Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Ajutor şi Sprijin
Ajutor şi Sprijin (#2107)
O, Doamne, Dumnezeul meu!

Invocându-ţi Numele cel mai slăvit, Te rog să mă ajuţi în ceea ce va face să prospere treburile slujitorilor Tăi şi să înflorească oraşele lor. Tu ai, cu adevărat, putere asupra tuturor lucrurilor!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2108)

Preamărit fie numele Tău, o, Tu în ale Cărui mâini sunt frâiele sufletelor tuturor celor ce Te-au recunoscut, şi în a Cărui mână dreaptă se află destinele tuturor celor ce sunt în cer şi a tuturor celor ce sunt pe pământ! Tu faci, prin puterea tăriei Tale, ceea ce voieşti, şi porunceşti, printr-un act al voinţei Tale, ceea ce Îţi place. Voinţa celor mai hotărâţi dintre oameni este asemenea neantului atunci când este asemuită cu dovezile biruitoare ale voinţei Tale, şi hotărârea celor mai neclintite dintre făpturile Tale se risipeşte în faţa revelaţiilor multiple ale scopului Tău.

Tu eşti Acela care, printr-un cuvânt, ai vrăjit în asemenea măsură inimile aleşilor Tăi încât, în iubirea lor pentru Tine, s-au detaşat de toate lucrurile în afară de Tine, şi-au aşternut vieţile şi şi-au sacrificat sufletele în calea Ta, şi au îndurat, de dragul Tău, ceea ce niciuna dintre făpturile Tale n-a mai îndurat.

Eu sunt una dintre slujitoarele Tale, o, Domnul meu! Mi-am întors faţa către sălaşul milostivirii Tale, şi am căutat minunile nenumăratelor Tale favoruri, întrucât toate mădularele trupului meu Te proclamă a fi Cel Atotmărinimos, Cel al cărui har este imens.

O, Tu, a Cărui faţă este obiectul adoraţiei mele, a Cărui frumuseţe este sanctuarul meu, a Cărui curte este ţelul meu, a Cărui pomenire este dorinţa mea, a Cărui afecţiune este mângâierea mea, a Cărui iubire este obârşia mea, a Cărui laudă este tovarăşul meu, a Cărui apropiere este speranţa mea, a Cărui prezenţă este dorinţa mea cea mai fierbinte şi aspiraţia mea supremă! Te implor, nu mă dezamăgi, lipsindu-mă de lucrurile pe care le-ai hărăzit celor alese dintre slujitoarele Tale, şi dăruieşte-mi binele acestei lumi şi a celei ce va să vie.

Tu eşti, cu adevărat, Domnul întregii creaţii. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel ce veşnic iărtă, Cel Preamărinimos.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2109)

Dumnezeul meu Cel Adorat, Regele meu, Dorinţa mea! Ce limbă ar putea da glas mulţumirilor mele pentru Tine? Am fost nesocotit şi Tu m-ai trezit. Mi-am întors faţa de la Tine şi Tu m-ai ajutat, cu bunăvoinţă, să mă întorc spre Tine. Am fost asemenea unui mort iar Tu m-ai însufleţit cu apa vieţii. Am fost slăbit, iar Tu m-ai înviorat cu şuvoiul ceresc al rostirii Tale, ce a ţâşnit din Pana Celui Atotmilostiv.

O, Divină Providenţă! Întreaga existenţă a fost zămislită prin dărnicia Ta; nu o lipsi de apele generozităţii Tale şi nici nu o îndepărta de la oceanul milostivirii Tale. Te implor să mă ajuţi şi să-mi fii alături mereu şi în toate împrejurările, să obţin din raiul harului Tău străvechea Ta bunăvoinţă. Tu eşti, cu adevărat, Stăpânul dărniciei şi Suveranul împărăţiei eternităţii.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2110)

O, Dumnezeul meu, Dumnezeul dărniciei şi al milostivirii! Tu eşti Acel Rege prin al cărui cuvânt poruncitor întreaga creaţie a fost chemată întru fiinţă; şi Tu eşti acel Atotmărinimos pe care faptele slujitorilor Săi nu L-au împiedicat niciodată să-şi manifeste harul, nici n-au zădărnicit revelaţiile mărinimiei Sale.

Te implor, îngăduie acestui slujitor să atingă ceea ce va duce la izbăvirea sa în fiecare dintre lumile Tale. Tu eşti, cu adevărat, Cel Tare, Cel Preaputernic, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2111)
Lăudat fie numele Tău, o, Doamne

Dumnezeul meu! Tu vezi cum m-am întors către Tine şi mi-am îndreptat faţa spre harul şi darurile Tale. Te implor, întru numele Tău prin care le-ai îngăduit tuturor celor ce ţi-au recunoscut unitatea să se împărtăşească din vinul milostivirii Tale, şi tuturor celor ce s-au apropiat de Tine să soarbă din apele vii ale bunătăţii Tale duioase, să mă cureţi pe de-a întregul de toate închipuirile deşarte şi să mă înclini înaintea harului Tău, o, Tu care eşti Stăpânul tuturor oamenilor!

Ajută-mă cu bunăvoinţă, o, Dumnezeul meu, în zilele Manifestării Cauzei Tale şi a Aurorei Revelaţiei Tale să sfâşii vălurile ce m-au împiedicat să Te recunosc şi să mă cufund în oceanul cunoaşterii Tale. ţine-mă cu mâinile puterii Tale şi îngăduie-mi să fiu atât de pătruns de dulcile melodii ale Porumbiţei unicităţii Tale, încât să încetez să mai privesc în întreaga creaţie orice altă faţă în afară de chipul Tău, o, Tu ţelul dorinţei mele, şi să nu recunosc în lume nimic altceva în afară de dovezile tăriei Tale, o, Tu Care eşti Dumnezeul milostivirii!

Eu sunt doar o sărmană făptură, o, Domnul meu, iar Tu eşti Cel Atotstăpânitor, Cel Preaînalt; eu sunt doar slăbiciune, iar Tu eşti Cel Tare, Orânduitorul Suprem, întru început cât şi întru sfârşit. Nu mă lipsi de miresmele Revelaţiei Tale şi nu-mi risipi speranţele pentru revărsările ce le-ai pogorât din cerul darurilor Tale. Hărăzeşte-mi, o, Dumnezeul meu, binele acestei lumi şi a celei ce va să vie, şi acordă-mi ceea ce-mi va fi de folos în fiecare dintre lumile Tale, căci eu nu ştiu ce mă va ajuta sau îmi va dăuna. Tu eşti, cu adevărat, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

Ai milă apoi, o, Dumnezeul meu, de slujitorii Tăi care s-au cufundat în oceanul ispitelor şi eliberează-i prin puterea suveranităţii Tale, o, Tu care eşti Stăpânul tuturor numelor şi atributelor! Tu eşti Cel care din vecie ai poruncit ceea ce ţi-a fost pe plac, şi în vecii vecilor vei face la fel. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Cel ce veşnic Iartă, Cel Preamilostiv.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2112)

Lăudat fii Tu, o, Doamne Dumnezeul meu! Stau mărturie că din veşnicie Tu ai fost înălţat în maiestatea şi tăria Ta transcendentă, şi vei sălăşlui în veşnicie în puterea şi gloria Ta neîntrecută. Nimeni din împărăţiile pământului şi ale cerului nu-ţi poate zădărnici scopul. Nimeni din împărăţiile revelaţiei şi ale creaţiei nu poate izbândi împotriva Ta. Prin porunca Ta faci ceea ce doreşti şi prin puterea suveranităţii Tale cârmuieşti după cum Îţi place.

Te implor, o, Tu care faci zorii să răsară, prin lampa Ta pe care ai luminat-o cu focul iubirii Tale înaintea tuturor celor din cer şi de pe pământ, şi a cărei flacără o hrăneşti cu înţelepciunea Ta în împărăţia creaţiei Tale, să mă faci unul dintre cei ce s-au înălţat în zbor în văzduhul Tău şi şi-au închinat voinţa poruncii Tale.

Eu sunt doar neputinţă, o, Domnul meu, şi Tu eşti Cel Preaputernic, Cel Tare. Ai milă de mine prin harul şi favoarea Ta plină de mărinimie şi ajută-mă cu bunăvoinţă să te slujesc pe Tine şi pe cei ce-ţi sunt dragi. Tu ai puterea de a face aşa după cum voieşti. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Dumnezeul tăriei, al gloriei şi înţelepciunii.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2113)

Lăudat şi slăvit eşti Tu, o, Dumnezeul meu! Te implor, întru suspinele celor ce Te iubesc şi întru lacrimile vărsate de cei plini de dorul de a Te vedea, să nu îndepărtezi de mine blândele Tale milostiviri în Ziua Ta, nici să nu mă lipseşti de melodiile Porumbiţei care preamăreşte unicitatea Ta înaintea luminii ce străluceşte dinspre faţa Ta. Eu sunt cel care se află în mizerie, o, Dumnezeule! Priveşte-mă ţinându-mă strâns de Numele Tău, Cel Atotstăpânitor. Eu sunt cel care va pieri cu siguranţă; priveşte-mă cum mă agăţ de Numele Tău, Cel Nepieritor. Te implor, de aceea, întru Numele Tău, Cel Slăvit, Cel Preaînalt, să nu mă părăseşti mie însumi şi dorinţelor unei înclinaţii corupte. ţine-mă de mână cu mâna puterii Tale, eliberează-mă din adâncurile închipuirilor şi plăsmuirilor mele deşarte şi curăţă-mă de tot ce nu-ţi este pe plac.

Ajută-mă, atunci, să mă îndrept cu totul spre Tine, să-mi pun întreaga încredere în Tine, să-mi caut Refugiul în Tine şi să alerg pentru adăpost către faţa Ta. Tu eşti, cu adevărat, Cel care, prin puterea tăriei Sale, face ceea ce doreşte şi porunceşte, prin puterea voinţei Sale, ceea ce alege. Nimeni nu se poate împotrivi poruncii Tale; nimeni nu poate întoarce cursul hotărârii Tale. Tu eşti, cu adevărat, Cel Tare, Cel Atotslăvit, Cel Preamărinimos.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2114)

Lăudat fii Tu, o, Doamne Dumnezeul meu, Stăpânul meu! Tu auzi suspinele celor care, deşi năzuiesc să privească faţa Ta, sunt totuşi despărţiţi de Tine şi departe de curtea Ta. Tu adevereşti tânguirile celor ce Te-au recunoscut, din pricina pribegiei lor de lângă Tine şi a dorului lor de a Te întâlni. Te implor, întru acele inimi ce nu cuprind nimic în afară de comorile pomenirii şi laudei Tale, şi care proclamă doar dovezile măreţiei Tale şi mărturiile tăriei Tale, să acorzi slujitorilor Tăi care Te doresc puterea de a se apropia de locul revelaţiei splendorii gloriei Tale şi să-i ajuţi pe cei care şi-au pus speranţa în Tine să intre în tabernacolul bunăvoinţei şi milostivirii Tale transcendente.

Eu sunt despuiat, o, Dumnezeul meu! Înveşmântează-mă cu mantia blândelor Tale milostiviri. Sunt mistuit de sete; dă-mi să beau din oceanele favorii Tale pline de mărinimie. Sunt venetic; apropie-mă de izvorul darurilor Tale. Sunt bolnav; stropeşte-mă cu apele tămăduitoare ale harului Tău. Sunt captiv; eliberează-mă din robia mea prin puterea tăriei Tale şi prin forţa voinţei Tale, ca să mă pot înălţa în zbor pe aripile detaşării pe cele mai înalte culmi ale creaţiei Tale. Tu faci, cu adevărat, ceea ce alegi. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Ajutorul în Primejdie, Cel Atotslăvit, Cel Neconstrâns.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2115)

Slava fie cu Tine, Cel care ai făcut ca toţi sfinţii să-şi mărturisească neputinţa în faţa revelaţiilor multiple ale tăriei Tale, şi ca fiecare Profet să-şi adeverească nimicnicia în faţa strălucirii gloriei Tale nepieritoare. Te implor, întru numele Tău care a descuiat porţile raiului şi a umplut de desfătare Adunarea din înalturi, să-mi îngădui să Te slujesc, în această Zi şi să mă întăreşti ca să pot respecta ceea ce ai poruncit în Cartea Ta. Tu ştii, o, Domnul meu, ceea ce este în mine; dar eu nu ştiu ce este în Tine. Tu eşti Cel Atotştiutor, Cel Atotcunoscător.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2116)

Lăudat fie numele Tău, o, Doamne Dumnezeul nostru! Tu eşti într-adevăr Cunoscătorul lucrurilor nevăzute. Hărăzeşte-ne tot binele măsurat de cunoaşterea Ta atotcuprinzătoare. Tu eşti Stăpânul suveran, Cel Tare, Cel Preaiubit.

Toată lauda fie cu Tine, o, Doamne! În Ziua hotărâtă vom căuta harul Tău şi ne vom pune toată nădejdea în Tine, Care eşti Stăpânul nostru. Slăvit eşti Tu, o, Dumnezeule! Hărăzeşte-ne ceea ce este bun şi potrivit, ca să ne putem lipsi de orice altceva în afară de Tine. Cu adevărat, Tu eşti Stăpânul tuturor lumilor.

O, Dumnezeule! Răsplăteşte-i pe cei ce îndură cu răbdare în vremea zilelor Tale, şi întăreşte-le inimile ca să meargă fără abatere pe calea Adevărului. Hărăzeşte atunci, o, Doamne, daruri atât de minunate, încât să le îngăduie să intre în Paradisul Tău binecuvântat. Înălţat eşti Tu, o, Doamne Dumnezeule. Lasă binecuvântările Tale cereşti să coboare asupra caselor ai căror locuitori au crezut în Tine. Cu adevărat, neîntrecut eşti Tu în binecuvântările Tale divine. Trimite, o, Doamne, oştiri care să-i facă victorioşi pe slujitorii Tăi credincioşi. Tu făureşti toate lucrurile create prin puterea poruncii Tale, după cum Îţi place. Tu eşti într-adevăr Suveranul, Creatorul, Cel Atotînţelept.

Spune: Dumnezeu este cu adevărat Ziditorul tuturor lucrurilor. El dă întărire din belşug oricui doreşte. El este Creatorul, Izvorul tuturor fiinţelor, Făuritorul, Cel Tare, Ziditorul, Cel Atotînţelept. El este Purtătorul titlurilor supreme în ceruri şi pe pământ şi tot ce se află între ele. Toţi ascultă de porunca Lui, şi toţi locuitorii pământului şi cerului sărbătoresc lauda Lui, şi la El se vor întoarce cu toţii.

-The Báb
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2119)

Cine altul dacă nu Dumnezeu risipeşte toate greutăţile? Spune: Lăudat fie Dumnezeu! El singur este Dumnezeu! Toţi sunt slujitorii Lui şi toţi depind de porunca Lui.

-The Báb
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2120)

Spune: Dumnezeu împlineşte toate, mai presus de toate. Nimic, nici în cer, nici pe pământ, nu poate fi împlinit decât de Dumnezeu.

Cu adevărat, El este în sinea Lui, Atotştiutorul, Cel ce poartă grija, Cel Atotputernic.

-The Báb
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2117)

O, Tu Stăpâne Bun! Noi suntem slujitori ai Pragului Tău, adăpostindu-ne la Uşa Ta sfântă. Nu căutăm nici un alt refugiu în afară de acest puternic pilon, nu ne întoarcem spre nici un alt liman în afara protecţiei Tale. Ocroteşte-ne, binecuvântează-ne, susţine-ne, fă-ne astfel încât să iubim doar bunul Tău plac, rostind doar slăvirea Ta, urmând doar cărarea adevărului, ca să putem deveni îndeajuns de bogaţi încât să ne lipsim de orice altceva în afară de Tine şi să primim daruri din marea generozităţii Tale, ca să ne străduim mereu să înălţăm Cauza Ta şi să răspândim dulcile Tale miresme în depărtare, ca să putem deveni străini de sine şi ocupaţi numai cu Tine, şi să renunţăm la orice altceva şi să fim atraşi de Tine.

O, Tu Cel care Dăruieşti, o, Tu Cel care Ierţi! Îngăduie-ne harul şi bunătatea Ta iubitoare, darurile şi răsplăţile Tale, şi susţine-ne, ca să ne putem atinge ţelul. Tu eşti Cel Puternic, Cel Capabil, Cunoscătorul, Văzătorul; şi, cu adevărat, Tu eşti Cel Generos şi, cu adevărat, Tu eşti Cel Atotmilostiv şi, cu adevărat, Tu eşti Cel Veşnic Iertător, Cel în faţa căruia trebuie să ne căim, Cel care iartă chiar şi cele mai cumplite păcate.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Ajutor şi Sprijin (#2118)

Nu îndepărta, o, Doamne, masa sărbătorească pe care ai aşternut-o în Numele Tău, şi nu stinge flacăra arzătoare aprinsă de focul Tău nepotolit. Nu opri apa Ta vie ce murmură melodia slavei şi pomenirii Tale, şi nu-i lipsi pe slujitorii Tăi de mireasma dulcilor Tale arome ce adie parfumul iubirii Tale.

Doamne! Preschimbă în uşurare grijile dureroase ale sfinţilor Tăi, greutăţile lor în tihnă, înjosirea lor în glorie, durerea lor în desfătătoare bucurie, o, Tu ce ţii în mână frâiele întregii omeniri!

Tu eşti, cu adevărat, Unicul, Singurul, Cel Tare, Cel Atotştiutor, Cel Atotînţelept.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :