Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bahá'u'lláh

Cztery doliny
Kitab'i-Iqan Księga pewności
Klejnoty Boskich Tajemnic
Lawh-i-Aqdas (Tablica do chrześcijan)
Pokłosie
Siedem dolin
Spis i Kodyfikacja praw Kitab-i-Aqdas
Słowa mądrości
Słowa ukryte
Tablice na Urodziny Bába i Bahá'u'lláha
Tarazat - Ornamenty
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bahá'u'lláh : Tablice na Urodziny Bába i Bahá'u'lláha
Strona 1/5
Wybór tekstów z „Days of Remembrance”
Narodziny Bába

W imię Jego, co Zrodzony został tego dnia, Tego, którego Bóg uczynił Zwiastunem swego

Imienia, Wszechmocnego, Wszechmiłującego!

Oto Tablica, cośmy ją tej nocy poświęcili, w którą niebiosa i ziemia rozjarzyły się

Światłem, które blask swój rzuciło na wszelkie stworzenie.

Błogosławionaś, o nocy! Gdyż z ciebie to zrodził się Dzień Boży, Dzień, któryśmy

ustanowili lampą zbawienia dla mieszkańców miast imion, zwycięstwa kielichem dla

mistrzów aren wieczności oraz miejscem świtania radości i uniesienia dla wszelkiego

stworzenia.

Niezmiernie wywyższony jest Bóg, Stworzyciel niebios, który sprawił, że Dzień ten

ogłosił to Imię, przez które zasłony czczych fantazji zostały rozerwane, mgły próżnych

wyobrażeń zostały rozproszone, a Jego imię „Samoistny” zaświtało nad horyzontem

pewności. Przez Ciebie wyborne wino wiecznego życia zostało rozpieczętowane, wrota

wiedzy i wypowiedzi zostały otwarte przed ludami ziemi, a powiewy Wszechmiłosiernego

zostały rozwiane nad każdym regionem. Wszelka chwała niechaj będzie tej godzinie,

w której pojawił się Skarb Boga, Wszechpotężnego, Wszechwiedzącego, Wszechmądrego!

O zgromadzenie ziemi i nieba! Oto ta pierwsza noc, którą Bóg uczynił znakiem tej

drugiej nocy, której zrodził się Ten, którego żadna chwała nie może odpowiednio wysławić

ani żaden przymiot opisać. Dobrze dzieje się temu, który rozmyśla nad nimi obiema:

zaprawdę, dostrzeże on, że ich zewnętrzna rzeczywistość odpowiada ich wewnętrznej istocie,

i zaznajomi się z boskimi tajemnicami, co leżą zapisane w tym Objawieniu, Objawieniu,

przez które zatrzęsły się fundamenty niewiary, roztrzaskały bóstwa przesądów i rozpostarł

sztandar, co głosi: „Nie ma Boga poza Nim, Potężnym, Wywyższonym, Niezrównanym,

Ochrońcą, Mocnym, Niedosiężnym”.

Tej nocy uniosła się woń bliskości, rozwarły się szeroko portale zjednoczenia na końcu

dni i wszystkie stworzone rzeczy poruszone wykrzyknęły: „Królestwo należy do Boga, Pana

wszelkich imion, który nadszedł z ogarniającym świat panowaniem!”. Tej nocy

Zgromadzenie na wysokościach świętowało chwałę swego Pana, Wywyższonego,

Najchwalebniejszego, a rzeczywistości boskich imion wywyższyły Tego, który jest Królem

początku i końca w tym Objawieniu, Objawieniu, mocą którego góry pospieszyły ku obliczu

Tego, który jest Wszechwystarczającym, Najwyższym, a serca zwróciły się w kierunku lica

swego Najbardziej Umiłowanego, a liście zostały wprawione w ruch powiewami tęsknoty,

a drzewa wzniosły swój głos w radosnej odpowiedzi na wołanie Tego, który jest

Nieograniczonym, a cała ziemia zatrzęsła się z tęsknoty w swym pragnieniu, by osiągnąć

Strona 2/5
Wybór tekstów z „Days of Remembrance”

zjednoczenie z Wiecznym Królem, a wszystkie rzeczy zostały odnowione przez to ukryte

Słowo, które pojawiło się w tym potężnym Imieniu.

O nocy Wszechszczodrego! W tobie to zaprawdę postrzegamy Księgę Matkę. Czy to

Księga, w istocie, czy raczej dziecię zrodzone? Nie, na Mnie samego! Takie słowa należą do

królestwa imion, podzczas gdy Bóg wyświęcił tę Księgę ponad wszelkie imiona. Przez nią

ukryty Sekret i najdroższa Tajemnica zostały ujawnione. Nie, na Moje życie! Wszystko, co

zostało wspomniane należy do królestwa przymiotów, podczas gdy Księga Matka stoi nad

tym najwyższa. Przez nią pojawiły się objawienia „Nie ma Boga prócz Boga!” nad nimi

wszystkimi. Nie, podczas gdy takie rzeczy były głoszone wszystkim ludziom, w osądzie

twego Pana nic prócz Jego ucha nie jest w stanie ich usłyszeć. Błogosławieni ci, co pewność

mają!

Po czym, oniemiałe, Pióro Najwyższego zawołało: „O Ty, któryś jest wywyższony

ponad wszystkie imiona! Błagam Cię na Twą moc, co ogarnia niebiosa i ziemię, byś zwolnił

mnie od wspominania Ciebie, gdyż samo powołane zostałom do istnienia za sprawą Twej

mocy twórczej. Jak więc mogę opisać to, czego wszystkie stworzone rzeczy opisać nie są

w stanie? I jeszcze, przysięgam na Twą chwałę, gdybym miało głosić to, czym żeś mnie

natchnął, całe stworzenie omdlałoby z radości i ekstazy, o ileż bardziej byłoby onieśmielone

wobec fal oceanu Twej wypowiedzi w tym najjaśniejszym, najwyższym i transcendentnym

Miejscu! Zwolnij, o Panie, to drżące Pióro z wywyższania tak wspaniałej pozycji i czyń ze

mną łaskawie, o mój Władco i Królu. Nie bacz na me przewinienia w Twej obecności. Ty

zaprawdę jesteś Panem łaskawości, Wszechpotężnym, Zawsze Przebaczającym,

Najhojniejszym”.
(„Ayyám-i-Tis’ih, ss. 12-15)
Strona 3/5
Wybór tekstów z „Days of Remembrance”
Narodziny Bahá’u’lláha

On jest Najświętszym, Najbardziej Wywyższonym, Najwspanialszym.

Święto Urodzin nadeszło, a Ten, który jest Pięknem Boga, Najpotężniejszego,

Wszechzniewalającego, Wszechmiłującego, wstąpił na swój tron. Dobrze dzieje się temu, kto

w tym Dniu osiągnął Jego obecność i ku któremu został skierowany wzrok Boga, Pomocy

w Niebezpieczeństwie, Samoistniejącego. Powiedz: Obchodziliśmy to Święto

w Największym Więzieniu w czasie, gdy królowie ziemscy powstali przeciw Nam. Jednak

przewaga ciemiężcy nie może Nas unicestwić ani też zastępy świata nie mogą Nas przerazić.

Temu Wszechłaskawy świadczy na tej najwspanialszej pozycji.

Powiedz: Czy kwintesencja pewności powinna osłupieć wobec wrzawy ludzi świata?

Nie, na Jego piękno, które rzuca swą jasność na wszystko, co było i na wszystko, co będzie!

To, zaprawdę, jest majestat Pana, który ogarnął całe stworzenie, a to jest Jego transcendentna

moc, która przeniknęła wszystkich, którzy widzą i wszystko, co jest widziane. Uchwyćcie się

mocno więzi Jego nawyższej mocy i wspominajcie swego Pana, Nieograniczonego, w tym

czasie świtu, którego światło odkryło każdy ukryty sekret. Tako język Przedwiecznego

przemówił w ten Dzień, w którym wyborne wino zostało rozpieczętowane. Strzeżcie się, by

próżne wyobrażenia tych, którzy nie uwierzyli w Boga, nie zakłóciły waszego spokoju i by

ich czcze fantazje nie zwiodły was z tej ścieżki rozpostartej.

O ludu Bahy! Wzleć na skrzydłach uniezależnienia do sfery miłości Pana swego,

Wszechmiłosiernego. Powstań tedy, by uczynić Go zwycięskim, jak przykazano

w Zachowanej Tablicy. Strzeż się, byś nie spierał się z żadnym spośród sług Moich. Obdarz

ich słodkimi aromatami Boga i Jego świętych wypowiedzi, gdyż za sprawą ich mocy

wszyscy ludzie będą mogli zwrócić się ku Niemu. Ci, co pozostają niepomnymi na Boga

w tym Dniu są doprawdy zagubieni w opilstwie swych żądz i tego nie dostrzegają. Dobrze

dzieje się temu, kto z uniżeniem i pokorą zwrócił twarz w kierunku Brzasku wersetów swego

Pana.

Przystoi wam powstać i zaznajomić ludzi z tym, co zesłane zostało w Księdze ich Pana,

Wszechmogącego, Nieograniczonego. Powiedz: Miejcie bojaźń bożą i nie przywiązujcie

żadnej wagi do próżnych wyobrażeń tych, co chodzą drogami zwątpienia i nieprawości.

Zwróćcie się z promiennymi sercami ku tronowi swego Pana, Posiadacza wszystkich imion.

On, zaprawdę, dopomoże wam mocą prawdy. Nie ma Boga poza Nim, Wszechmogącym,

Najłaskawszym.

Czy pospieszylibyście ku zwykłej sadzawce, gdy Najwspanialszy Ocean rozpostarty jest

przed waszymi oczami? Zwróćcie się całkowicie ku niemu i nie podążajcie krokami każdego

zdradzieckiego oszusta. Tako wyśpiewuje Ptak Wieczności na gałęziach Naszego boskiego

Drzewa Lote. Na Boga! Jedna jego melodia wystarczy, by oczarować Zgromadzenie na

Strona 4/5
Wybór tekstów z „Days of Remembrance”

wysokościach, a poza nim mieszkańców miast imion, a poza nimi tych, co okrążają Jego tron

rankiem i wieczorem.

Tak oto deszcze wypowiedzi spadły z niebios woli waszego Pana, Wszechmiłosiernego.

Zbliżcie się do nich, o ludzie, i porzućcie tych, którzy próżno polemizują z wersetami, które

Bóg objawił, i którzy nie uwierzyli w swego Pana, gdy przyszedł On z dowodem

i świadectwem.
(„Ayyám-i-Tis’ih”, ss. 45-47)
Strona 5/5
Wybór tekstów z „Days of Remembrance”
Narodziny Bahá’u’lláha
On jest Najświętszym, Najwspanialszym.

Oto miesiąc, gdy zrodzony został Ten, który nosi Najwspanialsze Imię, którego

pojawienie się sprawiło, że zadrżały członki ludzkości, i pyłu ze śladów kroków którego

poszukiwało na błogosławieństwo Zgromadzenie na wysokościach i mieszkańcy miast imion.

Takoż zanosili oni chwałę Bogu i wołali z radości i uniesienia. Na Boga! Oto miesiąc, przez

który każdy inny miesiąc został oświetlony, miesiąc, w którym Ten, który jest ukrytą

Tajemnicą i dobrze chronionym Skarbem objawił się i zawołał głośno pośród całego rodzaju

ludzkiego. Całe panowanie należy do Tego nowonarodzonego Dziecięcia, przez które twarz

stworzenia rozjaśniała uśmiechem i drzewa się zakołysały, i oceany wezbrały, i góry

wzleciały, i Raj wzniósł swój głos, i Skała zawołała, a wszystkie rzeczy wykrzyknęły:

„O zgromadzenie stworzenia! Pospiesz ku miejscu świtania oblicza swego Pana,

Miłosiernego, Współczującego!”

Oto miesiąc, w którym sam Raj został ozdobiony splendorem oblicza swego Pana,

Wszechmiłosiernego, a niebiański Słowik zaśpiewał swą melodię na boskim Drzewie Lote,

a serca umiłowanych zostały wypełnione zachwytem. Lecz niestety większość ludzi jest

niebaczna. Błogosławiony ten, kto Go rozpoznał i zrozumiał to, co zostało obiecane

w Księgach Boga, Wszechmogącego, Wszechwysławianego, a biada niech będzie temu,

który odwrócił się od Tego, w którym Zgromadzenie na wysokościach utkwiło wzrok, Tego,

który zadziwił każdego krnąbrnego niewierzącego.

Gdy otrzymasz tę Tablicę, wyśpiewuj ją najsłodszymi melodiami i mów: Chwała niech

będzie Tobie, o mój najmiłosierniejszy Panie, za wspomnienie mnie w tej Tablicy, za sprawą

której rozniosła się woń szaty Twej wiedzy i wezbrały oceany Twej łaski. Świadczę, że

mocen jesteś czynić wedle swojego upodobania. Nie ma innego Boga poza Tobą,

Wszechmogącym, Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.
(„Má’idiy-i-Ásmání”, tom 4, s. 342)

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :