Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Tablice Nawiedzenia
Tablice Nawiedzenia (#7474)

Tablica ta bywa czytana w Świątyniach, w których Bahá’u’lláh i Báb są pochowani. Często odmawia się ją także podczas obchodów świąt rocznicowych związanych z Ich życiem.

Cześć, która zaświtała z Twojej najczcigodniejszej Istoty, oraz chwała, która zajaśniała z Twojego najjaśniejszego Piękna, spoczywają na Tobie, o Ty, któryś jest Uosobieniem Wielkości, Królem Wieczności i Panem wszystkich znajdujących się w niebie i na ziemi! Świadczę, że dzięki Tobie wszechwładza Boga oraz Jego panowanie, a także majestat Boga oraz Jego wielkość zostały objawione i Jutrzenki pradawnej świetności rozlały swój blask w niebiosach Twoich nieodwołalnych wyroków, i Piękno Niewidzialnego zajaśniało nad horyzontem stworzenia. Świadczę ponadto, że samym tylko pociągnięciem Twojego Pióra Twój nakaz: „Stań się” został ustanowiony i ukryty Sekret Boga wyjawiony, i powołane zostały do życia wszystkie stworzone rzeczy, i zesłane zostały wszystkie Objawienia.

Daję świadectwo również temu, że poprzez Twoje piękno odsłoniło się piękno Uwielbionego i poprzez Twoje oblicze zajaśniało oblicze Upragnionego i że poprzez Twoje słowo rozstrzygnąłeś pomiędzy wszystkimi stworzonymi rzeczami, sprawiając, że ci, którzy są Ci oddani, wznieśli się na szczyt chwały, a niewierni stoczyli w najgłębszą otchłań.

Daję świadectwo, że kto poznał Ciebie, poznał Boga, a kto dostąpił Twojej obecności, dostąpił obecności Boga. Wielkie jest zatem błogosławieństwo tego, kto uwierzył w Ciebie oraz w Twoje znaki i ukorzył się przed Twoją wszechwładzą, i dostąpił zaszczytu spotkania Ciebie, i zyskał przychylność Twojej woli, i krążył dokoła Ciebie, i stanął przed Twoim tronem. Biada temu, który popełnił przewinienia przeciwko Tobie, i zaparł się Ciebie, i odrzucił Twoje znaki, i zaprzeczył Twojej wszechwładzy, i powstał przeciwko Tobie, i pysznił się przed Twoim obliczem, i podważał Twoje świadectwa, i uciekł spod Twojego panowania i władzy, i zaliczony został do niewiernych, których imiona zapisały palce Twojego rozkazu w Twoich świętych Tablicach.

Tchnij więc na mnie, o mój Boże i mój Umiłowany, z prawicy swojego miłosierdzia i swojej serdecznej dobroci, święte powiewy Twoich dobrodziejstw, aby odciągnęły mnie od siebie samego i od świata, a zbliżyły ku dworowi Twojej bliskości i obecności. Mocen jesteś czynić wedle swego upodobania. Tyś zaiste wywyższony jest ponad wszystko.

Wspominanie Boga, Jego wysławianie, chwała Boga i Jego wspaniałość spoczywają na Tobie, o Ty, któryś jest Jego Pięknem! Świadczę, że oko stworzenia nigdy nie spoglądało na nikogo tak skrzywdzonego jak Ty. Przez wszystkie dni swojego życia byłeś pogrążony w oceanie udręki. Tyś raz znajdował się w pętach i okowach, innym znów razem groził Ci miecz Twoich nieprzyjaciół. Jednak mimo tego wszystkiego, Tyś nakazał wszystkim ludziom zachowywać to, co zostało Ci przykazane przez Tego, który jest Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

Niechaj duch mój będzie ofiarą za niesprawiedliwości, któreś wycierpiał, a dusza moja okupem za przeciwności, któreś znosił. Błagam Boga poprzez Ciebie i tych, których twarze rozjaśniła wspaniałość światła Twojego oblicza, i którzy z miłości ku Tobie przestrzegali wszystkiego, co zostało im nakazane, aby usunął zasłony, które oddzieliły Cię od Twoich stworzeń, i zapewnił dla mnie dobra tego świata i świata, który nastąpi. Tyś jest, zaprawdę Wszechmocnym, Najwznioślejszym, Najchwalebniejszym, Zawsze Przebaczającym, Najbardziej Współczującym.

Błogosław, o Panie, mój Boże, Boskie Drzewo Lote oraz jego liście, i jego konary, i jego gałęzie, i jego łodygi, i jego pędy tak długo, jak długo istnieć będą Twoje najdoskonalsze tytuły i trwać będą Twoje najdostojniejsze przymioty. Chroń je zatem przed niegodziwością najeźdźcy i orszakiem tyranii. Tyś jest zaprawdę Wszechmocnym, Najpotężniejszym. Błogosław także, o Panie, Boże mój, swoich służebników i swoje służebnice, którzy osiągnęli Twoją obecność. Tyś jest, zaiste Wszechszczodrym, którego łaska jest niepomierna. Nie ma Boga poza Tobą, Zawsze Przebaczającym, Najhojniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Tablice Nawiedzenia (#7475)

Następującą modlitwę, objawioną przez ʿAbdu’l-Bahę, czyta się w Świątyni, gdzie jest pochowany. Jest ona także odmawiana jako modlitwa osobista.

Ktokolwiek odmówi tę modlitwę z pokorą i żarliwością, ten przyniesie zadowolenie i radość sercu tego Sługi; będzie to nawet tak, jak gdyby spotkał Go twarzą w twarz.

On jest Najchwalebniejszym!

O Boże, mój Boże! W pokorze i we łzach wznoszę moje błagające dłonie ku Tobie i kryję twarz w pyle Twego Progu, wywyższonego ponad wiedzę uczonych i wysławianie wszystkich, którzy Cię wychwalają. Popatrz łaskawie na swojego służebnika, pokornego i uniżonego u Twoich wrót, spojrzeniem oka swego miłosierdzia i zanurz go w Oceanie swojej odwiecznej łaski.

Panie! On jest Twoim biednym i uniżonym sługą, oczarowanym Tobą i błagającym Ciebie, usidlonym w Twojej dłoni, modlącym się gorąco do Ciebie, ufającym Tobie, we łzach przed Twoim obliczem, wołającym i błagającym Ciebie, mówiąc:

O Panie, Boże mój! Obdarz mnie Twoją łaską służenia Twoim umiłowanym, umocnij mnie w służbie dla Ciebie, rozjaśnij moje czoło światłem uwielbienia na Twoim dworze świętości oraz modlitwy do Twojego królestwa wielkości. Pomóż mi być niepomnym siebie przed niebiańskim wejściem Twoich wrót i dopomóż mi uniezależnić się od wszystkiego w Twoim świętym otoczeniu. Panie! Daj mi pić z kielicha bezinteresowności, okryj mnie jej szatą i zanurz mnie w jej oceanie. Uczyń mnie niczym proch na ścieżce Twoich umiłowanych i spraw, abym mógł ofiarować moją duszę za ziemię uszlachetnioną krokami Twoich wybrańców na Twojej drodze, o Panie Chwały na Wysokościach.

Tą modlitwą Twój sługa wzywa Cię o świtaniu i w porze nocy. Spełnij pragnienie jego serca, o Panie! Oświeć jego serce, rozraduj jego duszę, roznieć jego płomień, aby mógł służyć Twojej Sprawie i sługom Twoim.

Tyś jest Obdarowującym, Litościwym, Najhojniejszym, Łaskawym, Miłosiernym, Współczującym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :