Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Stałość w Przymierzu
Stałość w Przymierzu (#7408)

Chwała bądź Tobie, o Królu wieczności i Stworzycielu narodów, Ty, który kształtujesz każdą próchniejącą kość! Błagam Cię na Twoje Imię, którym wezwałeś całą ludzkość do horyzontu swojego majestatu i chwały i poprowadziłeś swoich służebników ku dworowi swojej łaski i względów, abyś zaliczył mnie do tych, którzy uwolnili się od wszystkiego prócz Ciebie i zwrócili się ku Tobie, a których nieszczęścia zrządzone przez Ciebie nie powstrzymały od zwrócenia się ku Twoim darom.

Chwyciłem się, o mój Panie, rękojeści Twojej szczodrości i przylgnąłem wytrwale do rąbka szaty Twojej przychylności. Ześlij przeto na mnie z obłoków swej hojności to, co oczyści mnie ze wspominania kogokolwiek prócz Ciebie i co pozwoli mi zwrócić się do Tego, który jest przedmiotem uwielbienia całej ludzkości, przeciwko któremu stanęli siewcy zamętu, którzy złamali Twoje Przymierze i odstąpili od wiary w Ciebie i w Twoje znaki.

Nie odmawiaj mi, o mój Panie, woni swojej szaty w dniach Twoich i nie pozbawiaj mnie tchnień Twojego Objawienia, gdy ukazują się wspaniałości światła Twojego oblicza. Mocen jesteś czynić wedle swego upodobania. Nic nie oprze się Twojej woli ani nie udaremni tego, coś zamierzył swoją mocą.

Nie ma Boga poza Tobą, Wszechmocnym, Wszechmądrym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Stałość w Przymierzu (#7409)
On jest Potężnym, Wybaczającym i Współczującym!

O Boże, mój Boże! Ty widzisz swoje sługi w otchłani zguby i błędu. Gdzież jest Twoje światło Boskiego przewodnictwa, o Ty, Upragnienie świata? Ty znasz ich bezradność i słabość. Gdzie jest Twoja siła, o Ty, w którego dłoni znajdują się moce nieba i ziemi?

Błagam Cię, o Panie, Boże mój, na wspaniałość światła Twojej serdecznej dobroci i na fale oceanu Twojej wiedzy i mądrości oraz na Twoje Słowo, którym poruszyłeś ludy swego królestwa, spraw, abym był jednym z tych, którzy przestrzegają Twoich rozkazów z Twojej Księgi. Zarządź dla mnie to, coś zarządził dla swoich zaufanych, tych, którzy wychylili wino Boskiego natchnienia z kielicha Twojej szczodrości i pospieszyli, aby wypełnić Twoją wolę i postępować wedle Twojego Przymierza i Twojego Testamentu. Mocen jesteś czynić wedle swojej woli. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

Przeznacz dla mnie, przez Twoją hojność, o Panie, to, co zapewni mi pomyślność w tym i następnym świecie, i co zbliży mnie do Ciebie, o Ty, któryś jest Panem wszystkich ludzi. Nie ma innego Boga poza Tobą, Jedynym, Potężnym i Chwalebnym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Stałość w Przymierzu (#7410)

Upewnij nasze kroki na swej ścieżce, o Panie, i umocnij serca nasze w posłuszeństwie Tobie. Zwróć nasze twarze ku pięknu swojej jedyności i rozraduj naszą pierś znakami swej Boskiej jedności. Przystrój ciała nasze szatą swojej hojności, usuń sprzed naszych oczu zasłonę grzeszności i podaj nam kielich swojej łaski; aby istota wszystkich stworzeń mogła opiewać Twoją chwałę przed uosobieniem Twojej wielkości. Objaw się zatem, o Panie, w swoich miłosiernych wypowiedziach i w tajemnicy Twojej Boskiej istoty, aby święta rozkosz modlitwy wypełniła nasze dusze – modlitwy, która wzniesie się ponad słowa i litery i wzbije ponad szmer sylab i dźwięków – aby wszystkie rzeczy stopiły się w nicość wobec objawienia Twojej wspaniałości.

Panie! Oto słudzy, którzy pozostali wierni i wytrwali w Twoim Przymierzu i Testamencie, którzy mocno uchwycili się więzi stałości w Twojej Sprawie i przylgnęli do rąbka szaty Twojej wielkości. Wspomóż ich, o Panie, swoją łaską, utwierdź ich swoją mocą i umocnij ich w posłuszeństwie Tobie.

Tyś jest Przebaczającym, Łaskawym.
-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Stałość w Przymierzu (#7411)

O Boże litościwy! Dzięki ci składam, żeś mnie rozbudził i dał mi świadomość. Tyś mnie widzącym okiem obdarował i słyszącym uchem wyróżnił, Tyś mnie przywiódł do swego królestwa i na swą ścieżkę skierował. Tyś mi drogę właściwą wskazał i sprawił, że wkroczyłem do arki zbawienia. O Boże! Spraw, abym był wierny, wytrwały i niezłomny. Strzeż mnie od gwałtownych prób oraz chroń mnie i zachowaj w umocnionej twierdzy swojego Przymierza i Testamentu. Tyś jest Potężnym. Tyś jest Widzącym. Tyś jest Słyszącym.

O Ty, litościwy Boże! Obdarz mnie sercem, które jak kryształ rozbłyśnie blaskiem Twojej miłości, i natchnij myślami, które dzięki potokom łaski niebiańskiej zmienią ten świat w różany ogród.

Tyś jest Współczującym, Miłosiernym. Tyś jest Wielkim Dobroczynnym Bogiem.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Stałość w Przymierzu (#7412)

O mój Panie i moja Nadziejo! Dopomóż swoim umiłowanym, aby byli wytrwali w Twoim potężnym Przymierzu, by pozostali wierni Twojej objawionej Sprawie, oraz aby wypełniali przykazania, któreś ustanowił dla nich w swojej Księdze Wspaniałości; tak aby stali się sztandarami przewodnictwa, luminarzami Zgromadzenia na wysokościach, źródłami Twojej nieograniczonej mądrości i gwiazdami, które prowadzą na właściwą drogę, świecąc z niebiańskiego firmamentu.

Zaprawdę, Tyś jest Niezwyciężonym, Wszechmocnym, Wszechpotężnym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :