Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Wytrwałość
Wytrwałość (#7439)

Wysławiam Twoje Imię, o mój Boże, i Tobie składam dziękczynienie, o moje Pragnienie, za to, żeś umożliwił mi jasno dostrzec Twoją prostą Drogę, żeś oczom moim ujawnił swoje Wielkie Oznajmienie i pomógł mi zwrócić twarz moją w stronę Brzasku Twego Objawienia i ku Krynicy Twojej Sprawy, w czasie, gdy słudzy Twoi i lud Twój odwrócili się od Ciebie. Błagam Cię, o Panie Królestwa wieczności, na przenikliwy głos Pióra Chwały, na Płonący Ogień, który głośno nawołuje z bujnego od zieleni Drzewa, oraz na Arkę, którą Tyś szczególnie wybrał dla ludzi Bahá, abyś zezwolił mi pozostać wytrwałym w mej miłości do Ciebie, abym był zadowolony z wszystkiego, coś zapisał dla mnie w swojej Księdze i abym mógł stać niezłomny w służbie Tobie oraz w służbie Twoim umiłowanym. Łaskawie pomóż zatem swoim sługom, o mój Boże, czynić to, co służyć będzie wywyższeniu Twojej Sprawy i pozwoli im przestrzegać wszystkiego, coś objawił w swojej Księdze.

Zaprawdę, Tyś jest Panem Siły, mocen jesteś ustanowić to, czego tylko zapragniesz, i w swoim uścisku trzymasz wodze wszystkich stworzonych rzeczy. Nie ma Boga poza Tobą, Wszechpotężnym, Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Wytrwałość (#7440)

Pochwalone niechaj będzie imię Twoje, o Panie, Boże mój! Błagam Cię na Twoją potęgę, która ogarnia wszystkie stworzone rzeczy i na Twoją wszechwładzę, która przewyższa całe stworzenie, i na Twoje Słowo, które zostało ukryte w Twojej mądrości i którym stworzyłeś swoje niebiosa i swoją ziemię, abyś pozwolił nam wytrwać w miłości do Ciebie, jak i w posłuszeństwie Twojej woli, utkwić nasze spojrzenie w Twoim obliczu i święcić Twoją chwałę. Daj nam zatem moc, o mój Boże, rozgłaszania Twoich znaków na wszystkie strony pośród Twoich stworzeń i stania na straży Twojej Wiary w Twoim Królestwie. Tyś zawsze istniał niezależnie od tego, czy wspominało Cię którekolwiek z Twoich stworzeń, i jakim jesteś pozostaniesz na wieki wieków.

W Tobie złożyłem całe moje zaufanie, ku Tobie zwróciłem moją twarz, przywarłem do więzi Twojej czułej opatrzności i pospieszyłem do cienia Twojego miłosierdzia. Nie odprawiaj mnie zawiedzionego od Twoich podwojów, o mój Boże, i nie wstrzymuj swojej łaski przede mną, gdyż Ciebie jedynego szukam. Nie ma innego Boga poza Tobą, Zawsze Przebaczającym, Najhojniejszym.

Chwała niechaj będzie Tobie, o Ty, któryś jest Umiłowanym tych, którzy Cię poznali!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Wytrwałość (#7441)

O Ty, którego bliskość jest moim życzeniem, którego obecność jest moją nadzieją, którego wspominanie jest moim pragnieniem, którego dwór chwały jest moim celem, którego progi są moim dążeniem, którego imię jest moim uzdrowieniem, którego miłość jest radością mego serca, a służba któremu jest moim najwyższym zamierzeniem! Błagam Cię na Twoje Imię, dzięki któremu pozwoliłeś tym, którzy Cię rozpoznali wzbić się ku najwspanialszym wyżynom wiedzy o Tobie i nadałeś prawo tym, którzy Cię gorliwie czczą, do wstąpienia w progi dworu Twoich świętych darów, abyś pomógł mi zwrócić moją twarz w stronę Twojego oblicza, utkwić moje spojrzenie w Tobie i głosić Twoją chwałę.

Jestem tym, o mój Panie, który zapomniał o wszystkim poza Tobą, zwrócił się ku Brzaskowi Twojej łaski i porzucił wszystko prócz Ciebie w nadziei przybliżenia się do Twego dworu. Spójrz zatem na mnie, jak oczy me wzniosły się ku Siedzibie jaśniejącej wspaniałością światła Twojego Oblicza. Ześlij więc na mnie, o mój Umiłowany, to, co pozwoli mi być wytrwałym w Twojej Sprawie, aby powątpiewania niewiernych nie przeszkodziły mi w skierowaniu się ku Tobie.

Tyś zaprawdę jest Bogiem Mocy, Pomocą w Niebezpieczeństwie, Najchwalebniejszym, Wszechmocnym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Wytrwałość (#7442)

O Boże, mój Boże! Zwróciłem się do Ciebie ze skruchą, a Tyś zaprawdę jest Odpuszczającym, Współczującym.

O Boże, mój Boże! Powróciłem do Ciebie, a Tyś zaprawdę jest zawsze Przebaczającym, Łaskawym.

O Boże, mój Boże! Przylgnąłem do więzi Twojej szczodrości, a Ty posiadasz składnicę wszystkiego, co znajduje się w niebie i na ziemi.

O Boże, mój Boże! Pospieszyłem do Ciebie, a Tyś zaprawdę jest Przebaczającym, Panem obfitych łask.

O Boże, mój Boże! Pragnę niebiańskiego wina Twojej łaski, a Tyś zaprawdę jest Dającym, Szczodrym, Łaskawym, Wszechmocnym.

O Boże, mój Boże! Świadczę, żeś objawił swoją Sprawę, wypełnił swoją obietnicę i zesłał z nieba swojej łaski to, co przyciągnęło ku Tobie serca Twoich wybranych. Dobrze dzieje się temu, który uchwycił się Twojej mocnej więzi i przylgnął do rąbka Twojej olśniewającej szaty.

Proszę Cię, o Panie wszelkiego istnienia i Królu rzeczy widzialnych i niewidzialnych, na Twą moc, Twój majestat i Twoją wszechwładzę, spraw, aby moje imię zostało zapisane Twoim piórem chwały pośród oddanych Tobie, którym zwoje pism grzeszników nie przeszkodziły w zwróceniu się w stronę światłości Twojego oblicza, o Boże, który wysłuchujesz modlitw i na nie odpowiadasz!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Wytrwałość (#7443)

Chwała bądź Tobie, o Panie, o mój najbardziej Umiłowany! Uczyń mnie wytrwałym w Twojej Sprawie i daj, abym został zaliczony do tych, którzy nie sprzeniewierzyli się Twemu Przymierzu ani nie podążali za bożkami swoich próżnych wyobrażeń. Dozwól mi zatem zająć miejsce prawdy w Twojej obecności, obdarz mnie oznaką Twojego miłosierdzia i pozwól przyłączyć się do tych spośród sług Twoich, którzy nie zaznają strachu ani nie zostaną pogrążeni w żalu. Nie pozostawiaj mnie samemu sobie, o Panie mój, ani nie pozbawiaj mnie możności rozpoznania Tego, który jest Objawieniem samego Ciebie, ani nie uważaj mnie za jednego z tych, którzy odwrócili się od Twojej świętej obecności. Zalicz mnie do tych, o mój Boże, którzy mają przywilej wpatrywania się w Twoje Piękno i czerpią z tego tak wielką radość, że nie zamieniliby nawet jednej takiej chwili na władzę nad królestwem nieba i ziemi ani na cały świat stworzenia. Miej litość nade mną, o Panie, w tych dniach, kiedy ludy Twej ziemi ciężko zbłądziły; obdarz mnie zatem tym, o mój Boże, co jest dobre i odpowiednie w Twej ocenie. Tyś jest zaprawdę, Wszechmocnym, Łaskawym, Szczodrym, Zawsze Przebaczającym.

Racz sprawić, o mój Boże, abym nie został zaliczony do tych, których uszy są głuche, oczy niewidzące, język niemy, a serce niezdolne do zrozumienia. Ocal mnie, o Panie, od ognia niewiedzy i samolubnych pragnień, spraw, abym został dopuszczony do siedziby Twojego nieprześcignionego miłosierdzia, i ześlij na mnie to, coś przeznaczył dla swoich wybranych. Mocen jesteś czynić wedle swego upodobania. Zaiste, Tyś jest Pomocą w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.

-Báb
-----------------------
Wytrwałość (#7444)

Wysławiony i pochwalony bądź, o Boże! Spraw, aby szybko nadszedł dzień dostąpienia Twojej świętej obecności. Uraduj nasze serca mocą swojej miłości i zadowolenia i obdarz nas wytrwałością, abyśmy chętnie poddawali się Twojej woli i Twoim wyrokom. Zaprawdę, wiedza Twoja ogarnia wszystko, coś stworzył lub stworzysz, a Twoja niebiańska moc przewyższa wszystko, coś powołał lub powołasz do życia. Tylko Tobie należy oddawać cześć, tylko Ciebie pragnąć, tylko Ciebie wielbić i jedynie Twoje zadowolenie miłować.

Zaprawdę, Tyś jest najwyższym Władcą, Panującą Prawdą, Pomocą w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.

-Báb
-----------------------
Wytrwałość (#7445)

O Panie, Boże mój! Pomóż swoim umiłowanym, aby byli mocni w Twojej Wierze, chodzili Twoimi drogami, byli wytrwali w Twojej Sprawie. Udziel im swojej łaski, aby mogli przeciwstawić się atakom samolubstwa i pasji, by podążali za światłem Boskiego przewodnictwa. Tyś jest Potężnym, Łaskawym, Samoistnym, Obdarowującym, Współczującym, Wszechmocnym, Wszechszczodrym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Wytrwałość (#7446)

O Ty, mój Boże, który prowadzisz poszukującego na właściwą drogę, który wybawiasz zagubioną i oślepłą duszę od pustyni zatracenia, Ty, który obdarowujesz prawych wielkimi darami i względami, który strzeżesz bojaźliwych w swoim niezdobytym schronieniu, który odpowiadasz na wołanie wzywających Ciebie ze swojego najwyższego horyzontu. Bądź pochwalony, o mój Panie! Tyś wybawił nieuważnych od śmierci niewiary, Tyś przywiódł tych, którzy lgną do Ciebie do celu podróży i rozradował przekonanych pośród sług swoich, spełniając ich najgorętsze pragnienia, i ze swojego Królestwa piękna Tyś otworzył bramy zjednoczenia przed obliczem tęskniących za Tobą i ocalił ich od ognia niedostatku i utraty, tak że pospieszyli oni do Ciebie i dostąpili Twojej obecności i przybyli do Twoich gościnnych bram i otrzymali obfitą część darów.

O mój Panie, oni byli spragnieni, a Tyś podał wodę pojednania do ich spieczonych ust. O Czuły, Obdarowujący. Tyś uśmierzył ich ból balsamem swej szczodrości i łaski oraz uleczył ich dolegliwości niezastąpionym lekarstwem swojego współczucia. O Panie, umocnij ich stopy na Twojej prostej ścieżce, powiększ dla nich ucho igielne i spraw, aby przyodziani w królewskie szaty przechadzali się w chwale po wieki wieków.

Zaprawdę, Tyś jest Hojnym, Nieustannie Dającym, Drogocennym, Najłaskawszym. Nie ma innego Boga poza Tobą, Mocnym, Potężnym, Wywyższonym, Zwycięskim.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :