Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Bahá'u'lláh

Cztery doliny
Kitab'i-Iqan Księga pewności
Klejnoty Boskich Tajemnic
Lawh-i-Aqdas (Tablica do chrześcijan)
Pokłosie
Siedem dolin
Spis i Kodyfikacja praw Kitab-i-Aqdas
Słowa mądrości
Słowa ukryte
Tablice na Urodziny Bába i Bahá'u'lláha
Tarazat - Ornamenty
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Bahá'u'lláh : Słowa mądrości
ASL-I-KULLU'L-KHAYR
Słowa Mądrości
W Imię Boga, Wywyższonego, Najwyższego

Źródłem wszelkiego dobra jest zaufanie Bogu, poddanie się Jego rozkazowi i zadowolenie z Jego świętej woli i życzenia.

Esencją mądrości jest bojaźń boża, lęk przed Jego dopustem i karą oraz obawa przed Jego sprawiedliwością i wyrokiem.

Esencją religii jest dawać świadectwo temu, co objawił Pan i podążać za tym, co ustanowił On w Swojej potężnej Księdze.

Źródłem wszelkiej chwały jest przyjęcie wszystkiego czym obdarzył Pan i zadowolenie z tego, co zarządził Bóg.

Esencją miłości jest to, aby człowiek zwrócił swoje serce w kierunku Umiłowanego, oderwał się od wszystkiego innego oprócz Niego i nie pragnął niczego za wyjątkiem tego, co jest pragnieniem jego Pana.

Prawdziwa pamięć polega na tym, by wspominać Pana, Wszechwychwalanego i zapomnieć o wszystkim innym oprócz Niego.

Prawdziwe zaufanie polega na tym, aby sługa wykonywał swój zawód i podążał za swoim powołaniem w tym świecie, aby mocno trzymał się Pana, nie szukał niczego oprócz Jego łaski, ponieważ w Jego Dłoniach znajduje się przeznaczenie wszystkich Jego sług.

Esencją uniezależnienia jest to, aby człowiek zwrócił swoją twarz w kierunku dworów Pana, znalazł się w Jego Obecności, spoglądał na Jego Oblicze i stał przed Nim jako świadek.

Esencją zrozumienia jest dawać świadectwo o swoim ubóstwie i poddać się Woli Pana, Najwyższego, Łaskawego, Wszechmocnego.

Źródłem odwagi i potęgi jest rozpowszechnianie Słowa Bożego i stałość w Jego Miłości.

Esencją dobroczynności jest to, aby sługa opowiadał o błogosławieństwach swojego Pana i oddawał Jemu dzięki zawsze i w każdych warunkach.

Esencją wiary jest oszczędność słów i obfitość czynów; ten którego słowa są liczniejsze niż jego czyny, wiedz zaprawdę, że jego śmierć lepsza jest niż jego życie.

Esencją prawdziwego bezpieczeństwa jest zachować milczenie, spoglądać na kres rzeczy i wyrzec się świata.

Początkiem wspaniałomyślności jest chwila, gdy człowiek wydaje swój majątek na siebie, swoją rodzinę oraz na biednych pośród swoich braci w swojej Wierze.

Esencją bogactwa jest miłość do Mnie; ten kto Mnie kocha jest posiadaczem wszystkich rzeczy, a ten który Mnie nie kocha jest zaprawdę biedny i w potrzebie. Oto co objawił Palec Chwały i Świetności.

Źródłem wszelkiego zła jest gdy człowiek odwraca się od swojego Pana i oddaje swoje serce rzeczom bezbożnym.

Najbardziej palącym ogniem jest wątpić w znaki Boga, próżno kwestionować to, co objawił On, wypierać się Go i okazywać przed Nim dumę.

Źródłem wszelkiej nauki jest wiedza o Bogu, wywyższona niech będzie Jego Chwała, a tego nie można osiągnąć inaczej, niż poprzez wiedzę o Jego Boskich Objawicielach.

Esencją poniżenia jest wyjść z cienia Miłosiernego i szukać schronienia u Złego.

Źródłem błędu jest niedowierzać Jedynemu prawdziwemu Bogu, polegać na wszystkim innym oprócz Niego i uciekać przed Jego Wyrokiem.

Prawdziwą stratę ponosi ten, którego dni upłynęły w całkowitej niewiedzy o samym sobie.

Esencją wszystkiego co wyjawiliśmy tobie jest Sprawiedliwość, aby człowiek uwolnił się z próżnych wyobrażeń i naśladownictwa, dostrzegł okiem jedności Jego cudowne dzieło i wejrzał we wszystkie rzeczy wnikliwym okiem.

Tak oto pouczyliśmy ciebie, objawiliśmy tobie Słowa Mądrości, abyś mógł być wdzięczny Panu, twojemu Bogu i szczycił się tym pośród wszystkich ludzi.


Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :