Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Statornicie în Legământ
Statornicie în Legământ (#2287)
Slava fie cu Tine, o, Rege al veşniciei,

Făcător al naţiunilor şi Modelator al fiecărui os în parte. Mă rog ţie, întru Numele Tău prin care ai chemat toată omenirea la orizontul maiestăţii şi slavei Tale şi i-ai călăuzit pe slujitorii Tăi la curtea bunăvoinţei şi generozităţii Tale, să mă socoteşti printre cei ce s-au eliberat de orice în afară de Tine, şi s-au îndreptat către Tine şi n-au ezitat de a se întoarce spre darurile Tale şi n-au fost reţinuţi de acele calamităţi care au fost poruncite de Tine.

M-am ţinut strâns, o, Domnul meu, de cârma mărinimiei Tale şi m-am agăţat cu fermitate de poala veşmântului generozităţii Tale. Pogoară, atunci, asupra mea, din norii generozităţii Tale, ceea ce mă va elibera de pomenirea oricui altcuiva în afară de Tine şi-mi va permite să mă întorc spre Cel Care este obiectul adoraţiei întregii omeniri, împotriva Căruia s-au ridicat răzvrătitorii ce au încălcat Legâmântul Tău şi Te-au tăgăduit pe Tine şi semnele Tale.

Nu mă lipsi, o, Domnul meu, de miresmele veşmântului Tău în zilele Tale şi nu mă lipsi de adierile Revelaţiei Tale la apariţia splendorilor luminii feţei Tale. Tu ai puterea de a face ceea ce Îţi place. Nimic nu poate rezista voinţei Tale şi nici nu poate zădărnici ceea ce prin puterea Ta ţi-ai propus.

Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotputernic, Cel Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Statornicie în Legământ (#2288)
El este Cel Tare, Cel ce Iartă, Cel Milostiv!

O, Doamne Dumnezeul meu! Tu îi vezi pe slujitorii Tăi în abisul pieirii şi al erorii; unde e lumina călăuzirii Tale divine, o, Tu Dorinţă a lumii? Tu cunoşti neajutorarea şi slăbiciunea lor; unde e puterea Ta, o, Tu în a Cărui mână sunt puterile cerului şi ale pământului?

Te rog, o, Doamne Dumnezeul meu, întru splendoarea luminilor bunătăţii Tale duioase, întru valurile oceanului cunoaşterii şi înţelepciunii Tale şi întru Cuvântul Tău prin care ai guvernat oamenii din stăpânirea Ta, să îngădui să pot fi unul dintre cei ce s-au supus poruncii Tale din Cartea Ta. şi orânduieşte pentru mine ceea ce ai orânduit pentru cei în care ai crezut, ce au sorbit vinul inspiraţiei divine din potirul mărinimiei Tale şi s-au grăbit să facă placul Tău şi să respecte Legământul şi Testamentul Tău. Tu ai puterea de a face precum doreşti. Nu se află alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

Hărăzeşte-mi, prin dărnicia Ta, ceea ce-mi îngăduie să prosper în această lume şi în cea viitoare şi mă va apropia de Tine, o, Tu Care eşti Stăpânul tuturor oamenilor. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Unic, Cel Tare, Cel Slăvit.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Statornicie în Legământ (#2289)

O, Tu a Cărui apropiere e dorinţa mea, a Cărui prezenţă e speranţa mea, a Cărui pomenire e dorinţa mea, a Cărui curte de slavă e ţelul meu, al Cărui nume e vindecarea mea, a Cărui iubire e strălucirea inimii mele, a Cărui slujire e aspiraţia mea cea mai înaltă! Te implor, întru numele Tău prin care le-ai îngăduit celor ce Te-au recunoscut să se înalţe în zbor spre minunatele înălţimi ale cunoaşterii Tale şi le-ai dat putere celor ce Te preamăresc cu devoţiune să urce înlăuntrul hotarelor curţii sfintelor Tale favoruri, să mă ajuţi să-mi întorc privirea către faţa Ta, să-mi aţintesc ochii asupra Ta şi să vorbesc despre slava Ta.

Eu sunt cel, o, Domnul meu, ce a uitat totul în afară de Tine în nădejdea sa de a se apropia de curtea Ta. Iată-mă atunci, cu ochii ridicaţi spre Locul ce străluceşte de splendorile luminii Feţei Tale. Coboară, deci, asupra mea, o, Preaiubitul meu, ceea ce-mi va permite să fiu statornic în Cauza Ta, astfel încât îndoielile infidelilor să nu mă poată împiedica să mă întorc spre Tine.

Tu eşti, cu adevărat, Dumnezeul puterii, Ajutorul în Primejdie, Cel Atotslăvit, Cel Atotputernic.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Statornicie în Legământ (#2290)

O, Doamne Dumnezeul meu! M-am întors către Tine cu pocăinţă, cu adevărat Tu eşti Cel Îngăduitor, Cel Milostiv.

O, Doamne Dumnezeul meu! M-am reîntors la Tine, cu adevărat Tu eşti Cel ce veşnic Iartă, Cel Plin de Har.

O, Doamne Dumnezeul meu! M-am ţinut de funia mărinimiei Tale, cu Tine se află tezaurul a tot ce se află în cer şi pe pământ.

O, Doamne Dumnezeul meu! M-am grăbit către Tine, cu adevărat Tu eşti Cel Iertător, Stăpânul harului îmbelşugat.

O, Doamne Dumnezeul meu! Sunt însetat după vinul celest al harului Tău, cu adevărat Tu eşti Cel Darnic, Cel Mărinimos, Cel Plin de Har, Cel Atotputernic.

O, Doamne Dumnezeul meu! Mărturisesc că Tu ai făcut cunoscută Cauza Ta, ţi-ai ţinut făgăduiala şi ai pogorât din raiul harului Tău ceea ce a atras către Tine inimile celor favorizaţi. Bine este de cel ce s-a ţinut strâns de funia Ta şi s-a agăţat de poala veşmântului Tău strălucitor!

Te rog, o, Stăpân al întregii făpturi şi Rege al văzutelor şi nevăzutelor, întru puterea Ta, întru maiestatea Ta şi suveranitatea Ta, să îngădui ca numele meu să fie socotit de pana Ta de slavă printre cei devotaţi ţie, pe care pergamentele celor păcătoşi nu i-a împiedicat să se întoarcă spre lumina chipului Tău, o, Tu Stăpâne care auzi ruga şi-i dai ascultare!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Statornicie în Legământ (#2291)
Slăvit fii Tu, o, Doamne Dumnezeul

meu! Te implor întru Cel care este Cel Mai Mare Nume al Tău, întru Cel care a fost cumplit încercat de acele creaturi ale Tale care au negat adevărurile Tale şi întru Cel care a fost cuprins de suferinţe pe care nici un glas nu la poate descrie, să îngădui să Te pomenesc şi să Te preamăresc în aceste zile când toţi au întors de la frumuseţea Ta, s-au certat cu Tine şi au întors spatele cu dispreţ Celui care este Revelatorul Credinţei Tale. Nu există nimeni, o, Domnul meu, care să Te ajute în afară de Tine Însuţi şi nici o putere care să Te sprijine în afară de propria Ta putere.

Te implor să-mi îngădui să mă ţin cu statornicie de iubirea şi pomenirea Ta. Aceasta este cu adevărat, în puterea mea, şi Tu eşti Cel care ştie tot ce e în mine. Tu eşti, cu adevărat, Cel Cunoscător, Cel ce ştie de toate cele. Nu mă lipsi, o, Domnul meu de splendorile luminii feţei Tale, a cărei strălucire a iluminat întreaga lume. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Preaputernic, Cel Atotslăvit, Cel ce veşnic Iartă.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Statornicie în Legământ (#2296)
Slăvit eşti Tu, o, Dumnezeul meu!

Te implor întru Locul Răsăritului semnelor Tale şi întru Cel Care a revelat dovezile Tale clare, să îngădui să pot, în toate condiţiile, să mă ţin strâns de funia providenţei Tale iubitoare şi să mă agăţ cu dârzenie de poala generozităţii Tale. Numără-mă atunci printre cei pe care schimbările şi întâmplările lumii n-au reuşit să-i împiedice de a Te sluji şi de a-şi arăta loialitatea faţă de Tine, pe care asaltul oamenilor n-a avut puterea să-i oprească a premări Numele Tău şi a Te preaslăvi. Ajută-mă cu bunăvoinţa Ta plină de har, o, Domnul meu, să fac orice Tu iubeşti şi doreşti. Dă-mi putinţa de a împlini ceea ce va înălţa Numele Tău şi va aprinde focul iubirii Tale.

Tu eşti, cu adevărat, Cel ce Iartă, Cel Mărinimos*.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Statornicie în Legământ (#2292)
Lauda fie cu Tine, o, Doamne, Preaiubitul

meu! Fă-mă statornic în Cauza Ta şi îngăduie să fiu numărat printre cei care n-au încălcat Legământul Tău, nici n-au urmat zeii propriilor lor închipuiri deşarte. Îngăduie-mi, atunci, să obţin un loc de adevăr în prezenţa Ta, dăruieşte-mi mărturia milostivirii Tale şi lasă-mă să mă alătur acelor slujitori ai Tăi ce nu vor fi cuprinşi de teamă şi nici nu vor fi daţi pradă suferinţei. Nu mă părăsi mie însumi, o, Domnul meu, nici nu mă lipsi de a-L recunoaşte pe Cel care este Manifestarea Propriului Tău Sine şi nu mă socoti printre aceia ce s-au întors de la sfânta Ta prezenţă. Numără-mă, o, Dumnezeul meu, printre cei care au privilegiul de a-şi aţinti privirea asupra Frumuseţii Tale şi care sunt atât de încântaţi de aceasta încât n-ar schimba un singur astfel de moment pentru suveranitatea împărăţiei cerurilor şi pământului sau pentru întregul tărâm al creaţiei. Ai milă de mine, o, Domnul meu, în aceste zile când oamenii pământului Tău au greşit cumplit; dă-mi, atunci, ceea ce în aprecierea Ta e bun şi potrivit. Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotputernic, Cel Plin de Har, Cel Mărinimos, Cel ce veşnic Iartă.

Îngăduie, o, Dumnezeul meu, să nu fiu socotit printre cei ale căror urechi nu aud, ai căror ochi sunt nevăzători, ale căror limbi sunt mute şi ale căror inimi n-au reuşit să înţeleagă. Eliberează-mă, o, Doamne, de focul ignoranţei şi al dorinţelor egoiste, îngăduie-mi să fiu primit înlăuntrul hotarelor milostivirii Tale transcendente şi pogoară asupra mea ceea ce ai hărăzit aleşilor Tăi. Tu ai puterea de a face ceea ce doreşti. Ce adevărat, Tu eşti Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător.

-The Báb
-----------------------
Statornicie în Legământ (#2293)
Lăudat şi slăvit eşti Tu, o, Dumnezeule!

Îngăduie ca ziua atingerii sfintei Tale prezenţe să se apropie cu repeziciune. Bucură-ne inimile prin preaplinul iubirii şi bunului Tău plac şi acordă-ne statornicie ca să ne supunem de bunăvoie Voinţei şi Dorinţei Tale. Cu adevărat, cunoaşterea Ta cuprinde toate lucrurile pe care le-ai creat sau le vei crea şi tăria Ta celestă transcede toate lucrurile pe care le-ai chemat sau le vei chema întru fiinţă. Nimeni în afară de Tine nu poate fi preamărit, nu există nimeni pentru a fi dorit în afară de Tine, nu se află nimeni pentru a fi adorat afară de Tine şi nimic pentru a fi iubit afară de bunul tău plac.

Cu adevărat, Tu eşti Cârmuitorul Suprem, Adevărul Suveran, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător.

-The Báb
-----------------------
Statornicie în Legământ (#2294)

O, Doamne, Dumnezeul meu! Ajută-i pe cei ce-i iubeşti să fie statornici în Credinţa Ta, să meargă pe căile Tale, să rămână neclintiţi în Cauza Ta. Acordă-le harul Tău, pentru a se împotrivi asalturilor egoismului şi a pasiunilor şi de a urma lumina călăuzirii divine. Tu eşti Cel Puternic, Cel Îngăduitor, Cel de Sine Stătător, Cel Darnic, Cel Plin de Compasiune, Cel Tare, Cel Atotmărinimos.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Statornicie în Legământ (#2295)

O, Tu, Dumnezeul meu, care-l călăuzeşti pe căutător la calea ce-a dreaptă, care-l eliberezi pe cel cu sufletul pierdut şi orb din pustiurile pierzaniei, o, Tu care acorzi celor sinceri mari daruri şi favoruri, care-l păzeşti pe cel speriat în refugiul Tău de neînvins, care răspunzi, din orizontul Tău cel preaînalt, strigătului celor care Te cheamă. Lăudat fii Tu, o, Domnul meu! Tu l-ai călăuzit pe cel rătăcit din moartea necredinţei; şi i-ai adus pe cei ce se apropie de Tine la capătul drumului lor; şi i-ai bucurat pe cei încredinţaţi dintre slujitorii Tăi împlinindu-le dorinţele lor cele mai dragi; şi ai deschis, din Împărăţia Ta de frumuseţe, înaintea feţelor celor ce tânjesc după Tine, porţile reuniunii şi i-ai salvat din focurile nevoilor şi pieirii - astfel încât ei s-au grăbit spre Tine şi au atins prezenţa Ta; şi au ajuns la uşa Ta primitoare; şi au primit o porţie îmbelşugată din darurile Tale.

O, Domnul meu, ei sunt însetaţi, ridică la buzele lor aprinse apele reunirii. O, Tu Cel Blând, o, Tu Cel ce Dăruieşti, Tu care le-ai liniştit durerea cu balsamul mărinimiei şi harului Tău şi le-ai vindecat suferinţele cu leacul suveran al compasiunii Tale. O, Doamne, fă ca paşii lor pe calea Ta cea dreaptă să fie fermi, lărgeşte pentru ei urechea acului şi îngăduie-le ca, înveşmântaţi în haine regale, să păşească în slavă în veci de veci.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Generos, Cel ce veşnic Dăruieşte, Cel Preţios, Cel Preamărinimos. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Tare, Cel Puternic, Cel Înălţat, Cel Victorios.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :