Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Rozwój duchowy
Rozwój duchowy (#7381)

Ze słodko pachnących strumieni Twojej wieczności dozwól mi pić, o Boże mój, i z drzewa Twojego bytu daj mi skosztować owoców, o moja Nadziejo! Z kryształowych źródeł Twojej miłości pozwól mi zaczerpnąć, o moja Chwało, i w cieniu Twojej odwiecznej opatrzności pozwól mi przebywać, o moja Światłości! Pośród łąk Twojej bliskości, w Twej obecności, pozwól mi wędrować, o mój Umiłowany, i posadź mnie po prawicy tronu Twojego miłosierdzia, o Upragnienie moje! Niechaj muśnie mnie podmuch z wonnych powiewów Twojej radości, o Ty, któryś jest moim Celem, i na rajskie wyżyny Twojej rzeczywistości pozwól mi wstąpić, o mój Uwielbiony! Melodii gołębicy Twojej jedności pozwól mi słuchać, o Olśniewający, duchem Twojej potęgi i Twojej mocy ożyw mnie, o mój Żywicielu! W duchu Twojej miłości uczyń mnie wytrwałym, o mój Wspomożycielu, i na ścieżce Twojego upodobania umocnij moje kroki, o mój Stwórco! W ogrodzie Twej nieśmiertelności, przed Twoim obliczem, pozwól mi przebywać na wieczność, o Ty, któryś jest dla mnie miłosierny, i osadź mnie na tronie Twojej chwały, o Ty, któryś jest moim Władcą! Do niebios Twojej serdecznej dobroci unieś mnie, o mój Ożywicielu, i do Jutrzenki Twojego przewodnictwa prowadź mnie, o Ty, który mnie przyciągasz! Przed oblicze objawień Twojego niewidzialnego Ducha zawezwij mnie, o Ty, któryś jest moim Początkiem i moim największym Życzeniem, i do wonnej esencji Twego piękna, które ukażesz, spraw, bym powrócił, o Ty, któryś jest moim Bogiem!

Mocen jesteś czynić wedle swego upodobania. Tyś zaiste jest Najwznioślejszym, Najchwalebniejszym, Najwyższym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Rozwój duchowy (#7382)

Obdarz mnie czystym sercem, o mój Boże, i przywróć mi spokojne sumienie, o moja Nadziejo! Duchem mocy utwierdź mnie w Twojej Sprawie, o mój najbardziej Umiłowany, i światłością Twej chwały ukaż mi Twoją ścieżkę, o Ty, który jesteś Celem moich pragnień! Potęgą swojej najwyższej mocy wznieś mnie do niebios Twojej świętości, o Źródło mego bytu, i uraduj mnie powiewami Twojej wieczności, o Ty, który jesteś moim Bogiem! Niechaj Twoje odwieczne melodie natchną mnie spokojem, o Mój Towarzyszu, i niech bogactwo Twego pradawnego oblicza uwolni mnie od wszystkiego, co nie jest Tobą, o mój Mistrzu; a wieść o objawieniu się Twojej niezniszczalnej Istoty niechaj przyniesie mi radość, o Ty, który jesteś najbardziej oczywistym z oczywistych i najbardziej utajonym z utajonych.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Rozwój duchowy (#7383)
On jest Łaskawym, Wszechszczodrym!

O Boże, mój Boże! Twoje wołanie przyciągnęło mnie i obudził mnie głos Twego Pióra Chwały. Potok Twoich świętych słów zachwycił mnie i urzekło mnie wino Twojego natchnienia. Ty widzisz mnie, o Panie, niezależnego od wszystkiego prócz Ciebie, lgnącego do więzi Twojej szczodrości i łaknącego cudów Twojej łaski. Błagam Cię na odwieczne fale Twojej serdecznej dobroci i jaśniejące światła Twojej czułej opieki i łaskawości, abyś udzielił mi tego, co przybliży mnie do Ciebie i sprawi, że będę bogaty Twoim bogactwem. Mój język, moje pióro i cała moja istota dowodzą Twojej potęgi, Twojej mocy, Twojej łaski i Twojej szczodrości i że Tyś jest Bogiem, i że nie ma innego Boga poza Tobą, Potężnym, Mocnym.

Daję świadectwo w tej chwili, o mój Boże, o mojej bezradności a Twojej władzy, mojej słabości a Twojej mocy. Nie wiem, co przynosi mi korzyść, a co szkodę. Tyś jest zaprawdę, Wszechwiedzącym, Wszechmądrym. Zarządź dla mnie to, o Panie, mój Boże i mój Mistrzu, co sprawi, że będę zadowolony z Twojego odwiecznego postanowienia i co przyniesie mi pożytek w każdym z Twoich światów. Tyś jest zaprawdę Łaskawym, Szczodrym.

Panie! Nie odprawiaj mnie od oceanu swoich bogactw ani od nieba swojego miłosierdzia i przeznacz dla mnie dobra tego świata i świata, który nastąpi. Zaprawdę, Tyś jest Panem siedziby miłosierdzia, panującym na wysokościach; nie ma innego Boga poza Tobą, Jedynym, Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Rozwój duchowy (#7384)

O Panie mój! Niechaj Twe piękno stanie się moim pokarmem, Twoja obecność moim napojem, Twoje zadowolenie moją nadzieją, a wysławianie Ciebie moją czynnością; niechaj pamięć o Tobie będzie mi towarzyszem, a potęga Twej władzy moim ratunkiem, Twoje domostwo moim domem, a moja siedziba miejscem, które Ty uświęciłeś ponad wszelkie ograniczenia, narzucone tym, którzy odgrodzili się od Ciebie jakby zasłoną.

Zaprawdę, Tyś jest Wszechmocnym, Najchwalebniejszym i Najpotężniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Rozwój duchowy (#7385)

Niechaj będzie pochwalone Imię Twoje, o Panie, Boże mój! Jestem Twoim sługą, który uchwycił się więzi Twoich czułych łask i przywarł do rąbka Twojej szczodrobliwości. Błagam Cię na Twoje imię, za którego sprawą uczyniłeś poddanymi wszystkie stworzone rzeczy, zarówno widzialne, jak i niewidzialne, i dzięki któremu tchnienie, będące życiem samym, uniosło się nad całym stworzeniem, abyś umocnił mnie swoją potęgą, co ogarnęła niebo i ziemię i abyś mnie strzegł od wszelkich chorób i utrapień. Daję świadectwo, że Tyś jest Panem wszystkich imion i Ustanawiającym wszystko, co Tobie miłe. Nie ma innego Boga poza Tobą, Wszechmogącym, Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

Przeznacz dla mnie to, o mój Panie, co przyniesie mi korzyść w każdym z Twoich światów. Racz udzielić mi zatem tego, coś zapisał dla swoich wybranych pośród Twoich stworzeń, których nie powstrzymały przed zwróceniem się ku Tobie ani pomówienia oskarżycieli, ani sprzeciwy niewiernych, ani wyobcowanie tych, którzy odwrócili się od Ciebie.

Tyś prawdziwie jest Pomocą w Niebezpieczeństwie, dzięki potędze swej wszechwładzy. Nie ma Boga poza Tobą, Wszechmogącym, Najpotężniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Rozwój duchowy (#7386)

O Boże mój, Boże szczodrości i miłosierdzia! Tyś jest tym Królem, z którego rozkazu zostało powołane do życia całe stworzenie i Tyś jest tym Wszechdobroczynnym, któremu czyny Jego sług nigdy nie przeszkodziły w okazywaniu Jego łaski ani nie udaremniły oznak Jego szczodrości.

Błagam Cię, dozwól temu słudze osiągnąć to, co stanie się przyczyną jego zbawienia w każdym z Twoich światów. Tyś zaiste jest Wszechmogącym, Najpotężniejszym, Wszechwiedzącym, Wszechmądrym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Rozwój duchowy (#7387)

On jest Bogiem, który słucha modlitw i na modlitwy odpowiada!

Na Twoją chwałę, o Umiłowany, dający światu światłość! Płomienie rozłąki strawiły mnie, a moja samowola stopiła me serce. Proszę Cię, na Twoje Największe Imię, o Ty, Upragnienie świata i wielce Umiłowany ludzkości, spraw, aby powiew Twojego natchnienia pokrzepił moją duszę, aby Twój przecudowny głos dotarł do mego ucha, aby moje oczy ujrzały Twoje znaki i Twoją światłość, jak zostało ukazane w objawieniach Twoich imion i przymiotów, o Ty, w którego dłoni znajduje się wszelkie stworzenie!

Ty widzisz, o Panie, mój Boże, łzy, które wylewają twoi ulubieńcy z powodu rozłąki z Tobą, i trwogę oddanych Tobie spowodowaną oddaleniem od Twego Świętego Dworu. Na Twoją moc, która przechyla szalę wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych! Twoim umiłowanym przystoi ronić krwawe łzy z powodu tego, co spotkało wiernych z rąk niegodziwych i ciemiężycieli na ziemi. Ty widzisz, o mój Boże, jak bezbożni otoczyli Twoje miasta i królestwa! Proszę Cię na Twoich Posłańców i Twoich wybranych oraz na Tego, przez którego sztandar Twojej Boskiej jedności został ustanowiony pośród Twoich sług, abyś osłaniał ich swoją łaską. Tyś zaprawdę jest Łaskawym, Wszechdobroczynnym.

Proszę Cię także na słodkie deszcze Twoich łask i fale oceanu Twojej przychylności, przeznacz dla Twoich świętych to, co ucieszy ich oczy i pokrzepi serca. Panie! Ty widzisz tego klęczącego, który pragnie powstać i służyć Tobie, umarłego wołającego o życie wieczne z oceanu Twoich łask i łaknącego wzniesienia się do nieba Twoich bogactw, obcego tęskniącego za swoim domem chwały pod baldachimem Twojej łaski, poszukującego, który spieszy dzięki Twojemu miłosierdziu do wrót Twojej szczodrości, i grzesznika zwracającego się ku oceanowi odpuszczenia i przebaczenia.

Na Twoją wszechwładzę, o Ty, któryś jest wysławiany w sercach ludzi! Zwróciłem się ku Tobie, wyzbywszy się własnej woli i pragnień, aby Twoja święta wola i zadowolenie panowały we mnie i kierowały mną wedle tego, co zostało mi przeznaczone piórem Twoich odwiecznych wyroków. Ten sługa, o Panie, choć bezradny, zwraca się ku Słońcu Twojej Mocy, choć poniżony, spieszy do Świtu Chwały, choć w potrzebie, łaknie Oceanu Twojej Łaski. Błagam Cię na Twoją życzliwość i szczodrobliwość, abyś go nie odprawiał.

Tyś zaprawdę jest Wszechmogącym, Wybaczającym, Współczującym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Rozwój duchowy (#7388)

Chwała Tobie, o Panie, Boże mój! Dzięki Ci składam za to, żeś powołał mnie do istnienia w dniach Twoich i napełnił mnie swoją miłością i wiedzą. Błagam Cię na Twoje imię, mocą którego skarbnice serc tych spośród Twoich sług, którzy są blisko Ciebie, wydały wspaniałe perły Twej mądrości i Twoich wypowiedzeń, i przez które Jutrzenka Twego imienia – Współczujący – rozlała swój blask na wszystko, co jest w Twoim niebie i na Twej ziemi, obdarz mnie za sprawą swojej łaski i szczodrobliwości swoimi cudownymi i ukrytymi dobrodziejstwami.

Oto są najwcześniejsze dni mego życia, o Boże mój, które złączyłeś z Twoimi dniami. Jako żeś uczynił mi tak wielki zaszczyt, nie odmawiaj mi tego, coś przeznaczył dla swoich wybranych.

Jestem, o mój Boże, jedynie małym ziarenkiem, któreś posiał na roli Twej miłości i sprawił, że zakiełkowało dzięki dłoni Twojej szczodrości. Zatem to ziarenko z głębi swej istoty łaknie wody Twojego miłosierdzia i żywego źródła Twojej łaski. Ześlij z nieba swojej serdecznej dobroci to, co pozwoli mu rozkwitnąć w Twoim cieniu, w granicach Twego dworu. Tyś jest tym, który ze swego obfitego strumienia i źródła swojej żywej wody podlewa serca tych, którzy Cię rozpoznali.

Chwała niech będzie Bogu, Panu wszystkich światów.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Rozwój duchowy (#7389)

Błagam Cię, o mój Boże, przez całą najwyższą chwałę Twojego Imienia, abyś odział Twoich umiłowanych w szatę sprawiedliwości i abyś oświetlił ich istotę światłem wiarygodności. Tyś jest Tym, który ma moc czynienia wedle swojego upodobania i który trzyma w swoim uścisku wodze wszystkich rzeczy, widzialnych i niewidzialnych.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Rozwój duchowy (#7390)

Zaszczyć mnie, o mój Boże, pełną miarą Twojej miłości i Twojego zadowolenia i zachwyć nasze serca urokiem Twojej wspaniałej światłości, o Ty, któryś jest Najwyższym Świadectwem i Wszechwysławianym. Na znak swojej łaski ześlij na mnie Twoje ożywiające powiewy, za dnia, jak i w porze nocy, o Panie łaskawości.

Nie dokonałem żadnego czynu, o mój Boże, którym zasłużyłbym na oglądanie Twojego oblicza, i wiem z całą pewnością, że gdybym nawet żył tak długo, jak długo trwa ten świat, to nigdy bym nie dokonał takiego czynu, którym zasłużyłbym na taką łaskę, podobnie jak ranga sługi zawsze będzie niewystarczająca, aby dostąpić Twoich świętych okolic, chyba że dosięgnie mnie Twoja łaskawość, przeniknie mnie Twoje czułe miłosierdzie i otoczy Twoja miłościwa życzliwość.

Wszelka chwała bądź Tobie, o Ty, poza którym nie ma innego Boga. Łaskawie spraw, abym mógł wznieść się ku Tobie i dostąpić zaszczytu życia w Twojej bliskości i być w komunii tylko z Tobą. Nie ma innego Boga prócz Ciebie.

W istocie, gdybyś zapragnął zesłać błogosławieństwa na sługę, starłbyś z królestwa jego serca wszelkie wspominanie i skłonności poza wspominaniem Ciebie samego; a jeśli zarządziłbyś dla sługi zgubę za niesprawiedliwość, którą wyrządziły jego ręce przed Twoim obliczem, poddałbyś go próbie korzyści tego i przyszłego świata tak, że mógłby się w nich zatracić i zapomnieć o wspominaniu Ciebie.

-Báb
-----------------------
Rozwój duchowy (#7391)

O mój Boże! O mój Boże! Chwała bądź Tobie, za to żeś upewnił mnie, bym wyznał Twoją jedność, żeś przyciągnął mnie do słowa Twojej pojedynczości, rozpalił mnie ogniem Twojej miłości, zajął mnie wspominaniem Ciebie i służeniem Twoim przyjaciołom i służebnicom.

O Panie, pomóż mi być łagodnym i uniżonym, umocnij mnie, abym mógł uniezależnić się od wszystkich rzeczy i uchwycić się rąbka szaty Twojej chwały, tak aby serce moje wypełniło się Twoją miłością, i by nie pozostało w nim miejsca na uwielbienie świata i przywiązanie do jego przymiotów.

O Boże! Uwolnij mnie od wszystkiego prócz Ciebie, oczyść mnie ze śniedzi grzechu i przewinień oraz spraw, aby posiadał duchowe serce i sumienie.

Zaprawdę, Tyś jest Miłosiernym i zaprawdę Tyś jest Najhojniejszym, którego pomocy szukają wszyscy ludzie.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Rozwój duchowy (#7392)

O Panie mój! O Panie mój! Oto kaganek zapalony ogniem Twojej miłości i gorejący płomieniem wznieconym w drzewie Twojego miłosierdzia. O mój Panie! Wzmocnij jego żarliwość, ciepło i płomień ogniem, który płonie na Synaju Twojego Objawienia. Zaprawdę, Ty jesteś Umacniającym, Pomagającym, Wszechmocnym, Hojnym i Miłującym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Rozwój duchowy (#7393)

O mój Boże! O mój Boże! Ten oto Twój sługa zbliżył się do Ciebie, z zamiłowaniem wędruje po pustyni Twojej miłości, kroczy ścieżką Twojej służby, wyczekuje Twoich łask, żywi nadzieję na Twoje dobrodziejstwa, szuka oparcia w Twoim Królestwie i upojony jest winem Twojego daru. O mój Boże! Wznieć żar jego uczuć do Ciebie, nieustanność jego wysławiania Ciebie i zapał jego miłości do Ciebie.

Zaprawdę, Tyś jest Najhojniejszym, Panem obfitej łaski. Nie ma innego Boga poza Tobą, Przebaczającym, Miłosiernym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Rozwój duchowy (#7394)

O Boże, mój Boże! Oto Twój promienny sługa, Twój duchowy niewolnik, który pospieszył do Ciebie i zbliżył się do Twojej obecności. Zwrócił swą twarz ku Twojej, uznając Twoją jedność, wyznając Twoją pojedynczość, wzywał w Twoim imieniu pośród narodów i poprowadził lud do strumieni wód Twojego miłosierdzia. O Ty, Najhojniejszy Panie! Tym, którzy poprosili, dał on pić z kielicha przewodnictwa, który przepełniony jest winem Twojej niezmiernej łaski.

O Panie, wspieraj go w każdych warunkach, spraw, aby poznał Twoje dobrze strzeżone tajemnice i obsyp go Twoimi ukrytymi perłami. Uczyń go sztandarem łopoczącym ze szczytów zamku na wietrze Twojej niebiańskiej pomocy i spraw, aby stał się źródłem kryształowych wód.

O mój przebaczający Panie! Rozjaśnij serca promieniami lampy, która daleko rzuca strumienie światła, ujawniając rzeczywistość wszystkich rzeczy tym spośród Twego ludu, których Tyś łaskawie wyróżnił.

Zaprawdę, Tyś jest Mocnym, Potężnym, Chroniącym, Silnym, Dobroczynnym! Zaprawdę, Tyś jest Panem wszelkiego miłosierdzia.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Rozwój duchowy (#7395)

O Boże, mój Boże! Oto Twoi biedni słudzy, oto Twoi wierni poddani i Twoje służebnice, którzy skłonili się przed Twoją wzniosłą wypowiedzią, ukorzyli się u Twego Progu światłości i świadczyli o Twojej jedności, dzięki której Słońce zajaśniało we wspaniałości południa. Usłuchali oni wezwań, któreś zanosił ze swojego ukrytego Królestwa, i z sercami drżącymi z miłości i uniesienia odpowiedzieli na Twoje wołanie.

O Panie, obsyp ich deszczem swojego miłosierdzia, skieruj na nich wszelkie wody Twojej łaski. Spraw, aby rozwijali się niczym piękne rośliny w niebiańskim ogrodzie, a dzięki pełnym i nabrzmiałym obłokom Twoich dobrodziejstw i głębokim rozlewiskom Twojej obfitej łaski daj, aby ten ogród zakwitł i aby zawsze był zielony i olśniewający, zawsze świeży, mieniący się i piękny.

Tyś jest zaprawdę, Mocnym, Wywyższonym, Potężnym, Tym, który jako jedyny w niebiosach i na ziemi pozostaje niezmienny. Nie ma innego Boga poza Tobą, Panem objawionych znaków i dowodów.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Rozwój duchowy (#7396)
On jest Bogiem!

O Boże, mój Boże! Oto słudzy przywiedzeni w dniach Twoich zapachem Twojej świętości, rozpaleni płomieniem gorejącym w Twoim świętym drzewie, odpowiadają na Twój głos, głoszą Twoją chwałę, rozbudzeni Twoim powiewem, poruszeni Twoją słodką wonią, widzą Twoje znaki, pojmują Twoje wersety, słuchają Twoich słów, wierzą w Twoje Objawienie i pewni są Twojej miłościwej życzliwości. Ich oczy, o Panie, wpatrzone są w Twoje Królestwo olśniewającej chwały, a ich twarze zwrócone w stronę Twojego panowania na wysokościach. Serca ich biją miłością Twojego promiennego i wspaniałego piękna, ich dusze ogarnął płomień Twojej miłości, o Panie tego świata i świata, który nastąpi. Życie ich tętni od żaru tęsknoty za Tobą i dla Ciebie płyną ich łzy.

Osłaniaj ich w twierdzy Twojej obrony i bezpieczeństwa i zachowaj ich pod swoją czujną opieką. Spoglądaj na nich oczyma swojej opatrzności i miłosierdzia, uczyń ich znakami Twojej Boskiej jedności, widocznymi we wszystkich krainach, sztandarami Twojej mocy, które powiewają ponad Twoimi pałacami majestatu, jasnymi kagankami, które płoną oliwą Twojej mądrości pod kloszem Twojego przewodnictwa, ptakami ogrodu Twojej wiedzy, które szczebiocą na najwyższych konarach w Twoim dającym schronienie raju, lewiatanami w oceanie Twojej szczodrości, które zanurzają się w bezdennych głębinach, za sprawą Twojego najwyższego miłosierdzia.

O Panie, Boże mój! Uniżeni są ci słudzy Twoi, wywyższyj ich w swoim królestwie na wysokościach; są słabi, umocnij ich swoją najwyższą mocą; są poniżeni, obdarz ich swoją chwałą w Twoim najwyższym królestwie; biedni spraw, by stali się bogaci Twoim wspaniałym panowaniem. Przeznacz zatem dla nich wszelkie dobro, któreś zamierzył w swoich światach, widzialnych i niewidzialnych, zapewnij im pomyślność w tym ziemskim świecie i rozraduj ich serca Twoim natchnieniem, o Panie wszystkich istot! Rozjaśnij ich serca swoją radosną nowiną niesioną z Twojego najchwalebniejszego Miejsca, upewnij ich kroki w Twoim Największym Przymierzu i umocnij ich w Twoim nienaruszalnym Testamencie przez swoją szczodrość i obiecaną łaskawość, o Łaskawy i Miłosierny! Tyś zaprawdę jest Łaskawym, Najhojniejszym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Rozwój duchowy (#7397)

O Żywicielu! Tyś tchnął słodką woń Ducha Świętego na przyjaciół na Zachodzie i światłem Boskiego przewodnictwa oświetlił zachodnie niebo. Tyś sprawił, że ci, którzy kiedyś byli oddaleni, zbliżyli się do Ciebie. Tyś przemienił obcych w serdecznych przyjaciół. Tyś śpiących ze snu obudził. Tyś niedbałych uważnymi uczynił.

O Żywicielu! Wspomagaj tych szlachetnych przyjaciół, aby zjednali sobie Twoje zadowolenie, i spraw, aby dobrze życzyli tak obcym, jak i przyjaciołom. Przywiedź ich do świata, który trwa wiecznie. Daj im udział w niebiańskiej łasce i spraw, aby byli prawdziwymi bahaitami, prawdziwie od Boga. Ustrzeż ich od zewnętrznych pozorów i utwierdź mocno w prawdzie. Spraw, aby stali się znakami i symbolami Królestwa, jaśniejącymi gwiazdami nad horyzontem tego ziemskiego życia. Uczyń ich pocieszeniem i pokrzepieniem ludzkości oraz sługami pokoju na świecie. Uraduj ich winem swoich zaleceń i spraw, aby wszyscy oni kroczyli ścieżką Twoich przykazań.

O Żywicielu! Najgorętszym życzeniem tego oto Sługi u Twego progu jest ujrzeć przyjaciół Wschodu i Zachodu w serdecznym uścisku, zobaczyć wszystkich przedstawicieli ludzkiej społeczności zebranych z miłością w jednym wspaniałym zgromadzeniu, niczym pojedyncze krople wody skupione w jednym morzu, ujrzeć ich wszystkich jako ptaki w jednym różanym ogrodzie, jako perły jednego oceanu, jako liście jednego drzewa, jako promienie jednego słońca.

Tyś jest Mocnym, Potężnym. Tyś Bogiem siły, Wszechmogącym, Wszystkowidzącym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :