Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Laudă şi Mulţumire
Laudă şi Mulţumire (#2240)

Toată lauda fie cu Tine, Doamne, Dumnezeul meu, care eşti izvorul întregii glorii şi maiestăţi, de mărire şi onoare, de suveranitate şi stăpânire, de elevaţie şi bunăvoinţă, de teamă şi putere. Pe cine vrei Tu, îndrepţi spre oceanul Tău cel mare şi cui vrei Tu, îi acorzi onoarea de a recunoaşte numele Tău Cel Mai Străvechi. Dintre toţi cei din cer şi de pe pământ, nimeni nu poate rezista împlinirii voinţei Tale supreme. Eternă este domnia Ta peste întreaga creaţiune şi aşa va rămâne în vecii vecilor peste toate cele create de Tine. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Tare, Cel Preamărit, Cel Atotputernic, Cel Atotînţelept.

Luminează, Doamne, faţa supuşilor Tăi, ca să Te poată contempla, purifică-le inimile ca să se poată îndrepta spre curtea favorurilor Tale cereşti şi să recunoască pe Cel care este manifestarea Ta şi aurora Esenţei Tale. Adevărat, Tu eşti Stăpânul tuturor lumilor. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Nebiruit şi Atotbiruitor.

-
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Laudă şi Mulţumire (#2241)

Preamărit fie Numele Tău, o, Doamne, Dumnezeul meu! Tu eşti Cel venerat de tot ce există şi care nu venerează pe nimeni; Tu eşti Domnul tuturor lucrurilor şi vasalul nimănui, Cel ce cunoaşte toate lucrurile şi e tuturor necunoscut. Tu ai dorit să Te faci cunoscut oamenilor şi de aceea printr-un cuvânt rostit de Tine, ai creat lumea şi ai zidit universul. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Ziditorul, Creatorul, Cel Atotputernic, Cel plin de Tărie.

Te implor, prin acest cuvânt însuşi care a strălucit la orizontul voinţei Tale, să-mi îngădui să mă adap la izvoarele dătătoare de viaţă cu care ai însufleţit inimile aleşilor Tăi şi ai animat sufletele celor care Te iubesc, ca să pot, în orice moment şi în toate condiţiile, să-mi întorc faţa complet spre Tine.

Tu eşti Dumnezeul puterii, al gloriei şi al dărniciei. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cârmuitorul Suprem, Cel Atotslăvit, Cel Atotştiutor.

-
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Laudă şi Mulţumire (#2242)
Slăvit fii Tu, o, Doamne Dumnezeul meu!

Îţi aduc mulţumiri că mi-ai permis să recunosc Manifestarea Sinelui Tău, că m-ai despărţit de vrăjmaşii Tăi, ai dezvelit înaintea ochilor mei faptele lor rele în Zilele Tale, pentru că m-ai curăţat de orice ataşament faţă de ei şi m-ai făcut să mă întorc cu totul către harul şi favorurile Tale pline de mărinimie. Îţi mulţumesc pentru a fi coborât asupra mea din norii voinţei Tale, ceea ce m-a purificat în asemenea măsură de aluziile infidelilor şi ale necredincioşilor, încât mi-am fixat inima cu statornicie asupra Ta şi am fugit de cei care au tăgăduit lumina chipului Tău. şi din nou Îţi mulţumesc, că mi-ai dat putere să fiu statornic în iubirea Ta şi să rostesc lauda Ta şi să-Ţi preamăresc virtuţile şi pentru a-mi fi dat să beau din cupa milostivirii ce a întrecut toate lucrurile văzute şi nevăzute.

Tu eşti Cel Atotputernic, Cel Preaînalt, Cel Atotslăvit, Cel Atotiubitor.

-
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Laudă şi Mulţumire (#2243)

Lăudat fie Numele Tău, o, Dumnezeul meu şi Dumnezeul tuturor lucrurilor, Slava mea şi Slava tuturor lucrurilor, Dorinţa mea şi Dorinţa tuturor lucrurilor, Puterea mea şi Puterea tuturor lucrurilor, Regele meu şi Regele tuturor lucrurilor, Stăpânul meu şi Stăpânul tuturor lucrurilor, Ţinta mea şi Ţinta tuturor lucrurilor, Forţa mea şi Forţa tuturor lucrurilor! Îngăduie-mi, Te implor, să nu fiu ţinut departe de oceanul milostivirilor Tale duioase şi să nu fiu îndepărtat de la ţărmurile apropierii de Tine.

Nimic în afară de Tine, o, Doamne, Dumnezeule, nu-mi este de nici un folos şi apropierea de nimeni în afară de Tine nu-mi serveşte la nimic. Te rog fierbinte, prin prea plinul bogăţiilor Tale, pe care le-ai împărţit la toţi, exceptându-Te pe Tine, să mă socoteşti printre cei ce şi-au întors faţa către Tine şi s-au ridicat să Te slujească.

Iartă-i, apoi, o, Doamne, Dumnezeule, pe slujitorii şi slujitoarele Tale. Tu eşti, cu adevărat, Cel ce veşnic Iartă, Cel mai Milostiv dintre Milostivi.

-
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Laudă şi Mulţumire (#2244)

O, Tu a Cărui pomenire e desfătarea sufletelor tuturor celor care tânjesc după Tine, al Cărui nume e încântarea inimilor tuturor celor ce sunt cu totul devotaţi voinţei Tale, a Cărui laudă e încălzită la sânul celor ce s-au apropiat de curtea Ta, a Cărui faţă e dorinţa arzătoare a tuturor celor ce Ţi-au recunoscut adevărul, a Cărui încercare e vindecarea bolilor celor ce-au îmbrăţişat Cauza Ta, a Cărui năpastă e aspiraţia cea mai înaltă a celor ce s-au scuturat de orice ataşament în afară de Tine!

Slăvit, nemăsurat de slăvit eşti Tu, în mâinile Căruia se află imperiul a tot ce este în ceruri şi a tot ce este pe pământ, Tu, Care doar printr-un cuvânt al Tău ai făcut toate lucrurile să treacă şi să se destrame, şi Care, printr-un alt cuvânt, ai făcut ca tot ce-a fost separat să fie combinat şi reunit! Preamărit fie numele Tău, o, Tu Care ai putere asupra a tot ce se află în ceruri şi pe pământ, a Cărui stăpânire îmbrăţişează tot ce se află în cerul Revelaţiei Tale şi în împărăţia creaţiei Tale. Nimeni nu Te poate egala în tărâmurile create de Tine; nimeni nu se poate compara cu Tine în universul pe care l-ai făurit. Mintea nimănui nu Te-a cuprins şi aspiraţia nici unui suflet nu Te-a ajuns. Jur pe puterea Ta! De-ar fi ca cineva să se înalţe, pe oricare aripi, atât cât propria Ta fiinţă ar răbda, prin imensitatea cunoaşterii Tale, tot ar rămâne neputincios în a depăşi hotarele pe care lumea limitărilor le-a trasat pentru el. Cum ar putea atunci un astfel de om să aspire să-şi ia zborul în atmosfera prezenţei Tale preaînălţate?

Acela care cu adevărat e înzestrat cu înţelegere e cel ce-şi recunoaşte neputinţa şi-şi mărturiseşte păcătuirea, căci de-ar fi ca oricare lucru creat să afirme vreo existenţă atunci când e confruntat cu minunile infinite ale Revelaţiei Tale, o astfel de pretenţie jignitoare ar fi mai odioasă decât orice crimă în toate domeniile invenţiei şi creaţiei Tale. Cine e cel, o, Stăpânul meu, care, atunci când Tu revelezi primele licăriri ale semnelor suveranităţii şi tăriei Tale transcendente are puterea de-a pretinde pentru el însuşi orice fel de existenţă? Existenţa însăşi e asemenea nimicului atunci cînd e adusă faţă în faţă cu minunile mari şi multe ale Sinelui Tău neasemuit.

Departe, nemăsurat de departe eşti Tu, înălţat deasupra tuturor lucrurilor, o, Tu Care eşti Regele Regilor! Te implor, prin Tine Însuţi şi prin Cei Ce sunt Manifestările Cauzei Tale şi Aurorele autorităţii Tale, să aşterni pentru noi ceea ce ai aşternut pentru aleşii Tăi. Nu îndepărta de la noi ceea ce ai hotărât pentru cei iubiţi de Tine, care, de îndată ce chemarea Ta i-a ajuns, au grăbit spre Tine, iar când splendorile luminii chipului Tău au fost revărsate asupra lor, pe dată s-au prosternat în adorare în faţa Ta.

Noi suntem slujitorii Tăi, o, Domnul meu, şi în stăpânirea puterii Tale. Dacă ne pedepseşti cu pedeapsa abătută asupra generaţiilor de dinainte şi de după, verdictul Tău va fi cu siguranţă drept şi fapta Ta demnă de laudă. Tu ai puterea de a face tot ce ceea ce-Ţi place. Nu este alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotputernic, Cel Atotslăvit, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Laudă şi Mulţumire (#2246)

Slăvit fii Tu, o, Doamne Dumnezeul meu! Te implor, întru Străvechea Ta Frumuseţe şi întru Cel Mai Mare Nume al Tău, pe care L-ai sacrificat pentru ca toţi locuitorii cerului şi pământului Tău să se poată naşte din nou, şi pe care L-ai aruncat în temniţă, ca o dovadă a mărinimiei şi tăriei Tale suverane, pentru ca omenirea să poată fi eliberată din sclavia patimilor deşarte şi a dorinţelor corupte, să mă numeri printre cei care au inhalat atât de adânc mireasma milostivirii Tale, şi s-au grăbit cu asemenea repeziciune către apele vii ale harului Tău, încât nici o săgeată nu i-a putut împiedica de-a se întoarce dinspre Tine şi nici o suliţă nu i-a oprit de a-şi îndrepta feţele către orizontul Revelaţiei Tale.

Mărturisim, o, Stăpânul meu, că Tu eşti Dumnezeu şi că nu există alt Dumnezeu afară de Tine. Din vecie Tu ai fost întronat pe înălţimile inaccesibile ale puterii Tale şi stăpânirea Ta transcendentă şi neîncătuşată va continua veşnic. Oştirile lumii sunt neputincioase în a zădărnici voinţa Ta, iar locuitorii cerului şi pământului nu pot să-Ţi anuleze porunca. Tu eşti cu adevărat Cel Atotputernic, Cel Preaslăvit, Cel Preamăreţ.

Binecuvântează, o, Dumnezeul meu, pe aceia dintre adepţii Bayánului care se numără printre poporul lui Bahá, care au intrat în Arca Purpurie în Numele Tău, Cel Preaslăvit, Cel Preaînalt. Tăria Ta, este, cu adevărat, aceeaşi în faţa tuturor lucrurilor.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Laudă şi Mulţumire (#2247)

Lăudat fii Tu, o, Doamne, Dumnezeul meu! Ori de câte ori încerc să Te pomenesc, sunt împiedicat de rangul Tău sublim şi de măreţia copleşitoare a suveranităţii Tale. Căci de-ar fi să Te preamăresc prin toată întinderea stăpânirii Tale şi atât cât va ţine suveranitatea Ta, aş afla că lauda mea de Tine se potriveşte numai celor ce sunt asemeni mie, care sunt ei înşişi creaturile Tale şi au fost generaţi prin puterea poruncii Tale. şi oricând condeiul meu aşterne glorie oricăruia dintre Numele Tale, aud glasul tânguirilor sale în depărtarea lui de Tine şi pot să recunosc ţipătul datorat despărţirii de Tine. Adeveresc că orice altceva decât Tine e doar creaţia Ta şi stă în pumnul mâinii Tale. A accepta orice faptă sau laudă din partea creaturilor Tale e doar o dovadă a minunilor harului Tău şi a favorurilor Tale pline de mărinimie şi o expresie a generozităţii şi providenţei Tale.

Te implor, o, Domnul meu, întru Cel Mai Mare Nume al Tău prin care ai separat lumina de foc şi adevărul de tăgadă, să cobori, asupra mea şi a celor dragi mie ce-mi sunt aproape, binele acestei lumi şi a celei următoare. Dă-mi, atunci, darurile Tale minunate ce sunt ascunse de ochii oamenilor. Tu eşti, cu adevărat, Făuritorul întregii creaţii. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotputernic, Cel Atotslăvit, Cel Preaînalt.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Laudă şi Mulţumire (#2248)

Lăudat şi slăvit eşti Tu, O, Doamne Dumnezeul meu! Cum aş putea vorbi eu de Tine când sunt sigur că nici o făptură oricât de mare ar fi înţelepciunea ei, nu Ţi poate preamări Numele aşa cum se cuvine; şi nici pasărea inimii omeneşti, oricât de mare i ar fi dorul, nu poate nădăjdui să se înalţe în cerul maiestăţii şi cunoaşterii Tale.

Dacă Te aş defini, O, Dumnezeul meu, ca pe Cel Atotpătrunzător, trebuie să admit că Acei ce sunt cea mai înaltă întruchipare a percepţiei au fost creaţi prin porunca Ta. Şi dacă Te slăvesc ca pe Cel Înţelept, sunt de asemenea silit să recunosc că Izvoarele Înţelepciunii au fost aduse la existenţă prin acţiunea voinţei Tale. Şi dacă proclam că Tu eşti Cel Incomparabil, descopăr foarte curând că Cei ce sunt însăşi esenţa unicităţii au fost trimişi în lume de Tine şi sunt doar mărturii ale operei Tale. Şi dacă Te preamăresc ca pe Cel Atotştiutor, trebuie să recunosc că Cei ce sunt Chintesenţa cunoaşterii sunt doar creaţia şi instrumentul Scopului Tău.

Înălţat, Preaînălţat eşti Tu deasupra strădaniilor muritorilor de a descoperi tainele Tale, de a descrie slava Ta sau de a se referi doar la natura Esenţei Tale. Căci oricare ar fi rezultatul unor astfel de strădanii, ei nu pot nădăjdui niciodată să depăşească limitele impuse făpturilor Tale deoarece aceste eforturi sunt acţionate de porunca Ta şi au apărut din inspiraţia Ta. Sentimentele cele mai înălţătoare pe care le pot exprima cei mai sfinţi dintre sfinţi spre lauda Ta şi înţelepciunea cea mai profundă pe care o pot exprima cei mai mari erudiţi în încercarea de a Ţi înţelege natura, toate rotesc în jurul acelui centru care e întru totul supus suveranităţii Tale, care adoră frumuseţea Ta şi este pus în mişcare de Pana Ta.

Fereşte mă, O, Doamne, să rostesc cuvinte care în mod necesar implică existenţa unei legături directe între Pana Revelaţiei Tale şi esenţa tuturor lucrurilor create. Departe şi mult deasupra închipuirii unei astfel de relaţii se află cei ce sunt legaţi de Tine! Orice comparaţie şi similitudine sunt neputincioase în faţa Pomului Revelaţiei Tale şi orice cale spre înţelegerea Manifestării Eului Tău şi a Aurorei Frumuseţii Tale este închisă.

Departe, departe de slava Ta fie tot ce muritorul poate spune despre Tine sau Îţi poate atribui, sau laudele cu care Te poate preamări! Oricare ar fi obligaţia pe care ai prescris o slujitorilor Tăi de a-ţi preamări maiestatea şi gloria este doar un semn al harului Tău pe care l ai acordat lor ca să se poată înălţa până la treapta conferită fiinţei lor lăuntrice, treapta cunoaşterii propriului lor eu.

Nimeni, în afară de Tine, n a fost vreodată în stare să înţeleagă taina Ta sau să slăvească aşa cum se cuvine măreţia Ta. De nepătruns şi mult deasupra elogiilor oamenilor vei rămâne în veci. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Inaccesibil, Cel Omnipotent, Cel Atotştiutor, Sfântul Sfinţilor.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Laudă şi Mulţumire (#2249)
Lumina şi gloria, salutul şi lauda fie asupra

Mâinilor Cauzei Sale, prin care lumina dârzeniei a strălucit şi adevărul a fost întemeiat, autoritatea de a alege rămâne a lui Dumnezeu, Cel Puternic, Cel Tare, Cel Neconstrâns, şi prin care oceanul mărinimiei şi-a înălţat talazurile şi mireasma favorurilor pline de har ale lui Dumnezeu a fost răspândită. Noi Îl implorăm - Slăvit fie El - să le fie pavăză prin puterea oştirilor Sale, să-i apere prin puterea stăpânirii Sale şi să-i ajute prin forţa Sa de neînvins care stă deasupra tuturor lucrurilor create. Suveranitatea este a lui Dumnezeu, Creatorul Cerurilor şi Stăpânul Împărăţiei Numelor.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Laudă şi Mulţumire (#2245)

O, Tu Dăruitorule iubitor! Aceste suflete s-au grăbit la îndemnurile împărăţiei şi au privit slava Soarelui Adevărului. Ei s-au ridicat către cerurile înviorătoare ale iubirii. Ei sunt îndrăgostiţi de natura Ta şi preamăresc frumuseţea Ta. Ei s-au întors către Tine, vorbind despre Tine, căutând sălaşul Tău şi însetaţi de pârâiaşele tărâmului Tău ceresc.

Tu eşti Cel ce Dăruieşte, Dătătorul, Cel Veşnic Iubitor.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :