Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Calităţi Spirituale
Calităţi Spirituale (#2137)

Din şuvoaiele înmiresmate ale veşniciei Tale lasă-mă să beau, o, Dumnezeul meu, şi din roadele pomului fiinţei Tale îngăduie-mi să gust, o, Tu, Speranţa mea! Din izvoarele cristaline ale iubirii Tale lasă-mă să sorb, o, Slava mea şi la umbra providenţei Tale nepieritoare lasă-mă să stau, o, Lumina mea!

Pe pajiştile apropierii de Tine şi înaintea prezenţei Tale lasă-mă să colind, o, Tu, Preaiubitul meu, şi la dreapta tronului milostivirii Tale aşează-mă, o, Dorinţa mea! Din adierile înmiresmate ale bucuriei Tale, lasă o boare să treacă peste mine, o, ţelul meu, şi pe culmile paradisului realităţii Tale lasă-mă să ajung, o, Tu, Adoratul meu! Lasă-mă să ascult melodiile porumbiţei unicităţii Tale, o, Tu, Cel Strălucitor, şi prin spiritul puterii şi tăriei Tale însufleţeşte-mă, o, Tu, Binefăcătorul meu! În spiritul iubirii Tale fă să rămân statornic, o, Tu, Sprijinul meu, şi pe cărarea bunului Tău plac întăreşte-

mi paşii, o, Tu, Ziditorul meu! În grădina nemuririi Tale, în faţa chipului Tău, lasă-mă să stau de-a pururea, o, Tu, care eşti milostiv cu mine, şi în jilţul slavei Tale aşează-mă, o, Tu, Stăpânul meu! În cerul iubirii Tale duioase ridică-mă, o, Tu, Care eşti Animatorul meu, şi spre Luceafărul călăuzirii Tale condu-mă, o, Tu ce mă atragi spre Tine! În faţa revelaţiilor spiritului nevăzut cheamă-mă, o, Tu, Obârşia şi Dorinţa mea Supremă, şi la esenţa miresmei frumuseţii Tale, pe care o vei revela, lasă-mă să mă întorc, o, Tu, Care eşti Dumnezeul meu!

Tu ai puterea de a face ceea ce Îţi place. Tu eşti, cu adevărat, Cel Preaslăvit, Cel Atotglorios, Cel Preaînalt.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2138)

Crează în mine o inimă curată, o, Doamne, Dumnezeul meu, şi reînnoieşte în mine o conştiinţă senină, o, Tu, Speranţa mea. Prin spiritul puterii, confirmă-mă în Cauza Ta, o, Tu, Cel Iubit şi cu lumina gloriei Tale, dezvăluie-mi calea Ta, o, Tu, ţelul dorinţei mele. Prin virtutea puterii Tale transcendente, înalţă-mă în cerul sfinţeniei Tale, o, Tu, izvorul fiinţei mele, şi cu adierea eternităţii Tale, înveseleşte-mă, o, Tu, Care eşti Dumnezeul meu. Lasă melodiile Tale nepieritoare să-mi aducă liniştea, o, Tu, Însoţitorul meu, lasă bogăţiile străvechiului Tău chip să mă descătuşeze de tot ce nu eşti Tu, o, Tu, Stăpânul meu, şi lasă veştile mari ale revelaţiei Esenţei Tale incoruptibile să-mi aducă bucurie, o, Tu, supremă evidenţă printre cei manifestaţi, o, Tu, cel mai tainic dintre taine.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2139)
El este Cel Îngăduitor, Cel Atotmărinimos!

O, Doamne, Dumnezeul meu! Chemarea Ta m-a atras şi vocea Condeiului Tău de Slavă m-a trezit. şuvoiul sfintei Tale rostiri m-a vrăjit şi vinul inspiraţiei Tale m-a îmbătat. Tu mă vezi, o, Doamne, detaşat de toate lucrurile

în afară de Tine, ţinându-mă de funia mărinimiei Tale şi plin de dor pentru minunile harului Tău. Te rog, prin veşnicele valuri ale bunătăţii Tale duioase şi luminile lucitoare ale blândei Tale griji şi bunăvoinţe, să îngădui ceea ce mă va atrage spre Tine şi mă va îmbogăţi cu bogăţia Ta. Glasul meu, condeiul meu, întreaga mea fiinţă adeveresc puterea Ta, tăria Ta, harul Tău şi mărinimia Ta, că Tu eşti Dumnezeu şi că nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Puternic, Cel Tare.

Stau mărturie în clipa aceasta, o, Dumnezeul meu, neputinţei mele şi suveranităţii Tale, slăbiciunii mele şi puterii Tale. Eu nu ştiu ceea ce îmi foloseşte sau îmi dăunează; Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept. Porunceşte pentru mine, o, Doamne, Dumnezeul şi Stăpânul meu, ceea ce mă va face să fiu mulţumit cu veşnica Ta poruncă şi-mi va fi de folos în fiecare dintre lumile Tale. Tu eşti în adevăr Cel Îngăduitor, Cel Mărinimos.

Doamne! Nu mă îndepărta de oceanul bogăţiei Tale şi de raiul milostivirii Tale, şi orânduieşte pentru mine binele acestei lumi şi a celei ce va să vie. Cu adevărat, Tu eşti Stăpânul sălaşului milostivirii întronat în înalturi; nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Unic, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2140)

Slăvit fie Numele Tău, o, Doamne Dumnezeul meu! Eu sunt slujitorul Tău care s-a ţinut de funia blândelor Tale milostiviri şi s-a agăţat de poala mărinimiei Tale. Te implor întru numele Tău prin care ai supus toate lucrurile create, văzute şi nevăzute, şi prin care suflarea, ce este viaţă cu adevărat, a adiat asupra întregii creaţii, să mă întăreşti prin puterea Ta ce a cuprins cerurile şi pământul, şi să mă fereşti de orice boală şi durere. Stau mărturie că Tu eşti Stăpânul tuturor numelor şi Rânduitorul a tot ceea ce-ţi este pe plac. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Tare, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

Hărăzeşte-mi, o, Domnul meu, ceea ce-mi va fi de folos în fiecare dintre lumile Tale. Dă-mi, atunci, ceea ce ai poruncit pentru cei aleşi între făpturile Tale, pe care nici osânda asupritorilor, nici zarva necredincioşilor, nici înstrăinarea celor ce s-au îndepărtat de Tine nu i-au împiedicat a se întoarce spre Tine.

Tu eşti, cu adevărat, prin puterea suveranităţii Tale, Ajutorul în Primejdie. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Tare, Cel Preaputernic.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2141)

O, Dumnezeul meu, Dumnezeul mărinimiei şi al milostivirii! Tu eşti acel Rege prin al Cărui cuvânt poruncitor întreaga creaţie a fost chemată în fiinţă; şi Tu eşti Acel Atotmărinimos pe care faptele slujitorilor Săi nu L-au împiedicat vreodată să-şi arate bunăvoinţa şi nici n-au zădărnicit revelările mărinimiei Sale.

Îngăduie acestui slujitor, Te implor, să ajungă la ceea ce va fi pricina mântuirii sale în fiecare dintre lumile Tale. Tu eşti, cu adevărat, Cel Tare, Cel Preaputernic, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2142)

Dumnezeu este Cel care aude rugăciunea şi răspunde rugăciunii! Pe slava Ta, o, Preaiubitule, Tu dătătorule de lumină lumii! Flăcările despărţirii de Tine m-au mistuit şi îndărătnicia mea a topit inima din mine. Te rog, întru Cel Mai Mare Nume al Tău, o, Tu Dorinţa lumii şi Preaiubitul omenirii, să îngădui ca adierea inspiraţiei Tale să poată susţine sufletul meu, ca vocea Ta minunată să poată ajunge la urechea mea, ca ochii mei să poată privi semnele Tale şi lumina Ta, aşa cum este revelată în manifestările numelor şi atributelor Tale, o, Tu în a cărui mână se află toate lucrurile!

Tu vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, lacrimile celor privilegiaţi de Tine, vărsate din cauza despărţirii lor de Tine şi temerile celor ce-ţi sunt devotaţi în depărtarea lor de Curtea Ta Sfântă. Pe puterea Ta ce stăpâneşte toate lucrurile văzute şi nevăzute! Se cuvine celor iubiţi de Tine să verse lacrimi de sânge pentru ceea ce s-a abătut asupra credincioşilor din partea celor răi şi a asupritorilor de pe pământ. Tu priveşti, o, Dumnezeul meu, cum necredincioşii au cuprins oraşele şi tărâmurile Tale! Te rog întru Mesagerii Tăi şi aleşii Tăi şi pe Cel prin care stindardul unităţii Tale divine a fost înfipt în mijlocul slujitorilor Tăi, să-i aperi prin mărinimia Ta. Tu eşti, cu adevărat, Cel Îngăduitor, Cel Atotmărinimos.

şi din nou, Te rog prin dulcile revărsări ale harului Tău şi valurile oceanului favorii Tale, să hărăzeşti sfinţilor Tăi ceea ce le va alina ochii şi le va mângâia inimile. Doamne! Tu-l vezi pe cel ce îngenunchiază năzuind să se ridice şi să Te slujească, pe cel mort cerând viaţă veşnică de la oceanul favorii Tale şi plin de dor să se înalţe în zbor în cerurile bogăţiei Tale, străinul tânjind după căminul său de slavă sub bolta harului Tău, căutătorul grăbind prin milostivirea Ta la uşa mărinimiei Tale, păcătosul întorcându-se către oceanul iertării şi îngăduinţei Tale.

Pe suveranitatea Ta, o, Tu care eşti glorificat în inimile oamenilor! M-am întors spre Tine, uitând propria mea voinţă şi dorinţă, ca sfânta Ta vrere şi plăcere să poată cârmui în mine şi să mă călăuzească potrivit cu ceea ce pana veşnicei Tale porunci a hărăzit pentru mine. Acest slujitor, o, Doamne, deşi neajutorat se întoarce spre Astrul Puterii Tale, deşi înjosit grăbeşte spre Aurora Gloriei, deşi nevoiaş este plin de dor pentru Oceanul Bunăvoinţei Tale. Te implor, prin favoarea şi mărinimia Ta, nu-l alunga de la Tine.

Tu eşti cu adevărat Cel Tare, Cel Îngăduitor, Cel Plin de Compasiune.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2151)

Asupra Ta fie slava, o, Doamne Dumnezeul meu! Te implor, întru semnele Tale care cuprind întreaga creaţie; şi întru lumina chipului Tău care i-a iluminat pe toţi cei ce sunt în cer şi pe pământ; şi întru milostivirea Ta care a întrecut toate lucrurile create; şi întru harul Tău care s-a revărsat asupra întregului univers, să sfâşii vălurile care m-au despărţit de Tine, ca să mă pot grăbi spre izvorul puternicei Tale inspiraţii şi către Aurora Revelaţiei Tale şi a favorurilor Tale pline de mărinimie, şi să pot fi cufundat în Oceanul apropierii de Tine şi al placului Tău.

Nu îngădui, o Domnul meu, să fiu lipsit de cunoaşterea de Tine în vremea zilelor Tale, şi nu mă despuia de veşmântul călăuzirii Tale. Dă-mi să beau din râul care este viaţă cu adevărat, ale căruit ape au ţâşnit din Paradisul5 în care tronul numelui Tău, Cel Atotmilostiv, a fost întemeiat, ca ochii mei să se poată deschide, ca faţa mea să poată fi luminată, şi inima mea încredinţată, şi sufletul meu iluminat, şi paşii mei statornici.

Tu eşti Cel care a existat dintotdeauna, prin autoritatea propriei Sale tării, suveran peste toate lucrurile şi Care prin acţiunea voinţei Sale a creat toate lucrurile. Nimic niciodată, fie în cerul Tău sau fie pe pământul Tău, nu-ţi poate zădărnici scopul. Ai milă, atunci, de mine, o Stăpânul meu, prin providenţa şi generozitatea Ta plină de har, şi apleacă-mi urechea la dulcile melodii ale păsărilor care ciripesc lauda Ta pe ramurile arborelui unicităţii Tale.

Tu eşti Marele Dăruitor, Cel ce veşnic Iartă, Cel Plin de Compasiune.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2152)

Ţie îţi aduc laudă, o, Dumnezeul meu, pentru că mireasma bunătăţii Tale duioase m-a desfătat şi blândele adieri ale milostivirii Tale m-au înclinat în direcţia mărinimoaselor Tale favoruri. Fă-mă să beau, o, Domnul meu, din mâinile dărniciei Tale, apa vie ce i-a îngăduit fiecărui om ce s-a împărtăşit din ea să se cureţe de ataşamentul pentru oricine în afară de Tine; şi să-şi înalţe zborul în atmosfera detaşării de toate făpturile Tale; şi să-şi aţintească privirea asupra providenţei Tale iubitoare şi a nenumăratelor Tale daruri.

Fă-mă pregătit, în toate împrejurările, o, Stăpânul meu, să Te slujesc şi să mă îndrept către sanctuarul adorat al Revelaţiei Tale şi al Frumuseţii Tale. De va fi plăcerea Ta, fă-mă să cresc asemenea unei fragede plante pe pajiştile harului Tău, ca blândele adieri ale voinţei Tale să mă înfioare şi să mă aplece după bunul Tău plac, astfel încât mişcarea şi neclintirea mea să fie întru totul poruncite de Tine.

Tu eşti Cel prin al Cărui Nume Taina cea Ascunsă a fost dezvăluită; şi Numele Cel Bine Păzit a fost revelat; şi sigiliile Pocalului pecetluit au fost rupte răspândindu-i mireasma peste întreaga creaţie, fie ea din trecut sau din viitor. Cel ce-a fost însetat, o, Domnul meu, s-a grăbit să ajungă la apele vii ale bunăvoinţei Tale, iar făptura cea nevolnică a tânjit să se cufunde în oceanul bogăţiilor Tale.

Jur pe slava Ta, o, Stăpâne Preaiubit al lumii şi Dorinţa tuturor celor ce Te-au recunoscut! Sunt greu încercat de durerea despărţirii mele de Tine, în zilele când Luceafărul prezenţei Tale şi-a aruncat razele asupra poporului Tău. Aşterne, atunci, pentru mine, răsplata poruncită pentru cei ce ţi-au privit faţa şi, prin voia Ta, au primit îngăduinţa să intre în curtea tronului Tău, şi la porunca Ta, Te-au întâlnit faţă în faţă.

Te implor, o, Domnul meu, întru numele Tău ale cărui splendori au cuprins pământul şi cerurile, să-mi îngădui să-mi plec voinţa înaintea a ceea ce ai poruncit în Tabletele Tale, în aşa fel încât să încetez să mai descopăr în mine însumi orice altă dorinţă în afară de ceea ce Tu ai dorit prin puterea suveranităţii Tale, şi nici o altă voinţă în afară de ceea ce Tu mi-ai hărăzit prin voinţa Ta.

Încotro să mă întorc, o, Dumnezeul meu, neputincios cum sunt să descopăr orice altă cale în afară de calea pe care ai aşternut-o înaintea Aleşilor Tăi? Toţi atomii pământului proclamă că eşti Dumnezeu, şi mărturisesc că nu există alt Dumnezeu în afară de Tine. Din veşnicie Tu ai avut puterea să faci ceea ce ai dorit şi să porunceşti ceea ce ţi-a plăcut.

Hărăzeşte-mi, o, Doamne Dumnezeul meu, ceea ce mă va îndrepta mereu către Tine şi îngăduie-mi să mă ţin neîncetat de funia harului Tău, să proclam numele Tău şi să caut tot ceea ce poate izvorî din pana Ta. Sunt sărac şi dezolat, o, Domnul meu, şi Tu eşti Cel Atotstăpânitor, Cel Preaînalt. Ai, atunci, milă de mine prin minunile milostivirii Tale şi pogoară asupra mea, în fiece clipă a vieţii mele, lucrurile prin care ai recreat inimile tuturor făpturilor Tale ce ţi-au recunoscut unitatea, şi ale tuturor oamenilor Tăi ce-ţi sunt cu totul devotaţi.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Tare, Cel Preaînălţat, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2153)

Slăvit fii Tu, Doamne, pentru că ţi-ai arătat iubirea faţă de omenire! O, Tu care eşti Viaţa şi Lumina noastră, călăuzeşte-i pe slujitorii Tăi pe calea Ta, îmbogăţeşte-ne prin Tine şi eliberează-ne de orice în afară de Tine.

O, Dumnezeule, învaţă-ne Unicitatea Ta şi fă-ne să înţelegem Unitatea Ta, ca să nu vedem pe nimeni altul afară de Tine. Tu eşti Cel Milostiv, Cel Darnic.

O, Dumnezeule, aprinde în inimile celor pe care îi iubeşti focul iubirii Tale, ca să mistuie toate gândurile afară de cele închinate ţie.

Revelază-ne, Doamne, suprema Ta eternitate, fă-ne să înţelegem că ai existat înainte de toţi vecii şi că vei exista în vecii vecilor şi că nu există alt Dumnezeu afară de Tine.

Cu adevărat în Tine găsim mângâiere şi tărie.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2143)

Acordă-mi, o, Dumnezeul meu, întreaga măsură a iubirii Tale şi a bunului Tău plac, iar prin farmecul luminii Tale strălucitoare vrăjeşte-ne inimile, o, Tu Ce eşti Dovada Supremă şi Cel Atotslăvit. Pogoară asupra mea, ca o mărturie a harului Tău, adierile Tale înviorătoare, în timpul zilei şi la vreme de noapte, o Stăpân al dărniciei.

Nici o faptă n-am făptuit, o, Dumnezeul meu, pentru a merita să-ţi privesc faţa şi ştiu cu certitudine că de-ar fi să trăiesc atât cât lumea va dura, n-aş reuşi să îndeplinesc vreo faptă care să merite această favoare, întrucât rangul slujitorului nu poate avea vreodată acces la sfintele Tale hotare, afară numai dacă mărinimia Ta mă va atinge şi blânda Ta milostivire mă va pătrunde şi bunătatea Ta iubitoare mă va înconjura.

Toată lauda fie cu Tine, o, Tu pe lângă Care nu se află nici un alt Dumnezeu. Cu bunăvoinţă îngăduie-mi să mă înalţ spre Tine, să-mi fie acordată onoarea de a sălăşlui în apropierea Ta şi de a fi în comuniune numai cu Tine. Nu se află alt Dumnezeu afară de Tine.

Într-adevăr, de-ar fi ca Tu să doreşti să acorzi binecuvântare unui slujitor, ai şterge din tărâmul inimii sale orice pomenire sau înclinare în afară de propria Ta pomenire; iar de-ar fi să porunceşti răul pentru un slujitor din pricina a ceea ce mâinile lui au făptuit pe nedrept înaintea feţei Tale, l-ai încerca cu binefacerile acestei lumi şi a celei ce va să vie, ca să poată deveni preocupat de ele şi să uite de pomenirea Ta.

-The Báb
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2150)
Slăvit fie Numele Tău, o, Doamne!

La cine să caut refugiu când Tu eşti cu adevărat Dumnezeul meu preaiubit; spre cine să mă îndrept pentru adăpost când Tu eşti Dumnezeul şi Stăpânul meu; şi la cine să alerg când Tu eşti cu adevărat Comoara şi ţinta dorinţei mele; şi de la cine altul să cer când Tu eşti aspiraţia mea cea mai înaltă şi dorinţa mea supremă? Orice speranţă a fost spulberată afară de dorul pentru harul Tău ceresc şi orice uşă e închisă afară de poarta ce duce către izvorul binecuvântărilor Tale.

Te implor, o, Doamne, Dumnezeul meu, pe cea mai luminoasă splendoare a Ta în faţa strălucirii căreia fiecare suflet se pleacă umil şi se prosternează în adorare pentru Tine - o splendoare în faţa sclipirii căreia focul se preschimbă în lumină, morţii învie şi orice dificultate e uşurată. Te implor, pe această măreaţă şi minunată splendoare şi pe gloria stăpânirii Tale preamărite, o, Tu care eşti Domnul puterii de neînvins, să ne transformi prin dărnicia Ta întru ceea ce Tu Însuţi posezi şi să ne ajuţi ca să fim în stare să devenim izvoarele luminii Tale şi cu bunăvoinţa Ta să ne acorzi ceea ce convine maiestăţii domeniului Tău transcedental. Căci către Tine am ridicat mâinile, o, Doamne, şi în Tine am găsit apărare şi adăpost, o, Doamne, Ţie mă supun, o, Doamne, şi în Tine îmi pun toată încrederea, o, Doamne, şi Tu mă întăreşti, o, Doamne.

Adevărat, nu există nici putere şi nici tărie decât în Tine.

-The Báb
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2135)

O, Doamne! Înviorează şi înveseleşte-mi sufletul. Purifică-mi inima. Luminează-mi mintea. În mâinile Tale las toate treburile mele. Tu eşti Călăuza şi Refugiul meu. Nu vreau să mă mai las pradă tristeţii şi amărăciunii, ci vreau să fiu plin de bucurie şi fericire. O, Doamne, Dumnezeule! Nu vreau să mai fiu cuprins de teamă şi nici să mai las necazurile să mă copleşească. Nu vreau să mai stărui asupra neplăcerilor vieţii.

O, Doamne! Tu eşti pentru mine un prieten mai bun decât sunt eu însumi pentru mine. ţie îţi închin viaţa, Doamne, Dumnezeul meu!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2136)
O, Domnul meu! O, Stăpânul meu!

Aceasta este o lampă aprinsă de focul iubirii Tale şi învăluită de flacăra ce-a ţâşnit din copacul milostivirii Tale. O, Domnul meu! Sporeşte-i lumina, căldura şi flacăra cu focul ce este aprins în Sinaiul Manifestării Tale. Cu adevărat, Tu eşti Cel care confirmă,

Cel ce ajută, Cel Puternic, Cel Generos, Cel care iubeşte.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2144)

O, Doamne Dumnezeul meu! O, Doamne Dumnezeul meu! Slava fie cu Tine căci m-ai confirmat în mărturisirea unicităţii Tale, m-ai atras spre cuvântul singularităţii Tale, m-ai înflăcărat cu focul iubirii Tale şi mi-ai dat ca ocupaţie pomenirea Ta şi slujirea prietenilor şi a slujitoarelor Tale.

O, Doamne, ajută-mă să fiu smerit şi modest şi întăreşte-mă să mă detaşez de toate lucrurile şi să mă ţin de poala veşmântului slavei Tale, încât inima să mi se umple de iubirea Ta astfel să nu mai existe nici un loc pentru iubirea de lume sau ataşamentul faţă de calităţile sale.

O, Dumnezeule! Eliberează-mă de toate lucrurile afară de Tine, curăţă-mă de ţărâna păcatelor şi încălcărilor, şi fă să am o inimă şi o conştiinţă spirituală.

Cu adevărat, Tu eşti milostiv şi cu adevărat, Tu eşti Cel Preageneros al Cărui ajutor e căutat de toţi oamenii.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2145)
O, Doamne Dumnezeul meu!

O, Doamne Dumnezeul meu! Acest slujitor al Tău a înaintat către Tine, rătăceşte cu patimă în deşertul iubirii Tale, merge pe calea slujirii Tale, aşteptând favorurile Tale, sperând la mărinimia Ta, bizuindu-se pe împărăţia Ta şi îmbătat de vinul darurilor Tale. O, Dumnezeul meu! Sporeşte ardoarea afecţiunii lui pentru Tine, perseverenţa lui în slăvirea Ta şi ardoarea iubirii lui pentru Tine.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Preageneros, Stăpânul Harului îmbelşugat. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel Iertător, Cel Milostiv.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2146)

O, Doamne, Dumnezeul meu! Acesta este slujitorul Tău radios, robul Tău spiritual care s-a apropiat de Tine şi de prezenţa Ta. şi-a întors faţa către Tine, a recunoscut unicitatea Ta, a mărturisit singularitatea Ta, a proclamat în numele Tău în mijlocul naţiunilor şi a condus oamenii către şuvoaiele milostivirii Tale. O, Tu Stăpâne Preageneros! Celor care au cerut le-ai dat să bea din cupa călăuzirii ce se revarsă de vinul harului Tău nesecat.

O, Doamne, asistă-l în toate condiţiile, fă-l să înveţe misterele Tale bine păzite şi revarsă asupra lui perlele Tale ascunse. Fă-l un stindard ce unduieşte pe meterezele castelelor în bătaia vânturilor ajutorului Tău ceresc, fă-l o fântână de ape cristaline.

O, Stăpânul meu iertător! Luminează inimile cu razele unei lămpi ce-şi aruncă în depărtare strălucirea, dezvăluind realităţile tuturor lucrurilor, acelora din poporul Tău, pe care Tu i-ai ocrotit cu mărinimie.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Tare, Cel Puternic, Protectorul, Cel Trainic, Cel Binefăcător! Cu adevărat, Tu eşti stăpânul a tot ceea ce este binecuvântare!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2147)

O, Doamne Dumnezeul meu! Aceştia sunt plăpânzii Tăi slujitori; ei sunt sclavii Tăi loiali şi slujitoarele Tale ce s-au înclinat înaintea Rostirii Tale preamărite şi s-au smerit la Pragul Tău de lumină, şi au adus mărturie unicităţii Tale prin care Soarele a fost făcut să strălucească în splendoarea lui vernală. Ei au ascultat îndemnurile pe care le-ai înălţat din Tărâmul Tău tainic şi cu inimile vibrând de iubire şi desfătare au răspuns chemării Tale.

O, Doamne, cerne asupra lor şuvoaiele milostivirii Tale, revarsă asupra lor apele binecuvântărilor Tale. Ajută-i să crească asemeni unor plante minunate în grădina raiului, şi din norii grei ai darurilor Tale şi din oceanele adânci ale harului Tău îmbelşugat fă această grădină să înflorească şi păstreaz-o pentru vecie verde şi strălucitoare, veşnic tânără, pură şi atrăgătoare.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Tare, Cel Preaslăvit, Cel Puternic, Cel ce singur sălăşluieşte, în ceruri şi pe pământ, neschimbat. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Stăpânul semnelor şi dovezilor.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2148)
El este Dumnezeu! O, Doamne

Dumnezeul meu! Aceştia sunt slujitori care în vremea zilelor Tale au fost atraşi de miresmele sfinţeniei Tale, aprinşi de flacăra arzândă în copacul Tău sfânt, răspunzând vocii Tale, rostind laude pentru Tine, treziţi de adierea Ta, răscoliţi de dulcile Tale arome privind semnele Tale, înţelegând versetele Tale, grăbindu-se să dea ascultare cuvintelor Tale, crezând în Revelaţia Ta şi încredinţaţi de bunătatea Ta duioasă. Ochii lor, o, Doamne, sunt aţintiţi asupra împărăţiei gloriei Tale strălucitoare, iar feţele lor s-au îndreptat către stăpânirea Ta din înalturi, inimile lor bat din iubire pentru frumuseţea Ta strălucitoare şi glorioasă, sufletele lor sunt mistuite de flacăra iubirii Tale, o, Stăpâne al acestei lumi şi a lumii ce va să fie, vieţile lor clocotesc cu ardoare de dorul lor pentru Tine şi lacrimile lor curg de dragul Tău.

Adăposteşte-i în fortăreaţa ocrotirii şi pazei Tale, apără-i cu grija Ta vigilentă, priveşte-i cu ochii providenţei şi milostivirii tale, fă-i semne ale unităţii Tale divine ce se arată în toate ţinuturile, stindarde ale tăriei Tale ce flutură deasupra palatelor măririi, lămpi strălucitoare ce ard uleiul înţelepciunii Tale în globurile călăuzirii Tale, păsări ale grădinii cunoaşterii Tale ciripind pe ramurile cele mai înalte din paradisul Tău protector şi uriaşi ai oceanului mărinimiei Tale, cufundându-se prin suprema Ta milostivire în adâncuri de nepătruns.

O, Doamne Dumnezeul meu! Umili sunt aceşti slujitori ai Tăi, ridică-i în împărăţia Ta din înalturi; sunt plăpânzi, întăreşte-i prin puterea Ta suverană; sunt înjosiţi, acordă-le glorie în tărâmul Tău cel preaînalt; sunt săraci, îmbogăţeşte-i în marea Ta stăpânire. Hărăzeşte-le, apoi, tot binele pe care l-ai sorocit lumilor Tale, văzute şi nevăzute, fă-i să prospere în această lume pământească, bucură-le inimile cu inspiraţia Ta, o, Stăpâne a tuturor fiinţelor! Luminează-le inimile cu veştile Tale pline de bucurie răspândite prin Rangul Tău Atotslăvit, fă paşii lor statornici în măreţul Tău Legământ şi întăreşte-i în fermul Tău Testament prin mărinimia Ta şi harul Tău făgăduit, o, Tu Cel Milostiv şi Plin de Har! Tu eşti, cu adevărat, Cel Îngăduitor, Cel Atotmărinimos.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2149)

O, Tu Cel ce Dăruieşti! Tu ai suflat asupra prietenilor din vest dulcile miresme ale Sfântului Spirit şi cu lumina divinei călăuziri ai luminat cerul occidentului. Tu i-ai făcut pe cei ce odată au stat departe să se apropie de Tine; Tu i-ai preschimbat pe străini în prieteni iubitori; Tu i-ai trezit pe cei care dormeau; Tu i-ai făcut pe cei nesocotiţi să ia aminte.

O, Tu Cel ce Dăruieşti! Asistă-i pe aceşti nobili prieteni să câştige bunul Tău plac şi fă-i să dorească binele atât pentru prieteni cât şi pentru străini. Hărăzeşte-le existenţa ce va domni veşnic; dă-le o porţie a harului Tău ceresc; fă-i să fie adevăraţi bahá’í, ai lui Dumnezeu cu sinceritate; apără-i de asemănări superficiale şi întăreşte-i cu statornicie în adevăr. Fă-i semne şi mărturii ale Împărăţiei, stele luminoase deasupra orizontului acestei vieţi pământeşti. Fă-i să fie mângâierea şi alinarea omenirii şi slujitori pentru pacea lumii. Înflăcărează-i cu focul sfatului Tău şi îngăduie ca toţi să poată merge pe calea poruncilor Tale.

O, Tu Cel ce Dăruieşti! Cea mai dragă dorinţă a acestui slujitor la Pragul Tău este de a vedea cum prietenii din Răsărit şi din Apus se îmbrăţişează între ei, cum toate fiinţele din această lume, în perfectă bunătate, sunt ca membrii unei comunităţi, ca picăturile unui ocean, ca frunzele unui pom şi ca razele unui soare.

Tu eşti cu adevărat Cel Tare, Cel Atotştiutor, Cel Preaputernic şi Cel Atotvăzător.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Calităţi Spirituale (#2154)
O, Doamne, suntem slabi: întăreşte-ne!

O, Dumnezeule, suntem neştiutori: instruieşte-ne! O, Doamne, suntem săraci: fă-ne bogaţi! O, Dumnezeule, suntem morţi: însufleţeşte-ne! O, Doamne, suntem umilinţa însăşi: dă-ne slavă în Împărăţia Ta! Dacă ne vei ajuta, Doamne, vom deveni asemenea unor stele strălucitoare, iar fără ajutorul Tău vom ajunge mai prejos decât pulberea pământului. O, Doamne, întăreşte-ne! O, Dumnezeule, ajută-ne să dobândim victoria! O, Doamne, dă-ne putinţa de a ne învinge egoismul şi de a ne stăpâni dorinţele! O, Dumnezeule, eliberează-ne de sclavia lumii materiale! O, Doamne, reînsufleţeşte-ne cu suflarea sfântului Spirit ca să ne putem ridica pentru a Te sluji şi a Te preamări şi a lucra cu cea mai deplină sinceritate, în Împărăţia Ta. O, Doamne, Tu eşti Cel Puternic! O, Doamne, Tu eşti Cel Iertător! O, Doamne, Tu eşti Cel Milostiv!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :