Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Apărare şi Protecţie
Apărare şi Protecţie (#2123)

O, Doamne, Dumnezeul meu! Fă din frumuseţea Ta hrana mea, din prezenţa Ta băutura mea, din plăcerea Ta speranţa mea, din slăvirea Ta ocupaţia mea, din amintirea Ta tovarăşul meu, din puterea suveranităţii Tale sprijinul meu, din locuinţa Ta căminul meu şi din casa mea locul pe care l-ai sanctificat de toate limitările pe care le-ai impus celor pe care doar un văl îi desparte de Tine.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Tare, Cel Atotslăvit, Cel Preaputernic.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2124)

Dumnezeul meu venerat şi adorat! Stau mărturie unităţii şi unicităţii Tale şi adeveresc toate darurile Tale trecute şi prezente. Tu eşti Cel Atotdarnic, Cel care îşi revarsă ploaia milostivirii peste cel de sus precum şi peste cel de jos şi luminează cu splendorile harului Său pe cel supus precum şi pe cel răzvrătit.

O, Dumnezeu al milostivirii, în faţa uşii Căruia însăşi chintesenţa miluirii s-a închinat, şi în jurul cărui sanctuar al Cauzei Tale, s-a rotit în esenţa ei intimă bunătatea duioasă, Te rugăm fierbinte, invocându-ţi străvechiul har şi căutându-Ţi favoarea prezentă, să Te înduri de toţi cei care sunt manifestări ale lumii existenţei şi să nu le refuzi efuziunile harului Tău în vremea zilelor Tale.

Noi suntem cu toţii sărmani şi nevoiaşi, pe când Tu eşti, cu adevărat, Atotstăpânitorul, Atotcuceritorul, Cel Atotputernic.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2125)

Lauda fie cu Tine, o, Doamne Dumnezeul meu! Tu vezi şi ştii că i-am îndemnat pe slujitorii Tăi să nu-şi întoarcă faţa decât înspre darurile Tale şi i-am rugat să se supună lucrurilor pe care le-ai poruncit în Cartea Ta cea clară, Carte pe care ai pogorât-o în lumina poruncii Tale indiscutabile şi a scopului Tău irevocabil.

Nu pot rosti nici un cuvânt, o, Dumnezeul meu, dacă nu am îngăduinţa Ta şi nu mă pot mişca în nici o parte, decât numai cu consimţământul Tău.

Tu eşti Acela, o, Dumnezeul meu, care m-a chemat în fiinţă prin puterea tăriei Tale şi m-a înzestrat cu harul Tău, pentru a face cunoscută Cauza Ta. Din această pricină am fost supus unor asemenea nenorociri, încât glasul mi-a fost împiedicat să Te preamărească şi să-Ţi glorifice slava.

Toată lauda fie cu Tine, o, Dumnezeul meu, pentru lucrurile pe care mi le-ai hărăzit prin porunca Ta şi prin puterea suveranităţii Tale. Te implor să mă întăreşti atât pe mine cât şi pe cei ce mă iubesc, în iubirea noastră pentru Tine şi să ne ţii puternici în Cauza Ta. Jur pe tăria Ta! O, Dumnezeul meu! Ruşinea slujitorului Tău este de a fi despărţit ca de un văl de Tine, iar slava lui este de a Te cunoaşte. Înarmat cu puterea numelui Tău nimic nu mă poate răni vreodată, iar cu iubirea Ta în inimă toate tulburările lumii nu mă pot în nici un fel îngrijora.

Coboară, de aceea, o, Domnul meu, asupra mea şi asupra celor iubiţi de mine, ceea ce ne va ocroti de răul celor care au repudiat adevărul Tău şi au tăgăduit semnele Tale.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotslăvit, Cel Preamărinimos.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2129)

Preamărit fie numele Tău, o, Doamne Dumnezeul meu! Nu ştiu ce fel de apă este cea cu care m-ai creat, nici ce fel de foc ai aprins în mine, nici din ce fel de lut m-ai plămădit. Neliniştea fiecărei mări a fost potolită, dar nu şi neliniştea acestui Ocean ce se mişcă la porunca vânturilor Voinţei Tale. Flacăra fiecărui foc a fost stinsă, în afară de Flacăra pe care mâinile atotputerniciei Tale au aprins-o şi a cărei strălucire ai răspândit-o, prin puterea numelui Tău, înaintea tuturor celor ce se află în cerul Tău şi a tuturor celor ce se află pe pământul Tău. Pe măsură ce suferinţele se adâncesc, ea devine tot mai fierbinte.

Priveşte atunci, o, Dumnezeul meu, cum lumina Ta a fost înconjurată de vânturile neiertătoare ale poruncii Tale, cum furtunile ce s-au abătut asupra ei din toate părţile i-au înteţit strălucirea şi i-au sporit splendoarea.

Pentru toate acestea Tu să fii lăudat.

Te implor, întru Numele Tău Cel Mai Mare şi întru străvechea Ta suveranitate, să-i priveşti pe cei iubiţi de Tine, ale căror inimi au fost greu încercate din pricina suferinţelor ce l-au atins pe Cel Care este Manifestarea Propriului Tău Sine. Tu ai puterea de a face ceea ce Îţi este pe plac. Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2130)

Slăvit eşti Tu, o, Doamne Dumnezeul meu! Tu eşti Cel a cărui foc al iubirii a înflăcărat inimile celor ce-au recunoscut unitatea Ta şi splendorile cărui chip au iluminat feţele celor ce s-au apropiat de curtea Ta. Cât de îmbelşugat, o, Stăpânul meu, este şuvoiul cunoaşterii Tale! Cât de dulce este, o, Preaiubitul meu, rana pricinuită de lăncile răufăcătorilor Tăi şi din pricina căruia sufăr numai din iubirea mea pentru Tine şi de dragul bunului Tău plac! Cât de plăcute sunt rănile pe care, pe calea Ta şi pentru a proclama Credinţa Ta, le sufăr din partea săbiilor necredincioşilor!

Te implor, întru Numele Tău prin care Tu preschimbi neodihna în linişte, teama în încredere, slăbiciunea în tărie şi înjosirea în slavă, ca prin harul Tău să mă ajuţi pe mine şi pe ceilalţi slujitori ai Tăi să preamărim numele Tău, să împărtăşim Mesajul Tău şi să proclamăm Credinţa în Tine, în aşa fel încât să rămânem neclintiţi la asalturile nelegiuiţilor şi la mânia necredincioşilor, o, Tu, Care eşti Preaiubitul meu!

Eu sunt, o, Domnul meu, slujitoarea Ta, care a plecat urechea la auzul chemării Tale şi s-a grăbit către Tine, fugind de ea însăşi şi odihnindu-şi inima lângă Tine. Te implor, o, Domnul meu, întru numele Tău prin care au fost scoase la iveală toate comorile pământului, să mă aperi de aluziile celor ce n-au crezut în Tine şi au tăgăduit adevărul Tău.

Tu ai puterea de a face ceea ce Îţi place. Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2131)

O, Doamne, Dumnezeul meu! Nu Te îndepărta de mine, căci nenorocirile, una după alta, s-au abătut asupra mea. O, Doamne, Dumnezeul meu! Nu mă lăsa singur, căci cea mai mare năpastă m-a lovit. Din laptele curat, de la pieptul iubirii Tale duioase, dă-mi să beau, căci setea m-a mistuit. La umbra aripilor milostivirii Tale adăposteşte-mă, căci toţi vrăjmaşii mei, într-un singur gând, s-au năpustit asupra mea. Lasă-mă să stau lângă tronul maiestăţii Tale, în faţa revelaţiei semnelor slavei Tale, căci nenorocirea m-a atins cumplit. Cu roadele Copacului Eternităţii Tale hrăneşte-mă, căci o slăbiciune fără margini m-a cuprins. Din cupele bucuriei, întinse de mâinile milostivirii Tale duioase, lasă-mă să beau, căci nenumărate supărări s-au abătut cu putere asupra mea. Cu veşmântul brodat al Suveranitaţii Tale Atotputernice împodobeşte-mă, căci sărăcia m-a despuiat de tot. Legănat de uguitul Porumbiţei Veşniciei Tale lasă-mă să dorm, căci cele mai sumbre nenorociri m-au lovit. În faţa tronului unicităţii Tale şi a splendorii chipului Tău lasă-mă să stau, căci teama şi tremurul m-au zdrobit cumplit. În oceanul iertării Tale, în faţa neliniştii leviatanului de slavă cufundă-mă, căci păcatele m-au osândit amarnic.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2132)

Slavă Ţie, o, Dumnezeul meu! Te implor întru numele Tău, Cel Preamilostiv, să-i ocroteşti pe slujitorii şi slujitoarele Tale atunci când furtunile încercărilor vor trece peste ei şi nenumăratele Tale încercări îi vor asalta. Îngăduie-le atunci, o, Dumnezeul meu, să caute refugiu în fortăreaţa iubirii şi revelaţiei Tale, astfel încât nici duşmanii Tăi şi nici răufăcătorii dintre slujitorii Tăi care au încălcat Legământul şi Testamentul Tău şi s-au întors cu dispreţ de la Aurora Esenţei Tale şi Cel care a dezvăluit slava Ta, să nu poată birui înaintea lor.

Ei înşişi, o, Domnul meu, au aşteptat la uşa bunăvoinţei Tale. Deschide-o înaintea feţelor lor, cu cheile favorurilor Tale pline de mărinimie. Tu ai puterea de a face ceea ce doreşti şi de a porunci ceea ce Îţi place. Aceştia sunt cei, o, Stăpânul meu, care şi-au întors feţele spre Tine şi s-au îndreptat spre sălaşul Tău. De aceea, fă cu ei ceea ce se cuvine milostivirii Tale, care a întrecut lumile.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2133)

Lăudat fie numele Tău, o, Dumnezeul meu! Tu vezi cum vânturile neiertătoare ale încercărilor i-au făcut pe cei statornici în cauza Ta să se clatine, şi cum suflarea încercărilor i-a răscolit pe cei ale căror inimi au fost ferm aşezate, în afară de cei ce s-au împărtăşit din vinul care este viaţă adevărată din mâinile Manifestării numelui Tău, Cel Prea Milostiv. Aceştia sunt cei pe care nici un cuvânt în afară de cuvântul Tău cel prea înălţat nu poate să-i mişte, pe care nimic în afară de dulcea mireasmă a veşmântului pomenirii Tale nu poate să-i vrăjească, o, Tu Care eşti Posesorul tuturor numelor şi Făcătorul cerului şi al pământului!

Te implor, o, Tu Ce eşti iubitul tovarăş al lui Bahá, întru numele Tău, Cel Atotslăvit, să-i ţii în siguranţă pe aceşti slujitori ai Tăi, la umbra aripilor milostivirii Tale atotcuprinzătoare, ca săgeţile sugestiilor ticăloase ale răufăcătorilor dintre creaturile Tale, ce n-au crezut în semnele Tale, să poată fi ţinute departe de ei. Nimeni de pe pământ, o, Domnul meu, nu poate sta împotriva puterii Tale şi nimeni în toată împărăţia numelor Tale nu poate să frustreze scopul tău. Arată, atunci, puterea suveranităţii şi stăpânirii Tale, şi învaţă-i pe cei iubiţi de Tine ceea ce li se cuvine în zilele Tale.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotputernic, Cel Preaînălţat, Cel Atotslăvit, Cel Preamăreţ.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2134)
Slăvit eşti Tu, o, Doamne Dumnezeul

meu! Revarsă, Te implor, din norii harului Tău îmbelşugat, ceea ce va purifica inimile slujitorilor Tăi de orice i-ar putea împiedica să-Ţi privească faţa, sau i-ar putea împiedica să se îndrepte spre Tine, ca să-L poată cu toţii recunoaşte pe Cel care este Făuritorul şi Creatorul lor. Ajută-i, Doamne, aşadar, să ajungă, prin puterea tăriei Tale suverane, la un asemenea rang, încât să distingă cu uşurinţă orice miros urât de mireasma veşmântului Celui Ce poartă numele Tău cel mai înalt şi mai slăvit, ca să se poată întoarce cu toată afecţiunea spre Tine, şi să se bucure de o comuniune atât de strânsă cu Tine, încât dacă le-ar fi dat să aibă tot ce se află în ceruri şi pe pământ, le-ar privi ca fiind nedemne de atenţia lor, şi ar refuza să se oprească din pomenirea Ta şi slăvirea virtuţilor Tale.

Ocroteşte-l te rog, o, Preaiubitul meu, Dorinţa inimii mele, pe slujitorul Tău ce a căutat faţa Ta, de lăncile celor ce Te-au tăgăduit, şi de săgeţile celor ce Ţi-au repudiat adevărul. Fă-l, atunci, să-Ţi fie cu totul devotat, să declare numele Tău, şi să-şi aţintească privirea asupra sanctuarului Revelaţiei Tale. Tu eşti, cu adevărat, Cel Care, în nici un moment, nu i-a întors de la uşa milostivirii Tale pe cei ce şi-au pus speranţele în Tine, nici nu i-ai împiedicat pe cei ce Te-au căutat să atingă curtea harului Tău. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel Preaputernic, Cel Preaînalt, Ajutorul în Primejdie, Cel Atotslăvit, Cel Atotbiruitor, Cel Necondiţionat.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2121)

Slava fie cu Tine, o, Dumnezeule! Tu eşti Dumnezeu, Cel care a existat înainte de toate lucrurile, care va exista după toate lucrurile şi va dura dincolo de toate lucrurile. Tu eşti Dumnezeu, Cel care cunoaşte toate lucrurile şi este mai presus de toate lucrurile. Tu eşti Dumnezeu, Cel care Te porţi plin de milostivire cu toate lucrurile, care pune în balanţă toate lucrurile şi a Cărui viziune cuprinde toate lucrurile. Tu eşti Dumnezeu, Stăpânul meu, Tu îmi cunoşti rangul, Tu aduci mărturie fiinţei mele lăuntrice şi exterioare.

Acordă-ne iertarea Ta, mie precum şi celor credincioşi care au răspuns chemării Tale. Fii Tu ajutorul meu, Cel îndeajuns, împotriva uneltirilor oricui ar vrea să-mi pricinuiască durere sau îmi doreşte răul. Cu adevărat, Tu eşti Domnul tuturor lucrurilor create. Tu eşti de ajuns tuturor şi nimeni nu-şi poate ajunge sieşi fără de Tine.

-The Báb
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2122)
În Numele lui Dumnezeu, Stăpânul

maiestăţii copleşitoare, Cel Atotbiruitor. Slăvit fie Domnul în mâna Căruia este izvorul stăpânirii. El aduce în fiinţă tot ceea ce doreşte prin cuvântul poruncii Sale „Fii”, şi este.

A Lui a fost până acum puterea autorităţii şi a Lui va rămâne şi de aici înainte. El face victorios pe oricine doreşte, prin puterea poruncii Sale.

El este cu adevărat Cel Puternic, Cel Tare. Lui i se cuvine toată gloria şi maiestatea în împărăţiile Revelaţiei şi Creaţiei şi tot ce există între ele. Cu adevărat, El este Cel Puternic, Cel Atotslăvit. Din vecie El a fost izvorul tăriei de nebiruit şi aşa va rămâne veşnic.

El este cu adevărat Stăpânul tăriei şi al puterii. Toate împărăţiile cerului şi pământului şi tot ce se află între ele sunt ale lui Dumnezeu, şi puterea Sa este supremă peste toate lucrurile.

Toate comorile pământului şi cerului şi tot ce se află între ele sunt ale Sale şi ocrotirea Sa se întinde asupra tuturor lucrurilor.

El este Creatorul cerului şi pământului şi a tot ce stă între ele şi cu adevărat El aduce mărturie tuturor lucrurilor. El este Stăpânul Judecăţii pentru toţi cei ce sălăşluiesc în ceruri şi pe pământ şi orice se află între ele şi într-adevăr Dumnezeu este iute în judecată. El aşează măsura hotărâtă tuturor celor din ceruri şi de pe pământ şi orice se află între ele. Cu adevărat, El este Ocrotitorul Suprem. El ţine în mâinile Sale cheile cerului şi ale pământului şi a tot ce este între ele. După bunul Său plac El împarte darurile, prin puterea poruncii Sale.

Într-adevăr harul Său cuprinde totul şi El este Atotştiutor.

Spune: Dumnezeu îmi este de ajuns; El este Cel Ce ţine în mâinile Sale împărăţia tuturor lucrurilor. Prin puterea oştirilor Sale din ceruri şi de pe pământ şi tot ce se află între ele El îi ocroteşte pe aceia dintre slujitorii Lui pe care doreşte.

Cu adevărat Dumnezeu, veghează asupra tuturor lucrurilor.

Nemăsurat de solemn eşti Tu, o, Doamne! Ocroteşte-ne de ceea ce ne stă înainte şi înapoi, deasupra capetelor noastre, la dreapta, la stânga, sub picioarele noastre, şi pe oricare altă parte unde suntem descoperiţi. Căci cu adevărat, ocrotirea Ta asupra tuturor lucrurilor nu dă niciodată greş.4

-The Báb
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2126)

Hărăzeşte, o, Stăpânul meu, mie şi celor care cred în Tine, ceea ce Tu socoteşti că este mai bine pentru noi, după cum ai arătat în Cartea Mamă, căci în mâna Ta ţii măsura dinainte hotărâtă a tuturor lucrurilor.

Darurile Tale pline de frumuseţe sunt revărsate fără încetare asupra celor ce preţuiesc iubirea Ta, iar dovezile minunate ale mărinimiei Tale cereşti sunt acordate cu prisosinţă celor ce recunosc unitatea Ta divină. Am încredinţat grijii Tale tot ceea ce ne-ai menit şi Te implorăm să ne acorzi tot binele pe care cunoaşterea Ta îl cuprinde.

Ocroteşte-mă, o, Domnul meu, de tot răul pe care-l discerne atotştiinţa Ta, întrucât nu există altă putere sau tărie decât în Tine, nici un triumf nu vine decât dinspre prezenţa Ta şi numai Tu singur porunceşti. Tot ceea ce Dumnezeu a voit, a fost şi tot ceea ce El nu a voit, nu va fi.

Nu există nici putere nici tărie decât numai în Dumnezeu, Cel Preaînălţat, Cel Preaputernic.

-The Báb
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2127)

O, Doamne, Dumnezeul meu! Apără-i pe slujitorii Tăi credincioşi de relele egoismului şi patimii; ocroteşte-i cu ochiul vigilent al bunătăţii Tale duioase de orice răutate, ură şi pizmă; adăposteşte-i în fortăreaţa de nebiruit a oblăduirii Tale şi, păzindu-i de săgeţile îndoielii, fă din ei manifestările semnelor Tale glorioase, luminează-le feţele cu razele luminoase revărsate de Aurora unităţii Tale divine, înveseleşte-le inimile cu versetele revelate din sfânta Ta împărăţie, întăreşte-i cu puterea Ta atotstăpânitoare ce emană din tărâmul Tău de Slavă. Tu eşti Cel Atotmărinimos, Ocrotitorul, Cel Tare, Cel Plin de Har.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Apărare şi Protecţie (#2128)

El este Cel Îndurător, Cel Atotmărinimos! O, Doamne, Dumnezeul meu! Tu mă vezi, Tu mă cunoşti; Tu eşti Limanul şi Refugiul meu. Pe nimeni n-am căutat şi pe nimeni nu voi căuta în afară de Tine; pe nici o cărare n-am călcat şi pe nici una nu voi călca afară de cărarea iubirii Tale. În întunecoasa noapte a disperării, ochii mei se îndreaptă, aşteptând şi sperând, spre dimineaţa favorii Tale nemărginite, iar la revărsatul zorilor, sufletul meu fără vlagă este împrospătat şi întărit la amintirea frumuseţii şi a desăvârşirii Tale. Cel care este ajutat de harul milostivirii Tale, de-ar fi doar cât o picătură, va deveni un ocean fără margini, iar cel mai simplu atom, dacă este ajutat de revărsarea bunătăţii Tale duioase, va străluci ca o stea luminoasă.

O, Tu, Spirit al Purităţii, Cel Atotmărinimos, Cel care Te îngrijeşti de toţi, adăposteşte-l sub ocrotirea Ta pe acest slujitor supus şi înflăcărat. Ajută-l ca în această lume a existenţei să rămână statornic şi neclintit în iubirea lui pentru Tine şi îngăduie acestei păsărele cu aripile frânte să găsească adăpost şi refugiu în cuibul Tău divin, aşezat în pomul celest.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :