Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Adalet Evi

16 Ocak 2001
19 Mayis 1994 Abd Mahfiline Mektup
26 Aralik 1995 Dört Yillik Plan
26 Kasim 2003
9 Ocak 2001
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Adalet Evi : 16 Ocak 2001
Y�CE UMUM� ADALET EV�
16 Ocak 2001
D�nya Bahailerine
�ok sevgili Dostlar,

Biz size bu mesaj� yazarken, K�tasal M��avirler Konferans� ba�ar�l� bir sona yakla�maktad�r.

T�m k�talardan M��avirler sekiz g�n boyunca toplu giri� s�recinin bir sonraki a�amas�n� me�veret etmi�tir. Onlar ilk be� g�n s�ras�nda toplant� yaparken, 172 �lkeden 849 Muavenet Heyeti �yesi de Bahá'í D�nya Merkezi�ne gelmekte ve Kermil Da�� �zerinde yeni yap�lan Teraslar�a t�rman��; Hz. Báb��n Makam��n�n tavaf edilmesi; Uluslararas� Tebli� Merkezi Binas��na bir ziyaret i�in Kavis boyunca y�r�y��; Tebli� Merkezi�nin, daimi mekan�na yerle�mesini i�aret eden ruhani t�ren; ve arkas�ndan da Bahá'í d�nyas�n�n 2001 R�zvan��nda ba�lataca�� Be� Y�ll�k Plan�da ka��n�lmaz rolleri konusunda ortak me�veret gibi ruhu harekete ge�irici bir dizi olayda bir araya gelme beklentisi i�inde Kutsal Makamlar�da sayg�lar�n� sunmaktayd�lar.

M��avirlerin g�r��meleri bu muazzam etkinliklerin kalbiydi. M��avirlerin me�veretleri, yapt�klar� g�r��melerin niteli�ini ar�la�t�ran ve anlay��� ayd�nlatan ciddiyet ve co�kunun bir kar���m�yla dikkat �ekmekteydi. Toplant�lar�n�n g�ven dolu atmosferinden, kurumlar�n�n, olgunlu�unda yeni bir a�amaya ula�m�� oldu�u a�ikard�. Prensipte bireysel olarak �al��malar�na ra�men, t�m Heyetler�in M��avirleri tek bir beyin haline gelmi�lerdir. D�rt Y�ll�k Plan�da istenen sistematikle�menin derslerini ve deneyimlerini �z�mseyerek ve birle�tirerek, birle�ik d���nce kanallar�na d�n��m��lerdir. Kurumlar�n�n evrimindeki bu yeni d�zeyi, hikmetli ve s�rekli tavsiyeleriyle d�nya toplumunun Ruhani Mahfillerinin ve di�er kurumlar�n�n evrim ge�irerek geldi�i yerin bir yans�mas� olarak da de�erlendirmekteyiz.

Konferans g�n� yakla�t���nda, Emrin, geli�iminde �n�m�ze yeni bir ufkun a��laca�� bir noktaya ula�m�� oldu�unun i�aretleri bulunmaktayd�. E�itim enstit�leri ortaya ��kt�k�a, Kermil Da�� �zerindeki in�aat projelerinin bitirili�ine yakla��ld�k�a ve kurumsal sa�lamla�man�n i� s�re�leri ile d�nya birli�ine do�ru olan d�� s�re�ler daha e�zamanl� olduk�a, Bahá'í toplumunun k�lt�r�ndeki de�i�ime ili�kin bu t�r imalar� son R�zvan mesaj�m�zda iletmi�tik. Bunlar, birka� g�n �nce K�tasal M��avirler Heyetleri Konferans��na hitap eden mesaj�m�zda daha ayr�nt�l� olarak a��klanm��t�r. Ancak, Konferans s�ras�nda faaliyette olan ola�an�st� dinamikler, bu i�aretleri g�r�n�r bir ger�ek bi�iminde belirginle�tirmi�ti. A��r� sevin�li bir ruhla, Hz. Bahaullah��n Dini�nin �u anda Olu�um �a���n�n be�inci d�nemime girdi�ini sizlere ilan etmek istiyoruz.

Bu �ok �nemli olay�n kabul�, Emrin tarihinde zaman dilimlerini belirtmek i�in Hz. �evki Efendi taraf�ndan konulan modele uymaktad�r; bunlar aras�nda Olu�um �a���nda meydana gelen bir dizi d�nemleri �ng�rmekteydi. Hz. Bahaullah��n �dari D�zeni�nin, M��avirler kurumunun bu kadar �ok �yesinin, O�nun Emri�nin D�nya Merkezi�nde muhte�em bir bi�imde saflar halinde bir araya geldikleri b�ylesine kritik bir zamanda �nemli bir noktaya ula�m�� olmas�, O�nun her vefakar inanan�n� sevin� ve hayranl�kla doldurmal�d�r. M��avirler d�nyan�n uzak k��elerine hizmet ruhuyla tutu�mu� me�aleler olarak d�neceklerdir. Etkinliklerine yeni enerji ya�d�racaklar� konusunda hi� ��phe yoktur. �abalar�, Oniki Ayl�k Plan��n ba�ar�s�na ve bununla da Olu�um �a���n�n y�z�nc� y�ld�n�m�ne kadar takip edilecek Plan�lar dizisinin birincisi olan be� y�ll�k giri�imin R�zvan�da ba�lat�lmas�na giden yolu mutlaka geni�letecektir.

M��avirler, gelecek Plan��n �lkelerinde uygulanmas� konusunda Milli Ruhani Mahfillerle bir an �nce yapacaklar� me�veretlerin beklentisi i�inde buradan ayr�lacaklard�r. Onlar�n �ok istekli muavinlerinin de kat�l�m�yla, her �lkedeki toplumun b�lgesel ve mahalli alanlar�na gerekli planlama s�recini h�zla ta��maya da yard�mc� olacaklard�r.

Olaylarla dolu bu g�nlerin son anlar�nda, Bahaetti�i l�tuflar�n bollu�u i�in kalplerimiz al�akg�n�ll� minnettarl�kla K�dem Cemali�ne y�nelmektedir. Kermil�in topra��, kendi ad�n� ta��yan Levih�te O�nun y�kseltti�i kurtar�c� �a�r�ya cevap verirken, O�nun inayetinin mucizeleriyle hareket halindedir. Bu Levih�te dile getirdi�i hararetli arzusu, O�nun gezegenin her taraf�ndaki a��klar�n�n ruhlar�nda yank�lanmaktad�r: �Bu Zuhur�un m�jdesini d�nya �zerindeki her noktaya ilan etmeyi ve onun her bir �ehrine g�t�rmeyi ne kadar isterdim...� �imdi Kermil�in kalbinde ihti�am�n ortas�nda bir araya gelmi� olan dostlar bunu yeni kulaklarla i�ittiler ve bu ilahi �zleme kar��l�k verme taahh�tlerini tekrar teyit ettiler. Bahan�n Ad��na g�sterdikleri ba�ar�lar�n�n, O�nun Zuhuru�nun rayihalar�n� daha geni� bir bi�imde yaymas�n�, O�nun kurumlar�n�n temellerini daha sa�lam olarak g��lendirmesini ve Kurtulu� Gemisi�nin kalesine gruplar halinde giri� s�recini ilerleterek, O�nun d�nya �ap�ndaki toplumunun etkinliklerini daha azimle te�vik etmesini diliyoruz.

Y�ce Umumi Adalet Evi
??
??
??
??
1

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :