Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Propovăduire
Propovăduire (#2277)

Preamărit fie numele Tău, o, Dumnezeul meu, căci Tu ai dezvăluit Ziua care este Regina Zilelor, Ziua pe care ai anunţat-o Aleşilor Tăi şi Profeţilor Tăi în minunatele Tale Tablete, Ziua în care Tu ai răspândit splendoarea gloriei tuturor numelor Tale asupra tuturor lucrurilor create. Mare este binecuvântarea oricui s-a îndreptat către Tine şi a intrat în prezenţa Ta şi a surprins tonalităţile glasului Tău.

Te implor, o, Domnul meu, întru numele Celui în jurul Căruia gravitează în adoraţie împărăţia numelor Tale, să-i ajuţi, cu bunăvoinţa Ta, pe cei ce-ţi sunt dragi să-ţi poată glorifica Cuvântul în mijlocul slujitorilor Tăi, să răspândească în depărtare laude pentru Tine în mijlocul făpturilor Tale, astfel încât extazul revelaţiei Tale să umple sufletele tuturor locuitorilor pământului Tău.

Din moment ce Tu i-ai călăuzit, o, Domnul meu, către apele vii ale harului Tău, îngăduie, prin mărinimia Ta, ca ei să nu fie îndepărtaţi de Tine; iar din moment ce Tu i-ai chemat la sălaşul tronului Tău, nu-i îndepărta de prezenţa Ta, prin bunătatea Ta duioasă. Coboară asupra lor ceea ce îi va detaşa cu totul de orice altceva în afară de Tine, şi le va da puterea să se înalţe în zbor în văzduhul apropierii de Tine, astfel încât nici ascendenţa asupritorilor, nici sugestiile celor ce au tăgăduit însăşi existenţa Ta maiestuoasă şi minunată să nu-i poată îndepărta de Tine.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Propovăduire (#2278)
Laudă ţie, o, Doamne Dumnezeul meu!

Te implor, prin Numele Tău pe care nimeni nu L-a recunoscut aşa cum se cuvine, şi a cărui semnificaţie nici un suflet nu a pătruns-o. Te implor, prin Cel care este Fântâna Revelaţiei Tale şi Aurora semnelor Tale, să faci ca inima mea să devină o fântână a iubirii Tale şi a pomenirii de Tine. Împleteşte-o, aşadar, la Oceanul Tău cel preamăreţ, ca din ea să poată curge apele vii ale înţelepciunii Tale şi şuvoaiele cristaline ale laudei şi preamăririi Tale.

Membrele trupului meu adeveresc unitatea Ta, şi părul capului meu declară puterea suveranităţii şi tăriei Tale. Am stat la uşa harului Tău cu deplină abnegaţie, şi m-am agăţat de poala mărinimiei Tale, şi mi-am aţintit ochii asupra orizontului darurilor Tale.

Hărăzeşte-mi mie, o, Dumnezeul meu, ceea ce se cuvine măreţiei maiestăţii Tale, şi ajută-mă, cu harul Tău întăritor, să propovăduiesc Cauza Ta astfel încât morţii să iasă afară din mormintele lor şi să se grăbească către Tine, punându-şi toată încrederea în Tine şi aţintindu-şi privirea asupra răsăritului Cauzei Tale, şi aurorei Revelaţiei Tale.

Cu adevărat, Tu eşti, Cel Atotputernic, Cel Prea Înalt, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Propovăduire (#2279)

Slava fie cu Tine, o, Stăpân al lumii şi Dorinţă a naţiunilor, o, Tu ce Te-ai dezvăluit prin Cel Mai Mare Nume, prin care perlele înţelepciunii şi rostirii au apărut din scoicile imensei mări a cunoaşterii Tale, şi cerurile revelaţiei divine au fost împodobite de lumina răsăririi soarelui chipului Tău.

Te implor, pe acel Cuvânt prin care dovada Ta a fost desăvârşită între creaturile Tale, şi mărturia Ta a fost împlinită în mijlocul slujitorilor Tăi, să întăreşti poporul Tău întru ceea ce va face ca faţa Cauzei Tale să strălucească în stăpânirea Ta, stindardele puterii Tale să fie înălţate în mijlocul slujitorilor Tăi şi drapelele călăuzirii să fie înălţate pretutindeni în stăpânirea Ta.

O, Domnul meu Tu îi vezi ţinându-se de funia harului Tău şi agăţându-se cu tărie de poala mantiei bunăvoinţei tale. Orânduieşte pentru ei ceea ce îi va apropia de Tine şi îi va îndepărta de orice în afară de Tine.

Te implor, o, Tu Rege al existenţei şi Protector al văzutelor şi nevăzutelor, să faci pe oricine se ridică să slujească Cauza Ta asemeni unei mări mişcându-se la dorinţa Ta, asemenea unuia aprins de focul Pomului Tău Sacru, strălucind dinspre orizontul cerului voinţei Tale. Cu adevărat, Tu eşti Cel Tare, pe care nici puterea întregii lumi nici tăria naţiunilor nu-l poate slăbi. Nu se află alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Unic, Cel Incomparabil, Protectorul, Cel de Sine Stătător.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Propovăduire (#2280)
O, Dumnezeule, care eşti Autorul

tuturor Manifestărilor, Izvorul tuturor Izvoarelor, Fântâna tuturor Revelaţiilor, şi Izvorul nesecat al tuturor luminilor! Aduc mărturie că prin Numele Tău, Cerul înţelegerii a fost împodobit şi oceanul înţelegerii şi-a înălţat talazurile, şi dispensaţiile providenţei Tale au fost proclamate adepţilor tuturor religiilor.

Te implor să mă îmbogăţeşti în aşa măsură încât să mă pot lipsi de orice în afară de Tine, şi să mă faci independent de oricine în afară de Tine. Revarsă, atunci, asupra mea, din norii mărinimiei Tale, ceea ce-mi va fi de folos în fiecare dintre lumile Tale. Ajută-mă, atunci, cu harul Tău întăritor, să slujesc Cauza Ta în mijlocul slujitorilor Tăi astfel încât să pot arăta ceea ce mă va face să fiu pomenit atât cât va dura propria Ta împărăţie şi stăpânire.

Acesta este slujitorul Tău, o, Domnul meu, care cu întreaga sa fiinţă s-a întors către orizontul mărinimiei Tale, către oceanul harului Tău şi cerul darurilor Tale. Fă cu mine aşa după cum se cuvine maiestăţii Tale, gloriei Tale şi mărinimiei şi harului Tău.

Tu eşti, cu adevărat, Dumnezeul tăriei şi al puterii, care răspunzi celor ce Te roagă. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Propovăduire (#2281)
O, Doamne Dumnezeul meu, ajută-l pe
slujitorul Tău să preamărească

Cuvântul şi să dezmintă ceea ce e van şi neadevărat, să descopere adevărul, să răspândească în depărtare versetele sacre, să dezvăluie splendorile şi să facă lumina dimineţii să răsară în inimile celor drepţi.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Generos, Cel Iertător.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Propovăduire (#2282)
O, Doamne Dumnezeul meu! Ajută-i pe

slujitorii Tăi demni de încredere să aibă inimi iubitoare şi blânde. Ajută-i să răspândească, printre naţiunile pământului, lumina călăuzirii ce vine de la Adunarea din Înalturi. Cu adevărat, Tu eşti Cel Tare, Cel Puternic, Cel Autoritar, Cel Atoatecuceritor, Cel ce Veşnic Dăruieşte. Cu adevărat, Tu eşti Cel Generos, Cel Blând, Cel Tandru, Cel Preamărinimos.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Propovăduire (#2283)
Tu mă vezi, o, Dumnezeul meu, plecat cu

umilinţă, smeridu-mă înaintea poruncilor Tale, supunându-mă suveranităţii Tale, tremurând în faţa stăpânirii Tale, fugind de mânia Ta, implorând generozitatea Ta, bizuindu-mă pe iertarea Ta, tremurând de teama furiei Tale. Te implor cu inima vibrândă, cu ochii înlăcrimaţi şi cu sufletul plin de dor, şi în desăvârşită detaşare de toate lucrurile, să-i faci pe cei ce Te iubesc asemenea razelor de lumină scăldând tărâmurile Tale, şi să-i ajuţi pe slujitorii Tăi aleşi să-ţi preamărească Cuvântul, pentru ca feţele lor să poată deveni frumoase şi strălucitoare de splendoare, ca inimile lor să poată fi umplute de mistere, şi ca fiecare suflet să poată fi despovărat de păcat. Păzeşte-i atunci de agresor, de cel ce-a devenit un răufăcător neruşinat şi blasfemator.

Cu adevărat, cei ce Te iubesc sunt însetaţi, o, Domnul meu; călăuzeşte-i spre fântâna mărinimiei şi harului; cu adevărat, ei sunt flămânzi; pogoară asupra lor masa Ta cerească. Cu adevărat, ei sunt despuiaţi, înveşmântează-i cu veşmintele învăţăturii şi cunoaşterii.

Ei sunt eroi, o, Domnul meu, călăuzeşte-i pe câmpul de luptă. Ei sunt călăuze, fă-i să rostească argumente şi dovezi. Ei sunt slujitori sârguincioşi, fă-i să treacă roată cupa ce se revarsă de vinul certitudinii. O, Dumnezeul meu, fă-i păsărele ce ciripesc în grădini minunate, lei ce se pitesc în tufişuri, balene ce se avântă în adâncuri de nepătruns.

Cu adevărat, Tu eşti Cel cu har îmbelşugat. Nu există alt Dumnezeu în afară de tine, Cel Tare, Cel Puternic, Cel Veşnic Dăruitor.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :