Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Omenire
Omenire (#2251)

O, Doamne Dumnezeul meu! Bunăvoinţa Ta mi-a dat curaj şi dreptatea Ta m-a umplut de spaimă. Fericit e omul pe care l-ai înzestrat cu bunăvoinţa Ta şi vai de cel ce primeşte dreptatea Ta.

Doamne! Am fugit dinaintea dreptăţii Tale şi am căutat bunăvoinţa Ta, m-am îndepărtat de mânia Ta şi am implorat îngăduinţa Ta. Te implor, întru puterea Ta, suveranitatea Ta, slava Ta şi favoarea Ta să luminezi omenirea cu lumina cunoaşterii Tale, astfel ca toate lucrurile să poată arăta măiestria Ta, să poată desfăşura misterele puterii Tale şi să poată revela lumina cunoaşterii Tale.

Tu eşti Cel ce ai făcut ca toate lucrurile să fie cunoscute şi ai strălucit deasupra lor cu lumina grijii şi providenţei Tale.

Tu eşti Cel Atotmărinimos, Cel Binevoitor.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Omenire (#2252)

O, Tu, bunule Dumnezeu! Tu ai făcut întreaga omenire din aceeaşi plămadă. Tu ai poruncit ca toţi să aparţină aceleiaşi familii. În Sfânta Ta prezenţă, toţi sunt slujitorii Tăi şi întreaga omenire se adăposteşte sub Tabernacolul Tău. Toţi s-au adunat în jurul mesei Tale îmbelşugate şi toţi sunt luminaţi de lumina Providenţei Tale.

O, Doamne! Tu eşti bun cu toţi, fiecăruia i-ai purtat de grijă, pe toţi îi adăposteşti şi tuturora le dai viaţă. Pe toţi i-ai înzestrat cu talente şi calităţi şi toţi sunt cufundaţi în Oceanul Milostivirii Tale.

O, Tu, bunule Dumnezeu! Uneşte-i pe toţi. Îngăduie religiilor să cadă de acord şi unifică naţiunile astfel încât toţi să se privească ca membrii unei singure familii şi să se considere pretutindeni pe pământ la ei acasă. Fă ca toţi să trăiască împreună în perfectă armonie.

O, Dumnezeule! Înalţă stindardul unităţii omenirii!

O, Dumnezeule! Întemeiază Pacea Supremă!
O, Dumnezeule! Cimentează inimile laolaltă!

O, Tu, Părinte bun, Doamne Dumnezeule! Desfată-ne inimile cu mireasma iubirii Tale. Luminează-ne ochii cu Lumina Călăuzirii Tale.

Farmecă-ne urechile cu melodia Cuvântului Tău şi adăposteşte-ne în Citadela Providenţei Tale.

Tu eşti Cel Tare şi Puternic, Tu eşti Cel Iertător şi Tu eşti Cel ce trece cu vederea lipsurile tuturor oamenilor.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Omenire (#2253)

O, Tu Stăpâne Îndurător, Tu Care eşti generos şi potent! Noi suntem slujitorii Tăi, adăpostiţi la umbra providenţei Tale. Coboară asupra noastră privirea favorii Tale. Dă lumină ochilor noştri, auz urechilor noastre, şi înţelegere şi iubire inimilor noastre. Fă-ne sufletele bucuroase şi fericite cu veştile Tale cele bune. O, Doamne! Arată-ne calea Împărăţiei Tale şi reanimă-ne pe toţi cu suflarea Sfântului Spirit. Dăruieşte-ne viaţă veşnică şi conferă asupra noastră nesfârşită onoare. Uneşte omenirea şi luminează lumea umanităţii. Fie ca toţi să urmăm calea Ta, să năzuim la bunul Tău plac şi să căutăm misterele împărăţiei Tale. O, Dumnezeule! Uneşte-ne şi leagă-ne inimile cu legătura Ta indisolubilă. Cu adevărat, Tu eşti Dăruitorul, Tu eşti Cel Bun şi Tu eşti Cel Atotputernic!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Omenire (#2254)

O, Tu Stăpâne bun! Tu Care eşti generos şi milostiv! Noi suntem slujitorii pragului Tău şi ne-am adunat la umbra ocrotitoare a unităţii Tale divine. Soarele providenţei Tale străluceşte deasupra tuturor şi norii mărinimiei Tale se revarsă asupra tuturor. Darurile Tale îi cuprind pe toţi, providenţa Ta iubitoare îi susţine pe toţi, ocrotirea Ta îi adumbreşte pe toţi şi privirile favorii Tale cad asupra tuturor. O, Doamne! Acordă-ne darurile Tale infinite şi lasă lumina călăuzirii să strălucească. Luminează ochii, bucură inimile cu o bucurie Statornică. Conferă tuturor oamenilor un spirit nou şi dăruieşte-le viaţă veşnică. Descuie porţile adevăratei înţelegeri şi lasă lumina credinţei să strălucească. Adună toţi oamenii la umbra mărinimiei Tale şi la adăpostul ocrotirii Tale, ca ei să poată deveni asemenea razelor unui singur soare, asemenea valurilor unui singur ocean, asemenea roadelor unui singur pom. Fie ca ei să bea din aceeaşi fântână. Fie ca ei să fie învioraţi de aceleaşi adieri. Fie ca ei să obţină iluminare de la acelaşi izvor de lumină. Tu eşti Dăruitorul, Cel Milostiv, Cel Omnipotent!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Omenire (#2255)
O, Doamne! Cu adevărat, noi suntem

slabi; fă-ne tari. Suntem săraci; ajută-ne din comoara bogăţiei Tale. Suntem morţi; înviorează-ne cu suflarea Sfântului Spirit. Ne lipseşte îndurarea şi răbdarea în încercări; îngăduie-ne să atingem luminile unicităţii. O, Doamne! Fă această adunare cauza înălţării stindardului unicităţii lumii umanităţii, şi confirmă aceste suflete astfel încât ele să poată deveni promotorii păcii internaţionale.

O, Doamne! Cu adevărat, ochii oamenilor sunt acoperiţi de un văl, iar ei sunt în stare de conflict unul cu celălalt vărsându-şi sângele şi distrugându-şi bunurile. În lume sunt războaie şi conflicte. În fiecare parte sunt lupte, vărsare de sânge şi ferocitate.

O, Doamne! Călăuzeşte sufletele oamenilor, ca ele să se poată îndepărta de războaie şi bătălii, să poată deveni iubitoare şi blânde unul cu celălalt, să se poată alătura şi să slujească unicitatea şi solidaritatea umanităţii.

O, Doamne: orizonturile lumii sunt întunecate de aceste neînţelegeri. O, Dumnezeule! Înseninează-le, şi prin luminile iubirii Tale fă ca inimile să devină strălucitoare. Prin binecuvântarea darurilor Tale înviorează spiritele până când fiecare suflet va simţi şi se va purta în armonie cu învăţăturile Tale. Tu eşti Cel Atotputernic. Tu eşti Cel Atotştiutor. Tu eşti Cel Ce Vede. O, Doamne, fii îndurător cu toţi.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :