Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Adunări Spirituale
Adunări Spirituale (#2105)

*Veniţi împreună cu bucurie neumbrit şi la începutul întâlnirii rostiţi această rugăciune:

O, Tu Stăpâne al Împărăţiei!

Deşi trupurile noastre sunt adunate aici laolaltă, inimile noastre cuprinse de vrajă se desprind de lume purtate de iubirea Ta, iar noi suntem purtaţi de razele feţei Tale strălucitoare. Slabi fiind, aşteptăm revelaţiile tăriei şi puterii Tale. Săraci fiind, fără bunuri şi mijloace, luăm bogăţie din comorile Împărăţiei Tale. Picături fiind, ne tragem totuşi din adâncurile oceanului Tău. Doar fire de praf suntem, dar strălucim în slava minunatului Tău soare.

O, Tu Cel Care Te îngrijeşti de noi! Coboară asupra noastră ajutorul Tău, ca fiecare dintre cei adunaţi aici să poată deveni o flacără arzând, fiecare dintre noi să fie un punct de atracţie, înălţând în lume chemarea către tărâmurile Tale cereşti, până când, în cele din urmă, vom face din această lume pământească o oglindire a Paradisului Tău.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Adunări Spirituale (#2106)
O, Dumnezeule! O, Dumnezeule!

Din împărăţia nevăzută a unicităţii Tale priveşte-ne adunaţi în această întrunire spirituală, crezând în Tine, încrezători în semnele Tale, statornici în Legământul şi Testamentul Tău, atraşi către Tine, cuprinşi de focul iubirii Tale şi sinceri în Cauza Ta. Noi suntem slujitori în via Ta, propovăduitori ai religiei Tale, adoratori devotaţi ai chipului Tău, smeriţi faţă de cei iubiţi de Tine, supuşi înaintea uşii Tale şi implorându-Te să ne confirmi întru slujirea aleşilor Tăi, să ne susţii cu oştirile Tale nevăzute, să ne întăreşti puterile pentru slujirea Ta şi să ne faci supuşi preaplecaţi şi adoratori apropiaţi de Tine.

O, Stăpânul nostru! Noi suntem slabi şi Tu eşti Cel Tare, Cel Puternic. Noi suntem neînsufleţiţi şi Tu eşti marele Spirit dătător de viaţă. Noi suntem nevoiaşi şi Tu eşti Susţinătorul, Cel Puternic.

O, Stăpânul nostru! Întoarce-ne feţele către chipul Tău milostiv, hrăneşte-ne la masa Ta cerească cu harul Tău îmbelşugat, ajută-ne cu oştirile îngerilor Tăi şi confirmă-ne printre cei sfinţi din Împărăţia Abhá.

Cu adevărat, Tu eşti Cel Generos, Cel Milostiv. Tu eşti Stăpânul marii dărnicii şi, cu adevărat, Tu eşti Cel Îndurător şi Cel Îngăduitor.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Adunări Spirituale (#2104)

*Ori de câte ori intraţi în încăperea de consultaţie, rostiţi această rugăciune cu o inimă vibrând de iubire pentru Dumnezeu şi un grai purificat de tot în afară de pomenirea Sa, astfel încât Cel Atotputernic să vă ajute cu bunăvoinţa Sa să dobândiţi victoria supremă.

O, Doamne, Dumnezeul meu! Noi suntem slujitorii Tăi, care ne-am îndreptat cu devoţiune spre Faţa Ta Sfântă şi care, în această Zi slăvită, ne-am detaşat de toate în afară de Tine. Ne-am întrunit în această Adunare Spirituală, uniţi în vederile şi gândurile noastre, şi cu acelaşi ţel: acela de a-ţi preamări Cuvântul printre oameni. O, Doamne, Dumnezeul nostru! Fă din noi semnele Călăuzirii Tale Divine, Stindardele Credinţei Tale sublime printre oameni, slujitori ai puternicului Tău Legământ, o, Tu, Domnul nostru Preamărit, manifestări ale Unităţii Tale Divine în Împărăţia Ta Abhá3 şi stele strălucitoare luminând peste toate ţinuturile. Doamne! Ajută-ne să devenim mări înspumate de talazurile Harului Tău minunat, torente curgând din înălţimile Tale preaslăvite, roade alese din Pomul Cauzei Tale cereşti, arbori plecându-se sub adierea dărniciei Tale în Via Ta cerească. O, Doamne! Fă astfel încât sufletele noastre să nu se poată lipsi de Versetele Divinei Tale Unităţi, inimile noastre să se bucure prin revărsarea Bunăvoinţei Tale, ca să ne unim asemenea valurilor unei singure mări şi să fim contopiţi asemenea razelor Luminii Tale strălucitoare, astfel încât gândurile, vederile, simţămintele noastre să devină o singură realitate, care să manifeste spiritul unităţii în întreaga lume. Tu eşti Cel Plin de Har, Cel Mărinimos, Cel Darnic, Cel Atotputernic, Cel Milostiv şi Plin de Compasiune.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :