Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Wysławianie i wdzięczność
Wysławianie i wdzięczność (#7432)

Wszelka cześć bądź Tobie, o mój Boże, któryś jest Źródłem wszelkiej chwały i majestatu, wielkości i honoru, wszechwładzy i panowania, wzniosłości i łaski, podziwu i potęgi. Komukolwiek zechcesz, pozwalasz zbliżyć się do Największego Oceanu, a kogo zechcesz, obdarzasz zaszczytem rozpoznania Twego Pradawnego Imienia. Nikt spośród tych, którzy znajdują się w niebie i na ziemi, nie zdoła oprzeć się działaniu Twojej suwerennej Woli. Od wiek wieków Tyś rządził całym stworzeniem i po wieczność sprawować będziesz władzę nad wszystkimi stworzonymi rzeczami. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechmocnym, Najwznioślejszym, Wszechpotężnym, Wszechmądrym.

Oświeć twarze swoich służebników, o Panie, aby mogli ujrzeć Ciebie; oraz oczyść ich serca, aby mogli zwrócić się ku dworowi Twoich niebiańskich dobrodziejstw i rozpoznać Tego, który jest uosobieniem Ciebie samego i Świtem Twojej Istoty. Zaprawdę, Tyś jest Panem wszystkich światów. Nie ma Boga poza Tobą, Nieograniczonym, Wszystko Ujarzmiającym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Wysławianie i wdzięczność (#7433)

W Imię Boga, Najwyższego! Wysławiony i pochwalony bądź, Panie, Boże Wszechmogący! O Ty, którego mądrości mędrzec nie dorówna ani nie sprosta, przed którego wiedzą uczony wyznaje swoją niewiedzę, przed którego potęgą mocarny słabnie, przed którego bogactwem zamożny świadczy o swoim ubóstwie, przed którego światłością oświecony gubi się w ciemnościach, ku którego świątyni mądrości zwraca się istota wszelkiego zrozumienia, a wokół którego sanktuarium obecności krążą dusze całej ludzkości.

Jakżeż mogę więc opiewać i rozprawiać o Twojej Istocie, której ani mądrość mędrców, ani wiedza uczonych nie zdołały ogarnąć, gdyż żaden człowiek nie może opiewać tego, czego nie pojmuje, ani też opowiadać o tym, czego nie może dostąpić, albowiem Tyś od zarania wieków był Niedosiężny, Nieprzenikniony. Choć nie jestem w stanie wznieść się do niebios Twojej chwały ani szybować w królestwach Twojej wiedzy, jednak mogę opowiadać o Twoich znakach, które mówią o Twoich wspaniałych dziełach.

Na Twoją Chwałę! O Umiłowany wszystkich serc, o Ty, któryś sam jeden zdolny jest ukoić ból tęsknoty za Tobą! Choćby wszyscy mieszkańcy nieba i ziemi zjednoczyli się, aby wychwalać najmniejszy z Twoich znaków, w którym i przez który Tyś sam się objawił, nie byliby zdolni tego uczynić, ileż bardziej, by wysławiać Twoje święte Słowo, które jest twórcą wszystkich Twoich znaków.

Wszelka cześć i chwała niech będą Tobie, o którym wszystkie rzeczy dają świadectwo, żeś jest jeden i że nie ma innego Boga poza Tobą, któryś od zawsze był wywyższony ponad wszelkie podobieństwa i porównania i takim na wieczność pozostaniesz. Wszyscy monarchowie są jedynie Twoimi sługami, a wszystkie stworzenia widzialne i niewidzialne są ledwie nicością przy Tobie. Nie ma innego Boga poza Tobą, Łaskawym, Potężnym, Najwyższym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Wysławianie i wdzięczność (#7434)

Wysławione niechaj będzie Imię Twoje, o Panie, Boże mój! Ty jesteś Tym, któremu wszystko oddaje cześć, a który sam nie czci nikogo, który jest Panem wszystkiego, a niczyim poddanym, któremu znane jest wszystko, a który nie jest poznany przez nikogo. Pragnąłeś objawić się ludziom, przeto jednym Słowem ust swoich powołałeś do życia wszelkie stworzenie i stworzyłeś wszechświat. Nie ma innego Boga poza Tobą, Kształtującym, Stwórcą, Wszechmocnym i Najpotężniejszym.

Błagam Cię na to Słowo, które zajaśniało ponad horyzontem Twojej woli, abyś dozwolił mi pić obficie wodę życia, którą ożywiłeś serca swoich wybranych i rozbudziłeś dusze tych, którzy Cię miłują, tak abym mógł zawsze i w każdych okolicznościach całkowicie zwrócić twarz ku Tobie.

Tyś jest Bogiem mocy, chwały i szczodrobliwości. Nie ma innego Boga poza Tobą, Najwyższym Władcą, Najchwalebniejszym, Wszechwiedzącym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Wysławianie i wdzięczność (#7435)

Pochwalony bądź, o Panie, mój Boże! Dzięki Ci składam za to, żeś pozwolił mi rozpoznać Objawienie Ciebie samego i za to, żeś odłączył mnie od swoich wrogów i ujawnił mi ich złe i niegodziwe czyny popełnione w dniach Twoich, i za to, żeś oswobodził mnie ze wszelkich związków z nimi oraz sprawił, że zwróciłem się całkowicie w stronę Twojej łaski i hojnych darów. Dzięki Ci składam również za to, żeś zesłał na mnie z obłoków swojej woli to, co uwolniło mnie od podszeptów niewiernych i namów wiarołomnych tak, że na Tobie mocno skupiłem moje serce i uciekłem od tych, którzy zaprzeczyli światłości Twojego oblicza. I dziękuję Ci także za to, żeś dał mi moc wytrwania w Twojej miłości i głoszenia Twojej chwały oraz wychwalania Twoich cnót, i za to, żeś dał mi napić się z czary Twojego miłosierdzia, które przewyższyło wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne.

Tyś jest Wszechmocnym, Najwznioślejszym, Najchwalebniejszym, Wszechmiłującym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Wysławianie i wdzięczność (#7436)

Pochwalony bądź, o Panie, mój Boże! Ilekroć próbuję Cię wspominać, powstrzymuje mnie wzniosłość Twego stanu i obezwładniająca wspaniałość Twojej mocy. Gdybym Cię sławił w całym Twoim królestwie i tak długo, jak długo trwa Twoje panowanie, zobaczyłbym, że moje wysławianie Ciebie stosowne jest jedynie dla takich jak ja, którzy sami są Twoimi stworzeniami powstałymi mocą Twojego rozkazu i ukształtowanymi potęgą Twojej woli. A kiedy tylko moje pióro przypisuje chwałę któremukolwiek z Twoich imion, to zdaje mi się, że słyszę głos jego lamentu z powodu oddalenia od Ciebie i poznaję jego płacz spowodowany rozłąką z Tobą. Świadczę, że wszystko, co nie jest Tobą, jest jedynie Twoim stworzeniem, które trzymasz w zagłębieniu swojej dłoni. To, że przyjmujesz jakikolwiek czyn lub pochwałę od swoich stworzeń, jest jedynie dowodem cudów Twojej łaski i szczodrych dobrodziejstw oraz przejawem Twojej wspaniałomyślności i opatrzności.

Błagam Cię, o mój Panie, przez Twoje Największe Imię, z pomocą którego rozdzieliłeś światło od ognia i prawdę od zaprzeczenia, racz zesłać na mnie i na moich umiłowanych, którzy są mi bliscy, dobra tego świata i świata, który nastąpi. Obdarz nas więc swoimi cudownymi darami, które ukryte są przed oczyma ludzi. Tyś jest, zaprawdę, Twórcą wszelkiego stworzenia. Nie ma Boga poza Tobą, Wszechmocnym, Najchwalebniejszym, Najwyższym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Wysławianie i wdzięczność (#7437)

On jest Bogiem, wywyższony jest On, Pan potęgi i majestatu!

O Boże, mój Boże! Dzięki Ci składam w każdym momencie i sławię Cię w każdych warunkach.

W dobrobycie wszelkie wysławianie jest Twoje, o Panie Światów, i gdy go brak, wszelka wdzięczność jest Twoja, o Upragnienie tych, którzy Cię rozpoznali!

W nieszczęściu wszelki zaszczyt jest Twój, o Uwielbiony wszystkich, którzy są w niebie i na ziemi, i w utrapieniu wszelka chwała jest Twoja, o Urzekający serca tęskniących za Tobą!

W niedoli wszelkie wysławianie jest Twoje, o Ty, któryś jest Celem poszukujących Ciebie, i w ukojeniu wszelkie dziękczynienie jest Twoje, o Ty, wspomnienie którego jest skarbem w sercach tych, którzy są blisko Ciebie!

W bogactwie wszelka wspaniałość jest Twoja, o Panie tych, którzy oddani są Tobie, i w ubóstwie wszelki rozkaz jest Twój, o Ty, Nadziejo uznających Twoją jedność!

W radości wszelka chwała jest Twoja, o Ty, poza którym nie ma innego Boga, i w smutku wszelkie piękno jest Twoje, o Ty, poza którym nie ma innego Boga!

W głodzie wszelka sprawiedliwość jest Twoja, o Ty, poza którym nie ma innego Boga, i w sytości wszelka łaskawość jest Twoja, o Ty, poza którym nie ma innego Boga!

W mojej ojczyźnie wszelka łaska jest Twoja, o Ty, poza którym nie ma innego Boga, i na wygnaniu każdy wyrok jest Twój, o Ty, poza którym nie ma innego Boga!

Pod mieczem wszelka wspaniałomyślność jest Twoja, o Ty, poza którym nie ma innego Boga, i w domowym schronieniu wszelka doskonałość jest Twoja, o Ty, poza którym nie ma innego Boga!

We wzniosłej siedzibie wszelka hojność jest Twoja, o Ty, poza którym nie ma innego Boga, i na lichej ziemi wszelka przychylność jest Twoja, o Ty, poza którym nie ma innego Boga!

W więzieniu wszelka wierność jest Twoja, o Ty, Zsyłający dary, i w niewoli cała wieczność jest Twoja, o Ty, któryś jest wiecznie trwającym Królem!

Wszelka łaska jest Twoja, o Ty, który jesteś Panem łaski i Władcą łaski, i Królem łaski! Daję świadectwo, że należy Cię wielbić w Twoich poczynaniach, o Ty, Źródło łaski, i być posłusznym Twoim żądaniom, o Ty, Oceanie łaski, Ty, od którego wszelka łaska pochodzi i do którego wszelka łaska powraca!

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Wysławianie i wdzięczność (#7438)

Wszelki majestat i chwała, o Boże mój, wszelkie panowanie i światłość, i wielkość, i wspaniałość niechaj będą Tobie. Ty obdarzasz władzą kogokolwiek zechcesz i odmawiasz jej komukolwiek zapragniesz. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszystko Posiadającym, Najwznioślejszym. Tyś jest Tym, który z nicości tworzy wszechświat i wszystko, co się w nim kryje. Nic nie jest godne Ciebie poza Tobą samym, wszyscy oprócz Ciebie są wygnańcami w Twojej świętej obecności i niczym w porównaniu z chwałą Twojej własnej Istoty.

Niegodzien jestem, by wysławiać Twoje cnoty, lecz mogę Cię wysławiać jedynie tym, czym Tyś sam siebie wysławiał w swojej doniosłej Księdze, w której mówisz: „Żaden wzrok Go nie ogarnia, lecz On ogarnia wszystko. On jest Wnikliwym, Wszystko Dostrzegającym” . Chwała Ci bądź, o mój Boże, zaiste, żaden umysł ani wzrok, jakkolwiek bystry i spostrzegawczy, nigdy nie uchwyci natury najmniej znaczącego z Twoich znaków. Zaprawdę, Tyś jest Bogiem i nie ma innego Boga poza Tobą. Świadczę o tym, że jedynie Tyś sam jest wyrazem swoich przymiotów i że czyjekolwiek wysławianie poza Twoim nigdy nie dotrze do Twego świętego dworu ani nikt prócz Ciebie nie pojmie żadnego z Twoich przymiotów.

Chwała Tobie, wywyższony jesteś ponad opis kogokolwiek poza swoim, albowiem stosowne wysławianie Twoich cnót oraz zrozumienie ukrytej rzeczywistości Twojej Istoty przekracza ludzkie pojmowanie. Zbyt znakomita Twoja chwała, by opisywały Cię Twoje stworzenia i by kiedykolwiek poznał Cię ktokolwiek poza Tobą samym. Poznałem Cię, o mój Boże, albowiem Tyś dał mi poznać siebie, a nie poznałbym Cię, gdybyś mi się nie objawił. Wielbię Cię, albowiem Tyś mnie do siebie wezwał, a nie wielbiłbym Cię, gdyby nie Twoje wezwania.

-Báb
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :