Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Rugăciuni Bahá'í

Adunări Spirituale
Ajutor şi Sprijin
Apărare şi Protecţie
Calităţi Spirituale
Cartea Legământului
Copii şi Tineri
Călătorie
Călăuzire Pentru cei Rătăciţi
Căsătorie
Decizii
Detaşare
Dimineaţa
Familie şi Cămin
Femei
Fond
Iertare
Laudă şi Mulţumire
Miezul Nopţii
Mâinile Cauzei
Omenire
Pentru cei Răposaţi
Pionieri
Post
Propovăduire
Părinţi
Rugăciunea Lungă de Însănătoşire
Rugăciunea Obligatorie Lungă
Rugăciunea Obligatorie Medie
Rugăciunea Obligatorie Scurtă
Rugăciuni Bahá'í-România
Seara
Serbarea de Nouăsprezece Zile
Soţ
Statornicie în Legământ
Tableta de Naw‑Rúz
Tableta de Ridvan
Tableta Focului
Tableta lui Ahmad
Tableta Marinarului Sfânt
Tabletele vizitării Bahá’u’lláh şi Báb
Tabletele vizitării Bahíyyih Khánum
Tabletele vizitării Mírzá Mihdí
Tabletele vizitării Navváb
Tabletele vizitării ‘Abdu’l‑bahá
Triumful Cauzei lui Dumnezeu
Unitate
Viitoare Mame
Zilele Intercalare
Încercări şi Dificultăţi
Însănătoşire
Întâlniri
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Rugăciuni Bahá'í : Încercări şi Dificultăţi
Încercări şi Dificultăţi (#2222)

Risipeşte-mi supărarea prin bunătatea şi generozitatea Ta, o, Doamne, Dumnezeul meu şi alungă-mi suferinţa prin suveranitatea şi tăria Ta. Tu mă vezi, o, Dumnezeul meu, cu faţa întoarsă către Tine, într-un moment în care necazurile m-au înconjurat din toate părţile. O, Tu, care eşti stăpânul tuturor fiinţelor şi care adăposteşti toate lucrurile, văzute şi nevăzute. Te implor, întru Numele Tău cu care ai cucerit inimile şi sufletele oamenilor şi întru talazurile Oceanului milostivirii Tale şi splendorile Luceafărului bunătăţii Tale, să mă socoteşti printre cei pe care nimic nu i-a împiedicat de a-şi întoarce faţa spre Tine, o, Tu, Stăpânul tuturor numelor şi Făuritorul cerurilor!

Tu vezi, o, Doamne, Dumnezeul meu, cele ce s-au abătut asupra mea în vremea zilelor Tale. Te implor, în numele Aceluia care este Aurora numelor Tale şi locul în care s-au ivit atributele Tale, să-mi hărăzeşti puterea de a mă ridica pentru a Te sluji şi a-Ţi preamări virtuţile. Tu eşti, cu adevărat, Cel Omnipotent, Cel Preaputernic, Cel deprins a răspunde rugăciunilor tuturor oamenilor!

şi în sfârşit, Te implor, întru lumina chipului Tău să binecuvântezi treburile mele, să-mi ierţi păcatele şi să-mi satisfaci nevoile. Tu eşti Cel a Cărui putere şi stăpânire a fost adeverită de toate limbile omeneşti şi a Cărui maiestate şi suveranitate a fost recunoscută de fiecare inimă înzestrată cu înţelegere. Nu există alt Dumnezeu afară de Tine, Cel care asculţi şi eşti gata să răspunzi.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Încercări şi Dificultăţi (#2223)

O, Tu ale Cărui încercări sunt un leac tămăduitor pentru cei ce sunt aproape de Tine, a Cărui spadă este dorinţa cea mai fierbinte a tuturor celor ce Te iubesc, a Cărui săgeată este dorinţa cea mai dragă a acelor inimi ce tânjesc după Tine, a Cărui poruncă este singura speranţă a celor ce au recunoscut adevărul Tău! Te implor, pe dulceaţa Ta divină şi pe splendorile gloriei feţei Tale, să cobori asupra noastră din sălaşurile Tale din înalturi, ceea ce ne va permite să ne apropiem de Tine. Fă, deci, statornici paşii noştri în Cauza Ta, o, Dumnezeul meu, luminează-ne inimile cu strălucirea cunoaşterii Tale şi pieptul cu strălucirea numelor Tale.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Încercări şi Dificultăţi (#2224)

Slavă Ţie, o, Dumnezeul meu! Dacă n-ar fi suferinţele îndurate în calea Ta, cum ar putea fi recunoscuţi adevăraţii Tăi îndrăgostiţi, şi dacă n-ar fi încercările susţinute din iubire pentru Tine, cum ar putea fi dezvăluit rangul celor ce tânjesc după Tine? Tăria Ta îmi stă mărturie! Însoţitoarele celor ce Te adoră sunt lacrimile pe care ei le varsă, şi alinătorii celor ce Te caută sunt gemetele lor, şi hrana celor ce se grăbesc să Te întâlnească sunt fărâmele inimilor lor zdrobite.

Cât de dulce este pentru mine gustul amărăciunii unei morţi suferite în calea Ta şi cât de preţioase, în aprecierea mea, sunt săgeţile vrăjmaşilor Tăi când sunt întâmpinate de dragul înălţării cuvântului Tău! Lasă-mă să sorb în Cauza Ta, o, Dumnezeul meu, orice Tu ai dorit, şi prin dragostea Ta coboară asupra mea tot ceea ce ai poruncit. Pe Slava Ta! Eu doresc numai ceea ce Tu doreşti şi îndrăgesc numai ceea ce Tu îndrăgeşti. În Tine am pus mereu întreaga mea încredere şi certitudine.

Ridică, Te implor, o, Dumnezeul meu, ca ajutoare pentru această Revelaţie, oameni ce vor fi socotiţi demni de numele şi suveranitatea Ta, ca ei să-şi poată aminti de mine între făpturile Tale şi să înalţe însemnele victoriei Tale în ţinutul Tău.

Tu ai puterea de face ceea ce Îţi place. Nu există alt Dumnezeu în afară de Tine, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Încercări şi Dificultăţi (#2225)

O, Dumnezeule! Încercările pe care le trimiţi sunt o alinare pentru toţi cei ce sunt devotaţi voinţei Tale; pomenirea Ta este un leac tămăduitor pentru inimile celor ce s-au apropiat de curtea Ta; apropierea de Tine este adevărata viaţă pentru cei ce Te iubesc; prezenţa Ta este dorinţa cea mai fierbinte a celor ce năzuiesc să-Ţi privească faţa; depărtarea de Tine este chinul celor care au recunoscut unicitatea Ta, iar despărţirea de Tine este moarte pentru cei care au recunoscut adevărul Tău!

Te implor, pe suspinele pe care cei ale căror suflete tânjesc după Tine le-au rostit în depărtarea lor de curtea Ta şi pe plânsetele acelora dintre cei ce Te iubesc care se tânguie în despărţirea lor de Tine, să mă hrăneşti cu vinul cunoaşterii Tale şi cu apele vii ale iubirii şi plăcerii Tale. Priveşte-o pe slujitoarea Ta, o, Domnul meu, care a uitat de toate în afară de Tine, s-a desfătat în iubirea Ta şi s-a tânguit pentru lucrurile care s-au abătut asupra Ta în mâinile răufăcătorilor dintre făpturile Tale. Porunceşte pentru ea ceea ce ai poruncit pentru acelea dintre slujitoarele Tale care se rotesc în jurul tronului maiestăţii Tale şi privesc, pe înserat şi la revărsatul zorilor, frumuseţea Ta.

Tu eşti, cu adevărat, Domnul Zilei Judecăţii.
-Bahá'u'lláh
-----------------------
Încercări şi Dificultăţi (#2226)

Tu ştii bine, o, Dumnezeul meu, că suferinţele s-au abătut asupra mea din toate părţile, şi nimeni nu le poate risipi sau preschimba în afară de Tine. Eu ştiu cu certitudine, prin virtutea iubirii mele pentru Tine, că Tu nu vei face niciodată suferinţele să se abată asupra vreunui suflet decât dacă doreşti să-i înalţi rangul în Paradisul Tău celest şi să-i întăreşti, în această viaţă pământească, inima cu bastionul puterii Tale atotbiruitoare, ca să nu se încline către vanităţile acestei lumi. Tu ştii într-adevăr că în toate condiţiile voi îndrăgi pomenirea Ta mult mai mult decât posesiunea a tot ceea ce se află în ceruri şi pe pământ.

Întăreşte-mi inima, o, Dumnezeul meu, în supunerea faţă de Tine şi în iubirea Ta şi îngăduie să fiu eliberat de însoţirea vrăjmaşilor Tăi. Cu adevărat, jur pe slava Ta, că nu tânjesc după nimic în afară de Tine, şi nu doresc nimic în afară de milostivirea Ta, şi nu mă tem decât de dreptatea Ta. Te implor să mă ierţi, ca şi pe cei pe care-i iubeşti, după placul Tău. Cu adevărat, Tu eşti Cel Tare, Cel Mărinimos.

Nemăsurat de înălţat eşti Tu, o, Stăpânul cerului şi al pământului, deasupra laudei tuturor oamenilor. Pacea fie asupra slujitorilor Tăi fideli şi slava fie a lui Dumnezeu, Stăpânul tuturor lumilor.

-The Báb
-----------------------
Încercări şi Dificultăţi (#2229)

O, Doamne! Tu îndepărtezi toate suferinţele şi risipeşti toate durerile. Tu eşti Cel Ce alungă toate necazurile şi eliberează fiecare sclav, Mântuitorul fiecărui suflet. O, Doamne! Îngăduie-mi eliberarea prin milostivirea Ta şi socoteşte-mă printre acei slujitori ai Tăi care au atins mântuirea.

-The Báb
-----------------------
Încercări şi Dificultăţi (#2221)

Cu cât vei întâmpina mai multe greutăţi în lume, cu atât vei deveni mai desăvârşit.

Cu cât vei ara şi săpa mai mult pământul, cu atât acesta va deveni mai roditor.

Cu cât vei tăia mai mult ramurile unui copac,
cu atât acesta va creşte mai înalt şi mai drept.

Cu cât vei ţine mai mult aurul în foc, cu atât acesta va deveni mai pur.

Cu cât vei ascuţi mai mult oţelul prin şlefuire, cu tât mai bine va tăia.

De aceea, cu cât ai mai multe suferinţe, cu atât devii mai desăvârşit.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Încercări şi Dificultăţi (#2227)

O, Doamne, Dumnezeule! Tu ştii că omenirea este înconjurată de suferinţe şi calamităţi, împresurată de greutăţi şi necazuri. Fiecare încercare îl asaltează pe om şi fiecare vitregie crudă îl atacă ca un şarpe. Nu există pentru el nici adăpost, nici refugiu, decât sub aripa ocrotirii, apărării, vigilenţei şi pazei Tale.

O, Tu, Cel Milostiv! O, Doamne, Dumnezeule! Fă din protecţia Ta armura mea, din ocrotirea Ta scutul meu, din umilinţa în faţa uşii unicităţii Tale apărarea mea, iar din paza şi ocrotirea Ta fortăreaţa şi locuinţa mea. Fereşte-mă de ideile mele personale şi de poftele mele şi apără-mă de orice boală, încercare, greutate şi necaz.

Tu eşti, cu adevărat, Ocrotitorul, Păzitorul, Apărătorul, Îndestulătorul şi într-adevăr Tu eşti Cel mai Milostiv dintre milostivi!

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Încercări şi Dificultăţi (#2228)

O, Doamne, Dumnezeul meu şi Adăpostul meu în primejdie! Scutul meu în nenorociri! Căminul şi refugiul meu în ceasul de nevoie şi însoţitorul meu în izolarea mea! În chinurile mele mângâiere şi în singurătatea mea un prieten duios! Tu eşti Cel ce-mi alini suferinţele şi care-mi ierţi păcatele.

Spre Tine-mi îndrept întreaga fiinţă, rugându-Te fierbinte, din toată inima, sufletul şi glasul meu să mă fereşti de tot ceea ce, în acest ciclu al unităţii Tale, se opune voinţei Tale, şi să mă fereşti de toate pângăririle ce m-ar putea împiedica să mă îndrept nepătat şi curat spre umbrarul copacului milostivirii Tale.

Ai milă de cel neputincios, o, Doamne, vindecă-l pe cel bolnav şi potoleşte arşiţa celui însetat. Încălzeşte sânul în care mocneşte focul iubirii Tale şi înteţeşte-l cu flacăra dragostei Tale cereşti şi a duhului Tău.

Îmbracă tabernacolul unităţii Tale divine cu veşmântul sfinţeniei şi aşează-mi pe cap coroana bunăvoinţei Tale.

Luminează-mi faţa cu strălucirea astrului generozităţii Tale şi ajută-mă, cu bunăvoinţa Ta, să slujesc la pragul Tău sfânt.

Fă să-mi tresalte inima de dragoste pentru făpturile Tale şi acordă-mi favoarea de a devini semnul milostivirii Tale, mărturia bunătăţii Tale şi promotorul bunei înţelegeri între cei iubiţi de Tine. Fă să Te preamăresc şi slujesc cu abnegaţie şi să fiu mereu atent la ceea ce-Ţi aparţine.

O, Doamne, Dumnezeul meu! Nu mă lipsi de dulcea adiere a iertării şi harului Tău şi nu mă priva de izvoarele năvalnice ale ajutorului şi bunăvoinţei Tale.

Lasă-mă să-mi fac cuib sub aripile Tale protectoare şi îndreaptă-Ţi spre mine privirile providenţei Tale.

Dezleagă-mi limba ca să Te preamăresc în mijlocul poporului Tău, ca glasul meu să se ridice în marile adunări şi de pe buzele mele să curgă cuvinte de laudă pentru Tine.

Tu eşti, cu adevărat, Cel Plin de Har, Cel Preamărit, Cel Tare şi Atotputernic.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :