Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Lungă (#2103)
De spus o dată pe zi

Cel ce doreşte să spună această rugăciune trebuie să stea în picioare, să se întoarcă spre Dumnezeu şi apoi, stând neclintit, să se uite la dreapta şi la stânga, ca şi cum ar aştepta mila Stăpânului său Cel

*Preamilostiv şi Îndurător. Apoi să spună:

O, Tu, care eşti Domnul tuturor numelor şi Făcătorul cerurilor! Te implor prin cei care sunt Aurorele Esenţei Tale invizibile, Cea Atotglorioasă şi Sublimă, să faci din rugăciunea mea un foc care să mistuie vălurile care m-au despărţit de frumuseţea Ta şi o lumină care să mă conducă spre oceanul Prezenţei Tale.

*Să ridice mâinile în semn de implorare către Dumnezeu - binecuvântat şi slăvit fie El - şi să spună:

O, Tu, Dorinţa lumii şi Mult Iubitul naţiunilor! Mă vezi îndreptat spre Tine, eliberat de orice ataşament afară de de Tine şi ţinându-mă de funia Ta a cărei mişcare a zguduit întreaga creaţie. Eu sunt slujitorul Tău, o, Doamne, Dumnezeul meu şi fiul slujitorului Tău. Iată-mă gata să-Ţi împlinesc voinţa şi dorinţa şi nedorind nimic altceva decât bunul Tău plac. Te implor, întru oceanul milostivirii Tale şi Luceafărul harului Tău, să-l întrebuinţezi pe slujitorul Tău aşa cum vei vrea şi cum Îţi va plăcea. Pe puterea Ta, care este deasupra oricărei laude şi a oricărui cuvânt! Tot ceea ce revelezi Tu este aspiraţia inimii mele şi dorinţa sufletului meu.

O, Doamne, Dumnezeul meu! Nu ţine seama nici de speranţele şi nici de faptele mele, ci mai curând de voinţa Ta care a cuprins cerurile şi pământul. Pe Numele Tău Cel Mai Mare, o, Tu Stăpânul tuturor naţiunilor! N-am dorit decât ceea ce Tu ai dorit şi nu iubesc decât ceea ce Tu iubeşti.

*Îngenunchind şi plecându-şi fruntea la pământ, să spună:

Tu eşti mai presus de orice descriere, în afară de descrierea Ta şi de orice putere de înţelegere, în afară de înţelegerea Ta.

*Să se ridice apoi în picioare şi să spună:

Fă din rugăciunea mea o, Doamne, Dumnezeul meu, un izvor de apă vie prin care să trăiesc cât va dăinui stăpânirea Ta şi să Te pomenesc în fiecare din lumile Tale.

*Să-şi ridice din nou mâinile rugătoare şi să spună:

O, Tu, de a cărui despărţire s-au mistuit inimile şi sufletele şi al cărui foc al iubirii a cuprins întreaga lume, Te implor, prin numele Tău prin care ai cucerit întreaga creaţie, să nu-mi refuzi ceea ce este al Tău, o, Tu, care cârmuieşti toţi oamenii! Tu vezi, Doamne, Dumnezeule, pe acest străin grăbindu-se spre locuinţa lui atotslăvită, de sub bolta majestăţii Tale, în sanctuarul milostivirii Tale; acest păcătos în căutarea oceanul iertării Tale; această fiinţă umilă îndreptându-se spre lăcaşul gloriei Tale, această sărmană făptură umblând după soarele răsărind al bogăţiei Tale. Ale Tale sunt puterea şi porunca. Mărturisesc, că Tu exişti ca să te preamărim în toate faptele Tale, să ascultăm de poruncile Tale şi că nici o constrângere nu trebuie să te influenţeze în poruncile Tale.

*Să-şi ridice mâinile şi să repete de trei ori Cel Mai Mare Nume2. Să se plece apoi în faţa lui Dumnezeu - binecuvântat şi lăudat fie El - să-şi pună mâinile pe genunchi şi să spună:

Tu vezi, o Doamne, Dumnezeul meu, cum întreaga mea fiinţă a fost cuprinsă de dorinţa vie de a Te proslăvi şi de văpaia de a-Ţi pomeni numele şi de a Te lăuda. Tu vezi cum duhul meu a afirmat ceea ce Graiul poruncii Tale a adeverit în Împărăţia cuvântului Tău şi în cerul cunoaşterii Tale. în năzuinţa lui de a Te preaslăvi şi în dorinţa lui arzătoare de a Te pomeni şi a Te lăuda, spiritul meu a fost răscolit prin mădularele şi membrele mele; cum a adus mărturie pentru ceea ce Graiul poruncii Tale a mărturisit în împărăţia rostirii Tale şi în cerul cunoaşterii Tale. În această stare de spirit îndrăznesc să cer, o, Doamne, Dumnezeule, tot ce este al Tău, ca să demonstrez sărăcia mea şi să preaslăvesc bunătatea şi bogăţia Ta, să mărturisesc neputinţa mea şi să dovedesc puterea şi tăria Ta.

*Să stea iarăşi drept, să ridice de două ori mâinile în semn de implorare şi să spună:

Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotputernic, Cel Atotmărinimos. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Care a rânduit toate, de la început până la sfârşit. O, Doamne, Dumnezeul meu! Îndurarea Ta m-a îmbărbătat, mila Ta m-a întărit; chemarea Ta m-a deşteptat, harul Tău m-a înălţat şi m-a călăuzit până la Tine. Ce aş fi fost altfel şi cum aş fi îndrăznit să stau la poarta cetăţii apropierii de Tine, sau să-mi întorc privirea către luminile ce strălucesc din raiul voinţei Tale? Tu vezi, Doamne, Dumnezeule, această sărmană făptură bătând la uşa harului Tău, acest suflet vremelnic în căutarea râului de viaţă veşnică curgând din mâinile dărniciei Tale. În veci vei porunci, o Tu, Stăpânul tuturor numelor, iar eu Te voi asculta şi mă voi supune de bunăvoie voinţei Tale, o, Tu, Făcătorul cerurilor!

*Să ridice de trei ori mâinile şi să spună:
Dumnezeu este Cel Mai Mare dintre Cei Mari
Preamărit este Dumnezeu printre cei de seamă.

Să îngenunchieze apoi, şi plecându-se cu fruntea la pământ, să spună:

Preaînălţat eşti Tu, pentru ca laudele celor ce sunt aproape de Tine să se poată ridica până la cerul prezenţei de Tine, sau pentru ca păsările inimilor celor ce-ţi sunt devotaţi să atingă pragul uşii Tale. Mărturisesc că ai fost sanctificat dincolo de orice atribut şi că sfinţenia Ta depăşeşte orice cuvânt. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Preaslăvit, Cel Atotglorios.

*Să se aşeze apoi şi să spună:

Aşa cum a mărturisit tot ce e creat: Adunarea din înalturi, locuitorii Raiului suprem şi dincolo de ei de Zarea preaslăvită, Graiul Măririi însăşi, mărturisesc că Tu eşti Dumnezeu, că nu există alt Dumnezeu afară de Tine şi că Cel Ce a fost făcut cunoscut este Taina ascunsă, Simbolul de preţ prin care literele F, I, E („fie”) au fost unite şi legate între ele. Atest că El este Acela al Cărui nume a fost înscris de către Pana Celui Prea Înalt şi Care a fost pomenit în Cărţile lui Dumnezeu, Stăpânul Tronului ceresc şi al pământului.

*Să se ridice drept în picioare şi să spună:

O, Doamne, Dumnezeul tuturor fiinţelor şi Stăpânul tuturor celor văzute şi nevăzute! Îmi vezi desigur lacrimile, îmi auzi plânsetele, gemetele şi tânguirile inimii. Pe puterea Ta! Greşelile m-au împiedicat să mă apropii de Tine şi păcatele m-au îndepărtat de curtea sfinţeniei Tale. Dragostea Ta, o, Doamne, Dumnezeule, m-a îmbogăţit; despărţirea de Tine m-a distrus şi depărtarea de Tine m-a mistuit. Te implor, prin urmele paşilor Tăi în acest pustiu şi prin aceste cuvinte: „Iată-mă, iată-mă”, rostite de aleşii Tăi în această imensitate, şi prin suflul Revelaţiei Tale şi uşoara adiere a Zorilor Manifestării Tale, să rânduieşti astfel încât să pot contempla frumuseţea Ta şi să urmez tot ce este cuprins în Cartea Ta.

*Să repete de trei ori Cel Mai Mare Nume, să se aplece, să pună mâinile pe genunchi şi să spună:

Lăudat fii Tu, Doamne, Dumnezeul meu, că m-ai ajutat să-mi amintesc de Tine şi să Te preaslăvesc, că mi-ai făcut cunoscut pe Cel Care este Aurora semnelor Tale, să mă plec înaintea Domniei Tale, să devin umil în faţa Divinităţii Tale şi să recunosc ceea ce a fost rostit de către Graiul măririi Tale.

*Să se ridice şi să spună:

O, Doamne, Dumnezeul meu! Spatele mi s-a încovoiat sub povara păcatelor mele şi nesocotinţa mea m-a nimicit. Când mă gândesc la faptele mele rele şi la bunăvoinţa Ta, inima mi se topeşte şi sângele-mi îngheaţă în vine. Pe Frumuseţea Ta, o, Tu, Dorinţa omenirii! Obrajii mi se împurpură când îmi ridic faţa către Tine şi mi-e ruşine să întind cu ardoare mâinile rugătoare spre cerul mărinimiei Tale. Tu vezi, o, Dumnezeul meu, cum lacrimile mele mă împiedică să Te pomenesc şi să proslăvesc virtuţile Tale, o, Tu, Stăpânul Tronului cerului şi al pământului. Te implor, pe semnele Împărăţiei Tale şi tainele Imperiului Tău, să acţionezi faţă de cei iubiţi de Tine aşa cum se cuvine mărinimiei Tale, o, Tu, Stăpânul tuturor fiinţelor şi potrivit bunăvoinţei Tale, o, Tu, Regele văzutelor şi nevăzutelor!

*Să repete de trei ori Cel Mai Mare Nume, să îngenuncheze şi cu fruntea la pământ să spună:

Lăudat fii Tu, o, Dumnezeul nostru, că ai coborât către noi ceea ce ne va apropia de Tine, şi ne-ai dat toate bunurile promise de Tine în Cărţile şi Scripturile Tale. Te rugăm fierbinte ocroteşte-ne, o, Doamne, de oştirile iluziilor vane şi a închipuirilor deşarte. Tu eşti, cu adevărat, Cel Puternic, Cel Atotştiutor.

*Să-şi ridice capul, să se aşeze şi să spună:

Mărturisesc, o, Doamne, Dumnezeul meu, ceea ce au afirmat aleşii Tăi şi recunosc ceea ce au acceptat locuitorii Celui Mai Înalt Paradis, cât şi cei ce se rotesc în jurul Tronului Tăriei Tale. Împărăţiile cerului şi ale pământului sunt ale Tale, o, Stăpânul lumilor!

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :