Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Pentru cei Răposaţi
Pentru cei Răposaţi (#2261)

Află cu adevărat că sufletul, după ce se va despărţi de trup, va continua să progreseze, până ce va atinge prezenţa lui Dumnezeu, într-o stare şi o condiţie pe care nici trecerea erelor şi a veacurilor şi nici schimbările şi întâmplările acestei lumi nu le vor putea altera.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Pentru cei Răposaţi (#2263)

*Această rugăciune se foloseşte pentru bahá'íi care au împlinit vârsta de cincisprezece ani. „Este singura rugăciune obligatorie Bahá'í care se recită în congregaţie; trebuie recitată de un singur credincios, în timp ce toţi cei prezenţi stau în picioare. Nu e nevoie să se întoarcă spre Qiblih în timp ce recită această rugăciune.” - Bahá'u'lláh, Kitáb-i-Aqdas

O, Dumnezeul meu! Acesta este slujitorul Tău şi fiul slujitorului Tău care a crezut în Tine şi în semnele Tale şi care şi-a întors faţa spre Tine, pe de-a întregul detaşat de tot în afară de Tine. Tu eşti, cu adevărat, cel mai milostiv dintre milostivi.

O Tu, care ierţi păcatele oamenilor şi le acoperi greşelile, poartă-Te cu el după cum se cuvine cerului bunătăţii Tale şi oceanului harului Tău. Primeşte-l înlăuntrul hotarelor milostivirii Tale transcendente ce a existat dinaintea întemeierii pământului şi cerului. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Veşnic Iertător, Cel Preageneros.

Fie ca el să repete apoi de şase ori salutul: „Alláh'u'Abhá!”

şi apoi să repete de nouăsprezece ori
fiecare din versetele următoare:
Noi toţi, cu adevărat, Îl preamărim pe Dumnezeu.

Noi toţi, cu adevărat, ne plecăm în faţa lui Dumnezeu.

Noi toţi, cu adevărat, suntem devotaţi lui Dumnezeu.

Noi toţi, cu adevărat, înălţăm laudă lui Dumnezeu.

Noi toţi, cu adevărat, aducem mulţumiri lui Dumnezeu.

Noi toţi, cu adevărat, suntem răbdători în Dumnezeu.

*(Dacă cel defunct este o femeie, să se spună: „Aceasta este slujitoarea Ta şi fiica slujitoarei Tale” etc.)

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Pentru cei Răposaţi (#2264)

El este Dumnezeu, slăvit este El, Stăpânul dărniciei şi al duioasei bunătăţi! Slava fie cu Tine, O, Tu, Dumnezeul meu, Stăpâne Atotputernic. Adeveresc omnipotenţa şi tăria Ta, suveranitatea Ta şi bunătatea Ta duioasă, harul Tău şi puterea Ta, unicitatea fiinţei Tale şi unitatea esenţei Tale, sanctitatea Ta şi înălţarea Ta deasupra lumii existenţei şi a tot ce se află în ea.

O, Dumnezeul meu! Tu mă vezi detaşat de tot afară de Tine, ţinându-mă strâns de Tine şi îndreptându-mă spre oceanul dărniciei Tale, spre cerul favorii Tale şi spre Luceafărul bunătăţii Tale.

Doamne! Stau mărturie că în slujitorul Tău Tu ai lăsat spre păstrare Comoara Ta, şi acesta este Spiritul cu care ai adus la viaţă lumea.

Te rog pe splendoarea Astrului Revelaţiei Tale, să accepţi din partea lui, cu milostivire, ceea ce a înfăptuit în vremea zilelor Tale. Îngăduie-i să fie înveşmântat cu gloria bunului Tău plac şi împodobit cu acceptarea Ta.

O, Domnul meu! Eu însumi, precum şi toate lucrurile create, stăm mărturie tăriei Tale, şi Te rog să nu întorci de la Tine acest spirit ce s-a înălţat spre Tine, către sălaşul Tău ceresc, spre Paradisul Tău premărit şi locaşurile apropierii de Tine.

Îngăduie deci, o, Tu ce eşti Stăpânul tuturor oamenilor, o, Dumnezeul meu, ca slujitorul Tău să poată vieţui cu aleşii Tăi, cu sfinţii Tăi şi Mesagerii Tăi în locuri cereşti pe care pana nu le poate descrie nici glasul povesti.

O, Domnul meu! Cu adevărat, cel sărac s-a grăbit către Împărăţia bogăţiei Tale, străinul către căminul său înlăuntrul hotarelor Tale, cel mistuit de sete către râul ceresc al dărniciei Tale. Nu-l lipsi, o, Doamne, de partea sa la masa festivă a harului Tău, şi de favoarea dărniciei Tale. Tu eşti în adevăr Cel Atotputernic, Cel Generos, Cel Atotmărinimos.

O, Dumnezeul meu! Comoara Ta ţi-a fost înapoiată. Se cuvine generozităţii şi mărinimiei Tale ce au cuprins stăpânirile Tale de pe pământ şi din cer, să acorzi acestui nou venit la Tine darurile şi recompensele Tale, şi roadele pomului harului Tău. Tu ai puterea de a face după cum voieşti. Nu se află alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Generos, Cel Preamărinimos, Cel Îndurător, Cel Darnic, Cel Îngăduitor, Cel Preaiubit, Cel Atotştiutor.

Aduc mărturie, o, Domnul meu, că Tu ai prescris oamenilor să-şi cinstească oaspetele, iar cu adevărat cel ce s-a înălţat la Tine Te-a ajuns şi a atins prezenţa Ta. Poartă-Te deci cu el după cum se cuvine harului şi dărniciei Tale! Pe slava Ta! ştiu cu certitudine că Tu nu vei încălca ceea ce ai poruncit slujitorilor Tăi, nici nu-l vei lipsi pe cel ce s-a ţinut de funia dărniciei Tale şi s-a urcat la Aurora bogăţiei Tale.

Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Unic, Singurul, Cel Puternic, Cel Atotştiutor, Cel Mărinimos.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Pentru cei Răposaţi (#2265)
Slavă ţie, o, Doamne Dumnezeul meu!

Nu-l coborî pe cel pe care l-ai ridicat prin puterea suveranităţii Tale nepieritoare, şi nu-l îndepărta de Tine pe cel pe care l-ai făcut să intre în tabernacolul eternităţii Tale. Îl vei alunga Tu oare de la Tine, o, Dumnezeul meu, pe cel pe care l-ai adumbrit cu Stăpânirea Ta, şi-l vei întoarce oare de la Tine, o, Dorinţa mea, pe cel pentru care ai fost liman? Ai putea Tu oare să-l înjoseşti pe cel pe care l-ai înălţat, sau să-l uiţi pe cel căruia i-ai dat putinţa să-şi amintească de Tine?

Slăvit, nemăsurat de slăvit eşti Tu! Tu eşti Cel ce din veşnicie a fost Regele întregii creaţii şi Animatorul ei primordial, şi Tu vei rămâne întru veşnicie Stăpânul tuturor lucrurilor create şi Orânduitorul lor. Slăvit eşti Tu, o, Dumnezeul meu! Dacă încetezi să fii milostiv cu slujitorii Tăi, cine atunci, le va arăta milostivire; iar dacă refuzi să-i ajuţi pe cei ce-i iubeşti, cine altcineva ar putea să-i ajute?

Slăvit, nemăsurat de slăvit eşti Tu! Tu eşti adorat în adevărul Tău, şi pe Tine, cu adevărat, Te preamărim cu toţii; iar dreptatea este o formă de manifestare a Ta, şi cu adevărat, ţie îţi aducem cu toţii mărturie. Tu eşti, în adevăr, preaiubit în generozitatea Ta. Nu se află alt Dumnezeu afară de Tine, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Pentru cei Răposaţi (#2262)

Când sufletul omului îşi va purta zborul din această movilă trecătoare de ţărână şi se va înălţa în lumea lui Dumnezeu, atunci vălurile vor cădea, adevărurile vor ieşi la lumină şi toate lucrurile neştiute înainte vor deveni limpezi, iar adevărurile tăinuite vor fi înţelese.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pentru cei Răposaţi (#2266)

Dumnezeul meu! O, Tu, Care ierţi păcatele, Care împarţi binefacerile şi alungi necazurile! Cu adevărat, Te implor să ierţi păcatele celor care au abandonat veşmântul fizic şi s-au înălţat spre lumea spiritului.

O, Domnul meu! Purifică-i de nelegiuirile lor, risipeşte-le durerile şi preschimbă în lumină întunericul în care se găsesc. Ajută-i să intre în grădina fericirii, spală-i cu apa cea mai curată şi îngăduie-le să-ţi contemple splendorile pe muntele cel mai semeţ.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Pentru cei Răposaţi (#2267)
O, Dumnezeule! O, Dumnezeule!

Cu adevărat, slujitorul Tău, umil în faţa supremaţiei Tale divine, smerit la pragul unicităţii Tale a crezut în Tine şi în versetele Tale, a adus mărturie cuvântului Tău, a fost însufleţit de focul iubirii Tale, a fost scufundat în adâncurile oceanului cunoaşterii Tale, a fost atras de adierile dinspre Tine, şi-a pus încrederea în Tine, şi-a întors faţa către Tine, ţi-a adresat rugăciuni fierbinţi şi a avut certitudinea iertătii Tale. El a abandonat această viaţă muritoare şi s-a ridicat în împărăţia nemuririi, arzând de dorinţa de a Te întâlni.

O, Doamne, slăveşte rangul său, adăposteşte-l sub pavilionul milostivirii Tale supreme, ajută-l să intre în paradisul Tău de glorie şi fă-i veşnică existenţa în grădina Ta slăvită de trandafiri, astfel încât să poată intra în marea de lumină a lumii misterelor.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Generos, Cel Puternic, Cel Darnic şi Iertător.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :