Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Adalet Evi

16 Ocak 2001
19 Mayis 1994 Abd Mahfiline Mektup
26 Aralik 1995 Dört Yillik Plan
26 Kasim 2003
9 Ocak 2001
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Adalet Evi : 19 Mayis 1994 Abd Mahfiline Mektup

AMER�KA B�RLE��K DEVLETLER� M�LL� RUHAN� MAHF�LݒNE YAZILAN MEKTUP

Baha D�NYA MERKEZ�
19 May�s 1994
Amerika Birle�ik Devletleri
Milli Ruhani Mahfili
Sevgili Bahá'í Dostlar,

Oru� ay� i�erisinde sadece k�sa bir s�re i�in Kutsal Topraklarda bulunu�unuzu b�y�k bir co�ku ve Hz.Bahaullah'a derin ��kran duygular� ile an�ms�yoruz. �� g�nl�k bir s�re i�erisinde dokuz �yenizin t�m� ile yo�un me�veretler i�inde g�r��meyi kabul etti�imiz acil isteminiz --kendi i�erisinde tarihi bir ger�ek-- Mahfilinizin geli�iminde yeni bir d�nem ba�latm�� ve Emrin D�nya Merkezi ile Amerika Bahá'í Camias� aras�ndaki ba�lar�n� kuvvetlendirmi�tir. �yelerinizin endi�elerini sunu� bi�imindeki a��k s�zl�l�k, cesaret ve i�tenlik, ayn� zamanda bizimle g�r��menize neden olan a��r y�k�ml�l�k ve g�revlere ra�men g�stermi� oldu�unuz iyimserlik ruhu bizleri y�rekten etkiledi.

Ortaya koymu� oldu�unuz �e�itli fikir ve sorular� de�erlendirdikten sonra,tebli�, Milli Ruhani Mahfiliniz ile K�tasal M��avirler Heyeti aras�ndaki ili�ki ve Mahfilinizin �al��mas� gibi geni� kategorileri i�eren konulara �imdi cevap verebiliyoruz.

"Gelece�e Bak��" giri�iminizle ilgili olarak, �ok b�y�k kar��l�k, biraz hareket ve biraz b�y�me belirtileri ald���n�z� rapor ettiniz; ayr�ca K�tasal M��avirler k�lavuzlu�unda k�sa bir s�re �nce ger�ekle�tirilen Atlanta Konferans� etkinliklerin olduk�a b�y�k �l��de artmas�na neden olmu�tur. �zet olarak, ahbaplar nadiren bundan daha belirgin bir bi�imde etkinlik g�stermektedirler, ancak b�y�me yava�t�r; camian�n bir s�redir ba�ar�lmas� g�� kalan bir yenili�in e�i�inde oldu�unu hissediyorsunuz. Ahlaki �l��lerin ��k��� ve �iddet olaylar�n�n endi�e verecek boyutlarda art��� ile kendini g�steren toplumun yozla�mas�n�n, birey olarak ahbab�n �zerinde y�prat�c� etki yapt���n� d���n�yorsunuz. Bu ac�mas�z ko�ullar y�z�nden b�y�k �l��de bireyde kilitlenmi� olan tebli� potansiyelini ortaya ��karacak bir yol �zlemi i�erisindesiniz.

Toplumun durumu ile ilgili gere�inden fazla endi�e ve bir yenilik i�in a��r� istekli olman�z�n �retkenli�i engelleyebilece�i g�r���ndeyiz. �u anda ger�ekle�mekte olan b�y�meden daha fazlas� i�in olanaklar olmas�na ra�men, ne Mahfiliniz ne de ahbaplar her hayal k�r�kl���nda ba�ar�s�zl�k duygular� ile i�inizi karartmamal�s�n�z, ��nk� bu t�r duygular ba�ar�s�zl��a ve Emrin geli�mesinde �ok kolay bir bi�imde durgunlu�a neden olabilirler. Moral bozuklu�una olan e�ilime, ki bazen buna hemen ba�ar�ya ula�ma arzusu neden olmaktad�r, ilahi i�leyi�in daha derinden kavranmas� �abas� ile kar�� konulmak zorundad�r. Bireyi �zerinde bulunan ruhani y�k�ml�l�k konusunda te�vik etmek i�in �evki Efendi ��yle buyurmu�lard�r: "tebli� emrini, bunlar�n hepsinden daha �ok gereklisi, ya�am�n�n en �nemli meselesi haline getirmek i�in,Hz.Bahaullah'�n Mesaj�'n�n her ta��y�c�s� O'nun Emrinin tohumlar�n�n d�nyan�n d�rt bir yan�na bir y�k�ml�l�k olarak de�il, bir ayr�cal�k olarak g�rmeli ve bu Mesaja al�nacak ne olursa olsun ve onu ta��yan ara� ne kadar yetersiz olursa olsun,Yazar�n g�c�n�n bu tohumlar�n, O uygun g�rd���nde, filizlenmesine ve hi� kimsenin �nceden g�remeyece�i durumlarda, O'nun inananlar�n�n i��ili�i ile kald�r�lacak olan hasat� zenginle�tirece�i daimi bilgisi i�inde rahat etmelidir. �undan emin olabilirsiniz ki, �yeleri tebli� �al��malar�nda sabit ve kendilerinden emin olduklar� s�rece, sizin �zellikle inayetli k�l�nm�� olan camian�z muzaffer bir b�y�meden yoksun b�rak�lmayacakt�r.

�eli�kili gibi g�z�kse de, tebli� alan�nda bekledi�iniz yenili�e y�nelik umutlar toplumun �u anki �z�c� durumunda fark edilebilmektedir. �unu anlamal�s�n�z ki, �artlar k�t�le�tik�e Emri tebli� etme olanaklar� daha fazla, �lahi Mesaj�n alg�lanma derecesi daha b�y�kt�r. ��phesiz Hz.Bahaullah, Emrinin en �nemli hedefi olan bar�� ve birli�e do�ru ge�i�in bir par�as� olarak Kendi Zuhurunun yaratmakta oldu�u d�nya �ap�ndaki k�kten kar���kl�k hAkkanda �nceden geni� bilgi vermi�tir. bu ka��n�lmaz ge�i�in bilincinde olman�z, �yelerinizin kendilerini bu hareketi karakterize eden kar���kl���n yaratm�� oldu�u y�prat�c� duygulardan ar�tmas�n� ve ahbaplara yapmakta olduklar� tebli� �al��malar�n�n devaml�l���n� ve din�li�ini tamamiyle hakl� ��karacak kendinden emin bir g�r�n�� sunmak �zere Amerika'daki Bahá'í camias�n�n en y�ksek idari organ� olmas�n� sa�lamal�d�r.

Mahfiliniz taraf�ndan sembolize edilen ve t�m camia ahbaplar� taraf�ndan uygulanan b�ylesine bir tarafs�zl�k, ayn� zamanda �evki Efendi taraf�ndan �u s�zlerle camian�za yap�lm�� olan uyar�da evvelden sezinlenmi� olan ruhani bir ba�ar�y� da ortaya ��karacakt�r: "Amerikal� ahbaplar�n defalarca kere ve hAkkan� vererek kar��l���n� �demi� olduklar� par�ldayan �vg�leri, ruhu, hareketi ve y�ksek r�tbesi, hem birey ve hem de organik bir toplum olarak hangi �artlar alt�nda olursa olsun,Tanr�n�n onlar� bir arada yeti�tirdi�i insanlar�n yap�s� ve nitelikleri ile kar��t�r�lmamal�d�r." Di�er bir deyi�le, "bu camia ve bu insanlar aras�nda �ok kesin bir fark�n" elde edilmesi ile, siz ve sizin talimatlar�n�za ba�l� olan ahbaplar t�m d�nyay� etkileyen ge�i� d�neminin sonu�lar� ve ac�mas�zl�klar�ndan Amerikan toplumunun hari� tutulamayaca��n� fark edeceksiniz.

�u anki durum �st�rap verici ve toplumun korkun� ��k���nden ac� �eken ki�ilere kar�� sempatiniz derin olabilir, ancak ortaya ��kmakta olan bir D�nya D�zeni'nin iyile�tirici g��lerini art�rmak i�in bunun sonucunda sa�lanm�� olan olanaklar� g�rmeniz gerekmektedir. �evki Efendi Kuzey Amerika toplumuna sadece bu konu �zerinde tavsiyelerde bulunmu�tur. "Yaratt��� t�m �z�nt�ler, uyand�rd��� t�m korkular,ortaya ��kard��� t�m hayal k�r�kl�klar�, yaratt��� t�m kar���kl�klar, neden oldu�u t�m k�zg�nl�klar, k��k�rtt��� t�m isyanlar, yol a�t��� t�m �z�nt�ler, yaratt��� huzursuz ara�t�rma ruhu ile birlikte �u anki �a��n kar���kl�klar�n�n ortaya koydu�u olanaklardan, Hz.Bahaullah'�n Emrinin kurtar�c� g�c�n�n bilgisini d�nyan�n d�rt bir k��esine yaymak ve O'nun inananlar�n�n s�rekli kabaran ordusuna yeni kimseler almak amac� ile mutlaka yararlan�lmal�d�r.

Tanr�n�n Krall���n�n yery�z�ne yakla��m�nda insanl��� gittik�e k�t�le�en meseleleri ile uyar�lan ayaklanmalar, felaketler ve zorluklar hAkkanda daha fazla a��klama olarak, �evki Efendi Kuzey Amerikal� ahbaplara �u te�vik ve anlay�� s�zleri ile seslenmi�tir: "Ahbaplar kolayca vazge�meden, g�revlerini ihmal etmeden, durumlardan ne kadar etkilenirlerse etkilensinler, hi� bir zaman, ilerleyen geli�meleriyle birlikte d�nyay� sarsan bu gibi krizlerin d�zenli bir �ekilde i�lemesinin ve kendilerine ilahi bir �ekilde tayin edilmi� olan g�revin mutlulu�unun Tanr�n�n i�i, a��klanamaz bir Akl�n dizayn� ve her �eye g�c� yeten bir �radenin amac�, �yle bir irade ki kendi gizemli yoluyla hem Emrin ��karlar�n� ve hem de insanl���n kaderini y�nlendirmektedir ve kontrol etmektedir" oldu�unu unutmamal�d�rlar. Birbirleri �zerinde s�rekli ve kar��l�kl� etkileri olan y�kseli� ve d����, birlik ve ayr�l�k, d�zen ve karma�a gibi simultane hareketler, kayna�� Tanr�,yarat�c�s� Hz. Bahaullah, i�leyi� sahnesi t�m gezegen ve en belli ba�l� ama�lar� insan �rk�n�n birli�i ve insanl���n bar��� olan tek ve b�l�nemez b�y�k bir Plan'�n �e�itli y�nleridir.

Buna ilaveten �evki Efendi ��yle buyurmu�lard�r: "Bu t�r d���nceler t�m Bahá'í toplumunun kararl�l���n� �elik gibi sertle�tirmeli, �mitsizliklerini da��tmal�, ve ana tasla�� kendileri i�in Hz. Abd�lBahá taraf�ndan �izilmi� olan bu �lahi Kurulu�un her bir �art�na kendilerini adamak �zere aya�a kald�r mal�d�r." Mahfiliniz bu ilahi g�r��e uyum sa�layarak, ahbaplar�n sadece her g�n tan�k olduklar� toplumsal ��k���n alarm verici olaylar�n �stesinden gelebileceklerini g�rmelerine de�il, hatta bundan da iyisi, beyinleri ve kalpleri �lahi Mesaja cevap vermeye haz�r ve kendi vatanda�lar�n� kavrayan ve �lkelerinin yap�s�n� zay�flar�n umutsuzluk ve �a�k�nl�klar� gidermek �zere kendilerine kat�lacak olan artan say�da kad�n ve erke�i tescil etmek i�in yenilenmi� bir vizyonla aya�a kalkmaya �zendirileceklerini g�rmelerini sa�lamaya yard�mca olabilir.

Mahfilinizin, etkinlikte olan durumun neden oldu�u zihinsel ac�n�n dua ve Emrin tebli�ine gereken ilginin g�sterilmesi ve d�nyay� kapsayan bir vizyonla Bahá'í hayat� ya�anmas� ile �stesinden gelinebilece�i ve gelinmesi gerekti�ini akl�nda bulundurmas� son derece �nemlidir. Sizinki gibi �ok iyi kurulmu�, �lahi Plan'�n Levihleri ile hay�rl� bir �ekilde kendilerine verilmi� olan l�tuflardan yararlanmakta olan toplumun �yeleri, kendilerine verilmi� olan g�revin ciddiyetini ve aciliyetini mutlaka kavrayacaklard�r. Emrin Be�i�indeki ahbaplar�n Tanr� taraf�ndan verilmi� olan m�cadeleleri d�nyan�n daha iyi bir yer olmas�n� sa�lamak �zerine hayatlar� pahas�na ne t�r bir sab�rl� katlan�� ile kar��la�t�klar�n� kesinlikle g�receklerdir. Hi� ��phesiz, "�lk Bahailerin ruhani soyundan gelenler" ad�n� ta��yan olduk�a sayg�n Amerikal� ahbaplar, Emrin kutsal yaz�lar�nda kendileri i�in �nceden planlanm�� olan g�rkemli gelece�i yerine getirecek olurlarsa, kendilerinden istenilmi� olan ve �evki Efendi taraf�ndan �l�me tezat olarak s�ylenen ya�ayarak fedakarl�kta bulunmaya katlanmak �zere bu kritik zamanda kendi t�m kapasitelerini kan�tlamak i�in �imdi f�rsat� mutlaka yakalamalar� gerekti�ini �ok iyi bilmektedirler.

Nesilden nesile aktarabilecekleri ilahi kuvvet ve Hz. Abd�lbaha'n�n kendilerini safla�t�rmak �zere g�ndermeye s�z verdi�i zihinsel testlerle �d�llendirilsinler ve b�ylece, onlar�n d�nyan�n de�i�iminde bir g�� olarak hareket etmeleri i�in ilahi bir bi�imde kendilerine Bahaedilmi� olan potansiyele ula�abilsinler.

Hz.Abd�lbaha'n�n �lahi Plan� ile ilgili Levihleri tebli� alan�nda sizin i�in vazge�ilemez k�lavuz ve �a�maz kaynaklard�r. Bunlar camian�z� karde� toplumunuz Kanada ile payla��lan al���lm���n d���nda g��lerle donat�rlar. Amerikal� ahbaplara, bu benzersiz ve ebedi belgelerde kendilerinden istenilmi� olan �zel g�revi hem kendi �lkelerinde ve hem de d��ar�da yeniden tan�tmak ve bunlar� i�eri�ini �u anda y�r�rl�kte olan �artlarla ba�da�t�rmak suretiyle �lkenizde tebli� �al��mas�n�n yeniden canland�r�lmas� ve son derece �nemli zaferlerin kazan�lmas� i�in gerekli olan ��z�me ula�acaks�n�z. Bu �aban�zda de�erli Emrin Velisi'nin "The Advent of Divine Justice", "The Challenging Requirements of the Present Hour", "American Bahá'ís in the Time of Peril" gibi mektuplar�nda verilmi� olan a��klamalardan g��l� bir bi�imde yararlanacaks�n�z. �una y�rekten inan�yoruz ki, K�tasal M��avirler ve Muavenet Heyeti �yeleri ile birlikte ahbaplardaki �ok b�y�k enerjiyi daha fazla a���a ��karacak ve ge�mi�te bir �ok kereler tebli� alan�nda fevkalade bir bi�imde ortaya koymu� olduklar� �evki art�racak yolu bulacaks�n�z.

Mahfiliniz ile M��avirler Heyeti aras�ndaki iletmi� oldu�unuz daimi yak�n ili�kiler bizleri son derece memnun etti ve bu ili�kiyi nas�l daha fazla kuvvetlendirebilece�inizi ��renmeye olan a��r� isteklili�iniz bizleri derinden etkiledi. Sizinki ile ilintili olarak M��avirlerin sorumluluklar� ve �al��ma alanlar� hAkkanda bir kavray���n elde edilmesi bu arzunuzu ger�ekle�tirmeye y�nelik bir ba�lang�� olabilir.

Bildi�iniz gibi, �dari Nizam�n en belirgin �zelliklerinden bir tanesi, bir tarafta yasama, y�r�tme ve adli g��lerle i�lev g�ren se�ilmi� kurumlar�n ve di�er tarafta da, Emrin ba��n�n k�lavuzlu�unda, Emrin korunmas� ve yay�lmas� i�in esas olarak ferdi �al��an atanm�� itibarl� ve sad�k ahbaplar�n bulunmas�d�r. Bu iki kurum g�revlerinde i�birli�i yaparak Emrin geli�mesini sa�larlar. Hi� ��phesiz bu konuya daha �nceden a�inas�n�zd�r; ancak, bu meselenin daha iyi anla��lmas�nda sizlere yard�mca olmas� i�in a�a��daki a��klamalar� sunuyoruz.

K�tasal M��avirler Heyetleri ve Milli Ruhani Mahfiller koruma ve yayma ile ilgili i�levleri payla��rlar, fakat M��avirler bu i�levleri farkl� bir seviyeden ve farkl� bir bi�imde uzmanla�t�r�rlar. K�tasal bir g�r�� a��s� ile, M��avirler i�levlerine Milli Ruhani Mahfile tavsiye, �neri, yorum �eklinde sunuldu�unda, Milli Ruhani Mahfilin kavray���n� zenginle�tiren, kendi deneyimlerinden daha kapsaml� bir deneyimle tan��t�ran ve d�nyay� kapsayan bir g�r��� s�rd�rmeye te�vik eden bir perspektif getirirler. M��avirlerin �al��ma bi�imlerindeki farkl�l���n bir tanesi Hz.Abd�lbaha'n�n vasiyetnamesinde, gelecekteki koruma ve yayma i�levleri M��avirlerin sorumlulu�u olacak olan Emrin Ellerine vermi� oldu�u talimatlardan kaynaklanmaktad�r. M��avirler Umumi Adalet Evi taraf�ndan atanm�� olarak, temeli geni�letmek, kuvveti art�rmak ve idareleri alt�ndaki Milli Ruhani Mahfillerin ve kurumlar�n ve toplumlar�n g�venli�ini sa�lamak i�in Emrin �dare Merkezine yard�mc� olurlar. Muavenet Heyetleri arac�l���yla K�tasal M��avirler i�levlerinin yararlar�n� Mahalli Ruhani Mahfillere ve toplumun k�k�ne kadar yayarlar. Bu i�levler Hz.Abd�lbaha'n�n Vasiyetnamesindeki �u s�zlerde belirtilmi� olan y�k�ml�l�kler ile �ekillenmi�lerdir: "�lahi kokular� yaymak, insano�lunun ruhunu ayd�nlatmak, ilimi ilerletmek, t�m insanl���n �z yap�s�n� daha iyi hale getirmek ve her zaman ve her durumda, d�nyevi �eylerden ar�nm�� ve uzakla�m�� olmak." O halde �unu anlayabiliriz ki, M��avirler Emri koruma ve yayma �al��malar� ile Bahá'í camias�n�n t�m kuma��n�n dokunmas� ve yap�m�n�n kolayla�mas�nda b�y�k bir rol oynarlar.

M��avirlerin ve Muavenet Heyeti �yelerinin toplumda fark edilebilen bir gereksinime cevap verebilmedeki esneklik ve �abuklu�u -- te�vik, planlar�n a��klanmas�, ��retiler �zerinde derinle�tirme, Ahd-� Misak'�n korunmas� gibi ihtiya�lar-- onlar� Ruhani Mahfillerden ay�ran �al��ma unsurlar�d�r; bu esneklik onlar�n ihtiya� oldu�u durumlarda bir toplant�da tavsiyelerde bulunarak veya bir bireye ki�isel olarak fikir vererek, veya ahbaplar�n Ruhani Mahfilin bir karar�na uymalar�n� ve bu karar� anlamalar�na yard�mc� olarak ve Ahd-� Misak'�n konular�n� ele alarak �al��malar�n� sa�lar. Emrin bu g�revlileri bu gibi farkl� bi�imler i�erisinde ilgili metinlere dikkat �ekebilir, bilgi aktarabilir, durumlar� ara�t�rabilir, ve bir Ruhani Mahfil i�in m�mk�n olmayan, ancak olanlar�n�n ba�ar�s� i�in �nemli olan yollarla �artlara uyum sa�layabilirler. Daha sonra, gerekli g�r�l�rse, bu Mahfillerin toplumlar�na hizmet verme yeteneklerini ka��n�lmaz bir bi�imde art�racak olan fikirlerini, analizlerini, g�r��lerini ve tavsiyelerini Ruhani Mahfillerle payla�abilirler. B�ylece, Mahfillerin olgunla�mas�na yard�mca olurlar. Mahalli Mahfillerin yeni ve zay�f oldu�u yerlerde, Muavenet Heyeti �yeleri onlar�n i�levlerini anlamalar�na yard�mca olur, �al��malar�n� organize etmeye te�vik eder, ve b�lge ahbaplar�n� Mahfillerinin ba�latm�� oldu�u giri�imleri desteklemek �zere bir araya getirirler.

Muavenet Heyetlerinden yard�m alan M��avirler, �e�itli etkinlik bi�imleri ile Ruhani Mahfillerin ve mahalli ve milli toplumlar�n b�y�mesi ve geli�mesini harekete getirir ve desteklerler. Bu a��dan bak�ld���nda, �evki Efendi'nin Muavenet Heyeti �yeleri ile ilgili " fazla �al��an ve fazla sorumluluk ta��yan Milli Ruhani Mahfiller i�in bir destek ve g��" s�zleri a��kl�k kazanmaktad�r. K�tasal M��avirlerin ve Muavenet Heyeti �yelerinin tebli� �al��mas�n�n planlama a�amas�na kat�lmalar�n�n gereklili�i ve Milli Ruhani Mahfillerin �mitleri ve endi�elerinden onlar� haberdar etmenin ve tavsiyelerini istemenin yararlar� da apa��kt�r.

Kurulu� �a��n�n d�rd�nc� d�neminin a��l��� ile, milli plan hedeflerinin Milli Ruhani Mahfiller ve K�tasal M��avirlerin ortak me�veretleri ile �ekil alaca�� bir uygulama ba�lat�lm��t�r. Bu �dari Nizam�n olgunla�mas�nda yeni bir evre ba�latm��t�r. Bu geli�me �zellikle iki �nemli yarar sa�lamaktad�r: Her bir kurumun di�er bir kurumun deneyim ve g�r��lerinden yararlan�lmas�n� sa�lar ve bu �ekilde planlama i�leminde Bahá'í idaresinin iki seviyesinden iki farkl� bilgi kanal�n�n kullan�m�n� haz�r hale getirir; ve ayr�ca, M��avirlere prensip olarak desteklemeleri istenilen milli planlar�n ge�mi�i, gerek�esi ve i�eri�i ile ilgili gerekli bir a�inal�k sa�lar. Her iki kurum da bu gibi bir dayan��madan kuvvet elde ederler, ve biz Amerika Birle�ik Devletlerinde �� y�ll�k Plan'�n haz�rlanmas�nda bize tan�mlam�� oldu�unuz bir bi�imde Bahá'í idaresinin iki kolunu i�ine alan bir model uygulanm�� olmas�ndan bilhassa memnunluk duyduk.

M��avirler ve onlar�n Muavenet Heyeti �yeleri, kendi belirli sorumluluklar�n�n yerine getirilmesine ilaveten bir Milli Ruhani Mahfil taraf�ndan benimsenmi� bir giri�imi destekleyecekleri zaman, Ruhani Mahfilin M��avirlerin kendi kararlar�na uygun olarak ne t�r bir destek sa�lamakta �zg�r olduklar�n� bilmesi gerekmektedir. Bu a��dan, milli heyetler ile Muavenet Heyeti �yelerinin i�levlerinin aras�nda b�y�k farkl�l�k vard�r. Mahfil taraf�nda heyetlerin baz� prosed�rlere uymas� istenebilirken Muavenet Heyeti �yeleri bu �ekilde s�n�rland�r�lm��lard�r; ancak Milli Ruhani Mahfil veya onun kurulu�lar�n�n i�leyi�ini zay�flatacak bir bi�imde davranmalar� gerekmektedir. Bu Muavenet Heyeti �yelerinin istek �zerine veya kendiliklerinden bir milli heyet taraf�ndan ortaya ��kar�lan belirli bir program veya e�itim projesinin uygulanmas�na kat�lmak ve hatta bu projenin ger�ekle�mesi ve kavranmas�na y�nelik katk�larda bulunmaya karar vermeyecekleri anlam�na gelmemektedir. Ancak milli heyetin ula�abilece�inden daha geni� bir kapsamda haklar�n� kullanmalar�na sayg� g�sterilmelidir.

Bir Muavenet Heyeti �yesi toplumun k�k�nde �al��arak, hi�bir milli veya mahalli program taraf�ndan kar��lanm�� olan ancak, e�er bir Muavenet Heyeti �yesi taraf�ndan ele al�nacak olursa toplumun belirlenmi� olan hedeflerine ula�mas� i�in mahalli ahbaplara daha iyi yard�mca olacak bir ihtiyac� �o�u kez yerine getirebilir. Muavenet Heyeti �yesinin mevcut durumlar� ele almadaki esnekli�i, ba��ms�z olarak hareket etmedeki bu �zg�rl��� t�m ilgililer taraf�ndan ba�ka bir �eye gerek duymadan kabul edilmelidir. Ancak Muavenet Heyeti �yesi veya hatta bir M��avirin uygulad��� bir etkinlik modeli Milli Mahfile ciddi bir bi�imde toplum taraf�ndan benimsenmi� olan planlardan uzakla�ma hissi veriyorsa, bu konunun sa�l�kl� bir ��z�m bulunmas� amac�yla hi� teredd�t etmeden M��avirle me�veret edilmesi gerekmektedir.

M��avirler, milli bir kurumdan farkl�, k�tasal bir kurumun �yeleridir ve Milli Ruhani Mahfilden daha y�ksek bir r�tbededirler. Di�er nedenlerin d���nda, uygulama a��s�ndan, e�er Emrin bu g�revlilerine toplumun her seviyesinde serbestlik verilecek ve tavsiye ve di�er i�levleri ciddiye al�nacak olursa, onlar�n r�tbeleri i�levsel bir gereksinimdir. Daha �nceki bir mektubumuzda ��yle demi�tik: "Son derece �nemli rol oynayan ancak, hi�bir yasama, y�r�tme ve idari yetkisi olmayan ve rahiplere ait i�levlerden ve yetkili bir bi�imde yorum yapma hAkkandan tamam�yla uzak olan bireyleri i�ine alan b�ylesine y�ksek r�tbeli kurumlar�n varl��� Bahá'í idaresinin ge�mi�teki dinlerden ayr� bir �zelli�idir." Anla��lmas� g�� bir kavramd�r. Fakat, K�tasal M��avirlerin ilk �artl� atanmas�ndan bu yana ge�en zamanda, hi� ��phesiz bu konuda olduk�a fazla bilgi edinilmi�tir.

�evki Efendi Mahfilinize ku�ku b�rakmayacak bir bi�imde ��yle belirtmi�tir: "Bahá'í idaresinin mahalli, milli veya ulusal hi�bir d�zeyinde hi�bir bi�imde veya �artta herhangi bir yetki �at��mas� veya ikicilik olamaz". Bu nedenle, Emrin koruyucular� olarak sorumluluklar� gere�i, Ruhani Mahfillerin yetkilerini desteklemek ve r�tbelerini devam ettirmekle g�revli olan Kutsal M��avirlerin olu�umu ile bir Ruhani Mahfilin yetkisi azalmam��, hatta bir �l��de de�erini art�rm��t�r. Buna benzer olarak, Milli Ruhani Mahfil prensipler d�zeyinde ve kendi yararlar� do�rultusunda, M��avirlerin ve Muavenet Heyeti �yelerinin Kutsal Sorumluluklar�n� yerine getirmelerinin engellenmemesini ve haklar�n�n ve �al��ma �zg�rl�klerinin devam ettirilmesini mutlaka sa�lamal�d�r.

Bu iki kurumun birbirlerine kar�� olan davran��lar� sadece aralar�ndaki �al��ma ili�kisi kurallar�n�n yasal uygulamas� ile motive edilmemelidir. Bundan daha fazla gerekmektedir, ilk olarak b�t�n ba�ar�l� ili�kiler i�in ruhani gereksinimler �er�evesi i�erisinde ortak sorumluluklar�na yakla�malar� gerekmektedir. Sevgi, sayg� ve nezaketin samimi bir bi�imde kar��l�kl� ifade edildi�i yerde, anla�mazl��a yer kalmaz ve sorunlar ��z�mlenebilir meseleler haline gelir. Hz.Bahaullah'�n bu konuda uyar�s� olduk�a k�lavuzlay�c�d�r; ��yle buyurmaktad�r: "Baha'da bilgili kimselerin mevkilerini al�altmay�n ve aran�zda bulunan idari adaletin bu gibi y�neticilerinin mertebesine zarar vermeyin."

K�tasal M��avirler ile aran�zda daha etkin ve yak�n bir ili�kinin elde edilmesi, artan �ekilde uyumlu bir davran���n geli�tirilmesine ve onlarla olan ili�kilerinizdeki a��kl��a ba�l�d�r. Aran�zdaki ili�kiyi sayg�ya dayal� arkada�l�k ili�kisi �eklinde olmal� ancak, bir�ok toplumsal kurumlarla ba�lant�l� kat� formalitelerden ka��n�lmal�d�r. Kendi planlar�n�z ile ilgili herhangi bir ��phe ve endi�eniz oldu�unda, M��avirlere g�venin; e�er onlar�n yapt��� bir �ey sizi endi�elendirirse, Bahá'í me�veretinin uygun ruhu ile onlarla konu�un. Onlar�n da sizin gibi Emrin �al��malar� ile dolu oldu�unu ve Emrin hizmetinde bir�ok endi�elerle ku�at�ld�klar�n� ve kar�� kar��ya bulunduklar� g�revlerde sizin destekleyici anlay���n�za gereksinim duyduklar�n� akl�n�zda bulundurun. Onlara kalbinizi ve akl�n�z� a��n; onlar� g�venebilece�iniz ki�iler, sevdi�iniz arkada�lar�n�z gibi g�r�n. Onlara her zaman destek vermeye haz�r olun.

M��avirlerle olan �al��malar�n�zdaki sevgi, g�ven ve rahat atmosferin, bir tarafta M��avirlerle onlar�n Muavenet Heyetleri aras�ndaki ve di�er tarafta da Milli Ruhani Mahfil ile onun heyetleri aras�ndaki �al��ma ili�kilerini idare eden kurallara uyulmas�n� gev�etmesine izin verilmemelidir. Bu hususlar yay�nlam�� oldu�unuz 1 Ekim 1969 tarihli mektubumuzda detayl� olarak a��klanmaktad�r.

�imdi bir Ruhani Mahfil olarak �al��ma bi�iminiz hAkkanda yazmak istiyoruz. Durum analiziniz, bilhassa tebli� �al��mas�n�n idare edilmesi konusunda a��r� merkezle�me; t�m �lkede bireysel giri�imi zorla�t�ran bir idari kontrol d�zeyinin uyguluyor olma korkunuz ve Mahfilinizin toplum ile olan ili�kisi gibi Emri milli idaresi ile ilgili �u anki endi�elerinizi belirlemi�tir. �ok b�y�k �l��de ahlaki ��k���n kavray��� i�inde bulunan bir toplumda ya��yorsunuz. Fakat bu sizin i�in bir s�rpriz olmamal�. Bu her yeri kaplayan ruhani yoklu�un ka��n�lmaz sonucudur; belirtileri ve sonu�lar� �evki Efendi'nin bat�l� ahbaplara yazd��� �e�itli mektuplarda ac� veren detaylarla anlat�lm��t�r. Ka��n�lmaz bir bi�imde, Amerika Bahá'í toplumu bu durumdan bir �l��de etkilenmektedir. buyurucu ve iyice yay�lm�� laikli�in y�k�c� etkileri Emrin toplumunuzdaki idare bi�imini bozmakta ve etkisini zay�flatmay� tehdit etmektedir. Egemen kapitalist bir k�lt�re hayat veren sald�rganl�k ve rekabet duygusu; istekli bir demokratik sistem i�inde bulunan partizanl�k; halk�n i�letti�i kurumlara kar�� duyulan ��phe ve halk�n siyasi davran��lar�nda k�kle�mi� olan ve men�elerini Amerikan toplumunun ba�lang�c�na kadar izleyen kurulu otoriteye y�nelik ku�kuculuk; �ok fazla liberallik ve onun neden oldu�u bozukluklar sonucunda medeni insan ili�kilerinin �l�ml� prensip ve kurallar�n�n alayc� bir bi�imde �nemsememesi bu t�r k�t� �zellikler, ilk ba�ta fark edilmeyen, ancak uzun vadede a�ikar bir bi�imde Bahá'í camias�n�n idare bi�imi ve Emirle ilgili olarak genelde toplumun davran��lar� �zerinde b�y�k bir d�� kuran Amerikan ya�ant�s�n�n sabit al��kanl�klar�n� ortaya koymaktad�r. Bu sa�l�ks�z etkinin gecikmeden ve dikkatli bir �aba ile durdurulmas� gerekmektedir bu kesinlikle sizin Mahfiliniz i�erisinde ba�lamas� gereken bir �abad�r. Bu etkinin daha fazla devam etmesi, �ok yak�nda olmas� beklenen yenili�in inayetli olanaklar�na ra�men, toplumunuzun ilerlemesini etkileyecektir.

Tanr� Emrine hizmet etmedeki t�m �abalar�n�z�n ba�ar� ve refah�n�n teminat� bir s�zle belirtilebilinir; birlik. Bu t�m Bahá'í ama�lar�n�n ba�lang�c� ve sonudur. �evki Efendi taraf�ndan Milli Ruhani Mahfillere hitaben yaz�lan ilk uyar�lar aras�nda a�a��daki beyan yer almaktad�r. " �una kesinlikle inan�yorum ki, aram�zda ama� ve davran�� birli�inin kurulmas�, ve ge�mi�teki g�vensizlik ve d��manl�klar�n her zerresinin kalplerimizden ��kar�lmas� ile, birle�ik bir cephe olu�turmam�z ve Emrin ruhunu karartacak, b�l�mleri aras�nda b�l�nmelere neden olacak ve onu dogmatik ve mezhepsel inan� ile daraltacak her g�� ile hikmetli ve diplomatik bir �ekilde sava��lmas� son derece acil �nem ta��maktad�r." Daha sonra ��yle belirtmi�tir: " esas olarak bu son derece �nemli g�revin yerine getirilmesi t�m d�nyada se�ilmi� olan Milli Ruhani Mahfillerin �yelerinin �zerindedir, " ��yle uyarm��t�r, " b�ylesine se�kin ve sorumlu bir birlik ba�ar�l� t�m �al��malar i�in bu son derece �nemli gereksinimin fark�na varmazlarsa, t�m yap� ��phesiz da��lacakt�r. "

Etkinliklerinizin ger�ekle�tirilmesi ve devam ettirilmesi ama�lanan daha geni� bir birlik i�in Mahfiliniz i�erisindeki birlik de mutlaka son derece acil �nem ta��maktad�r. Mahfilinizin herhangi bir �yesinin hi� bir zaman bu temel gereksinimi unutmas�na veya onun desteklenmesine y�nelik �al��malar� ihmal etmesine izin verilmemelidir. �yelerin bu y�ce kurumdaki �yeliklerine y�nelik olarak benimsemi� olduklar� davran�� bi�imi de �zel bir �nem ta��maktad�r. Mahfilin ruhani niteli�ini anlamalar� ve onun kendilerinin �tesinde veya kendilerinden farkl� bir �ey, uyum i�erisinde bir araya gelecek ve ilahi prensiplere uygun olarak �al��arak onun g��lerini kanalize etme ve kullanma ayr�cal���na sahip olduklar� kutsal bir varl�k oldu�unu kavrayarak, kalplerinde bu duruma kar�� bir sayg� duygusu olmal�d�r. B�yle bir anlay��la �yeler, Mahfile kar�� daha iyi ve uygun davran�� elde edecekler, Merhametlinin Eminleri olarak rollerini daha iyi de�erlendirecek ve ticari bir kurulu�taki b�y�k hisse sahipleri gibi durumu kontrol ettikleri ve ona sahiplendikleri ile ilgili t�m izlenimleri etkisiz hale getireceklerdir.

Gerek Mahfilde hizmet veren, gerekse vermeyen ahbaplar�n Bahá'í camias�nda otoritenin uygulanmas�na y�nelik davran�� bi�imleri de birli�in meydana getirilmesi ile ilgilidir. �nsanlar genellikle yetki sahibi ki�ilerden ��phe duyarlar. �nsanl�k tarihi g�� yetkinin k�t� bir bi�imde kullan�lmas�n�n �rnekleriyle dolu oldu�undan bu ��phenin nedenini anlamak g�� de�ildir. Bu e�ilimin kar��t� kolayca elde edilemez, ancak e�er geli�imin �arklar� kesintisiz h�zla d�n�yorsa, Bahá'í dostlar kurumlar�na kar�� ��phelerden uzak olmak zorundad�rlar. Hem ahbaplar ve hem de Milli Ruhani Mahfil taraf�ndan d���nce ve hareketin kat� bir bi�imde disiplin alt�na al�nmas� ile bu g�rev ba�ar�ya ula�acakt�r; her iki taraf ta baz� temel ger�ekleri tan�yarak sorumluluklar�n� yerine getirmek zorundad�rlar.

Hz. Bahaullah'�n Emrinin ba�l�ca prensibi ve en �nemli hedefi olan insanl�k aleminin birli�i, �evki Efendi'nin de buyurdu�u gibi, " g�n�m�z toplumunun yap�s�nda organik bir de�i�imi" belirtmektedir. Toplumun yap�sal kavram�ndaki b�ylesine �nemli bir de�i�im, Bahailikte de toplum ili�kilerinin idaresinde yeni bir model sunmak zorundad�r. Sekreteri taraf�ndan 14 Ekim 1941 tarihli mektupla iletildi�i gibi, Emrin Velisi'nin bu konuda sunmu� oldu�u g�r��ler bu kritik konuyu ayd�nlatmaktad�r:

Dostlar asla Bahá'í idaresinin kendi i�inde sonu�land��� yanl�� izlenimine kap�lmamal�d�rlar. O sadece Emrin ruhunun arac�d�r. Bu Emir Tanr�n�n b�t�n insanl��a bir b�t�n olarak g�ndermi� oldu�u bir Emirdir. T�m insanl�k �rk�na yarar sa�lamas� amac�yla yarat�lm��t�r ve bunu yapabilmesinin tek yolu da insano�lunun toplum ya�ant�s�n� de�i�tirmek ve ayn� zamanda bireyi iyile�tirmeye �al��makt�r. Bahá'í idaresi, ileride toplum ya�ant�s� ve toplumsal ya�am�n kanunlar� olacak �eyin sadece ilk bi�imlenmesidir.

�evki Efendi'nin ba�ka bir durumda bir bireye vermi� oldu�u tavsiye bu konuya daha fazla a��kl�k getirmektedir: " En b�y�k gereksinimleri bu g�r�nd���nden, kendisi sizi camian�z �yeleri aras�nda birlik ve sevginin ilerlemesine yard�mc� olmaya sevk etmektedir. Olgunla�mam�� toplumlar �ok s�k olarak, Emri idare etme arzusu i�erisinde, bu ruhani ili�kilerin toplum meseleleri y�netimini idare etmesi gereken kural ve uygulamalardan daha �nemli oldu�u ger�e�ini kavrayamamaktad�rlar."

Bu nedenle �u sonucu ��karabiliriz ki, Bahá'í y�netiminin �nemi, b�t�n�yle yeni bir bi�im i�ersinde toplum ya�ant�s�n� ortaya ��kartma ve devam ettirme konusunda bir ara� olarak hizmet verme ve ahbaplar aras�nda birlik ve sevgiden kaynaklanan ruhani ili�kilerin gereksinimlerini kar��l�yor olmas�ndaki de�eridir. Bu, bu t�r ruhani ili�kilerin geli�mesine yard�m etti�i Bahá'í ya�ant�s�n�n �nemli bir �zelli�ine de�inmektedir, yani Tanr�'ya, Bahá'í dostlara ve b�t�n olarak insanl��a hizmet ruhu. Hizmetkar olarak bireyin davran���, bu davran�� en �st�n bi�imde Hz. Abd�lbaha'n�n ya�ant�s�nda ve ki�ili�inde �rneklenmi�tir, Emrin etkinliklerinin i�ine n�fuz eden bir dinamiktir; toplumun normal olarak �al��mas�ndan toplay�c� ve d�n��t�r�c� g�� al�r. Bu nedenle, Emrin kurumlar� bu �nemli �zelli�in ilerlemesinde kanal durumundad�rlar. Liderlik ve idarecilik, otorite ve g�� kavramlar� bu �er�eve i�erisinde do�ru olarak anla��lmakta ve yerine getirilmektedir.

Birle�mi�, sabit bir bi�imde kurulmu� ve kendi kendini destekleyebilen bir toplumun ortaya ��kar�lmas� bir Ruhani Mahfilin en b�y�k bir hedefi olmal�d�r. Farkl� ki�ilik, yetenek, beceri ve ilgi yans�tan �yelerden meydana gelmi� b�yle bir topluluk, ahbaplar ile Mahfil aras�nda genel olarak idrak edilmi� hizmet taahh�d�ne dayal� ve birbirlerinin farkl� etkinlik alanlar�n� takdir ettiklerini ve kesin bi�imde onaylad�klar� ve ikisi aras�nda hi�bir ikicilik g�r�nt�s�n�n ortaya ��kmad��� bir ortakl�k duygusunun yer ald��� kar��l�kl� bir etkile�imi gerektirir. B�yle bir toplumda liderlik hizmetin ifadesidir ki, Ruhani Mahfil bununla topluma ba���lanm�� olan �e�itli yetenek ve becerilerin kullan�m�n� ister ve te�vik eder ve ilerlemek i�in istikrarl� g�� etkilerinin elde edebilece�i hedef ve stratejilere y�nelik toplumun farkl� elementlerini sitim�le eder ve y�nlendirir.

Sevgi ve birlik ortam�n�n s�rd�r�lmesi b�y�k �l��de, toplumu olu�turan bireyler aras�ndaki Mahfilin kendilerinin bir par�as� oldu�u, ilahi olarak atanm�� bu kurumla olan ortak etkile�imlerinin kendilerine giri�imlerinde tarafs�z bir boyut verdi�i ve hem kurumla hem de ahbaplarla olan ili�kilerinin niteli�inin, Hz. Bahullah'�n Zuhuru'nun de�i�tirici amac�n�n fark�nda olunmas�, bu amac� yerine getirecek �abalarla ba�lant�l� olduklar� y�ce imtiyaz�n�n bilincindeli�i ve bunun sonucunda daima mevcut mutluluk hissi ile canlanan bir giri�im ruhunu te�vik etti�i duygusuna dayanmaktad�r. B�yle bir ortamda, toplum sadece onun par�alar�n�n basit bir b�t�n� olmaktan ��km�� ve �yelerin kendi bireysel �zelliklerini kaybetmeden birbirleriyle kayna�t�klar� bir varl�k olarak b�t�n�yle yeni bir ki�ilik alan hale d�n��m��t�r. B�yle bir d�n���m� ortaya ��karma olanaklar� �ncelikle mahalli d�zeyde bulunmaktad�r, ancak bunlar�n ortaya konulaca�� �artlar� haz�rlamak Milli Mahfilin b�y�k bir sorumlulu�udur.

Emrin mahalli, milli, ulusal meselelerini irade etme yetkisi se�ilmi� kurumlara ilahi olarak ba���lanm��t�r. Ancak, toplumun g�revlerini yerine getirme g�c� �ncelikle kitlesel olarak ahbaplar�n �zerindedir. Kurumlar�n yetkisi insanl���n ilerlemesi i�in de�i�tirilemez bir gereksinimdir; tatbikat� iyice ��renilmesi gereken bir sanatt�r. Ahbaplarda bulunan hareket g�c� bireysel giri�im d�zeyinde a��kt�r ve toplu istekle kabar�p ta�ar. Potansiyel olarak, bu kitlesel g��, bireysel potansiyellerin bu kar���m�, d�nyadaki baz� etkilere yetkililerin g�stermi� oldu�u �e�itli reaksiyonlara duyarl� yumu�ak bir bi�im i�erisindedir. Onun y�ce amac�n�n anla��labilmesi i�in bu g�c�n kendisini etkinlik kanallar� arac�l���yla ifade etmesi gerekmektedir. Her ne kadar ahbaplar ilahi Eserler �zerindeki kendi ki�isel anlay��lar� ile hareketlerini k�lavuzlamaya �al���yor olsalar da, ve bu �ekilde bir �ok �ey elde edilebilinir, yetkili kurumlar�n sa�lam�� oldu�u y�netim ile sert ve dayan�kl� hale getirilmemi� olan bu t�r hareketler, medeniyetin engellenemez ilerlemesi i�in gerekli olan d�rt�ye eri�mekten acizdirler.

Bireysel giri�im bu g�c�n olduk�a fark edilir bir y�n�d�r; bu nedenle, onu korumak ve sit�mile etmek kurumlar�n b�y�k bir sorumlulu�udur. Ayn� �ekilde, medeniyetin ilerlemesinde kurumlar�n k�lavuzlay�c� ve yumu�at�c� etki olarak hareket etmeleri gerekti�ini bireylerin anlamas� da �nemlidir. Bu anlay�� i�erisinde, bireylerin Mahfillerinin kararlar�na uymas� ile ilgili ilahi gereksinim, toplumun ilerlemesi i�in vazge�ilmez bir unsur olarak a��k�a g�r�lebilir. Hakikaten bireyler bir b�t�n olarak toplumun iyili�i ile ilgili olarak ne tamam�yla kendi hallerine b�rak�lmal� ve ne de kurumun �yeleri taraf�ndan diktat�r bir davran�� ile bask� alt�nda tutulmal�d�rlar.

Bahá'í toplumunda yetkinin ba�ar�l� bir bi�imde uygulanmas�, genel olarak ahbaplarla kurumlar aras�ndaki farkl� fakat kar��l�kl� olarak g��lendirici hak ve sorumluluklar� tan�nmas� anlam�na gelmektedir, �yle bir tan�ma ki, s�ras� geldi�inde toplumun kar��l�kl� etkile�en bu iki g�c� aras�nda ortal�k i�in gereksinimi kabul eder. �evki Efendi taraf�ndan verilmi� tavsiyede belirtildi�i gibi: "E�er Emre kar�� olan g�rev ve zorunluluklar�n� gerekti�i gibi yerine getirmek istiyorlarsa, bireyler ve mahfiller i�birli�i yapmay�, ve ak�ll�ca i�birli�i yapmay� ��renmek zorundad�rlar.

Talimat Mahfil kararlar�ndan gelmektedir, ancak etkinli�i sadece karar�n a��kl���na ba�l� de�il fakat, bir yanda birey olarak ahbaplar�n genel davran��lar�na ve di�er yanda da Mahfilin �al��mas�n�n bi�im ve stiline kat�lmas� gereken bir dizi ruhani ve ahlaki fakt�rlere dayanmaktad�r. �evki Efendi'nin Bat�l� ahbaplara g�ndermi� oldu�u ilk mektuplar�ndan birinde yapm�� oldu�u a�a��daki tavsiye bu iki y�n ile ilgilidir:

Ayni zamanda �unu akl�m�zda bulundural�m ki, Tanr� Emrinin temas� diktat�rce yetki de�il, fakat m�tevaz� dostluk, �znel g�� de�il, fakat sevgi dolu ve samimi me�veret ruhudur. Ger�ek Bahá'í ruhundan ba�ka hi� bir �ey bir tarafta insaf ve adalet, �zg�rl�k ve boyun e�me, bireyin hAkkan�n kutsall��� ve kendini teslim etmesi, dikkat, yarg� g�c� ve ihtiyat ve di�er tarafta da dostluk, cesaret ve a��k s�zl�l�k prensiplerini birbirleriyle uzla�t�rmay� �mit edemez.

Ahbaplar�n dikkatlice ve �zg�rce temsilcileri olarak se�mi� olduklar� ki�ilerin g�revleri, onlar� se�mi� olan ki�ilerin y�k�ml�l�klerinde daha az �nemli ve daha az ba�lay�c� de�ildir. G�revlerini isteklerini zorla kabul ettirmek de�il, fakat me�veret etmek, ve sadece kendi aralar�nda me�veret etmek de�il, m�mk�n oldu�u kadar �ok temsil ettikleri ahbaplarla me�veret etmektir. Kendilerini sadece Tanr� Emrinin daha verimli ve vakur bir bi�imde temsil edilmesi i�in se�ilmi� ara�lar olarak g�rmelidirler. Kendilerini Emrin yap�s�n�n en �nemli s�sleri, kapasite ve meziyet y�n�nden daha �st�n ve Emrin ��reti ve prensiplerinin tek destekleyicileri olarak zannetmelerine asla izin verilmemelidir. G�revlerine a��r� tevazu ile yakla�mal� ve a��k fikirlilikleri, y�ksek adalet ve g�rev duygular�, a��k s�zl�l�kleri ve al�ak g�n�ll�l�kleri, ahbaplar�n, Emrin ve insanlar�n yarar� ve iyili�ine olan t�m ba�l�l�klar� ile hizmet ettikleri ki�ilerin sadece i�ten deste�ini, sayg�s�n� ve g�venini de�il, ayn� zamanda sayg�nl���n� ve ger�ek sevgisini kazanmaya �abalamal�d�rlar.

Emrin Velisi'nin bu talimatlar� �u zamanda Mahfilinizin �yeleri taraf�ndan daha derin bir bi�imde bir par�an�z olmas� gereken �eyin ruhuna i�lemelidir. �nemini belirtmek i�in "a��r� tevazu", "a��k fikirlilik", "a��k s�zl�l�k","al�ak g�n�ll�l�k" terimlerini tekrarl�yoruz; ve a��k s�zl�l�k i�in gereken a��kl��� vurguluyoruz, ��nk� Mahfil ile ahbaplar aras�nda geli�mesi gereken i�birli�i �nemli �l��de, hikmetli bir sa� g�r� ile endi�elerinizi camia ile payla�ma derecesine ba�l�d�r. Bunun i�in en b�y�k f�rsat�n�z, t�m camian�n temsilcilerinin sizinle me�veret etmek �zere bir araya geldi�i y�ll�k Milli Konven��n�n�zd�r. Delegelere sadece iyi haberler ve te�vik edici istatistikler vermeniz yeterli de�ildir. �evki Efendi'nin sizlere tavsiye etmi� oldu�unu yap�n: "Gizlili�in, a��r� suskunlu�un, diktat�rce kay�ts�zl���n her izini aralar�ndan uzakla�t�rmal� ve planlar�n�, �mitlerini ve endi�elerini kendilerini se�mi� olan delegelerin a��k ve net bi� bi�imde g�zleri �n�ne sermelidirler. ��inde bulunulan y�lda ele al�nacak �e�itli meseleleri delegelere tan�tmal� ve delegelerin g�r�� ve karar�n� sakin ve dikkatli bir �ekilde incelemeli ve de�erlendirmelidirler."

Delegeler kendilerini baz� meselelere y�nelik yararl� tavsiyelerde bulunmaktan aciz bulsalar da, g�venlerini kazand���n�z takdirde, Emrin kar�� kar��ya bulundu�u ciddi meselelerin, ba�ka t�rl� m�mk�n olmayaca�� bi�im de fark�na varacaklard�r. Bu anlay�� i�erisinde, sizin kararlar�n�za, bunlar ne kadar g�� olurlarsa olsunlar, etkin bir bi�imde cavap vermeleri i�in camiaya yard�m etmek �zere haz�r olacaklard�r. Ayr�ca, sorumlu bir ahbap birli�inin sizin en i�ten endi�elerinizi payla��yor olmas�n� bilmeniz, sizi �ok kuvvetli y�k�ml�l�k duygusundan kurtaracakt�r; hatta bunun da �tesinde, a��k olman�z�n etkisi delegelerin yetkinize verdi�i deste�i g��lendirecektir ki, bunu vermeleri kendilerinin kutsal g�revidir. Bunun yan�s�ra, hem Mahfilinizin t�m ahbaplarla biraraya gelmesi ve hem de �yelerinizin camia i�erisinde devaml� seyahat etmesi m�mk�n olmad���ndan ve yerine getirilemeyece�inden, ahbaplar�n sizin uzakta oldu�unuz ile ilgili duygular�, delegelerle olan etkile�iminizin verimlili�i ile, tamam�yla ortadan kalkmasa bile, azalt�labilinir.

A��kl���n�zda ve samimiyetinizde, �lkenizde uygulanmakta olan konu�ma �zg�rl���nde �l��t olarak ge�en yetersizliklerden hi� ��phesiz ka��nacaks�n�z. Her �eyin oldu�u gibi anlat�ld��� bir toplum, nezaket lisan�ndan uzakla�an bir ifade bi�imi kullan�r ve sertli�in genel olarak liderlik niteli�i olarak kabul edildi�i bir zamanda, samimiyet iticidir ve yetki g�r�lt�l� ve kaba bir sesle konu�ur. �nsanlar liderlerinden s�k s�k bu t�r sayg�s�z bi�imlerde talimatlar almaktad�rlar; bu da yetki sahibi ki�ilere kar�� ��phe ve i�erleme nedenidir. Buna z�t olarak, ahbaplar� �l�ml� �l��de bir dille yetkinin ifadesini tan�maya al��t�rma Mahfillerin g�revidir.

Camian�zla olan i�lerinizi �imdiye kadar tan�mlanm�� yollarla daha iyi hale getirme konusunda �zerinizde bulunan y�k�ml�l��� yanl�� tahmin etmek imkans�zd�r. Yetkinizi kullanma bi�iminizin �al��man�z�n ba�ar�s� i�in son derece �nemli oldu�unu hi�bir zaman unutmamal�s�n�z. Bu konuyu akl�n�zda bulundurarak, ihtiya� nedeniyle karar�n�z� uygulama ve talimatlar�n�z� di�erlerine iletmede sizin ad�n�za hareket etmek zorunda olan ki�ilerin, bilhassa Mahfil g�revlilerinizin, davran��lar� ile ciddi bir bi�imde me�gul olmak zorundas�n�z. Buna ilaveten, baz� durumlarda Merkezi Ofisinizde �al��an personel, tam ve b�t�n�yle istenilenleri yerine getirme arzusu i�erisinde, Mahfilinizin talimatlar�n� insanlar� �zecek ve personelin b�y�k bir ba�l�l�k ve sadakatle hizmet vermeye �abalad��� kuruma kar�� g�cenme duymalar�na neden olacak sert bir ton ve bi�imde iletebilir. Personel bu duruma kar�� duyarl� hale getirilmeli ve sizin sevgi dolu ve s�rekli k�lavuzlu�unuz arac�l���yla, di�erleri ile iyi ve sayg�l� ili�kiler i�in ruhani gereksinimlerin ahbaplarla olan etkile�imlerinde dikkatli bir bi�imde uygulanmas� gerekti�i, ��nk� bunu yapman�n sadece kendi i�inde erdemli bir davran�� oldu�u de�il, fakat ayn� zamanda bunu Mahfilinize y�nelik tats�z duygular�n ortaya ��kma oran�n� minimuma indirece�ini anlamalar� sa�lanmal�d�r.

Adaletin idare edilmesindeki yetkisindeki yetkinin niteli�i her durumun �nemine g�re de�i�ir. Baz� durumlarda Mahfilin a��r� ve kat� davranmas� gerekir. B�yle oldu�unda bile, Mahfil �yeleri kulland�klar� yetkinin di�erlerine kar�� genel olarak mutlaka sevgi, tevazu ve sayg� ile ifade edilmesi gerekti�i konusunun daima bilincinde olmal�d�rlar. Bu �ekilde uyguland���nda, yetki daha iyi anla��l�r ve a��k fikirli ve ruhani olarak uyum kazanm�� insanlar taraf�ndan kabul edilen �eylerle uzla��r. Sekreteri taraf�ndan iletilmi� olan �evki Efendi'nin a�a��daki a��klamas� bilhassa �nemlidir: "Tanr� Emri'nin idarecileri �oban gibi olmal�d�rlar. Ama�lar�, camiadaki ahbaplar i�inde ortaya ��kabilecek t�m ��phe ve yanl�� anlamalar ve zararl� farkl�l�klar� da��tmak olmal�d�r. E�er dostlar�na kar�� ger�ek sevgi duygusu ile motive edilirler ve bunu da, de�erlendirmeleri i�in kendilerine sunulmu� olan t�m meselelerde insafla davranma kesin kararl�l��� ile birle�tirirlerse bunu gerekti�i gibi yerine getirirler."

�unu a��k�a akl�n�zda bulundurun ki, �al��man�z�n ruhani gereksinimlerini vurgulamam�z kutsal idealimizin basit bir ifadesi de�ildir. Bu onun �ok �tesindedir. Onlar�n halk�n konu�mas�n�n ve d�nya liderlerinin anlay��lar�n�n d���nda tutulmas� b�y�k �l��de toplumun �u anki durumunu anlatmaktad�r. Hakikaten, bu ruhani gereksinimler �zde ruhani ve kullan�mda etkindirler. Onlar� dikkat, ba�l�l�k ve g�venle uygulay�n; ve camian�n verece�i kar��l�kta davran��lar�n�z�n Kutsal Ruhun inayetlerini nas�l �ekti�ini g�receksiniz.

Ahbaplar� gere�inden fazla denetim alt�nda tuttu�unuz endi�esine gelince, sahip olduklar� davran�� g�c�n�n yap�s�n� de�erlendirerek, onlar� en iyi ne �ekilde y�nlendirece�inizin ve idare edece�inizin �l��s�n� bulabilirsiniz. Onlara eylemleri i�in mutlaka geni� bir �l�� verilmelidir ki, bunun da anlam� hatalar i�in de bir miktar yere mutlaka izin verilmesidir. Milli Mahfiliniz ve Mahalli Mahfiller her hataya otomatik olarak tepki g�stermemelidirler, ancak zamanla kendi kendine d�zelen ve camiaya belirli bir zarar vermeyen hatalar ile Mahfilin m�dahalesini gerektiren hatalar� ay�rt etmelidirler. Ahbaplar�n en ufak bir k��k�rtmada birbirlerini ele�tirmeye olan e�ilimleri de bununla ba�lant�l�d�r,oysa ki, ��retiler onlar� birbirlerini te�vik etmeye �a��rmaktad�r. Bu t�r e�ilimler elbette Emre olan derin sevgi ve onu herhangi bir hatadan uzak g�rme arzusu ile motive edilmektedir. Ancak, insanlar m�kemmel de�ildir. Camian�n b�y�mesini ve ilerlemesini engelleyen bu ele�tirici bi�imden ka��nmalar� i�in Mahalli Mahfillere ve ahbaplara sizin sunaca��n�z model ve verece�iniz tavsiyelerle mutlaka yard�mc� olunmal�d�r. Ayr�ca, �ok fazla kural ve nizam koyma konusunda da dikkatli olman�z gerekmektedir. Emir belirli bir �l��de hatalara g�z yumulamayacak kadar kolay incinebilir de�ildir. Belirli baz� eylemlerin zararl� sonu�lar� olan e�ilimler haline gelebilece�ini hissetti�inizde, yeni bir kural yapmak yerine, bu meseleyi M��avirlerle g�r��ebilir, ahbaplar�n anlay��lar�n� ve davran��lar�n� geli�tirecek bir bi�im de onlar� e�itmek �zere size destek olmalar�n� sa�layabilirsiniz.

E�er ahbaplar bireysel ve toplu olarak, kendilerinin yaratt��� bir dizi etkinliklere kat�lma konusunda daha b�y�k bir �zg�rl�k duygusu hissederlerse, yeni bir enerji patlamas� �� Y�ll�k Plan�n i�leyi�ini art�racakt�r.

Bu t�r �zg�rl��e engel olmak i�in kas�tl� olarak herhangi bir �ey yapm�yor olsan�z bile, kurumsal olarak onaylanmama ile ilgili birikmi� izlenimleri, nas�l ortaya ��kt�ysa, ve ele�tiriye y�nelik korkular�, giri�imde bulunmalar�n� �nemli �l��de engellemektedir. D�nya insanlar�n�n moral bozucu zorluklarla bunald��� ve �mitsizli�in g�lgesinin �mit �����n� karartmay� tehdit etti�i tarihin tam bu zaman�nda, birey olarak ahbaplar aras�nda bir g�rev duygusu, insanl���n y�netilmek i�in duydu�u acil gereksinime kat�lma konusunda bir yetki hissi canland�r�lmal� ve b�ylece, kendi ya�am alanlar�nda Emir i�in zaferler kazanmal�d�rlar. Bu t�r meseleleri ��z�mlemek i�in camia �abalara bir b�t�n olarak kat�lmal�d�r. Toplumda �ok fakl� unsurlar ve ilgi alanlar� oldu�undan tek bir cevap elbette yetersizdir. Bu t�r meseleler sadece sizin kendi ba��ms�z me�veretinizi de�il, ayn� zamanda M��avirlerle yapaca��n�z me�vereti de gerektirir. Her ne kadar Ruhani Mahfiller hedefleri belirleme de iyilerse de, bireylerin yeteneklerinden yararlanma ve bu t�r hedeflerin yerine getirilmesinde g�rev almak �zere ahbap toplulu�unun sitimule etme sanat�nda hen�z ustal�k kazanmam��lard�r. bu eksikli�in ortadan kald�r�lmas� bu kurumlar�n olgunla�mas�nda bir etken olacakt�r. Mahfilinizin bu konuda �nderlik etmesini diliyoruz.

Milli y�netimin daha ileri bir boyutta mahalli olarak payla�t�r�lmas�, en y�ksek mertebede g�c�n kontrol�n� azaltma olana��n� azaltacak ve bireylerin toplumun �al��mas�na k�kten kat�l�mlar�n� te�vik edecektir. Bu nedenle, sizin b�yle bir davran��ta bulunma plan�n�z� takdir ediyoruz. Ancak bunu �abuk bir hareketle yapmak yerine gittik�e artan ad�mlarla yapmay� arzu edebilirsiniz. Konu tamamen sizin karar�n�za b�rak�lm��t�r. Tebli� �al��mas�n� idare etme g�revinin ve di�er idari hizmetler sa�laman�n ba�ar�s� zor boyutlar ald��� i�in �e�itli yakla��mlarda bulunuldu�unu bilmek sizi cesaretlendirebilir. Bu yakla��mlar�n baz�lar�yla ilgili detayl� bilgiler size ayr�ca g�nderilecektir.

Yukar�da bahsedilenlerin hepsini s�yledikten sonra, ta��makta oldu�unuz a��r y�k�ml�l���n ve yeterli kaynaklar�n yoklu�u i�ersinde hizmet vermeniz i�in size yap�lan bitmeyen �a�r�lar�n bilincinde oldu�umuz konusunda sizi temin ediyoruz. Karamsarl��a kap�lmay�n. Cevap verme kapasiteniz bu �z�c� zamanlarda kar��n�za ��kabilecek her zorlukla boy �l���ebilecektir; sadece Emrin prensiplerine uygun olarak davran�n. Camian�z�n ge�mi�i �ok g�rkemli olmu�tur; gelece�i hesaplanamaz �l��de muazzamd�r. Camian�za yap�lan ilahi vaatler kesindir; onun amac�n� yerine getirmeye �abalad�k�a Hz. Bahaullah'�n inayetleri garanti edilmi�tir. �zellikle size emanet etmi� oldu�u g�revleri yerine getirmede ba�ar�l� oldu�unuz i�in Hz. Abd�lbaha'�n kanatlar� �zerinizde yay�lm�� olarak kalacakt�r. Ve bizim sevgimiz sizi ve her dakika daha g��lenen camian�z� daima saracakt�r. �yleyse azalmam�� �mit ve inan�la bu zaman�n gereksinimlerini kar��lamak �zere ileri do�ru ad�m at�n.

Hz. Bahaullah taraf�ndan serbest b�rak�lan g��, O'nun ilan etti�i yeni d�zene e�lik etmek zorunda olan de�i�imin ilerleyi�ini h�zland�rarak, gittik�e artan bir s�ratle i�lemektedir. Toplumun gittik�e bozulan durumu bunu kan�tlamakta ve insan sorunlar�na yeni ��z�mler bulmak i�in duyulan global arzu bunu do�rulamaktad�r. �ok �ey tehlikelidir: insanl���n kaderi tehlikeli bir �ekilde sallanmaktad�r. K���k Bar��'a do�ru hareket h�zland�k�a, Bahá'í toplumu yak�n ve uzak gelece�e y�nelik �nemli sorumluluklar ta��maktad�r. �u an, ahbaplar i�in Emrin etki ve s�n�rlar�n� yaymada yeni f�rsatlar yakalama, camiay� geni�letmek ve temellerini g��lendirmek i�in yeni bir uygulama d�zeyine ula�ma zaman�d�r. Hakikaten bu zaman, hata yapma korkusu ile engellenmemi�, insanl���n acil gereksinimlerini kar��laman�n ivedili�i ile ortaya ��kan c�retkar hareketlerin zaman�d�r. Amerikan Bahá'í toplumu m�cadeleyi kar��lama f�rsat�n� g�remeyecek mi ? �yeleri sonsuz zaferler ortaya ��karacak bir yolu yeniden ayd�nlatmayacaklar m� ?

Kutsal E�ik'te en i�ten duam�z, Yeni D�nya D�zeni'nin �ampiyon yap�c�lar�n�n yan�t�n�n ivedi, y�rekten ve bol teyitli olmas�d�r.

Sevgi Dolu Bahá'í selamlar�yla,
Umumi Adalet Evi

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :