Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Baha'u'llah

Analecte din Scrierile lui Baha'u'llah
Cuvinte tainice
The Kitáb-i-Aqdas - Notes
The Kitáb-i-Aqdas - Questions And Answers
The Kitáb-i-Aqdas
The Kitáb-i-Íqán
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Baha'u'llah : The Kitáb-i-Aqdas
The Kitáb-i-Aqdas

1. ÎN NUMELE CELUI CE ESTE DOMNITORUL SUPREM PESTE TOT CE A FOST ŞI TOT CE VA FI

Prima îndatorire prescrisă de Dumnezeu slujitorilor Săi este recunoaşterea Celui Ce este Aurora Revelaţiei Sale şi Fântâna legilor Sale, Cel Ce reprezintă Divinitatea atât în Împărăţia Cauzei Sale cât şi în lumea creaţiei. Cel care şi-a îndeplinit această îndatorire a ajuns la binele suprem; iar cel care s-a privat de aceasta a mers pe căi greşite, chiar de ar fi săvârşit faptele cele mai bune. Se cuvine ca toţi cei care au atins acest cel mai sublim rang, această culme a gloriei transcendente, să respecte fiecare poruncă a Celui Ce este Dorinţa lumii. Aceste îndatoriri gemene sunt inseparabile. Nici una dintre ele nu este acceptabilă fără cealaltă. Aşa a fost hotărât de către Cel Ce este Sursa Inspiraţiei Divine.

Notes:

2. Cei pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu putere de pătrundere vor recunoaşte neîntârziat că preceptele stabilite de Dumnezeu constituie mijloacele cele mai înalte pentru menţinerea ordinii în lume şi pentru securitatea popoarelor sale. Cel care-şi întoarce faţa de la ele este socotit printre cei abjecţi şi nesăbuiţi. Noi, cu adevărat, v-am ordonat să vă opuneţi îndemnurilor patimilor voastre păcătoase şi dorinţelor voastre corupte, şi să nu încălcaţi limitele pe care Pana Celui Mai Înalt le-a stabilit, pentru că acestea sunt suflul vieţii către toate lucrurile create. Mările înţelepciunii Divine şi ale Divinei rostiri s-au ridicat sub suflarea brizei Celui Atotmilostiv. Grăbiţi-vă să beţi din plin, o, oameni înzestraţi cu înţelegere! Cei care au rupt Legământul lui Dumnezeu încălcând învăţăturile Sale şi s-au răsucit pe călcâie întorcându-i spatele, aceia au greşit cumplit în faţa lui Dumnezeu, Atotposesorul, Cel Mai Înalt.

Notes:

3. O, voi, popoare ale lumii! Aflaţi cu siguranţă că învăţăturile Mele sunt lămpile providenţei Mele pline de iubire printre slujitorii Mei, şi cheile milostivirii Mele pentru creaturile Mele. Aşa a fost trimis pe pământ din cerul Voinţei Domnului vostru, Domnul Revelaţiei. De ar gusta vreun om din dulceaţa cuvintelor pe care buzele Celui Atotmilostiv au binevoit să le rostească, chiar dacă toate comorile pământului ar fi ale sale, ar renunţa la toate pentru a putea apăra adevărul măcar al uneia dintre învăţăturile Sale, ce strălucesc deasupra Aurorei grijii Sale mărinimoase şi a bunătăţii Sale pline de iubire.

Notes:

4. Spune: Legile Mele răspândesc savoarea dulce-mirositoare a veşmântului Meu, şi cu ajutorul lor stindardele Victoriei vor fi înfipte pe piscurile cele mai înalte. Limba puterii Mele, din cerul gloriei Mele omnipotente, a adresat creaţiei Mele aceste cuvinte: „Respectă poruncile Mele din dragoste pentru frumuseţea Mea.” Fericit îndrăgostitul care a inspirat mireasma divină a Celui Preaiubit de la aceste cuvinte, umplută cu parfumul unei favori pe care nici un grai n-o poate descrie. Pe viaţa Mea! Cel care a băut vinul ales al justeţei din mâinile bogatei Mele mărinimii se va roti în jurul învăţăturilor Mele care strălucesc deasupra Aurorei creaţiei Mele.

Notes:1

5. Să nu credeţi că v-am revelat un simplu cod de legi. Nu, mai degrabă am despecetluit Vinul ales cu degetele tăriei şi ale puterii. Către aceasta aduce mărturie ceea ce Pana Revelaţiei a revelat. Meditaţi la aceasta, o, oameni cu putere de pătrundere!

Notes:2

6. Noi am impus rugăciunea obligatorie cu nouă rak‘ahs către voi, spre a fi oferită la amiază şi dimineaţa şi seara lui Dumnezeu, Revelatorul Versetelor. V-am eliberat de un număr mai mare, ca o poruncă în Cartea lui Dumnezeu. El, cu adevărat, este Orânduitorul, Cel Omnipotent, Cel Neconstrâns. Când aveţi dorinţa de a face această rugăciune, întoarceţi-vă către Curtea Prezenţei Mele Cele Mai Sfinte, acest Loc Sfânt pe care Dumnezeu l-a făcut Centrul în jurul căruia se roteşte Adunarea din Înalturi şi pe care El l-a decretat a fi Punctul de Adoraţie pentru locuitorii Oraşelor Eternităţii, şi Sursa Poruncii către toţi cei ce sunt în cer şi pe pământ; iar atunci când Soarele Adevărului şi al Rostirii va apune, întoarceţi-vă feţele către Locul pe care Noi l-am hotărât pentru voi. El, cu adevărat, este Atotputernic şi Omniscient.

Notes:3,4,5,6,7,8

7. Tot ce există a venit în fiinţă prin irezistibilul Său decret. Ori de câte ori legile Mele apar asemenea soarelui pe cerul rostirii Mele, ele trebuie să fie ascultate cu fidelitate de toţi, chiar dacă hotârărea Mea ar fi astfel încât să facă să se despice cerul oricărei religii. El face ceea ce Îi place. El alege, şi nimeni nu are dreptul să pună la îndoială alegerea Sa. Orice El, Cel Mult Iubit, porunceşte, este, cu adevărat, iubit. Către aceasta Cel Ce este Domnul întregii creaţii Mi-aduce mărturie. Oricine a inspirat mireasma dulce a Celui Atotmilostiv, şi a recunoscut Sursa acestei rostiri, va întâmpina cu ochii deschişi suliţele duşmanului, pentru a putea întemeia adevărul legilor lui Dumnezeu printre oameni. Bine de cel ce s-a întors spre aceasta, şi a priceput înţelesul hotărâtorului Său decret.

Notes:

8. Am arătat detaliile rugăciunii obligatorii într-o altă Tabletă. Binecuvântat este acela care respectă ceea ce i-a fost poruncit de Cel Ce domneşte peste întreaga omenire. În Rugăciunea pentru Morţi, şase pasaje specifice au fost trimise de Dumnezeu, Revelatorul Versetelor. Cel care ştie să citească, să recite ceea ce a fost revelat pentru a preceda aceste pasaje; cât priveşte pe cel care nu poate citi, Dumnezeu l-a eliberat de această cerinţă. El, cu adevărat, este Cel Puternic, Cel Îngăduitor.

Notes:9,10,11

9. Părul nu anulează rugăciunea voastră, nici altă parte a trupului pe care spiritul l-a părăsit, ca de pildă oasele şi altele de acest fel. Sunteţi liberi să purtaţi blana samurului, cât şi pe aceea a castorului, a veveriţei şi a altor animale; interdicţia de a le purta provine, nu din Coran, ci din interpretările greşite ale clericilor. El, cu adevărat, este Cel Atotglorios, Cel Atotcunoscător.

Notes:12

10. Noi v-am poruncit să vă rugaţi şi să postiţi de la începutul maturităţii; acest lucru este hotărât de Dumnezeu, Domnul vostru şi Domnul predecesorilor voştri. El i-a scutit de aceasta pe cei care sunt slăbiţi din cauza bolii sau a vârstei, ca o favoare din partea Prezenţei Sale, El este Cel Iertător, Cel Generos. Dumnezeu v-a acordat permisiunea să vă prosternaţi pe orice suprafaţă care este curată, căci noi am înlăturat, în această privinţă, îngrădirea care fusese stabilită în Carte; Dumnezeu, într-adevăr, are cunoştinţă de ceea ce voi nu ştiţi. Acela care nu găseşte apă pentru abluţiune, să repete de cinci ori cuvintele „În Numele lui Dumnezeu, Cel Mai Pur, Cel Mai Pur”, după care să-şi continue devoţiunile. Aceasta este porunca Domnului tuturor lumilor. În acele regiuni în care nopţile şi zilele se lungesc, timpul pentru rugăciune să fie estimat de ceasornice şi alte instrumente care marchează trecerea orelor. El, cu adevărat, este Lămuritorul, Cel Înţelept.

Notes:13,14,15,16,17

11. V-am absolvit de cerinţa de a face Rugăciunea Semnelor. La apariţia unor evenimente naturale care inspiră teamă, amintiţi-vă de puterea şi maiestatea Domnului vostru, Cel Ce aude şi vede totul, şi spuneţi: „Stăpânirea este a lui Dumnezeu, Domnul celor văzute şi celor nevăzute, Domnul creaţiei”.

Notes:18

12. A fost hotărât ca rugăciunea obligatorie să fie făcută de fiecare dintre voi în mod individual. Cu excepţia Rugăciunii pentru Morţi, practica rugăciunii în comun a fost anulată. El, cu adevărat, este Orânduitorul, Cel Atotînţelept.

Notes:19

13. Dumnezeu a scutit femeile aflate în timpul menstruaţiei de la rugăciunea obligatorie şi de a posti. Ele, în schimb, după ce fac abluţiunile, să aducă laude lui Dumnezeu, repetând de nouzeci şi cinci de ori între amiaza unei zile şi amiaza celeilalte „Glorificat fie Dumnezeu, Domnul Splendorii şi al Frumuseţii”. Aşa a fost decretat în Carte, de aţi fi dintre cei care pricep.

Notes:20

14. Atunci când călătoriţi, dacă vă opriţi şi vă odihniţi într-un loc sigur, faceţi – atât bărbaţii cât şi femeile – câte o prosternare în locul fiecărei Rugăciuni Obligatorii nespuse, şi în timp ce vă prosternaţi spuneţi: „Glorificat fie Dumnezeu, Domnul Puterii şi al Maiestăţii, al Harului şi al Mărinimiei”. Cel ce nu poate face acest lucru, să spună doar: „Glorificat fie Dumnezeu”; aceasta cu siguranţă va fi de ajuns. El este, cu adevărat, Dumnezeu cel atotdeajuns, cel în veci dăinuitor, cel iertător, cel plin de compasiune. După ce v-aţi încheiat prosternările, aşezaţi-vă cu picioarele încrucişate – atât bărbaţii cât şi femeile – şi repetaţi de optsprezece ori: „Glorificat fie Dumnezeu, Domnul împărăţiilor pământului şi ale cerului.” Astfel Domnul face clare căile adevărului şi ale călăuzirii, căi ce conduc către una singură, care este Calea cea Dreaptă. Aduceţi-I mulţumiri lui Dumnezeu pentru acest dar cel mai plin de favoare; oferiţi-I laude pentru această dărnicie care a cuprins cerurile şi pământul; preamăriţi-L pentru această milostivire care a pătruns întreaga creaţie.

Notes:21,22

15. Spune: Dumnezeu a făcut din dragostea Mea tăinută cheia către Comoară; de-aţi putea fi conştienţi de aceasta! De nu ar fi fost cheia, Comoara ar fi rămas ascunsă pentru eternitate; de-aţi putea crede aceasta! Spune: Aceasta este Sursa Revelaţiei, Locul în Care Răsare Splendoarea, a Cărei străluciri a iluminat orizonturile lumii. De aţi putea înţelege! Acesta este, cu adevărat, Decretul hotărât prin care fiecare decret irevocabil a fost stabilit.

Notes:23

16. O, Pană a Celui Mai Înalt! Spune: O, oameni ai lumii! Noi v-am impus să postiţi pentru o scurtă perioadă de timp, iar la încheierea ei am desemnat pentru voi sărbătoarea Naw-Rúz. Astfel Luceafărul Rostirii a strălucit deasupra orizontului Cărţii, după cum a fost decretat de Cel Ce este Domnul începutului şi al sfârşitului. Zilele dinafara lunilor, să fie aşezate înaintea lunii Postului. Noi am orânduit ca acestea, dintre toate nopţile şi zilele, să fie manifestările literei Há, şi astfel ele să nu fie legate de limitele anului şi lunilor sale. Se cuvine poporului lui Bahá, ca în aceste zile, să-şi aducă bucurie lor, rudelor lor şi dincolo de aceştia, celor săraci şi nevoiaşi şi cu veselie şi voioşie să aclame şi să slăvească pe Domnul lor, să-I cânte laude şi să-I mărească Numele; iar când se termină – aceste zile de dăruire care preced perioada de abţinere – să intre în Post. Astfel a fost poruncit de Cel Ce este Domnul întregii omeniri. Călătorului, bolnavului, femeilor însărcinate sau care alăptează, nu le este impus Postul; aceştia au fost scutiţi de Dumnezeu ca un semn al harului Său. El, cu adevărat, este Cel Atotputernic, Cel Mai Generos.

Notes:24,25,26,27,28,29,30,31

17. Acestea sunt poruncile lui Dumnezeu care au fost aşternute în Cărţi şi Tablete de Pana Sa Cea Mai Înălţată. Tineţi-vă strâns de statutele şi poruncile Sale, şi nu fiţi dintre aceia care, urmându-şi fanteziile deşarte şi închipuirile vane, s-au agăţat de normele fixate de propriul lor sine, şi au dat la o parte normele stabilite de Dumnezeu. Abţineţi-vă de la mâncare şi băutură de la răsăritul până la apusul soarelui, şi aveţi grijă ca poftele să nu vă priveze de această favoare care este desemnată în Carte.

Notes:32

18. A fost poruncit ca fiecare credincios în Dumnezeu, Domnul Judecăţii, în fiecare zi, după ce şi-a spălat mâinile şi apoi faţa, să se aşeze şi, întorcându-se către Dumnezeu, să repete „Alláh-u-Abhá” de nouăzeci şi cinci de ori. Astfel a fost decretul Făuritorului Cerurilor atunci când, cu maiestate şi forţă, s-a stabilit El Însuşi pe tronurile Numelor Sale. Faceţi, de asemenea, abluţiuni pentru Rugăciunea Obligatorie; aceasta este porunca lui Dumnezeu, Cel Incomparabil, Cel Neconstrâns.

Notes:33,34

19. Vi s-a interzis să comiteţi omoruri sau adulter, sau să vă angajaţi în bârfă sau calomnie. Evitaţi, aşadar, ceea ce a fost oprit în Cărţile şi în Tabletele sfinte.

Notes:35,36,37

20. Noi am împărţit moştenirea în şapte categorii: copiilor, le-am alocat nouă părţi compuse din cinci sute patruzeci de cote-părţi; soţiei, opt părţi compuse din patru sute optzeci de cote-părţi; tatălui, şapte părţi compuse din patru sute douăzeci de cote-părţi; mamei, şase părţi compuse din trei sute şaizeci de cote-părţi; fraţilor, cinci părţi sau trei sute de cote-părţi; surorilor, patru părţi sau două sute patruzeci de cote-părţi, iar profesorilor, trei părţi sau o sută optzeci de cote-părţi. Aceasta a fost porunca Predecesorului Meu, Cel Ce preamăreşte Numele Meu pe timp de noapte şi la revărsatul zorilor. Când am auzit Noi strigătele copiilor încă nenăscuţi, am dublat ceea ce li se cuvine şi am redus cele cuvenite celorlalţi. El, cu adevărat, are puterea de a orândui după cum doreşte, şi El face după cum Îi place în virtutea puterii Sale suverane.

Notes:38,39,40,41

21. Dacă cel decedat nu are copii, partea lor să revină Casei Dreptăţii, pentru a fi cheltuită de Oamenii de Încredere ai Celui Atotmilostiv pentru orfani şi văduve, şi pe orice ar aduce beneficiu tuturor oamenilor, pentru ca toţi să aducă mulţumiri Domnului lor, Cel Preaplin de Har, Cel Îngăduitor.

Notes:42

22. Dacă cel decedat are copii, dar nu există nici una din celelalte categorii de moştenitori specificate în Carte, aceştia vor primi două treimi din moştenire şi treimea rămasă va reveni Casei Dreptăţii. Aceasta este porunca ce a fost dată, cu maiestate şi glorie, de Cel Ce este Atotposesorul, Cel Mai Înalt.

Notes:43

23. Dacă cel decedat nu are nici unul din moştenitorii specificaţi, dar are printre rudele sale nepoţi şi nepoate, fie din partea fratelui, fie din partea surorii sale, două părţi din moştenire le revin lor; sau, dacă aceştia lipsesc, unchilor săi şi mătuşilor sale, atât din partea tatălui cât şi a mamei, şi după aceştia fiilor şi fiicelor lor. Treimea ce rămâne din moştenire, în oricare din cazuri, va reveni Casei Dreptăţii. Astfel a fost aşternut în Carte de Cel Ce domneşte peste toţi oamenii.

Notes:

24. Dacă cel decedat nu are pe nimeni în viaţă din cei ale căror nume au fost consemnate de Pana Celui Mai Înalt, averea lui, în întregime, revine Instituţiei mai sus menţionate pentru a putea fi cheltuită pe ceea ce este prescris de Dumnezeu. El, cu adevărat, este Orânduitorul, Cel Omnipotent.

Notes:

25. Noi am atribuit locuinţa şi hainele celui decedat copiilor de sex masculin, nu celor de sex feminin, nici celorlalţi moştenitori. El, cu adevărat, este Cel Munificent, Cel Atotdarnic.

Notes:44

26. Dacă fiul celui decedat a murit în timpul vieţii tatălui şi a lăsat copii, ei vor moşteni partea tatălui lor, după cum a fost prescris în Cartea lui Dumnezeu. Moştenirea să se împartă fiecăruia dintre ei cu cea mai mare dreptate. Astfel s-au înălţat talazurile Oceanului Rostirii, aducând perlele legilor decretate de Domnul întregii omeniri.

Notes:45

27. Dacă cel decedat are copii minori, partea lor de moştenire trebuie dată în seama unui om de încredere, sau unei societăţi, pentru a fi investită în numele lor până la majorat, într-o afacere sau comerţ. Reprezentantului i se va atribui partea cuvenită din profitul acumulat, fiind în acest fel angajat.

Notes:46

28. Împărţirea averii se va face doar după ce Ḥuqúqu’lláh a fost plătit, toate datoriile achitate, cheltuielile funerare şi de înmormântare acoperite, şi toate pregătirile făcute astfel încât cel decedat să poată fi dus la locul său de odihnă cu demnitate şi onoare. Astfel a fost poruncit de Cel Ce este Domnul începutului şi al sfârşitului.

Notes:47

29. Spune: Aceasta este acea cunoaştere tăinuită ce nu se va schimba niciodată, dat fiind că începutul ei este cu nouă, simbolul care înseamnă Numele ascuns şi manifest, inviolabil şi inabordabil de înălţat. Cât priveşte ceea ce Noi am alocat copiilor, acesta este un dar conferit lor de Dumnezeu, pentru ca ei să aducă mulţumiri Domnului lor, Cel Plin de Compasiune, Cel Milostiv. Acestea, cu adevărat, sunt Legile lui Dumnezeu; nu le încălcaţi la imboldul dorinţelor voastre josnice şi egoiste. Respectaţi poruncile care v-au fost date de Cel Ce este Locul în Care Răsare Rostirea. Cei sinceri dintre slujitorii Săi vor privi preceptele exprimate de Dumnezeu ca pe Apa Vieţii pentru discipolii fiecărei credinţe şi ca Lampa înţelepciunii şi a providenţei pline de iubire pentru toţi locuitorii pământului şi ai cerului.

Notes:48

30. Domnul a poruncit ca în fiecare oraş să se întemeieze o Casă a Dreptăţii în care se vor întruni consilierii în numărul lui Bahá, iar dacă depăşesc acest număr nu are nici o importanţă. Ei trebuie să se considere ca şi cum ar intra în Curtea prezenţei lui Dumnezeu, Cel Înălţat, Cel Mai Înalt, şi ca şi cum L-ar privi pe Cel Ce este Cel Nevăzut. Se cuvine ca ei să fie reprezentanţii Celui Milostiv printre oameni şi să se privească precum păzitorii numiţi de Dumnezeu pentru toţi cei ce locuiesc pe pământ. Este de datoria lor să se sfătuiască împreună şi să ţină seama de interesele slujitorilor lui Dumnezeu, de dragul Său, aşa cum ţin seama de propriile lor interese, şi să aleagă ceea ce este cuvenit şi potrivit. Astfel Domnul Dumnezeul vostru v-a poruncit. Aveţi grijă ca nu cumva să daţi la o parte ceea ce este clar revelat în Tableta Sa. Temeţi-vă de Dumnezeu, o, cei care pricepeţi.

Notes:49,50,51,52

31. O, oameni ai lumii! Clădiţi case de adoraţie prin toate ţinuturile în numele Celui Ce este Domnul tuturor religiilor. Faceţi-le cât se poate de perfecte în lumea existenţei şi împodobiţi-le cu ceea ce este mai potrivit, nu cu imagini şi efigii. Apoi, cu bucurie şi fericire, aduceţi acolo laude Domnului vostru, Cel Mai Plin de Compasiune. Cu adevărat, prin pomenirea Sa ochiul se înseninează şi inima se umple de lumină.

Notes:53

32. Domnul a poruncit tuturor celor ce au posibilitatea, să facă pelerinaj la Casa sacră, şi le-a scutit pe femei de această obligaţie ca o milostivire din partea Sa. El, cu adevărat, este Cel Atotdarnic, Cel Mai Generos.

Notes:54,55

33. O, popor al lui Bahá! Este de datoria fiecăruia din voi să fiţi angajaţi într-o ocupaţie – cum ar fi un meşteşug, comerţ sau ceva asemănător. Noi am înălţat deţinerea unei astfel de munci la rang de slăvire a unicului Dumnezeu adevărat. Reflectaţi, o, oameni, la favoarea şi binecuvântările Domnului vostru, şi aduceţi-I mulţumiri seara şi dimineaţa. Nu vă pierdeţi timpul în inactivitate şi lene, ci ocupaţi-vă cu ceea ce vă va aduce beneficii vouă şi celorlalţi. Astfel a fost decretat în această Tabletă de la al cărei orizont a strălucit luceafărul înţelepciunii şi al rostirii. Oamenii cei mai demni de dispreţ în ochii lui Dumnezeu sunt cei care stau şi cerşesc. Ţineţi-vă strâns de coarda posibilităţilor şi puneţi-vă încrederea în Dumnezeu, Cel Ce Asigură toate mijloacele.

Notes:56

34. Sărutatul mâinii a fost interzis în Carte. Această practică este oprită de Dumnezeu, Domnul gloriei şi al poruncii. Nimănui nu-i este permis să caute absolvirea de păcate de la un alt suflet; căinţa să fie între voi şi Dumnezeu. El, cu adevărat, este Cel Îngăduitor, Cel Plin de Dărnicie, Cel Plin de Har, Cel Care îl absolvă pe cel ce se căieşte.

Notes:57,58

35. O, voi, slujitori ai Celui Milostiv! Ridicaţi-vă pentru a sluji Cauza lui Dumnezeu, în aşa fel încât îngrijorările şi amărăciunile provocate de cei care n-au crezut în Aurora Semnelor lui Dumnezeu să nu vă afecteze. La vremea când Făgăduiala a fost împlinită şi Cel Făgăduit manifestat, au apărut divergenţe între neamurile pământului şi fiecare popor şi-a urmat propriile sale fantezii şi închipuiri deşarte.

Notes:

36. Printre oameni este acela care se aşează lângă sandale, la uşă, dar în inima lui râvneşte la locul de onoare. Spune: Ce fel de om eşti tu, o, vanitosule şi nechibzuitule, care vrei să pari altfel decât eşti? Şi tot printre oameni este acela care pretinde că posedă cunoaşterea lăuntrică, ba chiar o cunoaştere şi mai profundă ascunsă în acea cunoaştere. Spune: Ceea ce vorbeşti e fals! Pe Dumnezeu! Ceea ce tu posezi nu este decât pleava pe care Noi ţi-am lăsat-o aşa cum oasele sunt lăsate câinilor. Pe dreptatea unicului Dumnezeu adevărat! De-ar fi ca un om să spele picioarele întregii omeniri, şi chiar dacă l-ar slăvi pe Dumnezeu în păduri, în văi şi munţi, pe dealuri înalte şi piscuri semeţe, dacă n-ar exista o stâncă sau un copac şi nici un petec de pământ care să nu fi fost martor al adoraţiei lui – totuşi, dacă parfumul bunului Meu plac nu ar veni dinspre el, faptele lui n-ar fi niciodată acceptabile în faţa lui Dumnezeu. Astfel a fost decretat de Cel Ce este Domnul tuturor. De câte ori nu s-a izolat un om pe tărâmurile Indiei, şi-a refuzat lucrurile pe care Dumnezeu le-a decretat ca legiuite, şi-a impus austerităţi şi mortificări, şi totuşi Dumnezeu, Revelatorul Versetelor, nu Şi-a amintit de el. Nu faceţi astfel încât faptele voastre să devină momeli cu care să prindeţi în capcană obiectul aspiraţiei voastre, şi nu vă privaţi de acest Ultim Obiectiv la care au râvnit mereu toţi cei care au ajuns aproape de Dumnezeu. Spune: Însăşi viaţa tuturor faptelor este bunul Meu plac, şi toate lucrurile depind de acceptarea Mea. Citiţi Tabletele pentru a putea cunoaşte ce a fost intenţionat în Cărţile lui Dumnezeu, Cel Atotglorios, Cel în Veci Plin de Dărnicie. Cel care ajunge la dragostea Mea are dreptul la un tron de aur, pentru a sta pe el cu onoare deasupra întregii lumi; cel care este lipsit de ea, chiar dacă ar sta în colb, colbul ar căuta refugiu la Dumnezeu, Domnul tuturor Religiilor.

Notes:59,60,61

37. Oricine ar pretinde că este purtătorul unei Revelaţii directe de la Dumnezeu, înainte de trecerea unui mileniu întreg, este în mod sigur un impostor şi un mincinos. Îl rugăm pe Dumnezeu să binevoiască să-l ajute să retracteze şi să respingă o asemenea pretenţie. Dacă se va căi, Dumnezeu îl va ierta negreşit. Dacă, însă, va stărui în greşeala lui, Dumnezeu, cu siguranţă, va trimite pe cineva care-l va trata fără cruţare. Cumplit, într-adevăr, este Dumnezeu când pedepseşte! Oricine interpretează acest verset altfel decât reiese din tâlcul său vădit este lipsit de Spiritul lui Dumnezeu şi de îndurarea Sa care cuprinde toate lucrurile create. Temeţi-vă de Dumnezeu, şi nu urmaţi închipuirile voastre deşarte. Nu, ci mai degrabă urmaţi porunca Domnului vostru, Cel Atotputernic, Cel Atotînţelept. Nu va trece mult şi voci zgomotoase se vor ridica în cele mai multe ţări. Fereşte-te de ele, o, poporul Meu şi nu urma pe cei nedrepţi şi haini. La aceasta s-a referit avertismentul Nostru dat vouă atunci când locuiam în Irak, apoi mai târziu, în Ţara Misterului, iar acum din acest Loc plin de Splendoare.

Notes:62,63

38. Nu vă pierdeţi nădejdea, o, popoare ale lumii, când luceafărul frumuseţii Mele va apune, şi cerul tabernacolului Meu va fi ascuns ochilor voştri. Ridicaţi-vă pentru a promova Cauza Mea şi pentru a înălţa Cuvântul Meu printre oameni. Suntem cu voi întotdeauna, şi vă vom întări prin forţa adevărului. Noi suntem cu adevărat atotputernic. Oricine M-a recunoscut se va ridica şi Mă va sluji cu o asemenea hotărâre încât puterile pământului şi ale cerului nu vor fi în stare să învingă ţelul lui.

Notes:

39. Popoarele lumii dorm adânc. De-ar fi să se trezească din amorţeala lor, ele s-ar grăbi pline de zel să ajungă la Dumnezeu, Cel Atotcunoscător, Cel Atotînţelept. Ele s-ar lepăda de tot ce au, chiar dacă toate comorile pământului ar fi ale lor, pentru ca Domnul lor să-Şi amintească de ele chiar de ar fi să le adreseze fie şi numai un singur cuvânt. Astfel sunt indicaţiile date vouă de Cel Ce deţine cunoaşterea lucrurilor tăinuite, într-o Tabletă pe care ochiul creaţiei n-a văzut-o, şi nerevelată nimănui decât propriului Său Sine, Ocrotitorul omnipotent al tuturor lumilor. Atât de tulburate sunt ele, în beţia dorinţelor lor păcătoase, încât sunt neputincioase să-L recunoască pe Domnul a tot ce există, al Cărui glas strigă cu putere de pretutindeni: „Nu există nici un alt Dumnezeu în afară de Mine, Cel Puternic, Cel Atotînţelept.”

Notes:

40. Spune: Nu vă bucuraţi de lucrurile pe care le aveţi; în seara aceasta ele sunt ale voastre; mâine vor fi ale altora. Astfel vă previne Cel Ce este Cel Atotcunoscător, Cel Atotinformat. Spune: Puteţi voi oare pretinde că ceea ce este al vostru este sigur sau de durată? Nu! Pe Mine Însumi, Cel Atotmilostiv, nu puteţi, de-aţi fi dintre cei ce judecă cu dreptate. Zilele vieţii voastre zboară asemenea vântului, şi tot fastul şi gloria voastră se vor spulbera aşa cum a pierit fastul şi gloria celor dinaintea voastră. Reflectaţi, o, oameni! Ce s-a ales din zilele voastre trecute, din secolele pierdute? Fericite zilele care au fost consacrate pomenirii lui Dumnezeu, şi binecuvântate orele care au fost petrecute în lauda Celui Ce este Cel Atotînţelept. Pe viaţa Mea! Nici fastul puterii, nici averea celor bogaţi, nici chiar ascendenţa celor fără Dumnezeu nu vor dura. Totul va pieri, la un cuvânt rostit de El. El, cu adevărat, este Cel Preaplin de Forţă, Cel Care Impune Toate, Cel Atotputernic. Ce avantaj există în lucrurile lumeşti pe care oamenii le posedă? Ceea ce ar fi fost spre binele lor, ei au neglijat complet. Nu peste mult timp, se vor trezi din amorţeala lor, şi vor descoperi că nu mai sunt în stare să dobândească ceea ce le-a scăpat în zilele Domnului lor, Cel Atotputernic, Cel Atotlăudat. De ar şti aceasta, ar renunţa la tot, numai pentru ca numele lor să fie menţionate înaintea tronului Său. Ei, cu adevărat, se numără printre cei morţi.

Notes:

41. Printre oameni este acela pe care învăţătura lui l-a făcut mândru, şi care s-a lipsit prin aceasta de a recunoaşte Numele Meu, Cel de Sine Stătător; acela care, atunci când aude paşi în urma lui, creşte mai mult în propria lui stimă decât Nimrod. Spune: O, cel respins! Care este acum sălaşul lui? Pe Dumnezeu, este focul cel mai de jos. Spune: O, adunare de clerici! Nu auziţi voi oare glasul pătrunzător al Penei Mele Cele Mai Înălţate? Nu vedeţi voi acest Soare care străluceşte cu o splendoare sclipitoare deasupra Orizontului Atotglorios? Cât timp veţi mai slăvi idolii patimilor voastre păcătoase? Uitaţi de închipuirile voastre deşarte, şi întoarceţi-vă faţa spre Dumnezeu, Domnul vostru Ce Durează în Veci.

Notes:64,65

42. Donaţiile pentru scopuri caritabile revin lui Dumnezeu, Revelatorul Semnelor. Nimeni nu are dreptul să dispună de ele fără a avea îngăduinţă de la Cel Care este Locul în Care Răsare Revelaţia. După El, această autoritate va trece asupra lui Aghṣán, şi după ei asupra Casei Dreptăţii – dacă va fi instaurată în lume până atunci – pentru a folosi aceste donaţii spre binele Locurilor ce au fost preamărite în Cauza aceasta, şi pentru tot ce le-a fost impus de către Cel Ce este Dumnezeul puterii şi al forţei. Altfel, donaţiile vor reveni poporului lui Bahá care nu vorbeşte decât cu îngăduinţa Sa şi nu judecă decât potrivit celor decretate de Dumnezeu în această Tabletă – iată, ei sunt apărătorii victoriei între cer şi pământ – pentru ca ei să le folosească aşa cum a fost hotărât în Carte de Dumnezeu, Cel Puternic, Cel Darnic.

Notes:66,67

43. Nu vă plângeţi în ceasurile voastre de încercări, şi nici nu vă bucuraţi în aceasta; căutaţi Calea de Mijloc, care este pomenirea Mea în vremuri de nenorociri şi cugetaţi la ceea ce s-ar putea abate asupra voastră în viitor. Astfel vă face cunoscut Cel Ce este Cel Omniscient, Cel Ce este ştiutor.

Notes:

44. Nu vă radeţi capetele; Dumnezeu le-a împodobit cu păr, iar în aceasta sunt semne de la Domnul creaţiei pentru cei ce cugetă asupra cerinţelor naturii. El este cu adevărat Dumnezeul tăriei şi al înţelepciunii. Cu toate acestea, nu se cuvine să vă lăsaţi părul să treacă dincolo de limita urechilor. Astfel a fost decretat de către Cel Ce este Domnul tuturor lumilor.

Notes:68,69

45. Exilul şi închisoarea sunt decretate pentru hoţ, iar la a treia abatere, aşezaţi-i un semn deasupra sprâncenei pentru ca, astfel identificat, să nu fie acceptat în oraşele lui Dumnezeu şi în ţările Sale. Luaţi seama ca nu cumva din compasiune, să neglijaţi îndeplinirea statutelor religiei lui Dumnezeu; faceţi ce v-a fost poruncit de Cel Ce este plin de compasiune şi milostiv. Noi vă şcolim cu nuiaua înţelepciunii şi a legilor, precum tatăl care îşi educă fiul, şi asta numai pentru ocrotirea propriului vostru sine şi pentru elevarea rangului vostru. Pe viaţa Mea, de aţi descoperi ceea ce Noi am dorit pentru voi atunci când v-am revelat legile Noastre sfinte, v-aţi oferi înseşi sufletele voastre pentru această sacră, această puternică şi cea mai înălţată Credinţă.

Notes:70,71

46. Oricine doreşte să folosească vase de argint şi de aur are libertatea să o facă. Luaţi seama ca, atunci când luaţi masa împreună, să nu vă băgaţi mâinile în conţinutul castroanelor şi farfuriilor. Adoptaţi purtări care sunt considerate rafinate. El, cu adevărat, doreşte să vadă la voi purtările locuitorilor Paradisului din puternica şi cea mai sublimă Împărăţie a Sa. Respectaţi rafinamentul în orice împrejurare, pentru ca ochii voştri să fie feriţi să privească ce este respingător atât pentru voi înşivă, cât şi pentru locuitorii Paradisului. Dacă, la un moment dat, cineva se îndepărtează de acest rafinament, fapta lui va fi considerată o nerozie; totuşi dacă va avea un motiv bine întemeiat, Dumnezeu îl va ierta. El, într-adevăr, este Cel Plin de Har, Cel Mai Darnic.

Notes:72,73,74

47. Cel Ce este Locul în Care Răsare Cauza lui Dumnezeu nu are parteneri în Cea Mai Măreaţă Infailibilitate. El este Cel Care, în împărăţia creaţiei, este Manifestarea lui „El face după cum voieşte”. Dumnezeu Şi-a rezervat această distincţie pentru propriul Său Sine, şi a hotărât să nu împărtăşească cu nimeni această treaptă sublimă şi transcendentă. Acesta este Decretul lui Dumnezeu, ascuns până acum sub vălul misterului de nepătruns. Noi l-am dezvăluit în această Revelaţie, şi prin aceasta am sfâşiat vălurile acelora care nu au reuşit să recunoască ceea ce Cartea lui Dumnezeu a exprimat şi care au fost socotiţi printre cei nepăsători.

Notes:75

48. Fiecărui tată i s-a impus educaţia fiului şi fiicei în arta cititului şi a scrisului şi în tot ce a fost stabilit în Tableta Sfântă. Oamenii de Încredere trebuie să ia de la cel care se leapădă de ce i-a fost poruncit, ce este necesar pentru educaţia copiilor dacă este bogat, iar dacă nu e bogat, chestiunea revine Casei Dreptăţii. Cu adevărat Noi am făcut din aceasta un adăpost pentru cei săraci şi nevoiaşi. Cel care-şi creşte fiul sau fiul altuia, este ca şi cum ar creşte pe fiul Meu; asupra sa odihnească gloria Mea, bunătatea Mea plină de iubire, milostivirea Mea, care au cuprins lumea.

Notes:76

49. Dumnezeu a impus ca fiecare bărbat sau femeie adulteră să plătească o amendă Casei Dreptăţii: nouă mithqáli de aur, iar suma va fi dublată dacă abaterea se repetă. Aceasta este pedeapsa pe care Cel Ce este Domnul Numelor le-a desemnat-o în această lume; iar în cea viitoare a hotărât pentru ei un chin umilitor. Dacă cineva a comis un păcat, se cuvine să se căiască pentru el şi să se întoarcă spre Domnul său. El, cu adevărat, acordă iertarea oricui doreşte El, şi nimeni nu are dreptul să ceară socoteală despre ceea ce este pe placul Său de a hotărî. El este, într-adevăr, Cel În Veci Iertător, Cel Atotputernic, Cel Atotlăudat.

Notes:77,78

50. Aveţi grijă ca nu cumva să fiţi împiedicaţi de vălurile gloriei să vă împărtăşiţi din apele cristaline ale acestei Fântâni vii. Apucaţi potirul mântuirii la acest început de zi în numele Celui Ce face să mijească zorile, şi beţi din plin spre lauda Celui Ce este Cel Atotglorios, Cel Incomparabil.

Notes:

51. Am făcut legitim pentru voi să ascultaţi muzică şi cântece. Dar, luaţi aminte, ca ascultatul muzicii să nu vă facă să depăşiţi măsura bunei-cuviinţe şi a demnităţii. Bucuria voastră să fie bucuria născută din Numele Meu Cel Mai Măreţ, un Nume ce aduce încântare inimii, şi umple de extaz mintea tuturor celor ce s-au apropiat de Dumnezeu. Noi, cu adevărat, am făcut din muzică o scară pentru sufletele voastre, un mijloc prin care să fie ridicate către tărâmul din înalturi; nu faceţi, aşadar, din ea aripi ale sinelui şi ale patimilor. Într-adevăr, Nouă ne repugnă să vă vedem număraţi printre cei nerozi.

Notes:79

52. Am decretat ca a treia parte din toate amenzile să revină Casei Dreptăţii şi-i sfătuim pe membrii săi să respecte dreptatea cea mai curată, pentru a putea cheltui ceea ce s-a acumulat astfel pentru scopurile impuse de Cel Ce este Cel Atotcunoscător, Cel Atotînţelept. O, voi, Oameni ai Dreptăţii! Fiţi voi, în împărăţia lui Dumnezeu, păstori ai oilor Sale şi păziţi-le de lupii prădători care au apărut în chip prefăcut, ca pe proprii voştri fii. Astfel vă îndeamnă Sfetnicul, Cel Credincios.

Notes:80

53. Dacă se vor ivi divergenţe între voi, indiferent asupra cărui subiect, aduceţi problema în faţa lui Dumnezeu, cât Soarele încă mai străluceşte deasupra orizontului acestui Cer, iar când El a apus, adresaţi-vă către ceea ce a fost trimis de El din înălţimi. Acest lucru este, într-adevăr, suficient pentru popoarele lumii. Spune: Fie ca inimile voastre să nu fie tulburate, o, oameni, atunci când gloria Prezenţei Mele vă va fi retrasă, iar oceanul rostirii Mele se va potoli. În prezenţa Mea printre voi este o înţelepciune, iar în absenţa Mea este o alta, de nepătruns pentru nimeni în afară de Dumnezeu, Cel Incomparabil, Cel Atotcunoscător. Cu adevărat, Noi vă privim de pe tărâmul slavei Noastre, şi vom ajuta pe oricine se va ridica pentru triumful Cauzei Noastre, cu oştirile Adunării din înalturi şi cu o ceată dintre îngerii Noştri preferaţi.

Notes:

54. O, popoare ale lumii! Dumnezeu, Adevărul Etern, Îmi este martor că şuvoaie de apă proaspătă, lin curgătoare, au izvorât din stâncă prin dulceaţa cuvintelor rostite de Domnul vostru, Cel Neconstrâns; şi voi încă sunteţi adormiţi. Lepădaţi-vă de tot ce posedaţi şi, pe aripile detaşării, avântaţi-vă dincolo de toate lucrurile create. Astfel vă porunceşte Domnul creaţiei, Care prin mişcarea Penei Sale a revoluţionat sufletul omenirii.

Notes:

55. Ştiţi voi din ce înălţimi vă cheamă Domnul vostru, Cel Atotglorios? Credeţi că aţi recunoscut Pana prin care Domnul vostru, Domnul tuturor Numelor, vă porunceşte vouă? Pe viaţa Mea, nu! De aţi fi cunoscut aceasta, aţi fi renunţat la lume, şi v-aţi fi grăbit din toată inima să ajungeţi în prezenţa Celui Multiubit. Spiritele voastre ar fi fost atât de transportate de Cuvântul Său încât Lumea Mai Mare s-ar fi cutremurat – şi cu atât mai mult această lume mică şi neînsemnată! Astfel au curs şuvoaiele mărinimiei Mele din cerul bunătăţii Mele pline de iubire, ca un semn al harului Meu, pentru ca voi să puteţi fi dintre cei recunoscători.

Notes:

56. Pedepsele pentru rănirea sau lovirea unei persoane depind de gravitatea rănirii; pentru fiecare grad al rănirii Domnul Judecăţii a prescris o anumită indemnizaţie. El este, într-adevăr, Orânduitorul, Cel Puternic, Cel Mai Înălţat. Vom stabili, dacă aceasta va fi Voinţa Noastră, măsura cuvenită a plăţilor respective – aceasta este o făgăduială din partea Noastră, şi El, cu adevărat, este Paznicul promisiunii Sale, Cel Cunoscător al tuturor lucrurilor.

Notes:81

57. Cu adevărat, vi s-a impus să oferiţi o sărbătoare, o dată pe lună, chiar dacă ar fi servită numai apă; căci intenţia lui Dumnezeu este să lege inimile laolaltă atât prin mijloace pământeşti, cât şi prin mijloace cereşti.

Notes:82

58. Feriţi-vă ca nu cumva dorinţele trupeşti şi înclinaţiile corupte să nască divizări printre voi. Fiţi asemenea degetelor unei singure mâini, asemeni membrelor unui singur trup. Astfel vă sfătuieşte Pana Revelaţiei, dacă sunteţi dintre cei ce cred.

Notes:

59. Cugetaţi la îndurarea lui Dumnezeu şi la darurile Sale. El vă impune numai ceea ce este spre binele vostru, deşi El Însuşi se poate lipsi de toate făpturile. Faptele voastre rele nu Ne pot dăuna niciodată, nici lucrările voastre bune nu Ne sunt de nici un folos. Noi vă chemăm numai şi numai de dragul lui Dumnezeu. Orice om înţelegător şi cu putere de pătrundere va mărturisi acest lucru.

Notes:

60. Când vânaţi cu animale sau păsări de pradă, invocaţi numele lui Dumnezeu când le trimiteţi în urmărirea vânatului; căci atunci orice vor prinde va fi legiuit pentru voi, chiar dacă va fi mort. El, cu adevărat, este Cel Omniscient, Cel Atotinformat. Luaţi aminte, însă, să nu vânaţi prea mult. Mergeţi pe cărarea dreptăţii şi echităţii în toate privinţele. Aşa vă porunceşte Cel Ce este Locul în Care Răsare Revelaţia, de-aţi putea măcar înţelege.

Notes:83,84

61. Dumnezeu v-a poruncit să arătaţi prietenie plină de bunătate rudelor Mele, dar El nu le-a acordat nici un drept asupra proprietăţii altora. El, cu adevărat, Îşi este de ajuns, deasupra oricărei nevoi a creaturilor Sale.

Notes:85

62. Dacă cineva ar distruge în mod intenţionat o casă dându-i foc, să fie ars şi el; dacă cineva ia viaţa altuia în mod deliberat, să fie şi el condamnat la moarte. Ţineţi-vă de preceptele lui Dumnezeu cu toată tăria şi forţa, şi renunţaţi la căile celui ignorant. Dacă îi veţi condamna pe incendiator şi pe ucigaş la închisoare pe viaţă, acest lucru este îngăduit, potrivit clauzelor Cărţii. El, cu adevărat, are puterea de a orândui după cum Îi place.

Notes:86,87

63. Dumnezeu v-a prescris căsătoria. Feriţi-vă de a lua mai mult de două neveste. Cine se mulţumeşte cu o singură parteneră dintre servitoarele lui Dumnezeu, atât el, cât şi ea, vor trăi în linişte. Iar cel ce angajează o menajeră, să se poarte cu ea cum se cuvine. Aceasta este hotărârea care, cu adevăr şi dreptate, a fost consemnată de Pana Revelaţiei. Căsătoriţi-vă, o, oameni, pentru ca să daţi naştere celui care va pomeni Numele Meu printre slujitorii Mei. Aceasta este porunca Mea către voi; ţineţi-vă strâns de ea ca un ajutor pentru voi înşivă.

Notes:88,89,90,91

64. O, oameni ai lumii! Nu urmaţi impulsurile sinelui, căci el vă îndeamnă cu insistenţă la imoralitate şi la pofte trupeşti; urmaţi-L, mai degrabă, pe Cel Ce este Posesorul tuturor lucrurilor create, Care vă porunceşte să daţi dovadă de pietate, şi să manifestaţi temere de Dumnezeu. El, într-adevăr, este independent de toate creaturile Sale. Luaţi aminte să nu stârniţi tulburare în ţară după ce s-a instaurat ordinea. Oricine acţionează în felul acesta nu este dintre ai Noştri, şi Noi l-am părăsit. Aşa este porunca ce a fost, prin puterea adevărului, manifestată din cerul Revelaţiei.

Notes:

65. A fost stabilit în Bayán că pentru căsătorie este necesar consimţământul ambelor părţi. Dorind să stabilim dragostea, unitatea şi armonia printre slujitorii Noştri, Noi am condiţionat-o, odată ce dorinţa cuplului este cunoscută, de permisiunea părinţilor, ca să nu se ivească duşmănie şi ranchiună printre ei. Şi prin aceasta Noi avem şi alte scopuri. Astfel a fost poruncită învăţătura Noastră.

Notes:92

66. Nici o căsătorie nu poate fi contractată fără plata unei zestre, care a fost fixată pentru locuitorii oraşelor la nouăsprezece mithqáli de aur pur, iar pentru cei ce locuiesc la sate, la aceeaşi sumă în argint. Celui care doreşte să crească suma, îi este interzis să depăşească limita de nouăzeci şi cinci de mithqáli. Astfel a fost scrisă porunca cu maiestate şi putere. Dacă se mulţumeşte, totuşi, cu o sumă mai mică, va fi mai bine pentru el potrivit Cărţii. Dumnezeu, într-adevăr, îmbogăţeşte pe cine doreşte El atât prin mijloace cereşti, cât şi prin mijloace pământeşti, şi El, cu adevărat, are putere asupra tuturor lucrurilor create.

Notes:93,94,95

67. A fost decretat de Dumnezeu că, dacă vreunul din slujitorii Săi intenţionează să călătorească, el trebuie să fixeze soţiei lui un termen până la care se va întoarce. Dacă se-ntoarce la termenul stabilit el va fi ascultat de poruncile Domnului său şi va fi socotit de Pana poruncii Sale printre cei drepţi; altfel, dacă există motive întemeiate pentru întârzierea sa, el trebuie să-şi informeze soţia şi să se străduiască pe cât îi stă în putinţă să se întoarcă la ea. Dacă nici unul dintre acestea nu vor avea loc, se cuvine ca ea să aştepte timp de nouă luni, după care nu mai există nici o piedică să-şi găsească alt soţ; dar dacă va aştepta mai mult, Dumnezeu, într-adevăr, iubeşte pe acele femei şi pe acei bărbaţi care dau dovadă de răbdare. Ascultaţi de poruncile Mele, şi nu mergeţi pe căile celor nelegiuiţi, cei care în Tableta Sfântă a lui Dumnezeu au fost socotiţi păcătoşi. Dacă, în răstimpul perioadei ei de aşteptare, va primi o veste de la soţul ei, ea trebuie să aleagă calea cea mai demnă de laudă. El, cu adevărat, doreşte ca între slujitorii şi servitoarele Sale să domnească pacea; fiţi cu băgare de seamă să nu faceţi absolut nimic care să provoace neînţelegeri între voi. Astfel a fost stabilit decretul şi făgăduiala a fost îndeplinită. Dacă, însă, va primi vestea morţii sau uciderii bărbatului ei, şi vestea va fi confirmată de o sursă de informare, sau prin mărturia a doi martori drepţi, se cuvine să rămână singură; apoi, după trecerea numărului de luni stabilite, ea e liberă să aleagă calea ce-i convine. Aşa este ordinul Celui Care este putenic şi plin de forţă în porunca Sa.

Notes:96,97,98,99

68. Dacă se va ivi vreun resentiment sau antipatie între soţ şi soţie, el nu trebuie să divorţeze de ea, ci să aştepte cu răbdare un an întreg pentru ca, poate, parfumul afecţiunii să se reînnoiască între ei. Dacă, la sfârşitul acestei perioade, dragostea lor n-a revenit, le este îngăduit să divorţeze. Înţelepciunea lui Dumnezeu, cu adevărat, a cuprins toate lucrurile. Domnul a interzis, într-o Tabletă înscrisă de Pana Poruncii Sale, practica în vigoare în trecut de care voi vă foloseaţi după ce aţi divorţat de trei ori de o femeie. Acest lucru El l-a făcut ca o mărinimie din partea Sa, pentru ca să vă puteţi număra printre cei recunoscători. Cel ce a divorţat de soţia lui, se poate recăsători cu ea după trecerea fiecărei luni, dacă există afecţiune şi consimţământ reciproc, atâta timp cât ea nu s-a căsătorit cu un alt bărbat. Dacă s-a măritat din nou, atunci, prin această nouă căsătorie este confirmată despărţirea şi problema e lămurită, în afară de cazul limpede în care împrejurările se schimbă. Aşa a fost decretul înscris cu maiestate în această glorioasă Tabletă de Cel Ce este Locul în Care Răsare Frumuseţea.

Notes:100,101,102

69. Dacă soţia îl acompaniază pe soţ într-o călătorie, şi se ivesc divergenţe între ei pe drum, i se cere să-i asigure banii de cheltuială necesari pentru un an întreg şi, fie s-o ducă înapoi de unde au plecat, fie s-o încredinţeze, împreună cu toate cele necesare călătoriei, unui om de nădejde care s-o însoţească până acasă. Domnul tău, cu adevărat, orânduieşte după cum Îi place, în virtutea unei suveranităţi care pune în umbră popoarele lumii.

Notes:

70. Dacă trebuie să se divorţeze de o femeie ca urmare a unui adulter dovedit, ea nu va primi întreţinerea în perioada de aşteptare. Astfel a strălucit Luceafărul poruncii Noastre pe cerul dreptăţii. Într-adevăr, Domnul iubeşte unirea şi armonia şi urăşte despărţirea şi divorţul. Trăiţi unii cu alţii, o, oameni, în fericire şi bucurie. Pe viaţa Mea! Toate cele ce se află pe pământ vor pieri, pe când faptele bune vor dura; pentru adevărul cuvintelor Mele Dumnezeu Însuşi aduce mărturie. Aplanaţi conflictele voastre, o, slujitorii Mei; iar apoi luaţi seama la avertismentele Penei Noastre de Glorie şi nu-i urmaţi pe cei trufaşi şi îndărătnici.

Notes:

71. Luaţi aminte ca nu cumva lumea să vă ademenească, aşa cum i-a ademenit pe cei dinaintea voastră! Respectaţi statutele şi preceptele Domnului vostru şi mergeţi pe această Cale ce-a fost aşternută dinaintea voastră cu adevăr şi dreptate. Cei ce ocolesc nedreptatea şi greşeala, şi aleg virtutea, sunt, în ochii unicului Dumnezeu adevărat, printre creaturile Sale cele mai alese; numele lor sunt preamărite de Adunările tărâmurilor de sus, şi de cei ce locuiesc în acest Tabernacol care a fost ridicat în numele lui Dumnezeu.

Notes:

72. Vă este interzis să faceţi comerţ cu sclavi, fie bărbaţi, fie femei. Nu trebuie ca cel ce este el însuşi un slujitor să cumpere un alt slujitor al lui Dumnezeu, iar acest lucru a fost interzis în Tableta Lui Sfântă. Astfel, prin mila Lui, porunca a fost consemnată de către Pana dreptăţii. Fie ca nici un om să nu se înalţe pe sine deasupra altuia; toţi sunt doar robi în faţa Domnului, şi toţi exemplifică adevărul că nu există nici un alt Dumnezeu în afară de El. El, cu adevărat, este Cel Atotînţelept, a Cărui înţelepciune cuprinde toate lucrurile.

Notes:

73. Împodobiţi-vă cu veşmântul faptelor bune. Acela ale cărui fapte sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu face parte cu siguranţă din poporul lui Bahá şi este pomenit înaintea tronului Său. Ajutaţi-L pe Domnul întregii creaţii cu fapte ale dreptăţii, precum şi prin înţelepciune şi rostire. Astfel, într-adevăr, vi s-a poruncit în cele mai multe dintre Tablete de către Cel Ce este Cel Atotmilostiv. El, cu adevărat, este conştient de ceea ce Eu spun. Fie ca niciunul să nu se certe cu celălalt, şi nici un suflet să nu ucidă un alt suflet; aceasta, cu adevărat, v-a fost interzis în Cartea care a stat ascunsă în Tabernacolul gloriei. Cum! L-aţi ucide voi pe acela pe care Dumnezeu l-a însufleţit, pe care El l-a înzestrat cu spirit printr-o suflare a Sa? Cumplită ar fi atunci încălcarea voastră în faţa tronului Său! Temeţi-vă de Dumnezeu, şi nu ridicaţi mâna nedreptăţii şi a oprimării pentru a distruge ceea ce El Însuşi a creat; nu, ci mergeţi pe calea lui Dumnezeu, Cel Adevărat. De îndată ce oştirile adevăratei cunoaşteri au apărut, purtând stindardele rostirii Divine, triburile celor habotnici au fost puse pe fugă, cu excepţia celor ce au voit să bea din şuvoiul vieţii veşnice într-un Paradis creat de suflarea Celui Atotglorios.

Notes:

74. Dumnezeu a decretat, ca semn al milostivirii Sale faţă de creaturile Sale, că sămânţa bărbătească nu este impură. Aduceţi-I mulţumiri cu bucurie şi fericire, şi nu mergeţi pe urmele acelora care sunt departe de Locul în Care Răsare apropierea Sa. Ridicaţi-vă, în orice împrejurări, pentru a aduce servicii Cauzei, căci Dumnezeu vă va ajuta în mod sigur prin puterea suveranităţii Sale care pune în umbră toate lumile. Croiţi-vă drum pe calea rafinamentului cu o asemenea tenacitate încât să nu se vadă nici o urmă de murdărie pe hainele voastre. Aceasta este instrucţiunea Celui Ce este sanctificat mai presus de orice rafinament. Cel ce nu va putea respecta această normă, din motive întemeiate, nu va avea vină. Dumnezeu, cu adevărat, este Cel Iertător, Cel Milostiv. Spălaţi orice lucru murdar cu apă care nu este alterată din cele trei puncte de vedere; luaţi seama să nu folosiţi apa alterată prin expunerea la aer sau la alt agent. Fiţi esenţa însăşi a curăţeniei printre oameni. Aceasta, într-adevăr, este ceea ce Domnul vostru, Cel Incomparabil, Cel Atotînţelept, doreşte pentru voi.

Notes:103,104,105

75. De asemenea, Dumnezeu, ca o bunătate din partea prezenţei Sale, a abolit noţiunea de „impuritate”, prin care diferite lucruri şi popoare au fost considerate impure. El, cu siguranţă, este Cel în Veci Iertător, Cel Mai Generos. Cu adevărat, toate lucrurile create au fost cufundate în marea purificării atunci când, în acea primă zi de Riḍván, Noi am revărsat asupra întregii creaţii splendoarea celor mai pline de excelenţă Nume ale Noastre şi a celor mai înălţate Atribute ale Noastre. Acesta, într-adevăr, este un semn al providenţei Mele pline de iubire, care a cuprins toate lumile. Întovărăşiţi-vă deci cu adepţii tuturor religiilor, şi proclamaţi Cauza Domnului vostru, Cel Mai Plin de Compasiune; aceasta este însăşi coroana faptelor, dacă sunteţi dintre acei ce înţeleg.

Notes:106,107

76. Dumnezeu v-a impus să păstraţi cea mai desăvârşită curăţenie, astfel încât să spălaţi tot ce e murdar de praf, fără a mai vorbi de murdăria întărită şi de alte murdării similare. Temeţi-vă de El, şi fiţi dintre cei puri. Dacă veşmântul cuiva este în mod vizibil murdar, rugăciunile sale nu vor urca la Dumnezeu, iar Adunările cereşti îşi vor întoarce faţa de la el. Folosiţi apă de trandafiri şi parfumuri pure; aceasta, într-adevăr, este ce a iubit Dumnezeu de la începutul care n-are început, pentru ca voi să răspândiţi ceea ce doreşte Domnul vostru, Cel Incomparabil, Cel Atotînţelept.

Notes:

77. Dumnezeu v-a eliberat de porunca dată în Bayán cu privire la distrugerea cărţilor. V-am îngăduit să citiţi despre acele ştiinţe care vă sunt de folos, nu cele ce sfârşesc în discuţii fără rost; aceasta e mai bine pentru voi, dacă aţi fi dintre cei ce înţeleg.

Notes:108,109,110

78. O, regi ai pământului! Cel Ce este Domnul suveran al tuturor a venit. Împărăţia este a lui Dumnezeu, Ocrotitorul omnipotent, Cel de Sine Stătător. Nu-L slăviţi decât pe Dumnezeu, şi, cu inimi radioase, ridicaţi-vă feţele spre Domnul vostru, Domnul tuturor Numelor. Aceasta este o Revelaţie cu care nimic din cele ce posedaţi nu se poate compara, de-aţi şti acest lucru.

Notes:

79. Vedem că vă bucuraţi de ceea ce aţi agonisit pentru alţii, iar pe voi v-aţi izolat de lumile pe care nimic nu le poate recunoaşte înafară de Tableta Mea păzită. Comorile pe care le-aţi adunat v-au îndepărtat de ţelul vostru suprem. Acest lucru nu se cuvine să îl faceţi, o, de-aţi înţelege. Spălaţi-vă inimile de orice pângăriri pământeşti, şi grăbiţi-vă să intraţi în Împărăţia Domnului vostru, Creatorul cerului şi al pământului, Cel Care a făcut ca pământul să se cutremure şi ca toate popoarele lui să se vaiete, cu excepţia celor ce au renunţat la toate lucrurile şi s-au ţinut de ceea ce Tableta Tăinuită a orânduit.

Notes:

80. Aceasta este Ziua în care Cel Ce a vorbit cu Dumnezeu a ajuns la lumina Celui Străvechi, şi a sorbit apele pure ale reunirii din această Cupă care a făcut ca mările să iasă din matcă. Spune: Pe unicul Dumnezeu adevărat! Sinaiul se roteşte în jurul Aurorei Revelaţiei, în timp ce din înălţimile Împărăţiei Glasul Spiritului lui Dumnezeu se aude proclamând: „Ridicaţi-vă, voi, cei mândri ai pământului, şi grăbiţi-vă către El.” Carmelul, în această zi, s-a grăbit cu adoraţie plină de dorinţă să ajungă la curtea Sa, în timp ce din inima Sionului vine strigătul: „Făgăduiala a fost împlinită. Ceea ce a fost vestit în Scrierea sfântă a lui Dumnezeu, Cel Mai Înălţat, Cel Atotputernic, Cel Preaiubit, este manifestat.”

Notes:111,112,113,114

81. O, regi ai pământului! Cea Mai Măreaţă Lege a fost revelată în acest Loc, această scenă a splendorii transcendente. Fiecare lucru ascuns a fost adus la lumină în virtutea Voinţei Orânduitorului Suprem, Cel Ce a vestit Ceasul din Urmă, prin Care Luna a fost despicată, şi fiecare decret irevocabil a fost lămurit.

Notes:

82. Voi sunteţi doar vasali, o, regi ai pământului! Cel Ce este Regele Regilor a apărut, înveşmântat în cea mai minunată glorie a Sa, şi vă cheamă la El, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător. Luaţi aminte ca nu cumva trufia să vă împiedice să recunoaşteţi Sursa Revelaţiei, ca nu cumva cele lumeşti să vă despartă, asemenea unui văl, de El, Cel Ce este Creatorul cerului. Ridicaţi-vă, şi slujiţi-L pe Cel Ce este Dorinţa tuturor naţiunilor, Care v-a creat printr-un cuvânt al Său, şi a orânduit ca voi să fiţi, pentru totdeauna, emblemele suveranităţii Sale.

Notes:

83. Pe dreptatea lui Dumnezeu! Nu este dorinţa Noastră să punem mâna pe împărăţiile voastre. Misiunea Noastră este de a cuceri şi stăpâni inimile oamenilor. Asupra lor sunt îndreptaţi ochii lui Bahá. Către aceasta mărturiseşte Împărăţia Numelor, de-aţi putea măcar înţelege. Oricine Îl urmează pe Domnul său va renunţa la lume şi la tot ce există în ea; cu cât mai mare, atunci, trebuie să fie detaşarea Celui Ce deţine un rang atât de august! Părăsiţi-vă palatele şi grăbiţi-vă să obţineţi îngăduinţa de a intra în Împărăţia Lui. Acest lucru, într-adevăr, vă va fi de folos atât în lumea aceasta, cât şi în cea viitoare. Către aceasta mărturiseşte Domnul vostru din tărâmurile din înalturi, de-aţi fi dintre cei care ştiu.

Notes:

84. Cât de mare va fi beatitudinea ce-l aşteaptă pe regele care se va ridica să ajute Cauza Mea în Împărăţia Mea, care se va detaşa de orice în afară de Mine! Un asemenea rege se numără printre însoţitorii Arcăi Purpurii – Arca pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru poporul lui Bahá. Toţi trebuie să slăvească numele lui, trebuie să respecte rangul lui şi să-l ajute să descuie oraşele cu cheile Numelui Meu, Ocrotitorul omnipotent al tuturor celor ce sălăşluiesc în împărăţiile vizibile şi invizibile. Un astfel de rege este ochiul adevărat al omenirii, podoaba luminoasă pe fruntea creaţiei, izvorul de binecuvântări pentru întreaga lume. Jertfiţi-vă, o, popor al lui Bahá, pe voi, ba mai mult, viaţa voastră pentru a-l ajuta.

Notes:115

85. O, împărat al Austriei! Cel ce este Aurora Luminii lui Dumnezeu se afla în închisoarea de la ‘Akká atunci când tu ai pornit la drum pentru a vizita Moscheea Aqṣá. Tu ai trecut pe lângă El, şi nu ai întrebat de Acela Prin Care orice casă este înălţată şi orice poartă semeaţă este descuiată. Noi, într-adevăr, am făcut din ea un loc spre care lumea să se întoarcă, pentru a Mă putea pomeni, şi totuşi tu L-ai respins pe Cel Ce este Obiectul acestei pomeniri, atunci când a apărut cu Împărăţia lui Dumnezeu, Domnul Tău şi Domnul lumilor. Noi am fost întotdeauna cu tine, şi te-am văzut agăţat de Ramură şi nepăsător faţă de Rădăcină. Domnul tău, cu adevărat, este martor al spuselor Mele. Am fost întristaţi văzând că te roteşti în jurul Numelui Nostru, fără să fii conştient de Noi, deşi Ne aflam în faţa ta. Deschide ochii, ca să poţi privi această Viziune glorioasă, şi să-L recunoşti pe Cel pe Care îl invoci în timpul zilei şi în timpul nopţii, şi priveşte Lumina care străluceşte deasupra acestui Orizont luminos.

Notes:116

86. Spune: O, rege al Berlinului! Dă ascultare Glasului care strigă din acest Templu vădit: „Cu adevărat, nu există nici un alt Dumnezeu în afară de Mine, Cel Ce Durează în Veci, Cel De Neasemuit, Cel Străvechi.” Ia seama ca trufia să nu te împiedice să recunoşti Aurora Revelaţiei Divine, ca dorinţele lumeşti să nu te despartă, asemenea unui văl, de Domnul Tronului de sus şi al pământului de dedesubt. Astfel te povăţuieşte Pana Celui Mai Înalt. El, cu adevărat, este Cel Mai Plin de Har, Cel Atotdarnic. Îţi aminteşti de acela* a cărui putere o întrecea pe a ta, şi al cărui rang îl întrecea pe al tău. Unde este el? Unde s-au dus toate lucrurile pe care le poseda? Ascultă de avertismentul dat şi nu fi dintre cei care dorm adânc. El este acela care a aruncat Tableta lui Dumnezeu atunci când i-am făcut cunoscut ce am îndurat Noi din partea oştirilor tiraniei. De aceea, nenorocirile s-au abătut asupra lui din toate părţile, şi praful şi pulberea s-au ales de el. Meditează profund, o, rege, la el, şi la toţi cei care, asemeni ţie, au cucerit oraşe şi au domnit asupra oamenilor. Cel Atotmilostiv i-a scos din palatele lor şi i-a dus în mormintele lor. Fii avertizat, şi fii dintre cei ce reflectează.

Notes:117,118

87. Noi nu am cerut nimic de la voi. De dragul lui Dumnezeu Noi, cu adevărat, vă sfătuim, şi vom fi răbdători aşa cum am fost răbdători atunci când s-au abătut asupra Noastră ceea ce aţi pus voi la cale, o, adunare de regi!

Notes:

88. Ascultaţi, o, conducători ai Americii şi preşedinţi ai republicilor ei, trilurile Porumbelului de pe Ramura Eternităţii: „Nu există nici un alt Dumnezeu în afară de Mine, Cel în Veci Dăinuitor, Cel Iertător, Cel Atotdarnic”. Împodobiţi templul stăpânirii cu podoaba dreptăţii şi temerii de Dumnezeu, iar capul său cu coroana pomenirii Domnului vostru, Creatorul cerurilor. Astfel vă sfătuieşte Cel Ce este Aurora Numelor, după cum i-a poruncit Cel Ce este Cel Atotcunoscător, Cel Atotînţelept. Cel Făgăduit a apărut cu acest Rang slăvit, şi toate făpturile, văzute şi nevăzute s-au bucurat. Folosiţi-vă de Ziua lui Dumnezeu. Cu adevărat, să-L întâlniţi pe El înseamnă ceva mai bun decât tot ce există sub soare, de-aţi şti acest lucru. O, adunare de conducători! Daţi ascultare celor ce v-au fost evocate de Aurora Grandorii: „Cu adevărat, nu există nici un alt Dumnezeu în afară de Mine, Domnul Rostirii, Cel Atotcunoscător”. Ajutaţi-l pe cel lovit cu mâinile dreptăţii, şi zdrobiţi-l pe opresorul care prosperă cu toiagul învăţăturilor Domnului vostru, Orânduitorul, Cel Atotînţelept.

Notes:

89. O, locuitori ai Constantinopolului! Priviţi, din mijlocul vostru auzim ţipătul lugubru al bufniţei. Oare sunteţi stăpâniţi de beţia patimilor sau aţi căzut în nepăsare? O, Loc situat pe malurile a două mări! Tronul tiraniei, a fost, cu adevărat, stabilit pe meleagurile tale şi flacăra urii s-a aprins în sânul tău într-o asemenea măsură încât Adunarea din înalturi şi cei care se rotesc în jurul Tronului Înălţat au bocit şi au jelit. Vedem în tine pe cel nerod stăpânind asupra celui înţelept, iar întunericul, lăudându-se în faţa luminii. Tu eşti într-adevăr plin de trufie. Oare splendoarea ta exterioară te-a făcut îngâmfat? Pe Cel Ce este Domnul omenirii! Aceasta va pieri curând, iar fiicele şi văduvele tale şi toate neamurile care sălăşluiesc înăuntrul tău se vor jelui. Iată ce îţi face cunoscut Cel Atotcunoscător, Cel Atotînţelept.

Notes:119,120

90. O, maluri ale Rinului! V-am văzut acoperite de sânge, deoarece sabia pedepsei a fost trasă împotriva voastră; iar aceasta se va mai întâmpla o dată. Şi auzim vaietele Berlinului, chiar dacă astăzi străluceşte în glorie.

Notes:121

91. Nu lăsa nimic să te-ntristeze, o, Ţară a lui Ṭá†, căci Dumnezeu te-a ales să fii sursa de bucurie a întregii omeniri. El, dacă va fi Voia Lui, va binecuvânta tronul tău cu unul ce va domni cu dreptate, care va aduna laolaltă turma lui Dumnezeu pe care lupii au risipit-o. Un astfel de conducător, îşi va întoarce faţa cu bucurie şi veselie, şi va acorda ocrotirea sa poporului lui Bahá. El este într-adevăr în ochii lui Dumnezeu asemenea unei pietre preţioase printre oameni. Cu el va rămâne întotdeauna gloria lui Dumnezeu precum şi gloria tuturor celor ce sălăşluiesc în împărăţia revelaţiei Sale.

Notes:122

92. Sărbătoreşte cu mare bucurie, căci Dumnezeu a făcut din tine „Aurora luminii Sale” dat fiind că înăuntrul tău s-a născut Manifestarea Gloriei Sale. Fii bucuros că ţi s-a conferit acest nume – un nume prin care Luceafărul harului şi-a revărsat splendoarea, şi prin care şi cerul şi pământul au fost luminate.

Notes:123

93. Nu va trece mult şi starea de lucruri dinăuntrul tău va fi schimbată, şi frâiele puterii vor cădea în mâinile poporului. Cu adevărat, Domnul Tău este Cel Atotcunoscător. Autoritatea Sa îmbrăţişează toate lucrurile. Fii asigurat de favoarea plină de har a Domnului tău. Ochiul bunătăţii Sale pline de iubire va fi veşnic îndreptat spre tine. Se apropie ziua când agitaţia ta se va preschimba în pace şi linişte. Astfel s-a decretat în minunata Carte.

Notes:

94. O, ţară a lui Khá!‡ Auzim venind dinspre tine glasul eroilor, ridicat în slăvirea Domnului lor, Cel Atotposesor, Cel Mai Înălţat. Binecuvântată fie ziua în care stindardele Numelor divine vor fi înălţate în împărăţia creaţiei în Numele Meu, Cel Atotglorios. În acea zi cel credincios se va bucura de biruinţa lui Dumnezeu, iar necredinciosul va jeli.

Notes:124

95. Nimeni nu trebuie să intre în conflict cu cei ce exercită autoritatea asupra poporului; lăsaţi-le lor ceea ce este al lor, iar voi îndreptaţi-vă atenţia spre inimile oamenilor.

Notes:

96. O, Cel Mai Puternic Ocean! Împrăştie asupra naţiunilor ceea ce Ţi-a fost încredinţat de Cel Ce este Suveranul Eternităţii şi împodobeşte templele tuturor locuitorilor pământului cu veşmântul legilor Sale prin care toate inimile se vor bucura şi toţi ochii se vor lumina.

Notes:

97. Dacă cineva va obţine o sută de mithqáli de aur, nouăsprezece mithqáli vor fi ai lui Dumnezeu şi trebuie să-I fie daţi Lui, Plăsmuitorul pământului şi al cerului. Băgaţi de seamă, o, oameni, să nu vă lipsiţi de o binefacere atât de măreaţă. Acest lucru vi l-am poruncit, deşi putem foarte uşor să ne lipsim de voi şi de toţi cei ce sunt în cer şi pe pământ; în aceasta sunt cuprinse foloase şi înţelepciuni dincolo de puterea de înţelegere a oricui în afară de Dumnezeu, Cel Omniscient, Cel Atotinformat. Spune: Prin aceste mijloace El a dorit să purifice ceea ce posedaţi şi să vă permită să vă apropiaţi de acele ranguri pe care nimeni nu le poate înţelege, în afară de cei pe care Dumnezeu i-a ales să înţeleagă. El, într-adevăr, este Binefăcătorul, Cel Plin de Har, Cel Darnic. O, oameni! Nu vă comportaţi neloial cu Dreptul lui Dumnezeu, şi nici nu dispuneţi de el fără îngăduinţa Lui. Aşa a fost stabilită porunca Sa în Tabletele sfinte şi în această Carte înălţată. Cel ce se poartă neloial cu Dumnezeu se va lovi el însuşi, pe bună dreptate, de neloialitate; acela, însă, care procedează în conformitate cu cele hotărâte de Dumnezeu, va primi o binecuvântare din cerul mărinimiei Domnului său, Cel Plin de Har, Dătătorul, Cel Generos, Cel Străvechi. El, într-adevăr, a dorit pentru voi ceea ce încă se află dincolo de cunoaşterea voastră, dar care vă va fi cunoscut atunci când, după această viaţă trecătoare, sufletele voastre se vor înălţa spre ceruri iar zădărniciile bucuriilor voastre pământeşti nu vor mai fi. Astfel vă admonestează Cel în a Cărui posesie se află Tableta Păzită.

Notes:125

98. Diferite petiţii au fost aduse în faţa tronului Nostru din partea credincioşilor, referitoare la legile lui Dumnezeu, Domnul celor văzute şi nevăzute, Domnul tuturor lumilor. Am revelat, în consecinţă, această Tabletă Sfântă şi am îmbrăcat-o cu mantia Legii Sale pentru ca oamenii să reuşească să păzească poruncile Domnului lor. Cereri similare Ne-au fost adresate de mai multe ori în trecut dar, în înţelepciunea Noastră, Ne-am înfrânat Pana până ce, în ultimele zile, ne-au parvenit scrisori de la un număr de prieteni, cărora le-am transmis, prin puterea adevărului, un răspuns care să însufleţească inimile oamenilor.

Notes:126

99. Spune: O, conducători religioşi! Nu cântăriţi Cartea lui Dumnezeu potrivit normelor şi cunoştinţelor curente printre voi, căci Cartea însăşi este Balanţa infailibilă hotărâtă pentru oameni. Cu această cea mai perfectă Balanţă trebuie cântărite toate bunurile stăpânite de popoarele şi neamurile pământului, iar măsura greutăţii lor trebuie socotită potrivit propriului etalon, de-aţi cunoaşte acest lucru.

Notes:

100. Ochiul bunătăţii Mele pline de iubire plânge cu lacrimi amare peste voi, pentru că nu L-aţi recunoscut pe Cel Pe Care L-aţi chemat zi şi noapte, dimineaţa şi seara. Înaintaţi, o, oameni, cu feţele albe ca zăpada şi cu inimile radioase, spre Locul purpuriu şi binecuvântat, de unde Sadratu’l-Muntahá strigă: „Cu adevărat, nu există alt Dumnezeu în afară de Mine, Ocrotitorul Omnipotent, Cel de Sine Stătător!”

Notes:127,128

101. O, voi, conducători religioşi! Care dintre voi se poate măsura cu Mine în ce priveşte viziunea şi introspecţia? Unde poate fi găsit acela care îndrăzneşte să afirme că este egalul Meu în ce priveşte rostirea şi înţelepciunea? Nu, pe Domnul Meu, Cel Atotmilostiv! Toate pe pământ vor trece; iar aceasta este faţa Domnului vostru, a Celui Atotputernic, Cel Mult Iubit.

Notes:

102. Noi am decretat, o, oameni, că scopul ultim şi cel mai înalt al oricărei învăţături este recunoaşterea Celui Care este Obiectul oricărei cunoaşteri; şi iată, voi aţi permis ca învăţătura voastră să vă despartă, ca un văl, de Cel Ce este Aurora Luminii prin care orice lucru ascuns a fost revelat. De-aţi putea descoperi sursa de unde splendoarea acestei rostiri este răspândită, v-aţi lepăda de popoarele lumii şi de tot ce posedă ele şi v-aţi apropia de acest cel mai binecuvântat Scaun al gloriei.

Notes:

103. Spune: Acesta, într-adevăr, este cerul în care este păstrată Cartea-Mamă, de-aţi putea pricepe acest lucru. El este Cel Care a făcut ca Stânca să strige, şi Rugul Aprins să-şi înalţe glasul, pe Muntele ce se ridică deasupra Ţării Sfinte şi să proclame: „Împărăţia este a lui Dumnezeu, Domnul suprem al tuturor, Cel Preaplin de Forţă, Cel Iubitor!”

Notes:129

104. Noi n-am fost la nici o şcoală, şi nici n-am citit vreuna din dizertaţiile voastre. Plecaţi-vă urechea pentru a asculta cuvintele acestui Om fără carte, cuvinte prin care vă cheamă la Dumnezeu, Cel în Veci Dăinuitor. Aceasta este mai bine pentru voi decât toate comorile pământului, de aţi putea pricepe.

Notes:

105. Oricine va interpreta ceea ce a fost trimis din cerul Revelaţiei, şi va altera semnificaţia evidentă, cu adevărat, este unul dintre cei ce pervertesc Cuvântul Sublim al lui Dumnezeu şi este dintre cei pierduţi în Cartea Clară.

Notes:130

106. Vi s-a impus să vă tăiaţi unghiile, să faceţi baie în fiecare săptămână astfel încât apa să vă acopere trupul, şi să vă spălaţi cu ceea ce aţi folosit şi în trecut. Aveţi grijă ca nu cumva, din neglijenţă, să nu respectaţi ceea ce v-a fost prescris de către El Care este Cel Incomparabil, Cel Plin de Har. Cufundaţi-vă în apă curată; nu vă este permis să vă îmbăiaţi în apa care a mai fost folosită. Nu vă apropiaţi de bazinele publice ale băilor persane; cine îşi va îndrepta paşii spre asemenea băi va simţi mirosul fetid înainte de a intra. Ocoliţi-le, o, oameni şi nu fiţi dintre aceia care acceptă în mod ruşinos astfel de locuri dezgustătoare. Într-adevăr, ele sunt ca nişte haznale murdare şi contaminate, de-aţi fi dintre cei ce înţeleg. Evitaţi de asemenea bazinele urât mirositoare din curţile caselor persane, şi fiţi dintre cei puri şi curaţi. Cu adevărat, Noi dorim să vă vedem ca manifestări ale paradisului pe pământ, astfel încât să răspândiţi o asemenea mireasmă care să bucure inimile aleşilor lui Dumnezeu. Dacă cel ce se spală, în loc să intre în apă, se spală turnându-şi apa pe trup, va fi mai bine pentru el şi-l va scuti de obligaţia imersiunii corporale. Domnul, cu adevărat, a vrut, ca o mărinimie din partea prezenţei Sale, să vă facă viaţa mai uşoară ca să fiţi dintre cei într-adevăr recunoscători.

Notes:131,132

107. Vă este interzis să vă căsătoriţi cu soţiile tatălui vostru. Ne îndepărtăm, cutremuraţi de ruşine, de la a trata subiectul băieţilor. Temeţi-vă de Cel Milostiv, o, voi, popoare ale lumii! Nu faceţi ceea ce vă este interzis în Tableta Noastră Sfântă, şi nu fiţi dintre cei ce rătăcesc fără rost în pustiul dorinţelor lor.

Notes:133,134

108. Nimănui nu îi este îngăduit să murmure versete sacre în faţa oamenilor mergând pe stradă sau în pieţe publice; mai degrabă, dacă vrea să-L mărească pe Domnul, se cuvine să facă acest lucru în locuri construite anume pentru un asemenea scop, ori în propria lui casă. Iată ce înseamnă o mai mare sinceritate şi evlavie. Astfel a strălucit soarele poruncii Noastre deasupra orizontului rostirii Noastre. Binecuvântaţi, fie, cei ce ascultă de porunca Noastră.

Notes:135

109. Fiecărui om i s-a impus să facă un testament. Testatorul trebuie să pună, în fruntea acestui document, ca o podoabă, Cel Mai Măreţ Nume, ca dovadă a unicităţii lui Dumnezeu la Aurora Revelaţiei Sale, şi să menţioneze, după voia sa, ceea ce este demn de laudă, astfel încât aceasta să fie o mărturie pentru el în împărăţia Revelaţiei şi a Creaţiei şi o comoară pentru Domnul său, Ocrotitorul Suprem, Cel Credincios.

Notes:136,137

110. Toate Sărbătorile şi-au atins desăvârşirea în cele două Cele Mai Mari Festivaluri şi în celelalte două Festivaluri care cad în zilele gemene – primul din Cele Mai Mari Festivaluri fiind acele zile în care Cel Atotmilostiv a revărsat asupra întregii creaţii gloria sclipitoare a celor mai pline de excelenţă Nume ale Sale şi a celor mai înălţate Atribute ale Sale, iar al doilea fiind ziua în care Noi L-am ridicat pe Cel Care a adus omenirii vestea cea bună a acestui Nume, prin care morţii au fost înviaţi şi toţi cei din ceruri şi de pe pământ au fost adunaţi laolaltă. Astfel a fost decretat de Cel Ce este Orânduitorul, Cel Omniscient.

Notes:138

111. Fericit cel ce intră în prima zi a lunii Bahá, ziua pe care Dumnezeu a consacrat-o acestui Măreţ Nume. Şi binecuvântat fie cel ce dovedeşte în această zi darurile pe care Dumnezeu i le-a conferit; el, într-adevăr, este unul dintre aceia care se arată recunoscători lui Dumnezeu prin fapte care arată munificenţa Domnului ce a cuprins toate lumile. Spune: Această zi, cu adevărat, este încununarea tuturor lunilor şi sursa lor, ziua în care suflul de viaţă pluteşte deasupra tuturor lucrurilor create. Mare este beatitudinea aceluia care o întâmpină cu fericire şi veselie. Mărturisim că el este, cu adevărat, dintre cei fericiţi.

Notes:139

112. Spune: Cel Mai Măreţ Festival este, într-adevăr, Regele Festivalurilor. Amintiţi-vă, o, oameni, de darul pe care Dumnezeu vi l-a oferit. Eraţi cufundaţi în somn, şi iată! El v-a trezit prin adierea înviorătoare a Revelaţiei Sale, şi v-a făcut cunoscută Calea lui vădită şi neabătută.

Notes:140

113. Recurgeţi, în caz de boală, la medici competenţi; Noi nu am înlăturat folosirea mijloacelor materiale, mai degrabă le-am confirmat prin această Pană, din care Dumnezeu a făcut Locul în Care Răsare Cauza Sa luminoasă şi glorioasă.

Notes:

114. Dumnezeu a impus în trecut fiecăruia dintre credincioşi datoria de a oferi tronului Nostru daruri preţioase din averea sa. Acum, ca dovadă a favorii Noastre pline de har, i-am absolvit de această obligaţie. El, cu adevărat, este Cel Mai Generos, Cel Atotdarnic.

Notes:141

115. Binecuvântat este acela care, în zori de zi, aţintindu-şi gândurile asupra lui Dumnezeu, ocupat cu pomenirea sa, şi implorându-i iertarea, îşi îndreaptă paşii spre Mashriqu’l-Adhkár şi, intrând acolo, se aşează în tăcere să asculte versetele lui Dumnezeu, Cel Suveran, Cel Puternic, Cel Atotlăudat. Spune: Mashriqu’l-Adhkár este oricare clădire care a fost înălţată în oraşe şi sate pentru celebrarea laudei Mele. Acesta este numele prin care ea a fost desemnată în faţa tronului gloriei, de-aţi fi dintre cei ce înţeleg.

Notes:142

116. Cei care recită versetele Celui Atotmilostiv, cu intonaţiile cele mai melodioase, vor descoperi în ele ceva cu care suveranitatea pământului şi a cerului nu se va putea compara niciodată. Din ele vor inspira mireasma divină a lumilor Mele – lumi pe care astăzi nimeni nu le poate discerne decât acei ce au fost înzestraţi cu viziune prin această sublimă, această minunată Revelaţie. Spune: Aceste versete atrag suflete pure spre acele lumi spirituale care nu pot fi exprimate nici în cuvinte, şi nici comunicate prin aluzii. Binecuvântaţi fie cei ce dau ascultare.

Notes:

117. Ajutaţi-i, o, poporul Meu, pe slujitorii Mei aleşi care s-au ridicat să Mă menţioneze printre creaturile Mele şi să înalţe cuvântul Meu pe întreg domeniul Meu. Aceştia, cu adevărat, sunt stelele cerului providenţei Mele pline de iubire şi lămpile călăuzirii Mele pentru întreaga omenire. Dar acela ale cărui cuvinte contrazic ceea ce a fost trimis în Tabletele Mele Sfinte nu este dintre ai Mei. Aveţi grijă ca nu cumva să mergeţi pe urmele vreunui prefăcut lipsit de pietate. Aceste Tablete sunt înfrumuseţate cu pecetea Celui Ce face zorile să apară, Cel Ce îşi înalţă glasul între cer şi pământ. Apucaţi acest Mâner Sigur şi această Coardă a puterii Mele şi a Cauzei Mele inatacabile.

Notes:143

118. Domnul a acordat permisiunea oricui doreşte acest lucru, să înveţe diferitele limbi ale lumii, ca să poată răspândi Mesajul Cauzei lui Dumnezeu prin Orient şi Occident, să vorbească despre El neamurilor şi popoarelor lumii, în aşa fel încât inimile să se însufleţească, iar osul putred să reînvie.

Notes:

119. Este inadmisibil ca omul, care a fost înzestrat cu raţiune, să consume ceea ce îl lipseşte de ea. Nu, mai degrabă se cuvine să se comporte într-un fel demn de treapta lui umană, şi nu potrivit slăbiciunilor unui suflet nepăsător şi şovăitor.

Notes:144

120. Împodobiţi-vă capetele cu ghirlandele încrederii şi ale fidelităţii, inimile cu veşmântul temerii de Dumnezeu, limbile cu adevărul absolut, trupurile cu straiele civilităţii. Acestea sunt într-adevăr podoabele potrivite pentru templul omenesc, dacă sunteţi dintre cei ce cugetă. Apucă, o, tu, popor al lui Bahá, pe calea servituţii faţă de Dumnezeu, Cel Adevărat, căci prin aceasta rangul vostru va fi făcut cunoscut, numele voastre vor fi scrise şi păstrate, poziţiile voastre ridicate, iar amintirea voastră înălţată în Tableta Păstrată. Păziţi-vă ca nu cumva locuitorii pământului să vă împiedice să ajungeţi la această poziţie glorificată şi înălţată. Astfel v-am sfătuit în cele mai multe dintre Epistolele Noastre iar acum şi în această Sfântă Tabletă a Noastră, asupra căreia a radiat Luceafărul Legilor Domnului, Dumnezeul vostru, Cel Plin de Forţă, Cel Atotînţelept.

Notes:

121. Când oceanul prezenţei Mele s-a retras, iar Cartea Revelaţiei Mele s-a sfârşit, întoarceţi-vă feţele spre Cel Ce a fost hotărât de Dumnezeu şi care a ieşit din Rădăcina Străveche.

Notes:145

122. Gândiţi-vă la micimea minţii oamenilor. Ei doresc ceea ce este spre răul lor, şi leapădă ceea ce le este de folos. Ei sunt, într-adevăr, dintre cei rătăciţi. Întâlnim unii oameni ce doresc libertatea, şi se mândresc cu acest lucru. Aceşti oameni se află în abisurile ignoranţei.

Notes:

123. Libertatea trebuie că, în cele din urmă, va duce la răzvrătire, ale cărei flăcări nimeni nu le poate stinge. Astfel vă previne Socotitorul, Cel Atotcunoscător. Aflaţi că întruchiparea libertăţii şi simbolul ei este animalul. Omul se cuvine să se supună acelor constrângeri care îl protejează de propria lui ignoranţă şi-l apără de răufăcător. Libertatea îl face pe om să încalce limitele bunei-cuviinţe, şi să nu respecte demnitatea treptei sale. Ea îl coboară la nivelul unei depravări şi răutăţi extreme.

Notes:

124. Consideră-i pe oameni ca fiind o turmă de oi care are nevoie de un păstor pentru a le apăra. Acesta este, desigur, adevărul, un adevăr neîndoielnic. Noi aprobăm libertatea în anumite împrejurări, şi refuzăm s-o sancţionăm în altele. Noi, cu adevărat, suntem Cel Atotcunoscător.

Notes:

125. Spune: Adevărata libertate constă în supunerea omului faţă de poruncile Mele, oricât de puţin aţi şti. Dacă oamenii ar respecta ceea ce le-am trimis din Cerul Revelaţiei, ei, fără îndoială, ar ajunge la libertatea desăvârşită. Ferice de omul care a priceput Scopul lui Dumnezeu în tot ce a revelat El din Cerul Voinţei Sale, care a pătruns toate lucrurile create. Spune: Acea libertate care vă este de folos, nu o puteţi găsi nicăieri altundeva decât în servitutea deplină faţă de Dumnezeu, Adevărul Etern. Cine a gustat din dulceaţa ei, va refuza s-o schimbe chiar pe toată stăpânirea cerului şi a pământului.

Notes:

126. În Bayán vi s-a interzis să Ne puneţi întrebări. Domnul v-a eliberat acum de această interdicţie, ca să fiţi liberi să întrebaţi ceea ce aveţi de întrebat, dar nu întrebări fără rost ca cele pe care obişnuiau să le pună oamenii în trecut. Temeţi-vă de Dumnezeu, şi fiţi dintre cei drepţi! Întrebaţi ceea ce este spre folosul vostru în Cauza lui Dumnezeu şi a stăpânirii Sale, căci portalurile compasiunii sale tandre au fost deschise tuturor celor care locuiesc în cer şi pe pământ.

Notes:146

127. Numărul lunilor unui an, stabilit în Cartea lui Dumnezeu, este nouăsprezece. Dintre acestea, cea dintâi a fost împodobită cu acest Nume care pune în umbră întreaga creaţie.

Notes:147,148

128. Domnul a decretat ca morţii să fie înmormântaţi în sicrie de cristal, din piatră tare, rezistentă, sau din lemn durabil şi fin, iar pe degete să li se pună inele gravate. El, într-adevăr, este Orânduitorul Suprem, Cel înştiinţat de toate.

Notes:149

129. Inscripţia pe aceste inele, pentru bărbaţi, să fie următoarea: „Lui Dumnezeu îi aparţine tot ce este în ceruri şi pe pământ, şi orice este între ele, şi El, cu adevărat, are cunoştinţă de toate lucrurile”; iar pentru femei: „Lui Dumnezeu îi aparţine stăpânirea asupra cerurilor şi pământului şi orice este între ele, şi El, cu adevărat, este potent peste toate lucrurile.” Acestea sunt versetele care au fost revelate în trecut, dar iată, că Punctul Bayánului acum cheamă, exclamând, „O, Preaiubitul lumilor! Revelează în locul lor asemenea cuvinte care să facă să adie mireasma favorilor Tale pline de har asupra întregii omeniri. Am vestit tuturor că un singur cuvânt al Tău întrece tot ce a fost trimis pe pământ în Bayán. Tu, într-adevăr, ai puterea să faci ceea ce îţi place. Nu-i lipsi pe slujitorii Tăi de darurile copleşitoare ale oceanului milei Tale! Tu, cu adevărat, eşti Cel al Cărui har este infinit.” Iată, că am auzit chemarea Sa, şi-i împlinim vrerea. El, cu adevărat, este Cel Preaiubit, Cel Ce Răspunde rugăciunilor. Dacă următorul verset, trimis acum pe pământ de Dumnezeu, va fi gravat pe inelul de înmormântare, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, va fi mai bine pentru ei; Noi, fără îndoială, suntem Orânduitorul Suprem: „Am venit de la Dumnezeu, şi mă întorc la El, detaşat de toate în afară de El, ţinându-mă strâns de Numele Său, Cel Milostiv, Cel Plin de Compasiune.” Astfel alege Domnul pe cine vrea El pentru o mărinimie din partea prezenţei Sale. El este, în realitate, Dumnezeul puterii şi al forţei.

Notes:150

130. Domnul a mai decretat, ca cel decedat să fie înfăşurat în cinci pânze de mătase sau de bumbac. Pentru cei cu mijloace limitate o singură pânză, din oricare dintre aceste ţesături, va fi de-ajuns. Astfel a fost poruncit de Cel Ce este Cel Atotcunoscător, Cel Atotinformat. Vă este interzis să transportaţi corpul celui decedat la o distanţă mai mare de o oră de drum faţă de oraş; mai degrabă să fie înmormântat cu fericire şi seninătate, într-un loc din apropiere.

Notes:151,152

131. Dumnezeu a abrogat restricţiile privitoare la călătorii, impuse de Bayán. El, într-adevăr, este Cel Neconstrâns; El face ceea ce doreşte şi porunceşte orice vrea.

Notes:153

132. O, popoare ale lumii! Daţi ascultare chemării Celui Ce este Domnul Numelor, care din locuinţa Sa din Cea Mai Măreaţă Închisoare, proclamă pentru voi: „Cu adevărat, nu există alt Dumnezeu în afară de Mine, Cel Plin De Forţă, Cel Puternic, Cel Ce Subordonează Totul, Cel Mai Înălţat, Cel Omniscient, Cel Atotînţelept”. Într-adevăr, nu există alt Dumnezeu în afară de El, Domnitorul Omnipotent al lumilor. Dacă ar fi voia Lui, El ar putea, printr-un singur cuvânt al prezenţei Sale, lua în stăpânire întreaga omenire. Feriţi-vă de a şovăi să acceptaţi această Cauză – o Cauză în faţa căreia Adunarea din înalturi şi locuitorii Oraşelor Numelor s-au plecat. Temeţi-vă de Dumnezeu, şi nu fiţi dintre cei despărţiţi de El ca printr-un văl. Ardeţi vălurile cu focul dragostei Mele, şi risipiţi negura închipuirilor vane prin puterea acestui Nume prin care Noi am supus întreaga creaţie.

Notes:

133. Ridicaţi-vă şi cinstiţi cele două Case din Locurile Sfinte Îngemănate, precum şi celelalte lăcaşuri în care a fost întemeiat tronul Domnului vostru, Cel Atotmilostiv. Aşa vă porunceşte Domnul fiecărei inimi înţelegătoare.

Notes:154

134. Fiţi atenţi ca nu cumva grijile şi preocupările acestei lumi să vă împiedice să respectaţi ceea ce a poruncit Cel Ce este Cel Puternic, Cel Credincios. Fiţi întruchiparea unei astfel de statornicii în mijlocul oamenilor încât să nu vă lăsaţi îndepărtaţi de Dumnezeu din cauza îndoielilor acelora care n-au crezut în El atunci când s-a manifestat, învestit cu o suveranitate puternică. Fiţi atenţi ca nu cumva vreun lucru înscris în Carte să vă împiedice de a da ascultare Cărţii Vii, care proclamă adevărul: „Cu adevărat, nu există alt Dumnezeu în afară de Mine, Cel Mai Plin de Excelenţă, Cel Atotlăudat.” Priviţi-L cu ochiul echităţii pe Cel Ce a coborât din cerul voinţei şi forţei Divine şi nu fiţi dintre cei ce se poartă nedrept.

Notes:155

135. Amintiţi-vă de acele cuvinte care au ieşit, ca tribut adus acestei Revelaţii, din Pana Celui Ce a fost Crainicul Meu, şi gândiţi-vă la cele ce au uneltit opresorii în zilele Mele. Fără îndoială că ei se numără printre cei pierduţi. El a spus: „Dacă veţi ajunge în prezenţa Celui pe Care Noi Îl vom manifesta, rugaţi-L pe Dumnezeu ca, în mărinimia Lui, să vă acorde favoarea de a Se aşeza pe canapelele voastre, căci acest fapt în sine v-ar conferi o cinste fără seamăn, o cinste neîntrecută. Dacă va bea un pahar cu apă în casele voastre, aceasta ar avea consecinţe mai mari pentru voi decât dacă aţi oferi oricărui suflet, ba chiar oricărui lucru creat, însăşi apa vieţii. Luaţi aminte, o, voi, slujitorii Mei!”

Notes:156

136. Acestea sunt cuvintele cu care Precursorul Meu a preamărit Fiinţa Mea, o, de-aţi înţelege. Oricine cugetă la aceste versete, şi îşi dă seama ce perle tainice sunt cuprinse în ele, pe dreptatea lui Dumnezeu, va simţi mireasma Celui Atotmilostiv, adiind dinspre această Închisoare şi cu toată inima, şi plin de ardoare se va grăbi să ajungă la El şi nici oştirile pământului, nici cele ale cerului nu vor putea să-l întoarcă din calea sa. Spune: Aceasta este o Revelaţie în jurul căreia se roteşte fiecare dovadă şi mărturie. Iată ce a fost trimis pe pământ de Domnul vostru, Dumnezeul Milei, dacă sunteţi dintre cei ce judecă cu dreptate. Spune: Acesta este însuşi sufletul tuturor Scripturilor care a fost insuflat în Pana Celui Mai Înalt şi a făcut ca toate fiinţele create să fie încremenite de uimire, în afară de cele care au fost cucerite de adierea blândă a bunătăţii Mele pline de iubire şi de savoarea dulce a darurilor Mele care au cuprins întreaga creaţie.

Notes:

137. O, popor al Bayánului! Teme-te de Cel Mai Milostiv şi cugetă la ce a revelat în alt pasaj. El a spus: „Qiblihul este, cu adevărat, Cel pe Care Dumnezeu Îl va manifesta; ori de câte ori se va mişca El, se va mişca şi Qiblihul, până ce va rămâne nemişcat.” Astfel a fost hotărât de Orânduitorul Suprem atunci când a vrut să menţioneze această Cea Mai Măreaţă Frumuseţe. Gândiţi-vă la aceasta, o, oameni, şi nu fiţi dintre cei ce rătăcesc nepăsători în pustiul erorii. Dacă, Îl respingeţi pe El, îndemnaţi de închipuirile voastre deşarte, înspre ce Qiblih vă veţi întoarce, o, adunare de nepăsători? Reflectaţi la acest verset şi judecaţi în mod drept în faţa lui Dumnezeu, pentru a reuşi să întrezăriţi perlele misterelor din oceanul care tălăzuieşte în Numele Meu, Cel Atotglorios, Cel Mai Înalt.

Notes:157

138. Fie ca nimeni, în această Zi, să nu se ţină cu tărie de altceva decât de ceea ce a fost făcut cunoscut în această Revelaţie. Acesta este decretul lui Dumnezeu, în vremuri trecute şi în cele ce vor veni, un decret cu care au fost împodobite Scripturile Mesagerilor din vechime. Aceasta este admonestarea Domnului, aşa a fost în trecut şi aşa va fi în viitor – o admonestare cu care a fost înfrumuseţată Cartea Vieţii, de-aţi pricepe. Aceasta este Porunca Domnului, în trecut şi în viitor, fiţi cu băgare de seamă ca nu cumva să alegeţi în locul ei ticăloşia şi înjosirea. Nimic nu vă va fi de folos în această Zi în afară de Dumnezeu, după cum nu există nici un refugiu decât la El, Cel Omniscient, Cel Atotînţelept. Oricine M-a cunoscut pe Mine, a cunoscut Ţelul oricărei dorinţe şi cine s-a îndreptat spre Mine, s-a îndreptat spre Obiectul întregii adoraţii. Astfel a fost stabilit în Carte, şi aşa a fost decretat de Dumnezeu, Domnul tuturor lumilor. A citi doar unul din versetele Revelaţiei Mele, este mai bine decât să citeşti cu atenţie Scripturile generaţiilor din trecut cât şi cele viitoare. Aceasta este Rostirea Celui Atotmilostiv, de-aţi avea urechi să auziţi! Spune: Aceasta este esenţa cunoaşterii, de-aţi înţelege.

Notes:

139. Şi acum, gândiţi-vă la ce a fost revelat în alt pasaj, pentru ca poate astfel să renunţaţi la propriile voastre concepţii şi să vă întoarceţi faţa spre Dumnezeu, Domnul existenţei. El§ a spus: „Este potrivnic legii să vă căsătoriţi cu altcineva decât cu un credincios în Bayán. Dacă numai unul dintre soţi îmbrăţişează această Cauză, bunurile lui sau ale ei nu vor aparţine în mod legal celuilalt, până când nu se va converti şi acesta din urmă. Această lege, însă, va intra în vigoare abia după înălţarea Cauzei Celui pe Care Noi Îl vom manifesta cu adevărat, sau a ceea ce a fost deja manifestat în dreptate. Înainte de aceasta, sunteţi liberi să vă căsătoriţi cu cine vreţi pentru ca astfel să reuşiţi să înălţaţi Cauza lui Dumnezeu.” Astfel a cântat Privighetoarea cu melodie dulce pe creanga divină, în lauda Domnului ei, Cel Atotmilostiv. Bine de cei ce ascultă.

Notes:158

140. O, popor al Bayánului, te conjur pe Domnul tău, Dumnezeul milei, să priveşti cu un ochi nepărtinitor această rostire care a fost trimisă pe pământ prin puterea adevărului, şi să nu fii dintre aceia care, deşi văd mărturia lui Dumnezeu, o resping şi o neagă. Ei, într-adevăr, sunt cei ce cu siguranţă vor pieri. Punctul Bayánului a vorbit în mod lămurit în acest verset despre înălţarea Cauzei Mele înainte de propria Lui Cauză, către aceasta va mărturisi orice minte dreaptă şi înzestrată cu înţelegere. Aşa cum puteţi constata cu uşurinţă în această zi, înălţarea Sa este astfel încât nimeni n-o poate nega în afară de acei ai căror ochi sunt îmbătaţi de această viaţă muritoare şi pe care îi aşteaptă o pedeapsă umilitoare în viaţa viitoare.

Notes:159

141. Spune: Pe dreptatea lui Dumnezeu! Eu, cu adevărat, sunt Preaiubitul Său¶; iar în acest moment El ascultă aceste versete coborând din Cerul Revelaţiei şi jeleşte nedreptăţile pe care le-aţi înfăptuit în aceste zile. Temeţi-vă de Dumnezeu, şi nu vă însoţiţi cu agresorii. Spune: O, oameni, dacă alegeţi să nu credeţi în El**, cel puţin, nu vă ridicaţi împotriva Sa. Pe Dumnezeu! Îndeajuns de multe sunt adunările tiraniei care s-au aliat împotriva Sa!

Notes:

142. Cu adevărat, El†† a revelat anumite legi, astfel încât, în această Dispensaţie, Pana Celui Mai Înalt să nu trebuiască să se mişte decât pentru glorificarea propriului Său Rang transcendent şi a Frumuseţii Sale cele mai strălucitoare. Din moment ce, însă, Noi am dorit să subliniem mărinimia Noastră către voi, am exprimat, prin puterea adevărului, aceste legi în mod clar, şi am îndulcit ceea ce Noi dorim ca voi să respectaţi. El, într-adevăr, este Cel Munificent, Cel Generos.

Notes:

143. El‡‡ v-a făcut dinainte cunoscut ceea ce va fi rostit de această Auroră de înţelepciune Divină. El a spus, şi El vorbeşte adevărul: „El§§ este Acela Care va proclama în orice condiţii: «Cu adevărat, nu există nici un alt Dumnezeu în afară de Mine, Singurul, Cel Incomparabil, Cel Omniscient, Cel Atotinformat.»” Acesta este un rang pe care Dumnezeu l-a atribuit exclusiv acestei sublime, unice şi minunate Revelaţii. Este o dovadă a favorii Sale pline de dărnicie, dacă sunteţi dintre cei ce pricep, şi un semn al decretului Său irezistibil. Acesta este Cel Mai Măreţ Nume al Său, Cel Mai Înălţat Cuvânt al Său, şi Aurora Celor Mai Pline de Excelenţă Titluri ale Sale, de-aţi putea înţelege. Ba mai mult, prin El fiecare Izvor, fiecare Loc în Care Răsare călăuzirea Divină este manifestată. Reflectaţi, o, oameni, la ceea ce vi s-a trimis cu adevărat, pe pământ; cugetaţi la aceasta, şi nu fiţi dintre cei ce păcătuiesc.

Notes:160

144. Asociaţi-vă cu toate religiile în armonie şi cordialitate, astfel încât să inspire de la voi mireasma dulce a lui Dumnezeu. Fiţi atenţi ca nu cumva flacăra ignoranţei neroade din mijlocul oamenilor să vă copleşească. Toate lucrurile vin de la Dumnezeu şi la El se întorc. El este sursa tuturor lucrurilor şi în El toate lucrurile îşi găsesc sfârşitul.

Notes:

145. Fiţi atenţi să nu intraţi într-o casă în lipsa proprietarului, ci numai cu permisiunea lui. Purtaţi-vă în mod cuviincios în orice împrejurare şi nu vă număraţi printre cei neînfrânaţi.

Notes:

146. Vi s-a impus să vă purificaţi mijloacele de existenţă şi alte lucruri asemănătoare prin plata Zakátului. Aşa a fost prescris în această Tabletă înălţată de Cel Ce este Revelatorul versetelor. Noi vom stabili, dacă va fi voinţa şi scopul lui Dumnezeu, peste scurtă vreme la cât va fi evaluată această sumă. El, cu adevărat, expune tot ce doreşte în virtutea propriei Sale cunoaşteri, şi El, într-adevăr, este Cel Omniscient, Cel Atotînţelept.

Notes:161

147. Legea nu îngăduie cerşitul, şi este interzis să dai ceva celui care cerşeşte. Tuturor li s-a impus să-şi câştige existenţa, iar cât priveşte pe cei care nu sunt în stare să facă acest lucru, este de datoria Ajutoarelor lui Dumnezeu şi a celor bogaţi să aibă grijă de ei. Respectaţi statutele şi învăţăturile lui Dumnezeu; mai mult, păziţi-le ca pe ochii din cap, şi nu fiţi dintre cei ce suferă pierderi grave.

Notes:162

148. Vi s-a interzis în Cartea lui Dumnezeu să vă angajaţi în certuri şi conflicte, să loviţi pe cineva sau să comiteţi alte acte similare prin care inimile şi sufletele să fie întristate. O amendă de nouăsprezece mithqáli de aur a fost prescrisă în trecut de Cel Ce este Domnul întregii omeniri pentru oricine ar cauza tristeţe altcuiva; dar în această Dispensaţie, El v-a absolvit de ea îndemnându-vă doar să vă purtaţi cu justeţe şi pietate. Aceasta este porunca pe care a impus-o asupra voastră în această Tabletă splendidă. Nu doriţi altora ceea ce nu vă doriţi vouă înşivă; temeţi-vă de Dumnezeu, şi nu fiţi dintre cei mândri. Aţi fost cu toţii creaţi din apă, şi în ţărână vă veţi întoarce. Reflectaţi la sfârşitul care vă aşteaptă, şi nu mergeţi pe căile opresorilor. Daţi ascultare versetelor lui Dumnezeu pe care Cel Ce este Lotusul sacru vi le recită. Ele sunt cu siguranţă balanţa infailibilă, stabilită de Dumnezeu, Domnul acestei lumi şi a celei viitoare. Prin ele sufletul omului este făcut să-şi ia zborul spre Aurora Revelaţiei, şi inima oricărui credincios adevărat este inundată de lumină. În acest fel sunt legile pe care Dumnezeu vi le-a impus, în acest fel sunt poruncile pe care vi le-a prescris în Tableta Sa Sfântă; daţi-le ascultare cu bucurie şi voioşie căci acesta este cel mai bun lucru pentru voi, doar de-aţi şti.

Notes:163,164

149. Recitaţi versetele lui Dumnezeu în fiecare dimineaţă şi seară. Cine eşuează să le recite n-a fost credincios Legământului lui Dumnezeu şi Testamentului Său, iar cine îşi întoarce faţa de la aceste versete sfinte în această Zi este unul dintre cei care pe vecie şi-au întors faţa de la Dumnezeu. Temeţi-vă de Dumnezeu, o, slujitorii Mei, cu toţii, fără excepţie. Nu vă mândriţi că citiţi multe versete ale lui Dumnezeu şi nici că zi şi noapte faceţi o mulţime de acte pioase; căci dacă un om recită un singur verset cu bucurie şi fericire este mai bine pentru el decât dacă ar citi fără vlagă toate Cărţile Sfinte ale lui Dumnezeu, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător. Citiţi versetele sacre în asemenea măsură încât să nu fiţi copleşiţi de langoare şi descurajare. Nu vă îngreunaţi sufletele cu ceea ce le epuizează şi le îngreunează, ci mai degrabă cu ceea ce le uşurează şi le ridică, astfel încât să se avânte pe aripile Divinelor versete spre Locul în Care Răsar semnele Sale manifestate; acest lucru vă va aduce mai aproape de Dumnezeu, doar de-aţi pricepe.

Notes:165

150. Învăţaţi-i pe copiii voştri versetele revelate din cerul maiestăţii şi forţei, astfel încât, în tonurile cele mai melodioase, să poată recita Tabletele Celui Atotmilostiv în încăperile din Mashriqu’l-Adhkár. Oricine a fost transportat de extazul născut din adoraţie pentru Numele Meu, Cel Mai Plin de Compasiune, va recita versetele lui Dumnezeu în aşa fel încât va captiva inimile celor care încă mai sunt cufundaţi în amorţeală. Bine de cel ce a sorbit din Vinul Mistic al vieţii veşnice din rostirea Domnului său milostiv în Numele Meu – un Nume prin care fiecare munte semeţ şi maiestuos a fost redus la ţărână.

Notes:

151. Vi s-a impus să reînnoiţi mobilierul din casele voastre după scurgerea a fiecăror nouăsprezece ani; astfel a fost orânduit de Singurul Care este Omniscient şi Care Percepe Tot. El, cu adevărat, este dornic de rafinament, atât pentru voi înşivă, cât şi pentru tot ce posedaţi; nu vă lepădaţi de teama de Dumnezeu şi nu fiţi dintre cei neglijenţi. Dacă cineva consideră că este lipsit de mijloacele necesare pentru a îndeplini această cerinţă va fi iertat de Dumnezeu, Cel În Veci Iertător, Cel Mai Plin de Dărnicie.

Notes:166

152. Spălaţi-vă pe picioare o dată pe zi vara, şi o dată la trei zile în timpul iernii.

Notes:167

153. Dacă cineva se supără pe voi, răspundeţi-i cu blândeţe; iar dacă cineva vă învinuieşte, reţineţi-vă de a-i răspunde la fel, ci lăsaţi-l în voia lui şi puneţi-vă încrederea în Dumnezeu, Răzbunătorul omnipotent, Domnul puterii şi al dreptăţii.

Notes:

154. Vi s-a interzis folosirea amvoanelor. Oricine doreşte să recite în faţa voastră versetele Domnului său, să se aşeze pe un scaun amplasat pe o estradă, pentru a-l menţiona pe Dumnezeu, Domnul său, şi Domnul întregii omeniri. Îi este plăcut lui Dumnezeu ca voi să vă aşezaţi pe scaune şi bănci, ca un semn de cinstire pentru dragostea pe care o purtaţi pentru El şi pentru Manifestarea Cauzei Sale glorioase şi splendide.

Notes:168

155. Jocurile de noroc şi consumul de opiu v-au fost interzise. Ocoliţi-le pe amândouă, o, oameni, şi nu fiţi dintre cei ce păcătuiesc. Feriţi-vă de a folosi orice substanţă care provoacă încetineală şi toropeală în templul omenesc şi dăunează trupului. Noi, cu adevărat, nu dorim pentru voi decât ceea ce vă este de folos, şi către aceasta aduc mărturie toate lucrurile create, de-aţi avea urechi să auziţi.

Notes:169,170

156. Oricine este invitat la un banchet sau la o ocazie festivă, să răspundă cu bucurie şi voioşie, şi oricine îşi ţine promisiunea, va fi liber de orice dojană. Aceasta este o Zi în care au fost expuse toate decretele înţelepte ale lui Dumnezeu.

Notes:

157. Iată, „misterul Marii Răsturnări în Semnul Suveranului” a fost făcut cunoscut acum. Bine este de cel pe care Dumnezeu l-a ajutat să recunoască „Şasele” ridicat în virtutea acestui „Alif Cel Drept”; el este, într-adevăr, dintre cei a căror Credinţă este adevărată. Cât de mulţi în aparenţă pioşi care s-au îndepărtat, şi cât de mulţi dintre cei nesupuşi care s-au apropiat şi au exclamat: „Toată lauda fie cu Tine, o, Tu, Dorinţa lumilor!” Cu adevărat, este în mâna lui Dumnezeu să dea ceea ce El voieşte şi oricui El voieşte, şi să reţină ceea ce Lui îi place de la oricine El doreşte. El cunoaşte secretele lăuntrice ale inimilor şi înţelesul ascuns în clipirea de ochi a celui batjocoritor. Cât de multe au fost acele întruchipări ale nepăsării pe care, venind la Noi cu o inimă pură, le-am instalat pe scaunul acceptării Noastre; şi cât de mulţi au fost cei socotiţi modele de înţelepciune, pe care Noi pe bună dreptate i-am dat focului. Noi suntem, într-adevăr, Cel menit să judece. El este Acela Care este manifestarea lui „Dumnezeu face după cum îi place” şi dăinuie pe tronul „El orânduieşte tot ceea ce alege”.

Notes:171,172

158. Binecuvântat este acela care descoperă mireasma înţelesurilor lăuntrice de la trăsăturile acestei Pene prin ale cărei mişcări adierile lui Dumnezeu sunt răspândite asupra întregii creaţii, şi prin a cărei neclintiri, esenţa liniştii însăşi apare în domeniul existenţei. Glorificat fie Cel Atotmilostiv, Revelatorul unei mărinimii inestimabile. Spune: Pentru că El a îndurat nedreptatea, dreptatea a apărut pe pământ, şi pentru că El a acceptat înjosirea, maiestatea lui Dumnezeu a luminat în mijlocul omenirii.

Notes:

159. Vi s-a interzis să purtaţi arme în afară de cazul în care este vital, şi vi s-a permis să vă înveşmântaţi în mătase. Domnul v-a scutit, ca o mărinimie din partea Sa, de restricţiile impuse în trecut cu privire la îmbrăcăminte şi la tunsoarea bărbii. El, cu adevărat, este Orânduitorul, Cel Omniscient. Să nu fie nimic în purtarea voastră care să provoace dezaprobarea unor minţi drepte şi sănătoase, şi nu faceţi din voi obiectul de joacă al ignoranţilor. Bine este de cel ce s-a împodobit cu veşmântul unei purtări cuviincioase şi cu un caracter demn de laudă. El cu siguranţă se numără printre acei ce-L ajută pe Domnul lor prin fapte deosebite şi excepţionale.

Notes:173,174,175

160. Contribuiţi la dezvoltarea oraşelor lui Dumnezeu şi a ţărilor Sale, şi glorificaţi-L acolo în tonurile voioase ale celor mai privilegiaţi de El. Cu adevărat, inimile oamenilor sunt înălţate prin puterea limbii, după cum casele şi oraşele sunt clădite cu mâna şi cu alte mijloace. Noi am atribuit fiecărui scop mijloace pentru realizarea lui; folosiţi-vă de ele, şi puneţi-vă speranţa şi încrederea în Dumnezeu, Cel Omniscient, Cel Atotînţelept.

Notes:

161. Binecuvântat este omul care şi-a mărturisit credinţa în Dumnezeu şi în semnele Sale şi a recunoscut că „El nu trebuie să fie întrebat despre faptele Sale”. O asemenea recunoaştere a fost făcută de Dumnezeu să fie ornamentul oricărei credinţe şi însăşi temelia ei. De ea depinde în mod necesar acceptarea oricărei fapte bune. Aţintiţi-vă ochii asupra ei, pentru ca nu cumva şoaptele celor răzvrătiţi să vă facă să vă abateţi de la calea cea dreaptă.

Notes:

162. De-ar fi ca El să decreteze ca legal lucrul care din timpuri imemoriale a fost interzis, şi să interzică ceea ce dintotdeauna a fost privit ca fiind legiuit, nimănui nu îi este dat dreptul de a pune sub semnul întrebării autoritatea Sa. Oricine va şovăi, chiar de-ar fi pentru mai puţin de o clipă, ar trebui privit ca păcătos.

Notes:

163. Cine n-a recunoscut acest adevăr sublim şi fundamental, şi n-a reuşit să ajungă la acest rang minunat, vânturile îndoielii îl vor agita, şi spusele necredincioşilor îi vor nelinişti sufletul. Cel ce a recunoscut acest principiu va fi înzestrat cu o statornicie desăvârşită. Toată onoarea către acest rang atotglorios, al cărui pomeniri împodobeşte fiecare Tabletă înălţată. Aceasta este învăţătura pe care Dumnezeu v-a conferit-o, o învăţătură care vă va elibera de orice fel de îndoială şi perplexitate, ea vă va da posibilitatea să obţineţi mântuirea în ambele lumi, aceasta şi următoarea. El, cu adevărat, este Cel În Veci Iertător, Cel Mai Darnic. El este Cel Care i-a trimis pe Mesageri, şi a trimis pe pământ Cărţile pentru a proclama: „Nu există niciun alt Dumnezeu în afară de Mine, Cel Atotputernic, Cel Atotînţelept”.

Notes:

164. O, Ţară a lui Káf şi Rá!¶ Noi, cu adevărat, te găsim într-o stare care nu e pe placul lui Dumnezeu şi vedem cum de la tine pornesc acţiuni care sunt de nepătruns pentru oricine în afară de El, Cel Omniscient, Cel Atotinformat; şi Noi vedem ceea ce se răspândeşte în secret şi pe ascuns dinspre tine. Cu Noi se află cunoaşterea tuturor lucrurilor, înscrisă într-o Tabletă clară. Nu te întrista de cele ce s-au abătut asupra ta. Nu va trece mult şi Dumnezeu va ridica din sânul tău oameni înzestraţi cu măreaţă bravură, care vor mări Numele Meu cu o asemenea statornicie încât nici nu vor putea fi clintiţi de comentariile răuvoitoare ale clericilor, şi nici nu vor fi opriţi de insinuările celor ce seamănă îndoiala. Cu proprii lor ochi Îl vor contempla pe Dumnezeu, şi cu propriile lor vieţi Îl vor face victorios. Aceştia, într-adevăr, sunt dintre cei ce sunt statornici.

Notes:176,177

165. O, adunare a clericilor! Când versetele Mele au fost trimise pe pământ, iar semnele Mele clare au fost revelate, v-am găsit în spatele vălurilor. Acesta, cu adevărat, este un lucru foarte ciudat. Voi glorificaţi în Numele Meu şi totuşi nu M-aţi recunoscut la vremea când Domnul vostru, Cel Atotmilostiv, a apărut în mijlocul vostru cu dovezi şi mărturii. Noi am sfâşiat vălurile. Feriţi-vă de a-i izola pe oameni prin încă un văl. Rupeţi lanţurile închipuirilor deşarte, în numele Domnului tuturor oamenilor şi nu fiţi dintre cei ce amăgesc. Dacă vă veţi întoarce către Dumnezeu şi veţi îmbrăţişa Cauza Sa, nu răspândiţi dezordine înăuntrul ei, şi nu măsuraţi Cartea lui Dumnezeu cu dorinţele voastre egoiste. Acesta, într-adevăr, este sfatul lui Dumnezeu atât în trecut cât şi în viitor, şi către aceasta martorii şi aleşii lui Dumnezeu, ba chiar fiecare dintre Noi, aducem mărturie solemn.

Notes:

166. Amintiţi-vă de şeíhul al cărui nume a fost Muḥammad-Ḥasan, care se număra printre cei mai învăţaţi clerici din vremea lui. Când Cel Adevărat s-a manifestat, acest şeíh, împreună cu alţii de seama lui, L-au respins, în timp ce un om care cernea grâul şi orzul L-a recunoscut şi şi-a întors faţa spre Domnul. Deşi zi şi noapte preocuparea lui era să însemneze ceea ce considera el că sunt legile şi poruncile lui Dumnezeu, totuşi atunci când a apărut Cel Ce este Neconstrâns, nici una din literele scrise nu i-au fost de folos, căci altfel el nu ar fi întors spatele unui Chip care a iluminat feţele celor privilegiaţi de Domnul. Dacă voi aţi fi crezut în Dumnezeu atunci când El s-a revelat, oamenii nu L-ar fi părăsit, iar lucrurile cărora voi le sunteţi martori astăzi nu s-ar fi abătut asupra Noastră. Temeţi-vă de Dumnezeu, şi nu fiţi dintre cei nepăsători.

Notes:178,179

167. Feriţi-vă ca nu cumva vreun nume să vă priveze de Cel Ce este Posesorul tuturor numelor, sau vreun cuvânt să vă excludă de la această Pomenire a lui Dumnezeu, această Sursă de Înţelepciune din mijlocul vostru. Întoarceţi-vă către Dumnezeu şi căutaţi protecţia Lui, o, adunare a clericilor, şi nu faceţi din voi înşivă un văl între Mine şi făpturile Mele. Astfel vă admonestează Domnul vostru, şi vă porunceşte să fiţi drepţi, ca nu cumva lucrările voastre să fie zadarnice iar voi înşivă să uitaţi de legămintele voastre. Oare poate cel ce neagă această Cauză să apere adevărul vreunei cauze din întreaga creaţie? Nu, pe Cel ce este Plăsmuitorul universului! Oamenii, însă, sunt înfăşuraţi într-un văl palpabil. Spune: Prin această Cauză a răsărit Luceafărul mărturiei, şi astrul dovezii şi-a revărsat razele peste toţi cei ce locuiesc pe pământ. Temeţi-vă de Dumnezeu, o, oameni înzestraţi cu putere de pătrundere şi nu fiţi dintre cei ce nu cred în Mine. Aveţi grijă ca nu cumva cuvântul „Profet” să vă reţină de la această Cea Mai Măreaţă Vestire sau vreo referire la „Instituţia Împuternicitului” să vă lipsească de suveranitatea Celui Ce este Împuternicitul lui Dumnezeu şi pune în umbră toate lumile. Fiecare nume a fost creat prin Cuvântul Său, şi fiecare cauză depinde de Cauza Sa irezistibilă, puternică şi minunată. Spune: Aceasta este Ziua lui Dumnezeu, Ziua în care nimic nu va fi menţionat în afară de propriul Său Sine, Ocrotitorul omnipotent al tuturor lumilor. Aceasta este Cauza care a făcut ca toate superstiţiile şi toţi idolii voştri să se cutremure.

Notes:180,181

168. Noi, cu adevărat, vedem în mijlocul vostru pe acela care pune stăpânire pe Cartea lui Dumnezeu şi citează din ea dovezi şi argumente cu care să Îl repudieze pe Domnul lui, aşa cum adepţii fiecărei Credinţe au căutat argumente în Cărţile lor Sfinte pentru a-L respinge pe Cel Ce este Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător. Spune: Dumnezeu, Cel Adevărat, Îmi este martor că nici Scripturile lumii, nici toate cărţile şi scrierile existente, nu-ţi vor folosi în această Zi la nimic, fără această Carte Vie, Care proclamă chiar în inima creaţiei: „Cu adevărat, nu există alt Dumnezeu în afară de Mine, Cel Atotcunoscător, Cel Atotînţelept.”

Notes:

169. O, adunare a clericilor! Feriţi-vă de a fi cauză de certuri în ţară, aşa cum aţi fost cauza repudierii Credinţei la începuturile ei. Adunaţi oamenii în jurul acestui Cuvânt care a făcut ca pietrele să strige: „Împărăţia este a lui Dumnezeu, Locul în Care Răsar toate semnele!” Astfel vă admonestează Domnul vostru, ca o mărinimie din partea Sa; El, cu adevărat, este Cel În Veci Iertător, Cel Mai Generos.

Notes:

170. Amintiţi-vă de Karím, şi cum, atunci când l-am chemat către Dumnezeu, el s-a arătat plin de dispreţ, împins de propriile dorinţe; şi totuşi i-am trimis ceva ce a fost o mângâiere pentru ochii confirmării în lumea existenţei precum şi o împlinire a mărturiei lui Dumnezeu pentru toţi locuitorii pământului şi ai cerului. Ca dovadă a harului Celui Ce este Atotposesorul, Cel Mai Înalt, Noi i-am cerut să îmbrăţişeze Adevărul. Dar el s-a întors de la El până ce, ca un act de dreptate a lui Dumnezeu, îngerii mâniei l-au luat în stăpânire. Către aceasta Noi am fost, cu adevărat, martor.

Notes:182

171. Sfâşiaţi vălurile în aşa fel încât cei ce locuiesc în Împărăţie să audă sfâşierea. Aceasta este porunca lui Dumnezeu, în zilele ce au trecut şi în cele ce vor veni. Binecuvântat este omul care ţine seama de ceea ce i s-a cerut şi vai de cel nepăsător.

Notes:

172. Noi, fără îndoială, n-am avut alt scop pe acest tărâm pământesc decât să-L facem cunoscut pe Dumnezeu şi să revelăm suveranitatea Sa; Mie îmi ajunge Dumnezeu ca martor. Noi, fără îndoială, nu am avut altă intenţie în Împărăţia Celestă decât de a înălţa Cauza Lui şi de a glorifica lauda Sa; Mie îmi ajunge Dumnezeu ca ocrotitor. Noi, fără îndoială, n-am avut altă dorinţă în Stăpânirea de sus decât de a-L preamări pe Dumnezeu şi ceea ce a fost trimis de El pe pământ; Mie îmi ajunge Dumnezeu ca ajutor.

Notes:

173. Fericiţi sunteţi, o, voi, cei învăţaţi în Bahá. Pe Domnul! Voi sunteţi talazurile Celui Mai Puternic Ocean, stelele pe firmamentul Gloriei, stindardele biruinţei unduind între cer şi pământ. Voi sunteţi manifestările statorniciei printre oameni şi zorile Divinei Rostiri către toţi cei ce trăiesc pe pământ. Bine de cel ce se-ntoarce spre voi şi vai de cel îndărătnic. În această Zi, se cuvine ca oricine a sorbit din Vinul Mistic al vieţii veşnice din Mâinile bunătăţii pline de iubire a Domnului Dumnezeului său, Cel Milostiv, să pulseze asemenea arterelor ce palpită în corpul omenirii, pentru ca prin el să se însufleţească lumea şi fiecare os în dezagregare.

Notes:183

174. O, popoare ale lumii! Când Porumbelul Mistic îşi va lua zborul dinspre Sanctuarul Laudei şi-şi va căuta ţelul îndepărtat, sălaşul său ascuns, pentru tot ce nu înţelegeţi în Carte, apelaţi la Cel Ce a răsărit din acest Trunchi puternic.

Notes:184

175. O, Pană a Celui Mai Înalt! Înaintează pe Tabletă la porunca Domnului Tău, Creatorul Cerurilor, şi vorbeşte despre timpul când Cel Ce este Aurora Unităţii Divine a hotărât să-şi îndrepte paşii spre Şcoala Unităţii Transcendente; poate că prin aceasta cei cu inima pură o să poată întrezări o licărire, fie şi numai cât gămălia unui ac, din misterele Domnului Tău, Cel Atotputernic, Cel Omniscient, ce stau ascunse după văluri. Spune: Noi, cu adevărat, am intrat în Şcoala înţelesului lăuntric şi a explicaţiilor atunci când toate lucrurile create nu ştiau nimic. Noi am văzut cuvintele trimise pe pământ de Cel ce este Cel Atotmilostiv, şi am acceptat versetele lui Dumnezeu, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător, pe care El*** Ni le-a prezentat Nouă, şi am ascultat ceea ce a afirmat El în mod solemn în Tabletă. Acest lucru l-am văzut fără îndoială. Şi am împlinit dorinţa Lui prin porunca Noastră, căci Noi putem într-adevăr porunci.

Notes:185,186

176. O, popor al Bayánului! Noi, cu adevărat, am intrat în Şcoala lui Dumnezeu când voi dormeaţi; şi Noi am cercetat Tableta pe când voi eraţi cufundaţi în somn adânc. Pe unicul Dumnezeu adevărat! Noi am citit Tableta înainte ca ea să fi fost revelată, când voi nici nu ştiaţi de ea şi cunoşteam în mod desăvârşit Cartea pe când voi eraţi nenăscuţi. Aceste cuvinte sunt pe măsura voastră, nu a lui Dumnezeu. Către aceasta mărturiseşte ceea ce este păstrat cu sfinţenie în cunoaşterea Sa, dacă sunteţi dintre cei ce pricep; şi către aceasta limba Celui Atotputernic aduce mărturie, dacă sunteţi dintre cei ce înţeleg. Jur pe Dumnezeu, dacă Noi am ridica vălul, aţi fi năuciţi.

Notes:187

177. Aveţi grijă să nu purtaţi discuţii fără noimă în legătură cu Cel Atotputernic şi Cauza Sa, căci iată! El a apărut în mijlocul vostru învestit cu o Revelaţie atât de măreaţă încât cuprinde toate lucrurile, fie trecute, fie viitoare. Dacă am expune tema Noastră vorbind în graiul celor ce sălăşluiesc în Împărăţie, am spune: „Cu adevărat, Dumnezeu a creat acea Şcoală înainte de a crea cerul şi pământul, şi Noi am intrat în ea înainte ca literele F şi I să fi fost unite şi îmbinate laolaltă”. Astfel este graiul slujitorilor Noştri în Împărăţia Noastră; gândiţi-vă ce ar rosti limba locuitorilor Stăpânirii Noastre înălţate, căci le-am împărtăşit cunoaşterea Noastră şi le-am revelat ce era ascuns în înţelepciunea lui Dumnezeu. Închipuiţi-vă ce ar rosti Limba Puterii şi Grandorii în Sălaşul Lui Atotglorios!

Notes:188

178. Aceasta nu este o Cauză care să poată fi făcută obiect de joacă pentru fanteziile voastre deşarte, şi nu este nici un domeniu pentru cei nerozi şi slabi de inimă. Pe Dumnezeu, aceasta este arena puterii de pătrundere şi a detaşării, a viziunii şi a înnobilării, unde nimeni nu poate da pinteni cailor de luptă decât călăreţii viteji ai Celui Milostiv, care au retezat orice legătură cu lumea existenţei. Aceştia sunt, fără îndoială, cei ce aduc biruinţa lui Dumnezeu pe pământ, şi sunt locurile unde răsare puterea Sa suverană printre oameni.

Notes:

179. Feriţi-vă ca cele ce au fost revelate în Bayán să vă îndepărteze de Domnul vostru, Cel Mai Plin de Compasiune. Dumnezeu Îmi este martor că Bayánul a fost trimis pe pământ numai ca să celebreze lauda Mea, de-aţi înţelege! În el, cel cu inima pură va găsi doar mireasma iubirii Mele, numai Numele Meu care pune în umbră pe toţi cei ce văd şi sunt văzuţi. Spune: Întoarceţi-vă, o, oameni, spre ce a izvorât din Pana Mea Cea Mai Înălţată. Şi dacă din aceasta veţi inspira parfumul lui Dumnezeu, nu vă împotriviţi Lui, şi nici nu vă lipsiţi de o parte din favoarea Sa plină de har şi de multiplele Sale daruri. Astfel vă admonestează Domnul vostru; El, cu adevărat, este Sfetnicul, Cel Omniscient.

Notes:

180. Orice nu înţelegeţi în Bayán, întrebaţi-L pe Dumnezeu, Domnul vostru şi Domnul înaintaşilor voştri. Dacă va fi voia Sa, El vă va explica ceea ce este revelat în el, şi vă va dezvălui perlele cunoaşterii Divine şi înţelepciunea care se află ascunsă în oceanul cuvintelor sale. El, cu adevărat, este mai presus decât toate numele; nu există alt Dumnezeu în afară de El, Ajutorul în Primejdie, Cel de Sine Stătător.

Notes:

181. Echilibrul lumii a fost răsturnat prin influenţa vibrantă a acestei cele mai măreţe, acestei noi Ordini Mondiale. Viaţa rânduită a omenirii a fost revoluţionată prin intermediul acestui unic, minunat Sistem – nimic asemănător n-a fost vreodată văzut de ochiul muritor.

Notes:189

182. Cufundaţi-vă în oceanul cuvintelor Mele, ca să le puteţi desluşi secretele, şi să descoperiţi toate perlele înţelepciunii ascunse în adâncurile sale. Feriţi-vă să şovăiţi în hotărârea voastră de a îmbrăţişa adevărul acestei Cauze – o Cauză prin care potenţialităţile puterii lui Dumnezeu au fost revelate, iar suveranitatea Sa a fost statornicită. Cu feţele strălucitoare de bucurie, grăbiţi-vă să ajungeţi la El. Aceasta este neschimbătoarea Credinţă a lui Dumnezeu, eternă în trecut, eternă în viitor. Fie ca cel ce o caută, să ajungă la ea; iar cât priveşte pe cel ce refuză să o caute – cu adevărat, Dumnezeu Îşi este Lui Însuşi de Ajuns, deasupra oricărei nevoi a făpturilor Sale.

Notes:

183. Spune: Aceasta este Balanţa infailibilă pe care o ţine Mâna lui Dumnezeu, în care toţi cei ce sunt în ceruri şi toţi cei ce sunt pe pământ sunt cântăriţi, şi soarta lor hotărâtă, de-aţi fi dintre cei ce cred şi recunosc acest adevăr. Spune: aceasta este Cea Mai Măreaţă Mărturie, prin care de-a lungul vremurilor, validitatea fiecărei dovezi a fost stabilită, de-ar fi ca voi să fiţi siguri de acest lucru. Spune: prin ea cei săraci au fost îmbogăţiţi, cei învăţaţi iluminaţi, şi căutătorilor li s-a dat putinţa de a se înălţa la prezenţa lui Dumnezeu. Feriţi-vă să faceţi din ea o cauză de neînţelegeri printre voi. Fiţi ferm statorniciţi precum muntele de nemişcat în Cauza Domnului vostru, Cel Puternic, Cel Iubitor.

Notes:

184. Spune: O, sursă de perversiune! Renunţă la orbirea ta îndărătnică şi rosteşte adevărul în mijlocul oamenilor. Jur pe Dumnezeu că am plâns pentru tine văzând cum dai urmare pasiunilor tale egoiste, renunţând la Cel ce te-a croit şi te-a adus la existenţă. Adu-ţi aminte de îndurarea blândă a Domnului tău şi nu uita felul în care te-am hrănit zi şi noapte pentru slujirea Cauzei. Teme-te de Dumnezeu, şi fii cu adevărat dintre cei ce se căiesc. Chiar dacă oamenii au fost tulburaţi cu privire la rangul tău, este oare de conceput ca şi tu să fii tulburat? Tremură în faţa Domnului tău şi aminteşte-ţi de zilele când stăteai în faţa tronului Nostru, şi scriai versetele pe care Noi ţi le dictam – versete trimise pe pământ de Dumnezeu, Ocrotitorul Omnipotent, Domnul puterii şi al forţei. Ia aminte ca nu cumva focul trufiei tale să te împiedice să ajungi la Curtea Sfântă a lui Dumnezeu. Întoarce-te către El, şi nu te teme din cauza faptelor pe care le-ai comis. El, cu adevărat, iartă pe oricine doreşte, ca un dar din partea Sa; nu există alt Dumnezeu în afară de El, Cel În Veci Iertător, Cel Prea Plin de Dărnicie. Te admonestăm numai de dragul lui Dumnezeu. Dacă vei accepta acest sfat, astfel vei fi procedat spre binele tău; iar dacă îl vei respinge, Domnul tău se poate, cu adevărat, lipsi de tine şi de toţi cei care, induşi în eroare, te-au urmat pe tine. Priveşte! Dumnezeu a pus mâna pe cel ce te-a dus pe căi greşite. Întoarce-te la Dumnezeu, smerit, supus şi cu capul plecat; cu adevărat, El îţi va şterge păcatele, căci, fară îndoială, Domnul tău este Cel Iertător, Cel Puternic, Cel Atotmilostiv.

Notes:190,191,192

185. Acesta este Sfatul lui Dumnezeu; de i-ai da ascultare! Aceasta este Mărinimia lui Dumnezeu; de-ai putea s-o primeşti! Aceasta este Rostirea lui Dumnezeu; de-ai putea să o pătrunzi! Aceasta este Comoara lui Dumnezeu; de-ai putea înţelege!

Notes:

186. Aceasta este o Carte care a devenit Lampa Celui Etern pentru lume, şi Calea Lui cea dreaptă şi neabătută în mijlocul popoarelor pământului. Spune: Aceasta este Aurora cunoaşterii Divine, dacă sunteţi dintre cei ce înţeleg, şi Locul în Care Răsar poruncile lui Dumnezeu, dacă sunteţi dintre cei ce pricep.

Notes:

187. Nu împovăraţi un animal cu mai mult decât poate duce. Noi, cu adevărat, am interzis un asemenea tratament în Carte printr-o poruncă obligatorie. Fiţi întruchiparea dreptăţii şi corectitudinii în mijlocul întregii creaţii.

Notes:

188. Dacă cineva va lua viaţa altui om în mod neintenţionat, îi revine ca el să plătească familiei celui decedat o despăgubire de o sută de mithqáli de aur. Respectaţi ce vi s-a poruncit în această Tabletă şi nu fiţi dintre cei ce-i încalcă limitele.

Notes:

189. O, membri ai parlamentelor din lumea întreagă! Alegeţi o singură limbă care să fie folosită de toţi oamenii de pe pământ, şi adoptaţi în mod asemănător o scriere comună. Cu adevărat, Dumnezeu, vă face clar ceea ce este spre folosul vostru şi vă dă posibilitatea să fiţi independenţi de alţii. El, cu adevărat, este Cel Mai Darnic, Cel Atotcunoscător, Cel Atotinformat. Aceasta va duce la unitate, de-aţi pricepe, şi va fi cel mai de seamă instrument pentru promovarea armoniei şi civilizaţiei, dacă aţi putea înţelege! Noi am stabilit două semne prin care arătăm că specia umană a intrat în epoca ei de maturitate: primul, care este temelia cea mai fermă, l-am stabilit în alte Tablete ale Noastre, iar al doilea a fost revelat în această Carte minunată.

Notes:193,194

190. Vi s-a interzis să fumaţi opiu. Noi, cu adevărat, am interzis această practică în Carte, printr-o poruncă obligatorie. Dacă cineva va face acest lucru, el nu este dintre ai Mei. Temeţi-vă de Dumnezeu, o, voi, cei înzestraţi cu înţelegere!

Notes:
Bahá'u'lláh

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :