Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Femei
Femei (#2203)

De-ar fi să înţelegi dulceaţa titlului „O, slujitoarea Mea”, te-ai găsi detaşată de întreaga omenire, angajată cu devoţiune, zi şi noapte, în comuniune cu Cel Care este singura Dorinţă a lumii... Pe dreptatea lui Dumnezeu! Titlul „O, slujitoarea Mea” întrece de departe orice alt lucru ce poate fi văzut în lume.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Femei (#2204)

Slujitoarea Ta şi-a pus nădejdea, o, Domnul meu, în graţia Ta şi în generozitatea Ta. Îngăduie-i să dobândească ceea ce o va aduce aproape de Tine şi-i va aduce folos în fiecare dintre lumile Tale. Tu eşti Cel Iertător, Cel Atotbinevoitor. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel ce orânduieşte toate, Cel dintru început.

Acordă binecuvântarea Ta, o Doamne Dumnezeul meu, acelora care au sorbit din licoarea iubirii Tale în faţa oamenilor şi care, în ciuda duşmanilor tăi au recunoscut unitatea Ta, au mărturisit unicitatea Ta, şi-au afirmat acea credinţă care a făcut să se înfioare mădularele asupritorilor Tăi şi au făcut să tremure carnea celor trufaşi ai pământului. Eu mărturisec că Suveranitatea Ta nu poate pieri niciodată şi că Voinţa Ta nu poate fi schimbată. Hotărăşte pentru cei ce şi-ai întors faţa spre Tine şi pentru slujitoarele Tale care au rămas credincioase legăturii cu Tine ceea ce este pe măsura Oceanului dărniciei Tale şi cerului Graţiei Tale.

Tu eşti, o Doamne, Cel care s-a proclamat Domnul Bogăţiei şi a caracterizat pe toţi cei ce-L servesc drept săraci şi nevoiaşi. Aşa cum ai scris: „O voi care credeţi! Voi sunteţi doar nişte oropsiţi care au nevoie de Dumnezeu; dar Dumnezeu este Atotstăpânitorul, Atotslăvitul.” Recunoscând sărăcia mea şi bogăţia Ta, îngăduie-mi să nu fiu lipsit de gloria îmbelşugării Tale. Tu eşti, într-adevăr Protectorul Suprem, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Femei (#2205)

Tu vezi, o, Dumnezeul meu, cum relele înfăptuite de acele dintre creaturile Tale care şi-au întors faţa de la Tine s-au interpus între Cel prin care Dumnezeirea Ta se manifestă şi slujitorii Tăi. Coboară asupra lor, o Domnul meu, ceea ce îi va face să se ocupe unii cu problemele celorlalţi. Îngăduie, atunci, ca violenţa lor să se restrângă doar la ei înşişi, ca pământul şi toţi cei ce sălăşluiesc în el să găsească pacea.

Una dintre slujitoarele Tale, o, Domnul meu, a căutat faţa Ta, s-a înălţat în zbor în atmosfera bunului Tău plac. Nu îndepărta de la ea, o, Domnul meu, lucrurile pe care le-ai poruncit pentru alesele Tale dintre slujitoarele Tale. Îngăduie-i, atunci, să fie atât de atrasă de rostirile Tale încât să preamărească slăvirea Ta printre ele.

Tu ai puterea de a face tot ceea ce Îţi place. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotputernic, Cel al cărui ajutor e implorat de toţi oamenii.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Femei (#2206)
Slăvit fie numele Tău, o, Doamne

Dumnezeul meu! Priveşte ochiul meu ce aşteaptă să zăbovească asupra minunilor milostivirii Tale, şi urechea mea în dorul de-a zori la auzul dulcilor Tale melodii, şi inima mea tânjind după apele vii ale cunoaşterii Tale. Tu o vezi pe slujitoarea Ta, o, Domnul meu, stând înaintea lăcaşului milostivirii Tale, şi chemându-Te prin numele Tău pe care l-ai ales deasupra tuturor celorlalte nume şi l-ai aşezat peste tot ce se află în cer şi pe pământ. Trimite asupra ei suflarea milostivirii Tale, ca ea să se poată îndepărta cu totul de ea însăşi, şi să fie în întregime atrasă spre locul care, strălucind cu slava feţei Tale, aruncă în depărtare razele suveranităţii Tale, şi e întemeiat ca şi tronul Tău. Tu ai puterea de a face ceea ce doreşti. Nu este alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotglorios, Cel Preamărinimos.

Nu-i alunga, Te implor, o, Domnul meu, pe cei care Te-au căutat, şi nu-i întoarce înapoi pe cei care şi-au îndreptat paşii către Tine, şi nu-i lipsi de bunăvoinţa Ta pe toţi cei care Te iubesc. Tu eşti Acela, o, Domnul meu, care S-a numit pe Sine Însuşi Dumnezeul milostivirii, Cel Preaîndurător. Ai milă, atunci, de slujitoatea Ta care a căutat adăpostul Tău şi şi-a întors faţa spre Tine.

Tu eşti, cu adevărat, Cel ce veşnic Iartă, Cel Preamilostiv.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Femei (#2207)

O, Tu a cărui faţă e obiectul adoraţiei tuturor celor care tânjesc după Tine, a Cărui prezenţă e speranţa celor care sunt întru totul devotaţi voinţei Tale, a Cărui apropiere e speranţa tuturor celor care s-au apropiat de curtea ta, al Cărui chip este tovarăşul celor care ţi-au recunoscut adevărul, al Cărui nume este mişcătorul sufletelor care tânjesc să-ţi privească faţa, a Cărui voce este adevărata viaţă a iubitorilor Tăi, ale Cărui cuvinte sunt precum apa vie pentru toţi cei ce sunt în cer şi pe pământ!

Te implor, întru răul pe care l-ai suferit şi bolile abătute asupra ta de oştirile răufăcătorilor, să cobori asupra mea din norii milostivirii Tale ceea ce mă va purifica de tot ce nu eşti Tu, ca să pot fi demnă de a te lăuda şi potrivită să te iubesc.

Nu îndepărta de mine, o Domnul meu, lucrurile pe care le-ai poruncit pentru acelea dintre slujitoarele Tale ce se rotesc în jurul Tău şi asupra cărora sunt revărsate încontinuu splendorile soarelui frumuseţii Tale şi razele strălucirii feţei Tale. Tu eşti Cel care din totdeauna l-ai ajutat pe cel ce Te-a căutat şi l-ai favorizat cu mărinimie pe cel care ţi-a cerut-o.

Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Tare, Cel Statornic în veci, Cel Atotdarnic, Cel Preageneros.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Femei (#2208)
Lăudat fii Tu, o, Doamne Dumnezeule!

Tu eşti Cel care ai creat toate lucrurile printr-un cuvânt rostit prin porunca Ta şi ai făurit întreaga creaţie prin puterea suveranităţii şi tăriei Tale. Cel mai tare dintre oameni se pleacă în faţa revelaţiilor Tale de slavă, iar cei care sunt înzestraţi cu putere tremură atunci când se află în faţa dovezilor tăriei Tale. Orice om pătrunzător este lipsit de viziune atunci când se confruntă cu strălucirea slavei chipului Tău, iar cel care stăpâneşte bogăţii este sărac şi dezolat când priveşte belşugul bogăţiei Tale.

Te implor întru Numele Tău Cel Atotslăvit, prin care i-ai împodobit pe toţi locuitorii împărăţiei revelaţiei Tale şi pe cei care sălăşluiesc în cerul voinţei Tale, să îngădui ca sufletul meu să fie atras de dulceaţa melodiei Privighetorii Raiului, care cântă de pe ramurile pomului poruncii Tale, că Tu eşti Dumnezeu, că nu se află alt Dumnezeu afară de Tine.

Spală-mă cu apele milostivirii Tale, o, Domnul meu, şi fă-mă pe de-a-ntregul a Ta, şi fă-mă să mă apropii de Tabernacolul Cauzei Tale şi Sanctuarul adorat al Prezenţei Tale. Porunceşte, atunci, pentru mine, toate lucrurile pe care le-ai poruncit pentru slujitoarele Tale alese şi revarsă asupra mea ceea ce îmi va lumina chipul şi inima.

Tu ai puterea de face ceea ce doreşti şi Tu porunceşti ceea ce Îţi place.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Femei (#2209)

O, Tu, la a Cărui cumplită maiestate toate lucrurile s-au cutremurat, în ale Cărui mâini sunt treburile tuturor oamenilor, către ale Cărui har şi milostivire s-au îndreptat feţele tuturor făpturilor Tale! Te implor, întru Numele Tău pe care l-ai poruncit a fi spiritul tuturor numelor ce sunt în împărăţia numelor, să ne ocroteşti de şoaptele celor ce s-au întors de la Tine, şi au repudiat adevărul existenţei Tale auguste şi preamărite, în această Revelaţie care a făcut să se cutremure împărăţia numelor Tale.

Eu sunt una dintre slujitoarele Tale, o, Domnul meu! Mi-am întors faţa către sanctuarul favorurilor Tale pline de har şi către tabernacolul adorat al slavei Tale. Purifică-mă de tot ceea ce nu este al Tău, şi întăreşte-mă să Te iubesc şi să fac plăcerea Ta, ca să mă pot desfăta în contemplarea frumuseţii Tale, şi să mă scutur de ataşamentul faţă de oricare dintre făpturile Tale şi să pot, în fiece clipă, să exclam: „Preamărit fie Dumnezeu, Stăpânul lumilor!”

Fă ca hrana mea, o, Domnul meu, să fie frumuseţea Ta, băutura mea lumina prezenţei Tale, speranţa mea plăcerea Ta, munca mea lauda Ta, însoţitorul meu pomenirea de Tine, ajutorul meu suveranitatea Ta, sălaşul meu locuinţa Ta şi căminul meu locul pe care l-ai ridicat deasupra limitărilor celor ce sunt despărţiţi ca printr-un văl de Tine.

Tu eşti, cu adevărat, Dumnezeul puterii, al tăriei şi al gloriei.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Femei (#2210)
O, Domnul meu, Cel Preaiubit, Dorinţa

mea! Susţine-mă în singurătatea mea şi însoţeşte-mă în exilul meu. Scapă-mă de necazuri şi ajută-mă să mă dedic frumuseţii Tale. Îndepărtează-mă de tot ce nu eşti Tu şi atrage-mă cu mireasma sfinţeniei Tale. Îngăduie-mi să mă alătur, în Împărăţia Ta, celor ce s-au detaşat de tot ce nu eşti Tu, ce aspiră să slujească la pragul Tău sfânt şi sunt gata să lucreze pentru Cauza Ta. Dă-mi putinţa să devin una dintre slujitoarele Tale ce Ţi-au atins placul şi Ţi-au împlinit vrerea. Tu eşti, cu adevărat, Cel Plin de Har, Cel Generos.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :