Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Detaşare
Detaşare (#2185)

Îngăduie, o, Dumnezeul meu, să mă apropii de Tine, şi să sălăşluiesc înlăuntrul hotarelor curţii Tale, căci depărtarea de Tine aproape că m-a mistuit. Fă să mă odihnesc la umbra aripilor harului Tău, căci flacăra separării de Tine a topit inima din mine. Du-mă mai aproape de râul care e viaţă cu adevărat, căci sufletul meu arde de sete în căutarea sa neîncetată de Tine. Suspinele mele, o, Dumnezeul meu, proclamă amărăciunea suferinţei mele şi lacrimile pe care le vărs adeveresc iubirea mea pentru Tine.

Te implor, întru lauda cu care Te preaslăveşti pe Tine Însuţi şi întru gloria cu care Tu glorifici propria Ta Esenţă să îngădui să putem fi socotiţi printre cei care Te-au recunoscut şi Ţi-au adeverit suveranitatea în vremea zilelor Tale. Ajută-ne să sorbim, o, Dumnezeul meu, din palmele milostivirii Tale, apele vii ale bunătăţii Tale duioase, ca să putem uita întru totul de orice alt lucru în afară de Tine şi să ne ocupăm numai cu Tine. Tu ai puterea de a face ceea ce voieşti. Nu se află alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Tare, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător.

Preamărit fie Numele Tău, al Tău care eşti Regele regilor!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Detaşare (#2186)

Slăvit eşti Tu, o, Dumnezeul meu! Îţi aduc mulţumiri căci mi-ai făcut cunoscut pe Cel care este Aurora milostivirii Tale, Orientul harului Tău şi Păstrătorul Credinţei Tale. Te implor întru Numele Tău prin care feţele celor ce sunt aproape de Tine au devenit albe şi inimile celor ce-ţi sunt devotaţi şi-au înălţat zborul spre Tine, să îngădui să pot, în toate timpurile şi în toate împrejurările, să mă ţin strâns de funia Ta, şi să mă scutur de orice ataşament faţă de oricine afară de Tine, şi să-mi ţin ochii aţintiţi în direcţia orizontului Revelaţiei Tale, şi să pot duce la îndeplinire ceea ce mi-ai poruncit în Tabletele Tale.

Împodobeşte-mi, o, Doamne, atât fiinţa lăuntrică cât şi pe cea exterioară cu podoaba favorurilor Tale şi a bunătăţii Tale duioase. Ocroteşte-mă, deci, de orice Îţi poate fi respingător şi ajută-mă cu bunăvoinţa Ta plină de har, pe mine şi pe cei din neamul meu, să Te ascultăm şi să alungăm orice ar putea răscoli în mine vreo dorinţă rea sau coruptă.

Tu eşti, cu adevărat, Domnul întregii omeniri, şi Posesorul acestei lumi şi a celei următoare. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Detaşare (#2187)

Multe inimi îngheţate, o, Dumnezeul meu, au fost aprinse cu focul Cauzei Tale şi mulţi adormiţi au fost treziţi de dulceaţa glasului Tău. Cât de mulţi sunt străinii care au căutat adăpost la umbra pomului unicităţii Tale şi cât de numeroşi cei însetaţi care au tânjit după fântâna apelor Tale vii în zilele Tale!

Binecuvântat este cel ce s-a îndreptat spre Tine şi s-a grăbit să atingă Aurora luminii feţei Tale. Binecuvântat este cel ce cu toată afecţiunea lui s-a întors spre Orientul Revelaţiei Tale şi Fântâna inspiraţie Tale. Binecuvântat este cel ce a cheltuit în calea Ta ceea ce i-ai acordat prin mărinimia şi bunăvoinţa Ta. Binecuvântat este cel ce, în dorul lui arzător după Tine, a lăsat în urma lui orice altceva în afară de Tine. Binecuvântat este cel ce s-a bucurat de comuniunea intimă cu Tine şi s-a eliberat de orice ataşament faţă de oricine altcineva în afară de Tine.

Te implor, o Domnul meu, întru Cel care este Numele Tău, Cel care, prin puterea suveranităţii şi tăriei Tale s-a ridicat deasupra orizontului închisorii Sale, să porunceşti pentru fiecare ceea ce Ţi se cuvine şi se potriveşte suveranităţii Tale.

Cu adevărat, tăria Ta, este la fel de mare înaintea tuturor lucrurilor.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Detaşare (#2188)

Eu nu ştiu, o, Dumnezeul meu, ce este focul pe care l-ai aprins în ţinutul Tău. Pământul nu va putea să-i întunece vreodată splendoarea, nici apa să-i stingă flacăra. Toate popoarele pământului sunt neputincioase în a rezista forţei sale. Mare e binecuvântarea celui ce s-a apropiat de el şi i-a auzit trăznetul.

Câtorva, o, Dumnezeul meu, le-ai îngăduit, prin harul Tău întăritor, să se apropie de el, în timp ce pe alţii i-ai îndepărtat din cauza a ceea ce mâinile lor au săvârşit în vremea zilelor Tale. Cel care s-a grăbit spre el şi l-a atins, şi-a oferit viaţa în calea Ta, în nerăbdarea lui de a privi frumuseţea Ta şi s-a înălţat spre Tine, cu totul detaşat de orice altceva în afară de Tine.

Te implor, o, Domnul meu, întru acest Foc ce s-a dezlănţuit şi s-a revărsat în lumea creaţiei, să sfâşii vălurile care m-au împiedicat să apar înaintea tronului maiestăţii Tale şi să stau pe pragul porţii Tale. Hărăzeşte-mi, o, Domnul meu, fiecare lucru bun pe care l-ai pogorât în Cartea Ta şi îngăduie-mi să nu fiu îndepărtat de adăpostul milostivirii Tale.

Tu ai puterea de a face ceea ce Îţi place. Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotputernic, Cel Preageneros.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Detaşare (#2189)
Lauda fie cu Tine, o, Dumnezeul meu!

Sunt unul dintre slujitorii Tăi, care a crezut în Tine şi în semnele Tale. Tu vezi cum m-am îndreptat spre uşa milostivirii Tale şi mi-am întors faţa în direcţia bunătăţii Tale duioase. Te implor, prin numele Tale excelente şi atributele tale cele mai înălţate, să deschizi înaintea feţei mele portalurile darurilor Tale. Ajută-mă, atunci, să fac ceea ce e bine, o, Tu care eşti Posesorul tuturor numelor şi atributelor!

Eu sunt sărac, o, Domnul meu, şi Tu eşti Cel Bogat. Mi-am întors faţa spre Tine şi m-am detaşat de toate în afară de Tine. Nu mă lipsi, Te implor, de adierile blândei Tale milostiviri şi nu îndepărta de mine ceea ce ai hărăzit celor aleşi dintre slujitorii Tăi.

Îndepărtează vălul dinaintea ochilor mei, ca să pot recunoaşte ceea ce ai dorit pentru făpturile Tale şi să descopăr, în toate formele creaţiei Tale, revelaţiile Atotputerniciei Tale. Vrăjeşte-mi sufletul, o, Domnul meu, cu semnele Tale preaputernice şi scoate-mă din adâncimile dorinţelor mele corupte şi rele. Aşterne, deci pentru mine, binele acestei lumi şi a celei ce va veni. Tu ai puterea de face ceea ce Îţi place. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotslăvit, al Cărui ajutor e căutat de toţi oamenii.

Îţi mulţumesc, o, Domnul meu, că m-ai trezit din somnul meu, m-ai răscolit şi ai creat în mine dorinţa de a înţelege ceea ce cei mulţi dintre slujitorii Tăi n-au reuşit să cuprindă. Dă-mi, aşadar, putinţa, o Domul meu, de a privi, din iubire pentru Tine şi de dragul plăcerii Tale, orice ai dorit. Tu eşti Cel a cărui putere şi suveranitate toate lucrurile au mărturisit-o.

Nu se află alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotputernic, Cel Binefăcător.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Detaşare (#2195)
O, Dumnezeule, şi Dumnezeul tuturor

Numelor şi Făuritorul cerurilor! Te implor întru Numele Tău prin care Cel Ce este Aurora tăriei Tale şi răsăritul puterii Tale a fost manifestat, prin care fiecare lucru solid a fost făcut să curgă, ficare trup a fost însufleţit şi fiecare spirit în mişcare a fost confirmat - Te implor să-mi îngădui să mă scutur de toate ataşamentele faţă de oricine în afară de Tine, să slujesc Cauza Ta, să doresc ceea ce Tu doreşti prin puterea suveranităţii Tale şi să îndeplinesc ceea ce este bunul plac al voinţei Tale.

Mai mult, te implor, să-mi hărăzeşti ceea ce mă face îndeajuns de bogat pentru a mă lipsi de oricine afară de Tine. Tu mă vezi, o, Dumnezeul meu, cu faţa întoarsă spre Tine şi mâinile mele ţinându-se de funia harului Tău. Pogoară asupra mea milostivirea Ta şi aşterne pentru mine ceea ce ai aşternut pentru aleşii Tăi. Tu ai puterea de a face ceea ce Îţi place. Nu axistă alt Dumnezeu afară de Tine, Cel ce veşnic Iartă, Cel Atotmărinimos.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Detaşare (#2190)

În Numele Domnului Tău, Creatorul, Suveranul, Cel lui Însuşi deajuns, Cel Preaînălţat, Cel al cărui ajutor e implorat de toţi oamenii.

Spune: o, Dumnezeul meu! O, Tu Care eşti Făuritorul cerurilor şi al pământului, o, Domn al împărăţiei! Tu ştii bine secretele inimii mele, în timp ce Fiinţa Ta e de nepătruns pentru toţi afară de Tine. Tu vezi tot ce e cu mine, în timp ce nimeni altcineva nu poate face aceasta în afară de Tine. Acordă-mi, prin bunăvoinţa Ta, ceea ce îmi va permite să mă lipsesc de toţi în afară de Tine şi hărăzeşte-mi ceea ce mă va face independent de oricine altcineva afară de Tine. Îngăduie să pot culege roadele vieţii mele în această lume şi în cea următoare. Deschide înaintea feţei mele portalurile feţei Tale şi conferă asupra mea, cu bunăvoinţa Ta plină de har, blânda Ta milostivire şi darurile Tale.

O, Tu care eşti Stăpânul harului îmbelşugat! Lasă harul Tău celest să-i înconjoare pe cei ce Te iubesc şi acordă-ne darurile şi mărinimiile pe care le posezi. Fii Tu, dintre toate lucrurile, îndeajuns pentru noi, iartă-ne păcatele şi ai milă de noi. Tu eşti Stăpânul nostru şi Stăpânul tuturor lucrurilor create. Pe nimeni altul afară de Tine nu Îl invocăm şi nu implorăm nimic altceva decât favorurile Tale. Tu eşti Domnul dărniciei şi harului, invincibil în puterea Ta şi cel mai îndemânatic în planurile Tale. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Atotstăpânitor, Cel Preaînalt.

Conferă binecuvântările Tale, o, Domnul meu, asupra Mesagerilor, asupra celor sfinţi şi neprihăniţi. Cu adevărat, Tu eşti Dumnezeu, Cel Neasemuit, Cel Atotbiruitor.

-The Báb
-----------------------
Detaşare (#2191)

O, Doamne! Întru Tine caut refugiu şi către toate semnele Tale îmi îndrept inima.

O, Doamne! Călătorind ori acasă, în ocupaţia ori în munca mea, îmi pun în Tine toată încrederea. Acordă-mi deci ajutorul Tău deplin ca să mă facă independent de toate cele, o, Tu, Care eşti neîntrecut în milostivirea Ta! Aşa după cum e placul Tău, dă-mi mie partea mea, o, Doamne, şi fă-mă să fiu mulţumit cu orice ai orânduit pentru mine.

A Ta este autoritatea absolută de a porunci.
-The Báb
-----------------------
Detaşare (#2192)
O, Dumnezeul meu, Domnul meu şi

Stăpânul meu! M-am detaşat de neamul meu şi-am căutat prin Tine să devin independent de toţi cei ce sălăşluiesc pe pământ şi mereu gata să primesc ceea ce e demn de laudă în ochii Tăi. Dăruieşte-mi atâtea binefaceri, încât să mă facă independent de orice în afară de Tine, şi îngăduie-mi o măsură mai mare din favorurile Tale fără de margini. Cu adevărat, Tu eşti Stăpânul harului îmbelşugat.

-The Báb
-----------------------
Detaşare (#2193)

O, Doamne, Dumnezeul meu! Tu eşti Speranţa şi Iubitul meu, ţelul şi Dorinţa mea cea mai înaltă! Cu adâncă smerenie şi cu întreaga devoţiune Te rog să mă preschimbi într-un minaret al iubirii Tale în ţinutul Tău, o lampă a cunoaşterii Tale între creaturile Tale şi un stindard al mărinimiei divine în împărăţia Ta.

Socoteşte-mă printre aceia dintre slujitorii Tăi care s-au detaşat de toate lucrurile în afară de Tine, s-au sanctificat de lucrurile trecătoare ale acestei lumi şi s-au eliberat de îndemnurile celor ce sunt întruchipări ale închipuirilor deşarte.

Lasă-mi inima să crească de bucurie prin spiritul confirmării din împărăţia Ta şi fă să-mi strălucească ochii privind la oştirile asistenţei divine coborând pe rând asupra mea din împărăţia gloriei Tale omnipotente.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Tare, Cel Atotslăvit, Cel Atotputernic.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Detaşare (#2194)

O, Doamne, Dumnezeul meu! Umple pentru mine cupa detaşării de toate lucrurile, şi în adunarea splendorilor şi darurilor Tale, bucură-mă cu vinul iubirii Tale. Eliberează-mă de asalturile patimii şi dorinţei, scutură-mă de cătuşele acestei lumi pământene, atrage-mă în extaz către tărâmul Tău ceresc şi înviorează-mă între slujitoarele Tale cu adierile sfinţeniei Tale.

O, Doamne, luminează-mi faţa cu luminile darurilor Tale, luminează-mi ochii lăsându-i să privească semnele tăriei Tale atotcuceritoare; desfată-mi inima cu gloria cunoaşterii Tale ce cuprinde toate lucrurile, bucură-mi sufletul cu veştile Tale însufleţitoare de mare bucurie, o, Tu Rege al acestei lumi şi a Împărăţiei de sus, o, Tu Domn al stăpânirii şi tăriei, ca să pot răspândi în depărtare semnele şi dovezile Tale şi să proclam Cauza Ta şi să promovez Învăţăturile Tale şi să slujesc Legea Ta şi să preamăresc Cuvântul Tău.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Puternic, Cel Veşnic Dăruitor, Cel Omnipotent.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Detaşare (#2196)
O, Doamne, Dumnezeul meu!

O, Doamne, Dumnezeul meu! Eu sunt un slujitor atras către Tine, apropiindu-mă cu smerenie de uşa unicităţii Tale.

O, Dumnezeul meu! Îngăduie-mi să fiu cu totul al Tău, ocupat numai cu gânduri despre Tine, înflăcărat de focul iubirii Tale şi despărţit de toate lucrurile afară de Tine, ca să pot munci în Cauza Ta, să răspândesc înţelepciunea Ta, să transmit cunoaşterea Ta şi să împărtăşesc bucuria de-a Te cunoaşte.

O, Dumnezeul meu! Sunt o flacără aprinsă de mâinile puterii Tale; nu îngădui ca această flacără să fie stinsă de vânturile încercărilor. Sporeşte-mi iubirea de Tine şi ardoarea mea pentru frumuseţea unicităţii Tale. Aprinde focul ce arde în mine în Sinaiul Unicităţii Tale şi trezeşte viaţa veşnică ce e latentă în mine, prin mărinimia şi harul Tău.

Tu eşti Protectorul, Păzitorul, Cel Îndurător şi Cel Milostiv.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :