Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Iertare
Iertare (#2212)
Doamne Dumnezeul meu, Doamne Dumnezeul meu!

Dacă nimeni nu va fi găsit să se abată de la calea Ta, cum va putea fi arborat atunci stindardul milostivirii Tale, ori înălţat drapelul generoasei Tale favori? şi dacă fărădelegea nu ar fi făptuită, care lucru din câte există ar putea să Te proclame ca pe Cel ce ascunde păcatele oamenilor, Cel ce veşnic Iartă, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept? Fie ca sufletul meu să fie un sacrificiu pentru păcatele celor ce păcătuiesc împotriva Ta, căci deasupra acestor păcate adie dulcile miresme ale blândelor milostiviri ale numelui Tău, Cel Îndurător, Cel Atotmilostiv.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Iertare (#2213)

... Mărturisirea păcatelor şi greşelilor înaintea fiinţelor omeneşti nu e îngăduită... Păcătosul trebuie, singur în faţa lui Dumnezeu, să implore milostivire de la oceanul miliostivirii, să implore iertare de la Raiul generozităţii şi să spună:

O, Doamne Dumnezeul meu!

Te implor, în numele sângelui celor ce Te iubesc cu adevărat, pe care glasul Tău dulce i-a vrăjit într-atât încât s-au grăbit să ajungă pe cel mai înalt Pisc al slavei, lăcaşul celui mai glorios martiriu şi Te rog în numele tainelor păstrate în ştiinţa Ta şi în numele perlelor ascunse în oceanul dărniciei Tale, să-mi acorzi iertarea Ta, mie precum şi tatălui şi mamei mele. Dintre toţi cei milostivi, Tu eşti într-adevăr Cel Mai Milostiv. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel în Veci Iertător, Cel Atoatedăruitor.

O, Doamne! Tu vezi cum această întruchipare a păcatului se întoarce spre oceanul harului Tău şi cum acest slăbănog caută împărăţia puterii Tale divine, iar această biată făptură se îndreaptă spre luceafărul bogăţiei Tale. În numele milostivirii şi harului Tău, nu-l dezamăgi, o, Doamne, nu-l lipsi de revelaţiile dărniciei Tale în zilele Tale şi nu-l izgoni de la uşa Ta, pe care ai deschis-o larg

tuturor celor ce sălăşluiesc în raiul Tău şi pe pământul tău.

Vai mie! Păcatele m-au împiedicat să mă apropii de curtea sfinţeniei Tale, şi greşelile m-au făcut să rătăcesc departe de tabernacolul Maiestăţii Tale. Eu am săvârşit ceea ce mi-ai interzis să făptuiesc şi am dat la o parte ceea ce mi-ai poruncit să respect.

Te rog în numele Celui care este Domnul Suprem al Numelor să orânduieşti cu Pana dărniciei Tale ceea ce mă va face să mă apropii de Tine şi mă va curăţi de greşelile ce s-au interpus între mine şi iertarea şi îndurarea Ta.

Cu adevărat Tu eşti Cel Puternic şi Darnic. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Plin de Tărie, Cel Binevoitor.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Iertare (#2214)
Eu sunt cel, o, Domnul meu, ce şi-a

întors faţa către Tine şi şi-a îndreptat speranţele asupra minunilor harului Tău şi revelaţiilor dărniciei tale. Te rog să nu îngădui să mă întorc dezamăgit de la uşa milostivirii Tale, nici să nu mă părăseşti acelora dintre creaturile Tale care au negat Cauza Ta.

Eu sunt, o, Dumnezeul meu, slujitorul Tău şi fiul slujitorului Tău. Am recunoscut adevărul Tău în zilele tale şi mi-am îndreptat paşii către ţărmurile unicităţii Tale, mărturisind singularitatea Ta, adeverind unitatea Ta, şi nădăjduind iertarea şi îngăduinţa ta. Tu ai puterea de a face ceea ce doreşti; nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Atotslăvit, Cel ce veşnic Iartă.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Iertare (#2215)

Tu mă vezi, o, Domnul meu, cu faţa întoarsă către raiul dărniciei Tale şi oceanul favorii Tale, îndepărtat de orice altceva în afară de Tine. Te rog, pe splendorile soarelui revelaţiei Tale de pe Sinai şi strălucirile Astrului harului Tău ce scânteiază la orizontul numelui Tău, Cel Veşnic Iertător, să-mi acorzi îngăduinţa ta şi să ai milă de mine. Aşterne, atunci, pentru mine, cu pana slavei Tale, ceea ce mă va înălţa prin numele Tău în lumea creaţiei. Ajută-mă, o, Stăpânul meu, să mă îndrept către Tine, şi să mă grăbesc la vocea celor iubiţi de Tine, pe care puterile pământului n-au reuşit să-i slăbească şi stăpânirea naţiunilor a fost neputincioasă în a-i îndepărta de Tine şi care, înaintând către Tine, au spus: „Dumnezeu este Stăpânul nostru, Stăpânul tuturor celor ce sunt în ceruri şi a tuturor celor de pe pământ!”

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Iertare (#2216)

Slăvit fii Tu, o, Doamne, Dumnezeul meu! De câte ori încerc să Te pomenesc, sunt reţinut de păcatele mele cumplite şi de încălcările mele grave şi mă trezesc cu totul lipsit de harul Tău şi fără nici o putinţă de a Te preaslăvi. Marea mea încredere în generozitatea Ta însă, îmi redeşteaptă speranţa în Tine, iar certitudinea că mă vei trata cu mărinimie mă îndeamnă să Te preamăresc şi să-ţi cer ceea ce posezi.

Te implor, o, Dumnezeul meu, în numele milostivirii Tale ce a întrecut toate lucrurile create şi pentru care toţi cei ce se află cufundaţi în oceanul numelor Tale aduc mărturie, să nu mă părăseşti, lăsându-mă singur, căci inima mi-e înclinată spre rele. ţine-mă, deci, în fortăreaţa ocrotirii Tale şi la adăpostul grijii Tale. Eu sunt cel, o, Dumnezeul meu, care nu doreşte decât ceea ce Tu ai hotărât prin puterea forţei Tale. Tot ceea ce vreau pentru mine este de a fi sprijinit de hotărârile Tale binevoitoare şi de cârma voinţei Tale, şi de a fi ajutat de toate mărturiile poruncilor şi judecăţii Tale.

Te implor, o Tu care eşti Preaiubitul inimilor ce tânjesc după Tine, întru Manifestările Credinţei Tale, întru Aurorele inspiraţiei Tale, întru Exponenţii maiestăţii Tale şi întru Comorile cunoaşterii Tale, să nu îngădui să fiu îndepărtat de Sălaşul Tău sfânt, de Templul Tău şi Tabernacolul Tău. Ajută-mă, o, Domnul meu, să ating slăvita Lui curte, să mă rotesc în jurul persoanei Sale şi să stau cu umilinţă la uşa Sa.

Tu eşti Cel a cărui putere e din veşnicie întru veşnicie. Nimic nu scapă cunoaşterii Tale. Tu eşti, cu adevărat, Dumnezeul puterii, Dumnezeul gloriei şi înţelepciunii.

Lăudat fie Dumnezeu, Stăpânul lumilor!
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Iertare (#2217)

Lauda fie cu Tine, o, Doamne. Iartă-ne păcatele, ai milă de noi şi îngăduie-ne să ne întoarcem la Tine. Nu îngădui să ne bizuim pe nimeni altul decât pe Tine, şi acordă-ne, prin mărinimia Ta, ceea ce Tu iubeşti şi doreşti şi ceea ce ţi se cuvine. Înalţă rangul celor ce au crezut cu adevărat şi iartă-i cu iertarea Ta plină de har.

Cu adevărat Tu eşti Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător.

-The Báb
-----------------------
Iertare (#2218)
Te implor să mă ierţi, o, Stăpânul meu,

pentru orice pomenire în afară de pomenirea Ta, şi pentru orice laudă în afară de lauda Ta, şi pentru orice desfătare în afară de desfătarea apropierii de Tine, şi pentru orice plăcere în afară de plăcerea comuniunii cu Tine, şi pentru orice bucurie în afară de bucuria iubirii tale şi a bunului Tău plac, şi pentru toate lucrurile legate de mine ce nu au nici o legătură cu Tine, o Tu care eşti Stăpânul stăpânilor, Cel ce oferă mijloacele şi deschide uşile.

Slava fie cu Tine, o, Dumnezeule.

Cum aş putea să Te pomenesc când Tu eşti sanctificat de lauda întregii omeniri. Preamărit fie numele Tău, o, Dumnezeule, Tu eşti Regele, Adevărul Veşnic; Tu ştii ceea ce este în ceruri şi pe pământ şi la Tine trebuie să ne întoarcem cu toţii. Tu ai coborât Revelaţia Ta divin poruncită după o măsură clară. Lăudat fii Tu, o, Doamne! La porunca ta faci victorios pe cine doreşti, cu oştirile cerului şi ale pământului şi orice se află între ele. Tu eşti Suveranul, Adevărul Veşnic, Stăpânul tăriei nebiruite.

Slăvit fii Tu, o, Doamne, Tu ierţi mereu păcatele acelora dintre slujitorii Tăi ce-ţi imploră îngăduinţa. Spală-mi păcatele şi păcatele celor care caută iertarea Ta în zori de zi, care Te roagă la lumina zilei şi la vreme de noapte, care tânjesc după nimeni altul decât Dumnezeu, care oferă tot ceea ce Dumnezeu le-a dăruit cu bunăvoinţa Sa, care preamăresc lauda Ta dimineaţa şi pe-nserat, şi care nu au dat dovadă de neglijenţă în îndatoririle lor.

-The Báb
-----------------------
Iertare (#2219)
O, Dumnezeule, Stăpânul nostru!

Ocroteşte-ne cu harul Tău de tot ceea ce-ţi este respingător, şi acordă-ne ceea ce ţi se cuvine. Dăruieşte-ne mai mult din mărinimia Ta şi binecuvântează-ne. Iartă-ne pentru lucrurile pe care le-am făcut, şi spală păcatele noastre, şi iartă-ne cu iertarea Ta plină de har. Cu adevărat, Tu eşti Cel Preaînalt, Cel de Sine Stătător.

Providenţa Ta iubitoare a cuprins toate lucrurile create în ceruri şi pe pământ, şi iertarea Ta a întrecut întreaga creaţie. A Ta este suveranitatea; în mâna Ta se află Împărăţiile Creaţiei şi Revelaţiei; în mâna Ta dreaptă Tu ţii toate lucrurile create, iar în puterea Ta sunt destinatele măsuri ale iertării. Tu ierţi pe oricine doreşti dintre slujitorii Tăi. Cu adevărat, Tu eşti Veşnic Iertător, Cel Atoateiubitor. Nimic nu scapă cunoaşterii Tale şi nimic nu e ascuns de Tine.

O, Dumnezeule, Stăpânul nostru! Ocroteşte-ne cu puterea tăriei Tale, îngăduie-ne să intrăm în minunatul Tău ocean cu talazurile ridicate şi acordă-ne ceea ce ţi se cuvine.

Tu eşti Cârmuitorul Suveran, Cel ce Înfăptuieşte, Cel Înălţat, Cel Atoateiubitor.

-The Báb
-----------------------
Iertare (#2220)

O, Tu Stăpâne iertător! Tu eşti adăpostultuturor acestor slujitori ai Tăi. Tu cunoşti secretele şi ai ştiinţă de toate lucrurile. Noi suntem neajutoraţi, iar Tu eşti Cel Tare, Cel Omnipotent. Noi suntem cu toţii păcătoşi şi Tu eşti Cel ce Iartă păcatele, Cel Milostiv, Cel Îndurător. O, Doamne! Nu te uita la greşelile noastre. Priveşte la noi cu bunăvoinţa şi mărinimia Ta. Greşelile noastre sunt multe, dar oceanul iertării Tale este neţărmurit. Slăbiciunea noastră este dureroasă, dar dovezile ajutorului şi asistenţei Tale sunt clare. De aceea, confirmă-ne şi întăreşte-ne. Îngăduie-ne să facem ceea ce e demn de Pragul Tău sfânt. Luminează-ne inimile, acordă-ne ochi pătrunzători şi urechi atente. Învie morţii şi vindecă bolnavii. Acordă bogăţie celui sărac şi dăruieşte pace şi siguranţă celui temător. Acceptă-ne în împărăţia Ta şi luminează-ne cu lumina călăuzirii. Tu eşti Cel Generos. Tu eşti Cel Milostiv. Tu eşti Cel Bun.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :