Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Próby i trudności
Próby i trudności (#7357)

O Ty, którego próby są uzdrawiającym lekarstwem dla znajdujących się blisko Ciebie, którego miecz jest gorącym życzeniem wszystkich Ciebie miłujących, którego groty strzał są serdecznym pragnieniem serc tęskniących za Tobą, którego wyrok jest jedyną nadzieją tych, którzy poznali Twoją prawdę! Błagam Cię na Twoją Boską słodycz i na wspaniałość chwały Twojego oblicza, abyś zesłał na nas ze swoich ustroni na wysokościach to, co umożliwi nam zbliżyć się do Ciebie. Umocnij zatem nasze stopy w Twojej Sprawie, o mój Boże, oświeć nasze serca blaskiem Twojej wiedzy i rozraduj je jasnością Twoich Imion.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Próby i trudności (#7358)

Chwała Ci, o mój Boże! Gdyby nie udręki doznawane na Twojej ścieżce, jak można by rozpoznać prawdziwie miłujących Ciebie, a gdyby nie trudy znoszone z miłości do Ciebie, jak mogłaby objawić się ranga tych, którzy tęsknią za Tobą? Twoja potęga jest mi świadkiem! Towarzyszami wszystkich, którzy Cię wielbią, są ronione przez nich łzy, a pocieszycielami tych, którzy Cię szukają, są wydawane przez nich jęki, zaś pokarmem tych, którzy spieszą na spotkanie z Tobą, są okruchy ich złamanych serc.

Jakże słodka jest mi gorycz śmierci poniesionej na Twojej ścieżce i jak drogocenne w mym mniemaniu są nieprzyjaciół Twoich strzały, napotykane po to, by wywyższać Twoje słowo! Pozwól, abym w Twojej Sprawie, o mój Boże, wysączył wszystko, czegoś zapragnął, i ześlij na mnie w miłości swojej wszystko, coś dla mnie przeznaczył. Na Twoją chwałę! Życzę sobie jedynie tego, co jest Twoim życzeniem, i cenię tylko to, co Ty cenisz. W Tobie po wsze czasy złożyłem całą moją ufność i nadzieję.

Błagam Cię, o mój Boże, powołaj jako pomocników tego Objawienia tych, którzy będą uznani za godnych Twojego imienia i Twojej wszechwładzy, aby wspominali mnie pośród Twoich stworzeń i wznieśli w Twoim kraju zwycięskie chorągwie.

Mocen jesteś czynić wedle swego upodobania. Nie ma Boga poza Tobą, Pomocą w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Próby i trudności (#7359)

Pochwalony bądź, o Panie, Boże mój! Każdy wnikliwy człowiek uznaje Twoją wszechwładzę i Twoje panowanie, a każde bystre oko dostrzega wielkość Twojego majestatu i nieodpartą potęgę Twej mocy. Bezsilne są wichry prób, by powstrzymać tych, którzy cieszą się Twoją bliskością, od zwrócenia twarzy w stronę horyzontu Twojej chwały, a nawałnice udręki muszą okazać się niezdolne, by odciągnąć i przeszkodzić tym, którzy całkowicie oddani są Twojej woli w zbliżeniu się do Twego dworu.

Zdaje się, jakoby kaganek miłości Twojej płonął w ich sercach, a w ich piersiach rozpalone było światło Twojej czułości. Nieszczęścia nie są w stanie zniechęcić ich do Twojej Sprawy, a zmienne koleje losu nigdy nie sprawią, że zboczą oni z drogi Twego zadowolenia.

Błagam Cię, o mój Boże, na nich samych i na westchnienia, które ich serca wydają z powodu rozłąki z Tobą, abyś ochronił ich od szkód wyrządzonych przez Twoich przeciwników i umacniał ich dusze tym, coś przeznaczył dla swoich umiłowanych, na których nie przyjdzie żadna bojaźń i których nic nie zasmuci.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Próby i trudności (#7360)

Rozwiej mój smutek Twoją szczodrością i hojnością, o Boże, mój Boże, i oddal moją boleść Twoją władzą i potęgą. Ty widzisz mnie, o mój Boże, z twarzą zwróconą ku Tobie w chwili, gdy zmartwienia okrążyły mnie ze wszech stron. O Ty, który jesteś Panem całego stworzenia i przewyższasz wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, błagam Cię na Twoje Imię, którym zdobyłeś serca i dusze ludzi, na fale Oceanu Twojego miłosierdzia i na wspaniałość Świtu Twojej szczodrości, abyś zaliczył mnie do tych, których nic nie powstrzymało od zwrócenia twarzy w Twoją stronę, o Ty, Panie wszelkich imion i Stwórco niebios!

Ty widzisz, o mój Panie, co spotkało mnie w dniach Twoich. Błagam Cię na Tego, który jest Zaraniem Twoich imion i Miejscem Świtania Twoich atrybutów, abyś przeznaczył dla mnie to, co pomoże mi powstać, by Ci służyć i wychwalać Twoje cnoty. Ty zaprawdę jesteś Wszechmocnym, Najpotężniejszym, jesteś Tym, który odpowiada na modlitwy wszystkich ludzi!

Na koniec błagam Cię na światło Twego oblicza, abyś pobłogosławił moim sprawom, odkupił moje długi i zaspokoił me potrzeby. Ty jesteś Tym, o mocy i panowaniu którego świadczył każdy język, którego majestat i wszechwładzę uznało każde pełne zrozumienia serce. Nie ma innego Boga prócz Ciebie, który słyszysz i gotów jesteś odpowiedzieć.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Próby i trudności (#7361)

Pochwalony i wysławiony jesteś, o mój Boże! Błagam Cię na westchnienia miłujących Ciebie i na łzy wylane przez tych, którzy pragną Cię widzieć, abyś nie odmawiał mi swego czułego miłosierdzia w Twym Dniu ani nie pozbawiał mnie melodii Gołębicy, która wychwala Twoją jedność przed światłością bijącą z Twojego oblicza. Jestem tym, który jest w niedoli, o Boże! Spójrz na mnie, trwającego wiernie przy Twoim Imieniu, Wszechposiadający. Jestem tym, który z pewnością zginie; spójrz na mnie, lgnącego do Twego Imienia, Nieprzemijający! Błagam Cię przeto na Ciebie samego, Wychwalonego, Najwyższego, nie zostawiaj mnie samemu sobie, skłaniającego się ku złym pożądaniom. Trzymaj moją dłoń ręką swojej mocy i oswobodź mnie z głębin moich pragnień i próżnych wyobrażeń oraz oczyść mnie ze wszystkiego, co Tobie niemiłe.

Spraw zatem, abym całkowicie zwrócił się ku Tobie, abym Tobie w pełni zaufał, w Tobie szukał Schronienia i uciekał się do Twego Oblicza. Tyś zaprawdę jest Tym, co mocą swej potęgi czyni, cokolwiek zapragnie i siłą swej woli zarządza, cokolwiek wybierze. Nikt nie wstrzyma wykonywania Twoich wyroków; nikt nie odwróci toku Twoich postanowień. Tyś prawdziwie jest Wszechmocnym, Wszechłaskawym, Najhojniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Próby i trudności (#7362)

Czyż jest inny Wybawiciel od trudności niźli Bóg? Powiedz: Chwała niech będzie Bogu! On jest Bogiem! Wszyscy są Jego sługami i wszyscy zachowują Jego przykazania.

-Báb
-----------------------
Próby i trudności (#7363)

Ty wiesz doskonale, o mój Boże, że ze wszystkich stron spadł na mnie deszcz cierpień i że nikt prócz Ciebie nie może go rozproszyć ani przemienić. Wiem z całą pewnością, przez moją miłość do Ciebie, że nigdy nie zsyłasz cierpień na nikogo, jeśli nie pragniesz wywyższyć go w swoim niebiańskim Raju i wzmocnić jego serce w tym ziemskim życiu bastionem swojej nieodpartej mocy, aby nie skłonił się w stronę próżności tego świata. Zaprawdę, Ty dobrze wiesz, że w każdych warunkach więcej miłowałbym wspominanie Ciebie niż posiadanie wszystkiego, co znajduje się w niebie i na ziemi.

Wzmocnij moje serce, o mój Boże, w posłuszeństwie i miłości do Ciebie, i spraw, abym trzymał się z daleka od wszystkich przeciwników Twoich. Zaprawdę, przysięgam na Twoją chwałę, że nie tęsknię za niczym prócz Ciebie i nie pragnę niczego prócz Twojego miłosierdzia, ani nie obawiam się niczego prócz Twojej sprawiedliwości. Błagam Cię o przebaczenie dla mnie, jak również dla tych, których miłujesz, wedle swojego upodobania. Zaprawdę, Tyś jest Wszechmocnym, Szczodrym.

Tyś jest nieskończenie wzniosłym, o Panie nieba i ziemi, ponad wychwalanie wszystkich ludzi, i pokój niechaj będzie Twoim wiernym sługom, a chwała Bogu, Panu wszystkich światów.

-Báb
-----------------------
Próby i trudności (#7364)

Zaklinam Cię na Twą moc, o mój Boże! Nie pozwól, by w chwilach próby spotkała mnie krzywda, a w momentach nierozwagi kieruj moje kroki na dobrą drogę swym natchnieniem. Tyś jest Bogiem, mocen jesteś czynić to, czego zapragniesz. Nikt nie jest w stanie oprzeć się Twojej Woli ani udaremnić Twojego Zamierzenia.

-Báb
-----------------------
Próby i trudności (#7365)

O Panie! Jesteś Tym, który usuwa wszelkie boleści i oddala wszystkie cierpienia. Jesteś Tym, który rozprasza każdy smutek i oswabadza każdego niewolnika. Jesteś Odkupicielem każdej duszy. O Panie! Udziel wybawienia przez Twoje miłosierdzie i zalicz mnie do tych Twoich sług, którzy osiągnęli zbawienie.

-Báb
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :