Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Adalet Evi

16 Ocak 2001
19 Mayis 1994 Abd Mahfiline Mektup
26 Aralik 1995 Dört Yillik Plan
26 Kasim 2003
9 Ocak 2001
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone








Adalet Evi : 26 Aralik 1995 Dört Yillik Plan
Y�CE ADALET EV�
Baha D�NYA MERKEZ�
26.ARALIK 1995
KITASAL M��AV�RLER HEYET� KONFERANSINA
D�RT YILLIK PLAN

KAZANILAN B�LG� VE BECER�LER�N 4 YILLIK PLANDA UYGULANMA �A�RISI

Uluslararas� Tebli� Merkezi'nin bizim i�in haz�rlam�� oldu�u ve bug�nk� Bahá'í D�nyas�n�n �artlar�n� g�z �n�ne alarak bu alanda �al��makta olan M��avirlerle yapmakta olduklar� devaml� fikir al��veri�i ve dan��malar sonunda ortaya ��kan analizlerden �ok yararlanm�� ve D�rt Y�ll�k Plan hedeflerinin tesbitinde bu analizler dikkate al�nm�� bulunmaktad�r. Yapmakta oldu�umuz bu konferans�n sonunda Plan'�n genel ana hatlar�n� sizlerle payla�maktan b�y�k bir mutluluk duymaktay�z. �imdi, d�nyan�n her taraf�nda �ok uzun y�llard�r kazan�lm�� olan bilgi ve i�g�d� becerilerinden yararlanarak, t�m dikkatlerinizi bu plan�n uygulanmas�na y�neltmeniz i�in size �a�r�da bulunuyoruz.

GELECEK D�NEM PLANIN EN ESASLI ODAK NOKTASI

K�talar aras� M��avirler heyetinin �al��ma modelinde olas� geli�meler

Planlar�n milli, b�lgesel ve mahalli d�zeyde kesin bi�imde belirlenmesi

�nsan kayna��yeti�tirmede ve ahbaplar�n e�itilebilece�i enstit�lere olan ya�amsal ihtiya�

Enstit�lerin kurulmas� ve �al��abilmesi i�in M��avirler ve Muavenet Heyeti �yelerinin yak�n i�birli�i

Yerel Bahá'í toplumlar�n�n gel�itirilmesi ve Mahalli Ruhani Mahfillerin etkin bi�imde y�kselmesi ve sa�lamla�t�r�lmas�

Bahá'í toplumunun �n�ndeki g��l�klere kar�� s�n�rl� maddi olanaklar�n tahsisi

Plan hAkkanda varaca��n�z kararlar ve verece�iniz fikirler �u anda i�inde bulundu�unuz hizmet d�neminde yapmakta oldu�unuz i�lerle do�rudan ba�lant�l� bulunmaktad�r. Bunlar� ��yle s�ralayabiliriz: gelecek d�nem Plan'�n en esasl� odak noktas�; Plan'�n geli�imi i�in d���nd���m�z i�lem i�erisinde sizin rol�n�z; K�talararas� M��avirler Heyeti'nin �al��ma modelinde olas� geli�meler; planlar�n milli, b�lgesel ve mahalli d�zeyde kesin bi�imde belirlenmesi; insan kayna�� yeti�tirmede ve ahbaplar�n e�itilebilece�i enstit�lere olan ya�amsal ihtiya�; bu enstit�lerin kurulmas� ve �al��abilmesi i�in M��avirler ve Muavenet Heyeti �yelerinin yak�n i�birli�i; yerel Bahá'í toplumlar�n�n geli�tirilmesi ve Mahalli Ruhani Mahfillerin etkin bi�imde y�kselmesi ve sa�lamla�t�r�lmas� i�in etkin �nlemler almak; Bahá'í toplumunun �n�nde bulunan bir�ok g��l�klere kar�� s�n�rl� maddi olanaklar�n bu amaca tahsis edilmesi.

BA�LATILACAK OLAN GLOBAL G�R���M VE GET�RECEKLER�
Emre Toplu Giri� S�recinde Belirgin Bir �lerleme
�� Kat�l�mc� Birey, Kurum ve Yerel Toplum

Ki�ilerin Kararlar� Do�rultusunda Etkin Dini Tebli� Faaliyetlerinde H�zl� Y�kseli�

�nananlar�n,Toplumlar�n�n �abalar�n� ve Kurumlar�n�n Planlar�n� Desteklemek ve Emri S�rekli Tebli�i Etmek �eklinde ortaya ��kacak olan �nan� Hayatiyetini �fade Etme Olgusunun Duyaca�� Yard�m �htiyac�

�nananlar�n, yard�ma ihtiyac duyduklar�nda prensiplerin ihti�am�n� yans�tabildikleri derece destekleneceklerini bilmelerini sa�lamak bireysel tebli� temposunun h�zlanmas� yerel ve b�lgesel tebli� projelerinin say�s�n�n artt�r�lmas�yla tamamlanmal�d�r.

Kurumlar�n destek verilmesi gereken nitelikleri

1996 R�zvan'�nda d�nyada bulunan t�m Bahailer bir b�y�k ama� do�rultusunda global bir giri�im ba�latacaklard�r: toplu giri� s�recinde belirgin bir ilerleme. Bu, ki�i olarak ahbab�n, kurumlar�n ve yerel toplumun faaliyet ve geli�imlerinde �nemli ilerleme ile sa�lanacakt�r. Bu a�amada ancak birbirleriyle yak�n ili�kili bu �� unsurun ilerlemesiyle bir geli�me sa�lanabilece�i �ok a��kt�r. Gelecek olan d�rt y�l i�erisinde ki�ilerin kararlar� do�rultusunda etkin dini tebli� faaliyetlerinde h�zl� bir y�kseli�e �ahit olaca��z. Binlerce ve binlerce inanan, toplumlar�n�n �abalar�n� ve kurumlar�n�n planlar�n� desteklemek ve Emri s�rekli tebli� etmek suretiyle inan�lar�n�n hayatiyetini ifade etmede yard�ma ihtiya� duyacaklard�r. Bu �abalar�nda, "Hz. Bahaullah'�n ilan etti�i �l�ms�z prensiplerin ihti�am�n�" kendi i� ya�amlar�nda ve karakterlerinde "de�i�ik �ekillerde yans�tacaklar�" derecede destekleneceklerini bilmelerini sa�lamak gerekir. Bireysel tebli� temposunun h�zlanmas�, yerel ve b�lgesel tebli� projelerinin say�s�n�n artmas�yla tamamlanmal�d�r. Kurumlar, Bahá'í prensiplerine g�re dan��ma becerilerini artt�rmada, ahbaplar� ortak bir vizyonda birle�tirmede ve yeteneklerini Emrin hizmetinde kullanmada desteklenmelidirler. Ayr�ca, Emre yeni kat�lanlar�n aktif yerel toplumlara girmeleri; tolerans ve sevgi ile kar��lanmalar�; g��l� bir ama� ve birlik duygusuna sahip olmalar�; kad�n-erkek-�oluk-�ocuk fark� g�zetmeksizin her unsuruyla g��lerini birle�tiren bir �evre olu�turulmas�na ve bu �ekilde birle�erek �ok daha g��l� bir birlik elde edilmesine �zellikle dikkat edilmelidir.

PLANLAMA A�AMASI

Bu konferans�n kapan���nda 1996 Y�l� R�zvan Bayram�nda yeni bir D�rt Y�ll�k Plan ba�lat�lmas� konusundaki karar�m�z� t�m Bahá'í D�nyas�na ilan etmek istiyoruz. Her �lkenin kendi milli plan�n� form�le etmesi R�zvan Bayram�ndan sonra kendi �lkelerinde ba�layacakt�r. B�ylece ahbaplar aradaki aylarda �� Y�ll�k Plan'�n ba�ar�l� sonu�lar�n� g�r�p de�erlendirebilme ve enerjilerini toparlayabilme f�rsat�n� bulabileceklerdir.

Daha �nce ifade edilen fikirler bundan sonra gelecek R�zvan Mesaj�nda daha etrafl� olarak i�lenecektir. Bundan ayr� olarak d�nyan�n her k�tas�ndaki ya da b�lgesindeki inananlara, �lkelerindeki �zel �artlar�n ����� alt�nda, D�rt Y�ll�k Plan'�n muhteviyat�n� irdelemek i�in mesajlar g�ndermeye karar verdik. M��avirler ile Milli Ruhani Mahfiller aras�nda bir plan�n �artlar� �zerinde anla�maya var�ld���nda ise, uygulamaya ba�lanabilir. Bu planlar�n Bahá'í D�nya Merkezince ayr�ca onaylanmas�na gerek kalmayacak, ancak kopyalar� g�nderilebilir.

ALTI YILLIK VE �� YILLIK PLANLARDA BEL�RLENM�� BULUNAN YED� HEDEF�N B�RB�RLER�YLE ETK�LE��M ���NDE OLMALARI

Hz.Bahaullah'�n �ifa veren mesaj�n�n insanl���n geneline duyurulmas�

Emrin toplum ya�am�na daha b�y�k �l��de kat�lmas�

Bahá'í eserlerinin terc�mesi,�retimi,da��t�m� ve kullan�m�nda d�nya �ap�nda art��

Yerel ve ulusal Bahá'í toplumlar�n�n olgunla�ma s�recinde ivme art���

Bireylerin evrensel kat�l�m ve ruhani zenginle�mesine daha b�y�k �nem verilmesi

�ocuklar�n ve gen�li�in, Bahá'í e�itiminin yayg�nla�t�r�lmas� ve Bahá'í aile ya�am�n�n g��lendirilmesi

�yi kurumla�m�� Bahá'í toplumlar�nda sosyo ekonomik projelerin y�r�t�lmesi

T�m ahbaplar�n �al��malar�n� kesin bir kararl�l�k ve bilin�li olarak y�r�tmeleri gere�i

Alt� Y�ll�k ve �� Y�ll�k Plan'larda belirlenmi� bulunan yedi hedefin birbiriyle etkile�im i�inde olmas� nedeniyle i�lemler bundan sonraki y�llar boyunca ayn� anda ve birlikte b�y�yerek geli�melidirler. D�rt Y�ll�k Plan'�n ama�lar�n� daha da ilerietmek i�in �e�itli alanlarda faaliyetleri hedefleyerek kurumlara yol g�stereceklerdir. Milli planlar ise bu hedeflerin de ilerisini kapsayacak ve yakla��mlar�n analizlerini ve takip edilecek �izgileri belirleyecektir. B�ylece t�m Bahá'í ahbaplar, �al��malar�n� kesin bir kararl�l�kla ve bilin�li olarak y�r�tebileceklerdir.

KITALAR D�ZEY�NDE PLAN
KITASAL M��AV�RLER HEYET�NE �NER�LER

D�rt Y�ll�k Plan'�n ya�amsal sorumluluklar�n�n ifas� s�ras�nda K�talararas� M��avirler Heyetinin �n�nde, yap�lmas� m�mk�n olan �ok �e�itli imkanlar bulunmaktad�r. Bu g�revle ilgili olarak Bahá'í D�nyas�n�n i�inde ve d���nda h�zla b�y�yen olaylar kar��s�nda bu de�i�ik imkanlar�n �oklu�undan tam olarak yararlanmak gerekir.

M��AV�RLER�N TEK BA�INA VE BA�KA B�R M��AV�RLE �ALI�MASI GEREKEN DURUMLAR

B�lgedeki Muavenet Heyeti �yelerinin y�nlendirilmesi dahil olmak �zere, M��avirlik fonksiyonlar�ndan bir k�sm� genellikle Heyet ad�na bir tek M��avir taraf�ndan daha iyi y�netilebilir. Ama, di�er fonksiyonlar�n yerine getirilmesinde birka� M��avirin yetenekleri tamamlay�c� bir unsur olarak kullan�ld���nda daha iyi sonu�lar elde edilir. �rne�in, Milli Mahfilleri harekete ge�irmede, n�fusun �e�itli y�relerine g�re tebli�e h�z vermede ve Bahá'í toplumunun �e�itli unsurlar� hAkkanda dan��mada Mahfillerin ve toplumlar�n M��avirlerin de�i�ik yeteneklerinden azami �l��de faydalanmalar�n� sa�lamak i�in her K�talararas� M��avirler Heyeti di�er ba�ka yollar ve y�ntemler planlamal�d�r. Baz� �lkelerin �zel ihtiya�lar� ve �artlar� g�z �n�ne al�narak periodik olarak yap�lacak derinlemesine dan��ma toplant�lar� d�zenlenebilir.

M��AV�RLER�N KITA GENEL� KAR�ISINDAK� DURUMU

M��avirlerin yapt�klar� i�lerin temelinde, K�talararas� Heyetin k�tan�n t�m�nden sorumlu olduklar�n� bilmesi yeter. Bunun i�in de, m�mk�n oldu�u kadar, bulunduklar� �lkelerde Emrin hangi �artlar alt�nda oldu�unu iyice bilip ��renmeye �al��mal�d�rlar. M��avirlerden al�nacak periodik raporlar ile M��avirler Heyeti k�tan�n t�m� hAkkanda bilgi sahibi olur ve b�ylece �yelerin g�revlerini yapmalar�na yard�mc� olmak �zere yol g�sterme imkan�na sahip olur. Di�er taraftan M��avirlerden hi�biri tek ba��na yaln�zca bir tek b�lgeden sorumlu olarak kabul edilmemelidir. Heyetteki M��avirlerin Milli Mahfille ve Muavenet Heyeti �yeleriyle belirli b�lgelerde bulunan ili�kilerin bulunmas�, Heyetteki t�m M��avirler i�in de�erli bir kaynakt�r.

KOM�U �LKE HEYETLER� VE M��AV�RLER�N �L��K�LER� (RUHAN� EKSEN B�LGELER�)

M��avirlerin i�lerinde dikkat �eken bir di�er �zellik ise �zel ili�kisi olan veya yanyana olan b�lgelere hizmet veren �e�itli heyetlerin m��avirleri aras�ndaki ili�kidir. Akla ilk gelen �rnekler aras�nda Rusya Federasyonu gelir, ��nk� bu �lke k�smen Asya, k�smen de Avrupa'dad�r. Kutuplar �evresindeki Bahá'í Toplumlar�; Akdeniz'e s�n�r� olan �lkeler; Kuzeydo�u Asya ve kar��t� �lkeler ki bunlara Emrin Velisi Ruhani Eksen ad�n� vermi�tir; Kuzey Afrika ve Orta Do�u'da Arap�a konu�an �lkeler; D�nyan�n �e�itli yerlerindeki Frans�zca konu�an b�lgeler gibi.

M��AV�RLER�N PLAN KONFERANSININ SA�LADI�I FAYDA

�mit ederiz ki Arz-� Akdes'te bulunduklar� s�rede her bir heyet kendi �al��ma modelini anlatarak M��avirler aras�nda etkili bir ili�ki kurman�n yollar�n� bulmu�lard�r. Bu �ekilde yap�l�nca, Konferans�n sona ermesi ile R�zvan aras�nda, birbirleriyle ili�kili olan birka� �lkenin planlamalar�ndaki geli�imler ve bu planlamada kendilerinin ve muavinlerinin rollerinin ne olaca�� Akkanda kar��l�kl� g�r��me ve dan��ma imkan� bulabilirler.

Milli ve B�lgesel D�zeyde Plan
YEREL VE B�LGESEL PLANLARIN ANA UNSURLARI

�o�u �lkelerde milli plan�n belli ba�l� elemanlar� belli olur olmaz planlama y�nteminin derhal b�lgesel d�zeye ge�mesi arzu edilir. Yap�lacak bu planlarda bireysel tebli�in artmas� i�in gerekli �artlar, �e�itli konularda kampanya d�zenlenmesi, konferanslar�n d�zenlenmesi, yerel ve b�lgesel projelerin saptanmas�, yerel toplumlar�n g��lendirilmesi ve gezici m�bellilerin hareketleri gibi i�lerin durum ve �artlar� belirtilmelidir. Bundan �te, elde bulunan yaz�l� eserler ve g�rsel-i�itsel band vb. Tan�t�m materyallerine �ok �ncelik vermek ve �zellikle h�zl� b�y�yen alanlarda insan kaynaklar�n�n en verimli �ekilde kullan�m� gerek yerel gerekse b�lgesel planlar�n ana unsuru olmal�d�r.

DOKUZ YILLIK PLAN D�NEM�NDE ENST�T�LER VE SA�LADIKLARI FAYDALAR

Dokuz Y�ll�k Plan s�ras�nda, Y�ce dalet Evi'nin yapm�� oldu�u bir �a�r� ile b�y�k �apl� geni�lemenin oldu�u �lkelerin Milli Ruhani Mahfillerine ��retim Enstit�lerinin kurulmas� i�in gerekenin yap�lmas� istenmi�tir. Bunun amac�, Emre girmekte olan binlerce ki�inin derinle�me konusunda istekli olmalar�yd�. O s�rada �zellikle �zerinde durulan nokta, Bahá'í Dini'ni yeni kabul etmi� olan gruplar�n derinle�me kurslar� alabilmeleri i�in yararlanabilecekleri bir tesisin kurulmu� olmas�yd�. Bundan sonraki y�llar i�inde bu enstit�lerle birlikte ba�ka ba�ka isimlerle adland�r�lan �e�itli kurslar olu�turulmu� ve Emrin temel kurallar�n� ��retip hizmet verebilecek ki�ilerin yeti�melerini sa�layacak ortam haz�rlanm��t�. Bu kurslar, bazen hafta sonu enstit�leri, be� g�nl�k enstit� veya dokuz g�nl�k enstit� olarak adland�r�lmaktayd�. Bu gibi �al��malar Emre yeni kat�lm�� ki�ilerin ruhani ya�amlar�n� zenginle�tirmi� ve ilerisi i�in devam edecek bir kaynak olu�turmu�tur.

Baha KURUMLARININ E��T�M SORUMLULU�U

Kay�tlar�n say�s�nda b�y�me olunca zaman i�erisinde g�r�ld� ki, b�yle zaman zaman rastgele yap�lan kurslar ve toplum ya�am�ndaki d�zenli olmayan faaliyetler, �nemli olmakla beraber, insan kayna�� yaratmak i�in yeterli olamaz, ��nk� bu yolla ancak dar bir kesim i�indeki az say�da aktif ve imanl� ki�i yeti�ebilir. Bu ki�iler ne kadar �zverili �al��salar, ne denli isteyerek gayret g�sterseler bile, toplumdan gelen istek do�rultusunda y�zlerce, binlerce ki�inin isteklerini kar��lamakta yetersiz kalmaya mahkumdur. Bahá'í kurumlar�n e�itim vermek suretiyle yeterli say�da imanl� ki�iyi e�itip yeti�tirmek ve onlarda Allah vergisi olarak var olan beceri ve yetenekleri Emre hizmet vermek �zere desteklemeleri gerekir.

ENST�T� KURUMUNUN YEN� B�R I�IK ALTINDA �NCELENMES�

Geni� anlamda insan kayna�� yeti�tirme konusu enstit� gibi bir kurumun yeni bir ���k alt�nda incelenmesini gerektirir. �o�u b�lgelerde sistematik bir e�itim ama�layan organize olarak yap�lanm�� enstit�ler zorunlu bir hale getirilmi�tir. Bu t�r e�itimlerin amac� giderek b�y�mekte olan aray�� i�indeki iman etmi� ki�ilerden bilgi, yetenek ve ruhaniyet sahibi olanlar� ortaya ��kararak gen�, yeti�kin ve �ocuk gibi her ya�tan insan kayna�� olabilecek ki�ileri yeti�tirmek ve derinle�tirerek onlar� h�zl� b�y�me ve birle�me konular�nda g�revlendirmektir. Bu amaca ula�abilmek i�in en do�ru yol iyi organize edilmi� programlar haz�rlayarak en uygun �ekilde d�zenlenmi� kurslar vermektir.

ENST�T�LER�N G�REV�: �NSAN KAYNA�I OLU�TURMA

Enstit�lerin Hizmeti vermek i�in emri ve fonksiyonel �al��ma ko�ullar� Milli Ruhani Mahfilin bir yan kurulu�u olarak e�itim enstit�lerine, bir �lkenin tamam�nda veya bir b�l�m�nde, insan kaynaklar�n� olu�turma g�revi verilmelidir. Belirli bir �lkenin veya b�lgenin geli�im ve birle�im konusunda �zel ihtiya�lar� do�rultusunda organizasyon d�zenlenmelidir. Baz� durumlarda bir grup imanl� ve kendini adam�� insanlar�n iyi d�zenlenmi� bir kurs program� ve iyi y�netimle d�zenli bir kurs program� uygulamas� enstit� �al��mas� i�in yeterli olurken ba�ka durumlarda bir ��retmen grubu d���nda ayr�ca tam g�n veya yar�m g�n ��retmenler ve bunlar�n �cretlerini kar��lamak i�in fonlardan yard�m istemek gerekebilir. Yine enstit�ler i�in dersliklerin konulaca�� bina, geli�im s�reci i�erisinde sahibi olunacak bir bina bulunmas� gerekecektir. Enstit�ler kendi binalar�na sahip olsalar da olmasalar da ��retmenlerin k�ylerde veya kasabalarda �ok say�da inan�l� ki�ilerin ��renime kat�labilece�i merkezi bir yerde bir kurs binas� olmal�d�r. Enstit�n�n kurs say�s� ile oranl� olarak b�y�kl��� ve ��retmen say�s�n�n fazlal��� halinde enstit�n�n i�lerini y�netmek �zere bir kurul olu�turulmas� gerekebilir. Enstit�n�n hitap etti�i b�lgenin alan� �ok geni� ise, b�lgeyi birka� k�sma ay�rarak her birine ayr� bir y�netim olu�turulmas� uygun olur. B�lgede yeni kurulmakta olan enstit�lerin ilk ad�mda ba�ar�l� olabilmesi i�in M��avirler ve Muavenet Heyeti �yelerinin aktif olarak bu i�le ilgilenmeri temel �artt�r. Bu ilgileri ile M��avirler "insan kullar�n�n kalpleri ve ruhlar�nda Allah Sevgisi Ate�ini Yakmak ", "�lahi Kokular�n yay�lmas�n� sa�lamak", "insanlar�n ruhunu ayd�nlatmak", "��renmeye te�vik etmek","t�m insanlar�n karakterini geli�tirmek" gibi bir hizmette bulunmu� olurlar. Konferanslar, yaz okullar� ve dost toplant�lar� gibi hizmetlere ek olarak enstit�lerin kurulmas�yla birlikte imanl� ki�ilere ciddi bir e�itim vermek imkan� M��avirler ve Muavenet Heyeti �yeleri i�in do�mu� olur. Enstit�lere birer ��renim merkezleri olarak bakmak gerekir. Yard�mc� Heyet �yelerinin ��renimle ilgili sorululuklar� ve onlar�n yap�lar� itibar� ile karakterleri bu duruma uydu�undan, ve Muavenet Heyeti �yelerinin e�itim konusundaki sorumluluklar�yla ayn� hedefleri payla�t���ndan, enstit�lere ait �al��malar�n ve do�abilecek g�revlerin, Emrin yetkilileri olan bu ki�ilere verilmesine karar verilmi�tir. M��avirler ile Milli Ruhani Mahfillerin, Emrin kollar� aras�nda i� birli�ini sa�lamak i�in devaml� olarak isti�arelerde bulunmalar�, ders program�, programlar�n d�zenlenmesi, kurslar�n haz�rlanmas� gibi konular� b�t�e ve enstit�n�n i�levleri g�z �n�ne al�narak birlikte kararla�t�r�lmal�d�r. E�er bu i�leri y�r�tmek �zere bir y�netim kurulu olu�turulacak ise, bunlar�n �yeleri M��avirlerle birlikte dan��mak suretiyle Milli Ruhani Mahfil taraf�ndan kararla�t�r�l�r. M��avirlerin tam bir deste�inin al�nmas� �artt�r. Muavenet Heyeti �yeleri bu gibi kurulu�larda g�rev alabilirler.

ENST�T�LER�N MUAVENET HEYET� �LE OLAN �L��K�LER�N DI�INDA ��B�RL��� YAPMASI

Mahalli Mahfillerle ve geli�im-birle�im plan ve projelerin y�netiminden sorumlu komiteler aras�nda yap�lmas� gereken i�birli�i neticesi ortaya ��kacak sonu� Enstit�lerin bir b�lgede ba�ar� kazanmas�n� m�mk�n k�lacak destek Muavenet Heyeti �yeleri ile olan ili�kilerin d���nda, enstit�lerin Mahalli Mahfillerle, geli�im-birle�im plan ve projelerinin y�netiminden sorumlu komiteler ile de yak�n i�birli�inde bulunmalar� gerekir. Bu yap�ld���nda enstit�lerin programlar� bu gibi planlara etkili bi�imde katk� yapabilecek ki�ilerin ortaya ��kmas�n� sa�lar. Ancak, e�itim g�rerek bu �ekilde yeti�mi� elemanlar hen�z yok ise, yine enstit�lerin normal programlar� d�zenli olarak y�r�t�lmelidir. Sonu� itibar� ile, bir b�lgedeki enstit�lerin g��lenmesi, her konuda oldu�u gibi, Emre inanm�� deneyimli ve becerikli destekleyicilerin yard�m�yla m�mk�n olabilir.

ENST�T�LER�N �ALI�MA S�REC� ��ERS�NDE KEND� �NSAN KAYNA�INI VE M�FREDAT PROGRAMINI OLU�TURMASI

Yetenekli Ki�ileri cezbetme

Denenmi� m�fredatlardan kendi ihtiyac� olan m�fredata ge�i� programlar�n� olu�tururken enstit�ler m�mk�n olabildi�ince �ok say�da yetenekli ki�ileri kendine �ekmeyi bilmeli ve d�nya �ap�nda var olan kaynaklara ula�abilmek i�in entit�n�n kendine �zg� yap�s�ndan yararlanmay� bilmelidir. Yeni kurulan bir enstit� do�al olarak �nce d�nyan�n ba�ka yerlerinde var olan di�er enstit�lerin e�itim materyallerini kullanmak isteyecektir ama giderek, ders veren ki�iler bu gibi malzemelerin kendi b�lgeleri i�in eksikli�ini g�recek ve kendi �zel ihtiya�lar� i�in neler yap�labilir ise onlar� bulup yeni ders materyalleri �retme yoluna gideceklerdir. Bunun i�in, herhangi bir zaman diliminde, entit�n�n kullanaca�� ders program�, ba�ka yerlerde kullan�l�p yararl� bulunmu� olan programlarla, mahalli olarak haz�rlanm�� ders programlar�n�n bir kar���m� olabilecektir. Enstit�ler a��l�p �o�almaya ba�lad�k�a, �e�itli e�itim ihtiya�lar�n� kar��layacak �e�itli ders programlar� ortaya ��kacakt�r. �mit ederiz ki, Uluslarars� Tebli� Merkezi'nin yard�mlar�yla, zaman zaman ihtiya� duyabilece�iniz yard�mc� ders kitaplar� ve materyallerini temin edebilir ve sizin kendi ihtiya�lar�n�z i�in en uygun olanlar�n� bunlar aras�ndan se�erek kendi toplumunuza en yak��an�n� se�me �ans�na sahip olabilirsiniz.

ENST�T�LER�N �HT�YACI OLAN FONLAR

��retim Merkezlerinin kullan�m� i�in �zel olarak ayr�lm�� ve sadece enstit�lerin i�letilmesi i�in tahsis edilmi� fonlar vard�r. Milli Ruhani Mahfillerin kendi �zel durum ve �artlar�na g�re kendi �lkelerindeki enstit�lerin geli�imi i�in �ok dikkat etmelerini istiyoruz. Umuyoruz ki, bu y�nde yap�lacak giri�im ve geli�imler, D�rt Y�ll�k Plan'�n �nemli ve belirgin bir �zelli�i olarak fark edilecektir.

MAHALL� D�ZEYDE PLAN

TEMEL ��LERL�K KAZANMI� MAHF�LLER�N M�LL� VE B�LGESEL PLANLARIN KAR�ISINDAK� DURUMLARI

D�nyada temel i�lerlik kazanm�� mahfil say�s�

Temel ��lerlik kazanan mahfillerin Mahalli Plan yapmalar�n�n �art ko�ulmas�

Muavenet Heyeti �yeleri ve yard�mc�lar�n�n yard�ma �a�r�lmas�

Mahfil, yaln�z Bahailer i�in de�il, hizmet verdi�i t�m bir �evre, �ehir, kasaba veya k�y�n tamam�na Allah yolunda temsil etmekte oldu�u g�revin bilincine varmas� gerekir.

Mahalli Toplumlar�n geli�imi ve Mahalli Ruhani Mahfillerin i�levleri, art ard�na yap�lmakta olan planlar sayesinde Bahá'í D�yas�nda devaml� bir m�cadele sergilemektedir. �u anda, ancak birka� bin Mahalli Ruhani Mahfil en az�ndan temel bir i�lerlik kazanm�� bulunmaktad�r. Milli ve b�lgesel planlarda mutlaka bu gibi Mahfillerin geli�im ve birle�im amac�na d�n�k mahalli planlar yapmalar� �art ko�ulmal�d�r. Mahalli planlar�n toplu giri� s�recine katk�s�n� garantilemek i�in, Muavenet Heyeti �yelerini ve yard�mc�lar�n� yard�ma �a��rman�z ve Mahfillerle yak�n i�birli�i i�inde �al��malar�n� istemeniz gerekmektedir. Bu yak�n �al��ma hem planlar�n form�le edilmesi hem uygulanmas�nda olabilir ve �zellikle geli�me hedeflerinin uygulanaca�� yerlerde ve kendi toplumlar�nda sistematik bir b�y�me sorumlulu�unu y�klenebilmelerine yard�mc� olur. Toplumun g�rev sorumlulu�unu hissetmesi ve Mahfil, yaln�z Bahailer i�in de�il, hizmet verdi�i t�m bir �evre, �ehir, kasaba veya k�y�n tamam�na Allah yolunda temsil etmekte oldu�u g�revin bilincine varmas� gerekir.

ORGAN�ZE FAAL�YETLER�N BULUNMADI�I TOPLUMLARDA MUAVENET HEYET� �YELER�N�N ROL� VE YAPILMASI GEREKENLER

Temel baz� konularda yap�lmas� gereken �al��malar

Muavenet Heyeti �yeleri ve asistanlara d��en g�revler

Hz.bahaullah'a ve O nun Emrine olan sevgilerinin art�r�lmas�

19 g�n ziyafetlerinin te�viki

Toplumda Ki�ilerin kimliklerini belirtme bilincine sahip olamlar�nda yard�mc� olmak

Kad�nlar�n kat�l�m�n� art�rmak

Mahalli Ruhani Mahfilin hery�l d�zenli olarak se�ilebilmesi gereken t�m �nlemlerin al�nmas�

Ahlak derslerinin Yeni bir toplumun yap�lanmas�ndaki �nemi

Gen�lerin Emrin en istekli destekleyicisi olduklar�

Etkinliklerin mahalli Toplumlar�n kendi geli�im planlar�n� yapabilekleri d�neme kadar takip edilmesi gereklili�i

Ancak, organize faaliyetlerin bulunmad��� toplumlarda, Mahalli Mahfiller se�ilmi� olsun olmas�n, yine de temel baz� konularda �al��malar yap�lmal�d�r; bunun i�in Muavenet Heyeti �yeleri ile onlar�n asistanlar�n�n oynayabilece�i esasl� roller vard�r. Tek tek imanl� ki�ilere yard�mc� olarak kad�n ve erke�e e�it davranarak Hz. Bahaullah'a ve O'nun Emrine olan sevgilerini artt�r�c� �al��malar yap�p onlar� Ondokuz G�nl�k Ziyafet toplant�lar�na kat�lmalar�n� sa�lamak ve toplumda ki�ilerin kimliklerini belirtme bilincine sahip olmalar�nda onlara yard�mc� olmalar� gerekir. Kad�nlar�n kat�lma oran�n�n �ok az oldu�u b�lgelerde bu kat�l�m� artt�rmak ve g��lendirmek i�in kesin ve kararl� ad�mlar�n at�lmas� �artt�r. Mahalli bir Ruhani Mahfilin her y�l d�zenli olarak se�ilebilmesi i�in gereken t�m �nlemler al�nmal� ve �al��malar�n� ileriye g�t�rmesi sa�lanmal�d�r. Bahá'í �ocuklar�na ahlak dersleri verilmesi �zerinde �nemle durulmal�d�r. Ger�ekten de, d�nyan�n �o�u yerlerinde uygun �ekilde takip edildi�i takdirde, yeni bir toplumun yap�lanmas�nda di�er geli�imlerin arkadan takip edebilmesi i�in yap�lmas� gereken ilk ve en �nemli faaliyet budur. Bir taraftan bu yap�l�rken, gen�lere de �zel bir �nem verilmelidir ��nk� onlar Emrin en istekli destekleyicisidirler. Bu gibi faaliyetlerin yap�lmas� toplum geli�iminin ilk ad�m�d�r ve bir kere yap�ld���nda, devam ettirilerek, kendi geli�im planlar�n� yapabilme d�nemine varana kadar takip edilmelidir.

ORGAN�ZE FAAL�YETTE BULUNAMAYAN TOPLUMLARDAMUAVENET �YELER�N�N ROL� VE AS�STAN KADROLARININ G��LEND�R�LMES� GEREKL�L���

B�lgedeki Emrin Aktif destekleyicisi ahbaplarla me�veret

Bu ba�lamda, Muavenet Heyeti �yelerinin herhangi bir toplum i�in, uygun g�r�len yerlerde, birden fazla asistan� bu temel toplum faaliyetlerinden bir veya bir ka��n� geli�tirmek �zere g�revlendirmesi gerekti�ine inan�yoruz. Bunun gibi topluluklara destek vermek i�in Milli Ruhani Mahfillerle g�r��erek ge�mi�te yap�lan �al��malar� me�veret etmenizi �srarla rica ediyoruz. Bundan sonra, ��renilen bu derslerden yola ��k�larak, her b�lgede Emrin aktif destekleyicilerince durum tart���l�r, b�ylelikle her y�renin �zel durumu g�z �n�ne al�narak uygulanabilecek metodlar�n saptanmas�na ve toplumun geli�im s�reci i�in sistematik bir i�lemin y�r�t�lmesinde yard�m etmi� olacaklard�r. Bu i�lemde ahbaplar, ba�ar�lar�n� ve g��l�klerini g�zden ge�irmeli ve �nceden uygulam�� olduklar� metodlar� buna g�re ayarlamal� ve geli�tirmeli, ��renmeli ve teredd�t etmeden ileriye do�ru hareket etmelidir.

MUAVENET HEYET� �YELER�N�N ETK�NL�KLER�N�N ARTTIRILMASI GERE��

Toplumun sa�l�kl� b�y�mesi i�in Ahbaplar�n derinle�meleri ve Mahalli Ruhani Mahfillerin d�zg�n �al��malar�n�n temel olu�u

Koruma Heyeti �yelerinin say�lar�n�n art�r�lmas�

Genelde, bizim d���ncemize g�re Muavenet Heyeti �yelerinin Emri koruma bak�m�ndan fonksiyonlar� daha a��k olarak ifade edilip belirlenmeli ve etkinlikleri art�r�lmal�d�r. Ahbaplar�n derinle�meleri ve Mahalli Ruhani Mahfillerin d�zg�n �al��malar� toplumun sa�l�kl� b�y�mesi i�in temeldir ve Koruma ile ilgili Muavenet Heyeti �yelerinin ilgi alan� i�indedir. Koruma Heyetlerinin �yelik say�s�n� art�rmay� ve Yay�lma Heyetleri say�s�na e�it yapmay� d���nmekteyiz.�mit ediyoruz ki Koruma Heyetleri de, ayn� �ekilde, toplum geli�imi ile ilgili sorunlara e�ilmek i�in daha fazla asistan tayin ederler.

Mahalli Ruhani Mahfillerin Se�imi

MAHALL� RUHAN� MAHF�LLER�N SE��M�N�N RIZVANIN �LK G�N� YAPILMASI KURALI

�dari D�zeni yerle�tirmek i�in R�zvan'�n �lk G�n� se�imlerin yap�lmas� Emrin Velisi taraf�ndan saptanm��t�r. O g�n t�m Mahalli Ruhani Mahfiller i�in se�im yap�lmal�d�r. Kendisinin ya�am� s�resince bu usul devam ettirilmi� ve Mahalli Ruhani Mahfilllerin say�s� giderek b�y�yerek binden fazla bir say�ya y�kselmi�tir.

KURULU�UN RIZVANIN �LK G�N� YAPILMASI KURALINA Y.A.EV� TARAFINDAN GET�R�LEN UYGULAMA VE GEREK�ELER�

Emir, son iki ony�l i�erisinde �zellikle uzak ve ula��lmas� g�� k�rsal kesimlerde �ok b�y�k geli�meler yapm�� bulunmaktad�r. Bu h�zl� geli�meler kar��s�nda Y�ce Adalet Evi 1977 y�l�nda vermi� oldu�u bir kararla, baz� durumlarda, R�zvan'�n birinci g�n� Ruhani Mahfil se�imini yapamayan yerlerde, R�zvan bayram�n� takip eden g�nlerde Ruhani Mahfil se�imi yap�lmas� m�mk�nd�r ancak bu durum her yer i�in ge�erli de�ildir. Ancak Milli Ruhani Mahfillerin ge�erli bir mazeret bulundu�unu kabul etmesi halinde bu �zel izin verilmektedir. Mazeretin ise okuma yazma bilmeyen ki�ilerin �o�unlukta olmas�, �ok uzak yerle�im b�lgesinde bulunmalar� ve Bahá'í �dari D�zenini tam olarak bilmemek gibi makul ve kabul edilebilir bir nedene dayal� olmas� gerekir. Ayr�ca, Be� y�ll�k Plan d�neminde y�l i�erisinde ilk defa Mahfil kurma hAkkana kavu�an yerle�im b�lgelerinde bir defaya mahsus olmak �zere birinci Mahfilin se�iminin herhangi bir zamanda yap�labilmesine izin ��km��t�r.

Y.A.EV�'N�N GET�RD��� UYGULAMA KOLAYLI�IN FAYDALI OLACA�I KO�ULLAR VE ��MD� GELD���M�Z A�AMA

�artlar�n bu �ekilde uygun hale getirilmesiyle bir�ok yerle�im b�lgelerinde Mahalli Ruhani Mahfillerin kurulmas� bir bak�ma kolayla�t�r�lm�� ve de�i�ik k�lt�re sahip farkl� yerle�im yerlerinde Ruhani Mahfiller olu�turarak oralar� g��lendirme konusunda deneyim kazan�lm��t�r.Yine de, prensip olarak, Mahalli Ruhani Mahfil kurma karar� ve sorumlulu�u esas olarak bir b�lgedeki Bahailer taraf�ndan verilir. Bu konuda d��ar�dan al�nacak bir yard�m�n yararl� olmas� ancak ahbaplar�n bu kutsal sorumlulu�un bilincinde olmalar�yla m�mk�nd�r. �nsan kaynaklar�n�n e�itimi konusunda ilerleme olduk�a ve Bahá'í toplum ya�am�n�n t�m�nde geli�me olduk�a, do�al olarak sonu�ta ahbaplar�n kendi yerel Ruhani Mahfillerini kurma kapasiteleri artar.

MAHALL� RUHAN� MAHF�L SE��MLER�N�N RIZVANIN �LK G�N� YAPILMASI �LKES�N�N Y.A.EV� TARAFINDAN YEN�DEN Y�R�RL��E KONULMASI

Bu d���nce ile hareket ederek, 1997 R�zvan ba��ndan itibaren t�m Mahalli Ruhani Mahfillerin R�zvan'�n �lk G�n�nde mutlaka se�ilmesi kural� yeniden konulmu�tur. Bu karar�n sonucu olarak 1997 y�l� R�zvan'�nda Mahalli Ruhani Mahfillerin say�s�nda bir azalma olabilece�ini bizde biliyoruz, ama ne varki, onu izleyen y�llarda belirgin bir art�� mutlaka olacakt�r.

M�LL� RUHAN� MAHF�LLER�N,M��AV�RLER VE MUAV�NLER�N�N A�IK G�REV�

Bahá'í toplumlar�n�n ve onlara ba�l� mahalli enstit�lerin kurulup geli�tirilmesi

Bu g�revin ba�ar�s�n�n ��retimin �nemini kavramakla olaca��

��retimin �nemini kavrayan ruhun kurumlar�n evrimine katk�s�

�DAR� KOM�TELER�N Mahalli mahfillerin Kurulamad��� veya mahalli mahfil �yelerinin toplanamad��� zamanlardaki g�revi

Bir tarafta Milli Ruhani Mahfiller, di�er yandan M��avirler ile Muavinlerinin a��k bir g�revi vard�r, o da Bahá'í toplumlar�n�n ve onlara ba�l� mahalli enstit�lerin kurulup geli�tirilmesidir. Bu g�revin ifas� ancak devaml� e�itim programlar�n� takip etmekle kazan�lacak bilin� ve ki�isel ve sosyal ya�am�n her dal�nda ��retimin �nemini kavramakla olur. Bu ruh, insana kendi Mahalli Ruhani Mahfilini se�mek ve desteklemek iste�ini ve kararl�l���n� verir. Bu programlar�n uygulanmas�nda idari komitelerin varl���ndan yararlanmak gerekir, ��nk� Mahalli Mahfillerin kurulamad��� yerlerde veya Mahalli Mahfil �yelerinin toplanamad��� zamanlarda, bu gibi komitelerin �� veya daha fazla say�daki �yeleri bir araya gelerek toplanabilir ve programlar� uygulayabilirler.

Parasal �htiya�lar
Y.A.EV� N�N D�RT YILLIK PLAN ���N FON DESTE��

Bahá'í toplumunun y�r�tmesi beklenen yeni D�rt Y�ll�k Plan d�nemi i�inde olduk�a b�y�k oranda bir parasal kaynak fonu gerekebilece�i d���n�lmektedir. Emrin Uluslararas� fonundaki s�n�rl� parasal olanaklar esasen Ark projesinin devam eden ihtiya�lar�n� kar��lamakta kullan�laca��ndan s�k���kl�k devam edecektir. Ancak, Y�ce Adalet Evi, d�nya �zerindeki yard�ma muhta� b�lgelerin geni�leme ve birle�imi u�runa yap�lacak i�ler i�in M��avirlere ve Milli Ruhani Mahfillere gereken maddi parasal yard�m� yapmak i�in t�m imkanlar�n� seferber edecektir. Muavenet Heyeti �yelerinin yapmakta olduklar� �nemli i�ler i�in de fon ayr�lacakt�r.

FONLARIN �NCEL�KLE KULLANILACA�I FAAL�YETLER
Enstit� ve yan kurulu�lar�
Etkin ve Pratik harcayabilme

Teberru e�itimi gayretlerinin iki kat�na ��kar�lmas�

�ki kat� dikkat ve sadakat

Ge�mi� deneyimler g�stermi�tir ki sadece para harcamak sonu� almak i�in yeterli de�ildir. �n�m�zdeki u�ra�, Plan�n uygulanmas�nda g�rev alan enstit� ve yan kurulu�lar�n geli�mesine yard�mc� olabilmek, bu u�urda yap�lacak giderleri etkin ve pratik bir �ekilde harcayabilme kapasitesini yaratmakt�r. Di�er taraftan, Bahá'í toplumunun her ferdini, yeni ve eski Bahaileri, gen� ae olgun Bahaileri, do�ru �ekilde e�iterek Fon'lara ba��� yapman�n ruhani �zelli�ini ��retme yolundaki �al��malar�n�n iki kat�na ��kartmal�s�n�z. �nan�yoruz ki insanl�k tarihinin bu kritik y�llar�nda Emir u�runa verece�iniz u�ra�lar ve her k�tada kazanaca��n�z zaferler i�in yard�mc� olmaya ��kt���n�z yolda her zamankinin iki kat� dikkat ve sadakatle �al��acaks�n�z. Bundan hi� ��phemiz yoktur.

KITASAL M��AV�RLER�N YAPACAKLARI �ALI�MALAR

Planlar� geli�tirmek i�in �al��acaklar� d�nemde ahbaplara kazand�racaklar�

Planlar� uygulama safhalar�nda ahbaplara kazand�racaklar�

Unutmamalar� gereken �ey "D�RT YILLIK PLAN'IN AMACININ, EMRE TOPLU HALDE K�TLESEL G�R��LER SA�LAYACAK OLAN M�BELL��LER YET��T�RMEK "oldu�u

M�belli�leri "Hasretle"isteklendirmek "Ba��ms�z Harekete "itmek "Ba�kalar�n� Y�reklendirmek" i�in y�netmek

Sevgili arkada�lar, bu y�zy�l�n bitmesine �ok az zaman kald��� �u d�nem hem ruhani g��ler hem de sonsuz f�rsatlarla dolu bir d�nemdir. Omuzlar�n�z�n �zerinde �ok b�y�k sorumluluklar ta��maktas�n�z. Plan�n ilk aylar�nda, �al��malar�m�z�n b�y�k bir k�sm�n� planlar geli�tirmek i�in harcayacaks�n�z. B�ylece ahbaplar� harekete ge�irerek onlar�n ki�isel ve kollektif �al��malar�na yol g�stereceksiniz. Plan'�n uygulama safhalar�nda ise, devaml� olarak ahbaplar� cesaretlendirecek, kalplerinde gizlenmi� olan ruhani g��leri harekete ge�irecek, onlar�n da �ok sevdikleri Emir i�in yapmalar� gereken g�revleri yerine getirmelerine yard�mc� olacaks�n�z. Bu �ok y�nl� g�revleri y�klenirken devaml� olarak d���nmeniz gereken �ey, bu D�rt Y�ll�k Plan'�n amac�n�n, Emre Toplu halde kitlesel giri�ler sa�layacak olan m�belli� yeti�tirmek oldu�unu unutmayacaks�n�z. Onlara bu duygular� a��lamak, onlar� bilgi ve sevgiyle beslemek, "hasretle" isteklendirmek, "ba��ms�z harekete" itmek, ve onlar�n t�m enerjilerini "ba�kalar�n� y�reklendirmek" i�in y�netmek size d��mektedir.

Bu kutsal topraklarda hep sizleri tek tek d���n�p hat�rlad���m�zdan emin olunuz.

Y�ce Adalet Evi

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :