Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Călătorie
Călătorie (#2155)
O, Doamne, Dumnezeul meu!

Am plecat de acasă, ţinându-mă strâns de funia iubirii Tale, şi m-am încredinţat cu totul grijii şi ocrotirii Tale. Te implor, prin puterea Ta cu care i-ai ocrotit pe cei pe care-i iubeşti de cei îndărătnici şi perverşi, şi de fiecare asupritor neînduplecat şi de fiecare răufăcător ce a rătăcit departe de Tine, să mă ţii în siguranţă prin mărinimia şi harul Tău. Îngăduie-mi, deci, să mă întorc acasă prin puterea şi tăria Ta. Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotputernic, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Călătorie (#2156)

M-am trezit prin harul Tău în dimineaţa aceasta, o, Dumnezeul meu, şi cu o neclintită încredere în Tine am plecat de acasă, lăsându-mă în grija Ta. Coboară aşadar asupra mea, din cerul milostivirii Tale, o binecuvântare din partea Ta şi îngăduie-mi să mă întorc în siguranţă la căminul meu, aşa cum mi-ai îngăduit să plec, sub ocrotirea Ta, cu toate gândurile mele ferm aţintite spre Tine.

Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Unic, Cel Incomparabil, Cel Atotştiutor şi Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Călătorie (#2158)

*Legământul căsătoriei, versetul ce trebuie rostit în mod individual de către mire şi mireasă în prezenţa a cel puţin doi martori acceptaţi de Adunarea Spirituală, este stipulat în Kitáb-i-Aqdas:

*„Cu adevărat, vom rămâne cu toţii credincioşi voinţei lui Dumnezeu.”

El este Cel Darnic, Cel Generos!

Lăudat fie Dumnezeu, Cel Străvechi, Cel Veşnic Statornic, Cel Neschimbător, Cel Etern! Cel ce prin Propria Sa Fiinţă a adus mărturie că El este cu adevărat Cel Unic, Cel Singur, Cel Neconstrâns, Cel Preaslăvit. Stăm mărturie căci cu adevărat nu există alt Dumnezeu afară de El, recunoaştem unicitatea Lui şi adeverim că este Unul Singur. El a sălăşluit dintotdeauna în înălţimi de neatins, pe piscurile slavei Sale, departe de orice amintire decât a Sa, dincolo de orice descriere decât a Lui Însuşi.

şi când El a dorit să-şi arate harul şi bunăvoinţa faţă oameni şi să aşeze ordinea în lume, a revelat porunci şi a creat legi; între acestea a stabilit legea căsătoriei, făcând din ea o fortăreaţă a bunăstării şi salvării, şi ne-a prescris-o în Cartea Sa Cea Mai Sfântă ce a fost trimisă din raiul sfinţeniei. El spune, preamărită fie slava Sa: „Căsătoriţi-vă, o, oameni, ca dintre voi să apară acela care îşi va aminti de Mine printre slujitorii Mei; aceasta este una din poruncile Mele către voi; supuneţi-vă ei şi priviţi-o ca pe un ajutor pentru voi înşivă”.

-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :