bahá'í d�nyas�na yard�mc� olmalar� �a�r�s�nda bulunmu�tuk. D�rt Y�ll�k Plan��n parlak ba�ar�lar�, verdikleri i�ten cevaba tan�kl�k etmektedir. Bug�n, sizde ayn� b�y�kl�kte bir �aba �a�r�s�nda bulunuyoruz, bu defa ki Be� Y�ll�k Plan ba�ar�l� bir �ekilde ba�lat�lmas�n� sa�lama �abas�d�r.

�lahi Plan�n, bir tomar�n a��l��� gibi a��lan bir sonraki safhas�n�n tabiat� konusunda d���n�rken, Emrin kaderinde meydana gelen de�i�ikliklerin b�y�kl���n� hesaba katman�z gerekecektir. Bahá'í Merkezinde �u anda Ark projesiyle y�kselmekte olan b�y�k yap�lar, ilahi olarak tayin edilmi� bir �dari D�zenin yap�lanmas�nda b�y�k bir ad�m� temsil etmektedir. D�rt Y�ll�k Plan, her k�tadaki Bahá'í toplumlar�n�n kurumsal kapasitesinde �nemli bir art��a tan�k olmu�tur. Milli ve Mahalli Ruhani Mahfillerin evrimi g�zle g�r�l�r bir �ekilde artm�� ve kurulmu� olan b�lgelerde, Bahá'í Konseyleri Emrin i�ine yeni bir enerji ve etkinlik getirmi�tir. 300�den fazla e�itim enstit�s�n�n do�u�u ve ye�ermesiyle, Emir �u anda, b�y�k �apta b�y�me ve sa�lamla�may� s�rd�rmek i�in gerekli olan insan kaynaklar�n� geli�tirmede g��l� bir araca sahiptir. Ayr�ca, Bahá'í toplumunun, gerek h�k�metler ve sivil toplum kurulu�lar� ile ilgileri gerekse sosyal ve ekonomik geli�im �abalar� vas�tas�yla, insani olaylar�n seyrini etkileme yetene�i b�y�k oranda artm��t�r. Hz. Bahaullah��n Dini, karma�aya ve yeni patlak veren d��manl��a ra�men, d�nyan�n bar��a do�ru ciddi ad�mlar att��� tarihin �u andaki �nemli bir �a��n�n e�i�inde durmaktad�r. Her yan� kaplayan ve g�z al�c� Ruhuna artan bir al�c�l�k a��k�a g�r�lmektedir.

Emre toplu giri� s�recini ilerletme, Be� Y�ll�k Plan�n amac� olarak devam edecektir; asl�nda bu, toplumu Olu�um �a��n�n ilk y�zy�l�n�n sonuna ta��yacak olan Planlar serisinin amac�d�r. Bu �nemli s�recin h�zlanmas�, Plan�n �� kat�l�mc�s� a��s�ndan sistemli hareket ile kazan�lacakt�r: birey, kurum ve toplum.

E�itim Enstit�leri

Son zamanlarda Uluslararas� Tebli� Merkezi taraf�ndan bizim i�in haz�rlanan D�rt Y�ll�k Plan�n ara�t�r�c� analizi, e�itim enstit�lerinin sadece bireyin g��lerini artt�rmada de�il ayn� zamanda da toplumlar� ve kurumlar� canland�rmada etkili oldu�unu g�stermektedir. O halde, e�itim enstit�lerinin d�nyan�n �e�itli �lkelerinde ve b�lgelerinde devam eden geli�imi, yeni Plan�n merkezi bir �zelli�i olmal�d�r.

Bu �al��ma alan�nda toplanan deneyim zenginli�ini kaynak olarak kullanan enstit�lerin, toplumlar�na, toplu giri� s�recine hizmet etmek i�in s�rekli bir insan kayna�� ak��� sa�lamalar� gerekecektir. �ok say�da inanan�n e�itim ihtiya�lar�n� kar��layabilen bir sistemin unsurlar� d�nya �ap�nda denenmi� ve kendilerini ispatlam��t�r. �lave kurslarla ve �zel kampanyalarla desteklenen �al��ma �emberleri, tabanda ruhani e�itim s�recinin yap�lanmas�ndaki yetene�ini g�stermi�tir. Her biri di�erini mant�kl� bir �ekilde izleyen ve her biri bir �ncekinin ba�ar�lar�n�n �zerine kurulan birbirini izleyen kurslar serisinin de�eri, a��k bir �ekilde ortaya ��km��t�r. Bu t�r serilerin nas�l e�itim programlar� yaratmada kullan�labilece�i konusunda i� g�r�� sa�layan �e�itli modeller ortaya ��kmaktad�r. Bir �rnekte, bir a�ac�n g�vdesine benzetilebilen ana seri, bu a�a�tan dallanan kurslar� desteklemektedir ve bu dallar�n her birisi belirli bir e�itim alan�na vakfedilmi�tir. Bir di�erinde, her biri kendine �zg� bir odak noktas� olan bir ka� kursluk izlenecek yollar paralelinde gitmektedir. Enstit�lerin bu unsurlar� ve yakla��mlar� incelemesi ve �nlerine ��kan f�rsatlara cevap verecek bir �ekilde kullanmas� iyi olur.

On �ki Ayl�k Plan�n ba�lang�c�nda, Bahá'í �ocuklar�n ruhani y�nden beslenmelerine ve Emrin ya�am�na entegre edilmesine olan ihtiyac�n �zerinde durduk. �u ana kadar ahbaplardan al�nan yan�tlar, �ocuk e�itiminin �nemi konusunda artan bir bilin�lenmenin asl�nda bu k�sa ancak �nemli Plan�n alameti farikas� olaca�� y�n�nde ifadeler ta��maktad�r. Bahá'í �ocuk s�n�flar�na yeni bir h�z verilmi�tir. Artan bilin�lenme, resmi okul sistemleri programlar�na Bahá'í Dini ile ilgili kurslar dahil etme �abalar�ndaki ba�ar� �rne�inde oldu�u gibi, genel olarak �ocuklara ahlak ve ruhani e�itim verme f�rsatlar�n� g�n �����na ��karm��t�r.

Enstit�lerin �ocuk s�n�flar� ��retmenleri e�itmeye g�nden g�ne �nem vermesi, �zellikle cesaret verici bir i�arettir. Her ya� grubuna hitap eden d�zenli kurslar b�t�n d�nyadaki Bahá'í toplumlar�nda verilecekse, ba�ka tedbirler de ayn� derecede gereklidir. Baz� �lkelerde, �ocuklar� e�itme sorumluluklar�n� yerine getirmede Mahalli Ruhani Mahfillere yard�mc� olmak i�in milli ve b�lgesel heyetler kurulmu�tur. Burada, heyetlerle e�itim enstit�s� aras�ndaki ili�ki, deneyim kazan�ld�k�a durmadan geli�ecek ve biri di�erinin i�ini ilerletecektir. Ancak enstit�n�n bir yerden di�erine kurslar organize etme ve s�rd�rme kapasitesini geli�tiren tek yap� oldu�u pek �ok �lke vard�r. Bu yakla��m gen�lerle ve ya�l�larla ve artan bir �ekilde yeni gen�lerle iyi gitti�inden, e�itim enstit�s�n�n gerekli oldu�u yerlerde �ocuklar i�in de benzer bir sorumluluk �stlenmemesi i�in hi� bir neden yok. Genel bir kural olarak, enstit�ler b�y�me ve sa�lamla�ma planlar�n�n ve programlar�n�n idaresini �stlenmezler. Ancak, �ocuk s�n�flar� ba�latmak �zel aciliyet gerektiren e�siz bir giri�imdir. Bu g�revin kendisine verildi�i �lkelerde enstit�, en k���k ya�lardan yeti�kinli�e kadar ahbaplar�n ruhani e�itimi ile yo�un bir �ekilde ilgilenen bir ��renme merkezi haline geliyor.

Tebli�de Bireysel �nisiyatif

Gittik�e g�� kazanan enstit�lerin �al��mas�yla, �imdiki �nem her yerdeki tebli� �abalar�n�n sistemle�tirilmesine verilmelidir. Yeni d�zenlenen �M��avirler Kurumu� dok�man�nda, Muavenet Heyeti �yelerinin ve asistanlar�n�n, hem bireysel inisiyatif d�zeyinde hem de toplumun arzu ve iste�inde bu meydan okumaya kar�� koymada ahbaplara yard�mc� olmada oynad�klar� rol� vurguluyoruz. Bireyler enstit� kurslar� vas�tas�yla ilerledik�e, Emri bilgilerde derinle�irler, i� g�r�� kazan�rlar ve hizmet becerileri elde ederler. Tebli�e ayr�lm�� olan baz� kurslar ��phe yok ki konuya genel ifadelerle yakla�acakt�r. Di�erleri, ahbaplar�n tebli� �abalar�ndan kazan�lan hikmeti birle�tirerek Hz. Bahaullah��n mesaj�n� toplumun belirli kesimleriyle payla�man�n �e�itli vas�talar�na odaklanacakt�r. Bu birle�tirilmi� hareket s�reci, ��renme ve e�itim, toplumu gittik�e artan say�da Emrin yetenekli ve istekli m�belli�i ile donatacakt�r.

Elbette ki sadece e�itim, tebli� aktivitesinde mutlak bir y�kseli�e yol a�maz. Hizmetin her alan�nda ahbaplar�n devaml� te�vike ihtiya�lar� vard�r. Muavenet Heyeti �yelerinin, asistanlar� ile birlikte, bireysel inisiyatifin, �zellikle de tebli� ile ilgili olan�n, nas�l beslenebilece�ine �zel �nem vereceklerini umuyoruz. E�itim ve te�vik etkili oldu�unda, inananlar�n tebli� vazifelerini Hz. Bahaullah�� kabul etmi� olman�n do�al bir sonucu olarak g�rd�kleri bir b�y�me k�lt�r� filizlenir. Hz. Abd�lBahan�n arzusu �zere �emrin kutsal me�alesini y�kseltir, gece g�nd�z durmadan �al���r ve hayatlar�n�n h�zla ak�p giden her an�n� ilahi kokular�n yay�lmas�na ve Tanr�n�n kutsal S�z�n� y�celtmeye adarlar�. Tanr� sevgisi ate�iyle kalpleri �yle tutu�ur ki, onlara her yakla�an onun s�cakl���n� hisseder. �kan ve Tanr�ya g�venden kaynaklanan cesaret alarak ruhun, saf kalplili�in, bencillikten uzak, tevazu kanallar� olmaya �aba g�sterirler. B�yle bir k�lt�rde tebli�, inananlar�n ya�amlar�n�n hakim tutkusudur ve ba�ar�s�zl�k korkusuna burada yer yoktur. Kar��l�kl� destek, ��renmeye kararl�l�k ve hareket �e�itlili�ini ho� kar��lama, hakim olan normlard�r.

Sistematik B�y�me Programlar�

�n�m�zdeki aylarda �artlar� geni� �apta farkl�l�k g�steren milli toplumlar�n sistematik b�y�me i�in planlar yapmalar�na yard�mc� oluyor olacaks�n�z. �zellikle b�lgesel d�zeyde artan kurumsal kapasitenin, �u anda daha k���k co�rafi b�lgelere dikkati yo�unla�t�rmay� m�mk�n k�ld��� pek �ok �lke vard�r. Bunlar�n �o�u bir grup k�y ve kasaba i�erir, ancak bazen de b�y�k bir �ehir ve onun kenar mahalleleri bu t�r bir saha te�kil edebilir. Bir sahan�n s�n�rlar�n� belirleyen fakt�rler aras�nda, k�lt�r, dil, ula��m �ekilleri, altyap� ve buralarda oturan insanlar�n sosyal ve ekonomik ya�am� yer al�r. Bir b�lgenin b�l�nd��� sahalar, �e�itli geli�im kategorilerine ayr�lacakt�r. Baz�lar� daha Emre a��lmam�� olacak, bir ba�kalar�nda bir ka� ayr� d��m�� yerle�im birimleri ve gruplar i�erecek, baz�lar�nda ise kurulmu� toplumlar azimli bir enstit� s�reci vas�tas�yla g�� kazan�yor olacak ve bir ka��nda da derinle�mi� ahbaplardan olu�an g��l� toplumlar, sistemli ve h�zl� b�y�me ve sa�lamla�man�n g��l�klerini �stlenecek bir pozisyonda olacaklar.

Uygun kategoriler belirlendikten hemen sonra, bu �lkelerdeki milli planlar�n, i� muhacir yerle�tirmek suretiyle emre a��lmam�� sahalar�n s�rekli olarak a��lmas� i�in tedarikler i�ermesi gerekecektir. Muhacirler enstit� programlar�nda deneyimli ve metotlar� ve materyalleri sahada Emrin i�lerini y�r�tebilecek bir grup kendini vermi� inanan aya�a kald�racak �ekilde kullanabiliyorsa, bu t�r hedefler kolayl�kla kar��lanabilir. Olu�um �a��n�n birinci y�zy�l�n�n geri kalan y�llar�nda, �lahi k�lavuz �����n� �lkelerinin her taraf�na ta��mada �nc�l�k etmek i�in Tanr�ya g�venerek aya�a kalkanlar�n ayr�cal��� ger�ekten aziz olacakt�r. Bu i� muhaceret �a�r�m�z�n ahbaplar aras�nda b�y�k �evk uyand�raca��n� ve Emre hizmet i�in g�zlerinin �n�ne yeni bir f�rsatlar manzaras� a�aca��n� umuyoruz.

Bu programa g�re, milli planlar�n, Emre a��k oldu�u halde hen�z onlar� yo�un aktiviteye haz�rlayacak geli�im a�amas�na ula�mam�� olan di�er sahalar�n g��lendirilmesi i�in de tedarikler i�ermesi gerekecektir. Bir grup derinle�mi� inanan�n bulundu�u g��l� toplumlar�n oldu�u sahalarda, Emrin b�y�mesi ve sa�lamla�mas� i�in sistematik programlar�n hemen olu�turulmas� gerekir. Uluslararas� Tebli� Merkezinin, nispeten k���k co�rafi sahalar i�in belirli b�y�me modelleri belirledi�ini belirtmi�tik. O zamandan beri, d�nyan�n �e�itli b�lgelerinde bir ka� pilot proje denenmi� ve bulgular� olduk�a cesaret verici olmu�tur. �imdi ��renilen dersler, bir biri ard�ndan sahalarda sistemli b�y�me programlar� ba�latmak i�in bir deneyim b�nyesi sa�lamaktad�r. Milli Ruhani Mahfiller ve B�lgesel Konseylerle bu konuda me�veret ettik�e Tebli� Merkezini bilgilendirmek isteyebilirsiniz.

Milli toplumlar�n, �artlar elveri�li olmadan bir sahada yo�un program ba�latmada acele etmemeleri �nemlidir. Bu �artlar �unlar� i�erir: s�rd�r�lebilir b�y�menin �n ko�ullar�n� anlayan ve program� sahiplenebilecek b�y�k bir grup adanm�� ve kabiliyetli inananlar aras�nda y�ksek bir �evk seviyesi; �ocuklar�n ruhani e�itimi i�in s�n�flar, dua toplant�lar� ve 19 G�n Ziyafetleri d�zenlemede bu sahadaki bir ka� toplum a��s�ndan temel deneyim; en az�ndan bir ka� Mahalli Ruhani Mahfilde makul bir derecede idari kapasitenin varl���; toplum ya�am�n� ilerletmede bir ka� Muavenet heyeti �yesi asistanlar�n�n aktif kat�l�m�; sahada �al��an �e�itli kurumlar aras�nda belirgin bir i�birli�i ruhu ve her �eyden �te, �al��ma �emberlerinin sistematik katlanmas�n� destekleyen bir koordinasyon plan� ile g��l� bir e�itim enstit�s�n�n varl���.

Bu t�r sahalarda ba�lat�lan programlar, birey, kurum ve toplum d�zeyinde gerekli kapasiteyi kurarak s�rd�r�lebilir bir b�y�me te�vik etme�i ama�lamal�d�r. G�steri�li ve ayr�nt�l� planlar gerektirmeyen bu programlar, y�llar�n deneyimiyle geni� �apl� b�y�me ve sa�lamla�man�n ayr�lmaz par�alar� olan bir ka� tedbire odaklanmal�d�r. Ba�ar�, hareket �izgilerinin birbirine ne �ekilde entegre edildi�ine ve benimsenen ��renme tavr�na ba�l� olacakt�r. B�yle bir program�n tatbik edilmesi, enstit�n�n, Muavenet Heyeti �yelerinin ve asistanlar�n�n ve bir Saha Tebli� Heyetinin yak�n i�birli�ini gerektirecektir.

Program�n �z�nde, ayn� g��te bir insan kayna�� geli�tirme s�reci ile b�t�nle�en kusursuz ve muntazam bir b�y�me s�reci yatmal�d�r. Hem bireyler taraf�ndan �stlenilen aktiviteler hem de kurumlar taraf�ndan ortaya konan kampanyalar i�eren �e�itli tebli� �abalar�n�n y�r�t�lmesi gerekir. Sahadaki inananlar�n say�s� artt�k�a bunlar�n �nemli bir y�zdesi enstit� taraf�ndan e�itilmeli ve yetenekleri mahalli toplumlar�n geli�tirilmesine y�nlendirilmelidir.

D�rt Y�ll�k Plan�n �zelliklerini resmeden 26 Aral�k 1995 tarihli mesaj�m�z, bir toplumun geli�tik�e kat etti�i a�amalara de�inmi�ti. �e�itli a�amalarda toplumlarla �al��mada y�llar ge�tik�e kazan�lan deneyimler, b�y�me programlar� a��s�ndan yararl� olacakt�r. Program� uygulamada at�lacak ilk ad�mlardan birisi, sahadaki her yerle�im biriminin durumunu belirleyecek bir anket yapmak olabilir. Her toplumun ba�lang��taki hedefleri aras�nda, herkese a��k �al��ma �emberleri, �ocuk s�n�flar� ve dua toplant�lar� ba�latmak olmal�d�r. 19 G�n Ziyafetlerinin yap�lmas�na a��rl�k verilmeli ve Mahalli Ruhani Mahfilleri g��lendirmek i�in s�rekli �aba g�sterilmelidir. Toplumlar Bahá'í ya�am�n�n temel aktivitelerini s�rd�rebilecek duruma gelir gelmez, sa�lamla�malar�n� sa�layacak do�al bir y�ntem, k���k sosyal ve ekonomik geli�im projeleri ba�latmakt�r; �rne�in, bir okur yazarl�k projesi, bir kad�nlar�n geli�imi ve ya �evrenin korunmas� projesi ve hatta bir k�y okulu. G�� kazan�ld�k�a, artan say�da hareket �izgilerinin sorumlulu�u Mahalli Ruhani Mahfile devredilmelidir.

Bu �abalar s�ras�nda sahada d�zenlenen periyodik me�veret toplant�lar�n�n konulara odaklanmas�, de�i�iklikleri dikkate almas�, �evk ve d���nce birli�i yaratmas� gerekir. en iyi yakla��m, bir veya iki hareket �izgisinden ba�lay�p tedricen �e�itlilikte artan, her seferinde bir ka� ayl�k planlar tasarlamakt�r. Kurum �yeleri olsun ya da olmas�n, planlar�n y�r�t�lmesinde aktif g�rev alanlar�n me�veretlere eksiksiz olarak kat�lmalar� te�vik edilmelidir. Ba�ka saha kapsay�c� toplant�lar da gerekecektir. Bu toplant�lar�n baz�lar�, deneyimlerin payla��lmas� ve daha ileri e�itim i�in f�rsat sa�layacakt�r. Di�erleri, sanat�n kullan�m� ve k�lt�r zenginli�ine odaklanacakt�r. Bu t�r toplant�lar birlikte yo�un bir hareket, me�veret ve ��renme s�recini destekleyecektir.

Bu yo�un b�y�me programlar�na kat�lan ahbaplar�n unutmamalar� gerekir ki ama�; Hz. Bahaullah��n Zuhurunun insan kitlelerine ula�mas�n� ve ��retilerin uygulanmas� suretiyle maddi ve ruhani geli�im kazanmalar�n� sa�lamakt�r. D�nya insanlar� aras�nda �ok say�da ki�i haz�rd�r ve Hz. Bahaullah��n tasarlam�� oldu�u yeni toplumun kurulmas�na kendilerini verir vermez, sadece Hz. Bahaullah��n kendilerine Bahaedebilece�i l�tuflar�n �zlemini �ekmektedir. Bahá'í toplumlar� geni� �apl� tebli� i�ini sistemle�tirmeyi ��renirken bu �zleme cevap vermede daha donan�ml� hale geliyorlar. Ne t�r bir �aba ve ne t�r bir fedakarl�k istenirse istensin, geri duramazlar.

Ruhani Bir Te�ebb�s

A��k�a, burada tan�mlanan konu, pek �ok milli topluma uygun olsa da, her durumda uygulanamaz. Bahá'í kurumlar�n�n, yukar�daki konunun tamam�n� yans�tmasa da, her milli toplumun �artlar�na g�re vizyonunun birimlerini birle�tirecek planlar yaratma kabiliyetine g�veniyoruz. Elbette ki, Bahá'í toplumlar�, halkla ili�kiler aktiviteleri, duyuru �abalar�, d�� ili�kiler �al��malar�, eser �retimi ve kompleks sosyal ve ekonomik geli�im projeleri gibi birbirinden ayr�lmaz �ok say�da �aba i�indedirler. B�y�k ihtimalle, planlar tasarland�k�a, bu g��l�klere (challenges) de hitap edeceklerdir.

Ahbaplara yard�mc� olmaya �al��aca��n�z planlama s�recinin tabiat�, bir �ok y�nden e�sizdir. �z�nde, toplumlar�n ve kurumlar�n i�lerini Tanr�n�n �rade etti�i do�rultuda hizaya koymaya �abalad�klar� ruhani bir s�re�tir. Allah��n B�y�k Plan� i� ba��ndad�r ve ortaya ��kard��� g��ler insanl��� kaderine do�ru itmektedir. Emrin kurumlar� kendi hareket planlar�nda bu b�y�k g��lerin i�levi konusunda bir i� g�r�� kazanmaya �al��mal�, hizmet ettikleri insanlar�n potansiyellerini ke�fetmeli, toplumlar�n�n kaynaklar�n� ve g��lerini �l�meli ve inananlar�n teredd�ts�z kat�l�mlar�n� celp edecek pratik �nlemleri ad�m ad�m almal�d�r. Bu s�recin beslenmesi, sizlere emanet edilen kutsal g�revdir. Bunu ba�arma kabiliyetinize olan inanc�m�z tamd�r. Yan�lmaz lutfu ve g��l� teyidi ile Hz. Bahaullah yard�mc�n�z olsun.

Y�ce Adalet Evi
??
??
??
??
4
3

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :