Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Ornamenty
Ornamenty (#7483)
TARAZÁT
*(Ornamenty)

Na Moje Imię, które stoi wywyższone ponad wszystkimi imionami.

Sława i chwała należą się Panu Imion i Stwórcy niebios, temu, którego fale oceanu Objawienia spiętrzają się przed oczyma ludzi świata. Gwiazda Zaranna Jego Sprawy świeci przez każdą zasłonę, a Jego Słowo potwierdzenia stoi poza zasięgiem zaprzeczenia. Ani przewaga ciemiężcy ani tyrania niegodziwych nie były w stanie udaremnić Jego Celu. Jakże wysławiona jest Jego suwerenność, jakże wywyższona Jego władza!

Wielki Boże! Mimo, że Jego znaki ogarnęły ziemię, a Jego dowody i świadectwa jaśnieją i są oczywiste jak światło, jednak niewiedzący wydają się być niebaczni, a nawet zbuntowani. Gdyby tylko mogli zadowolić się sprzeciwem. Lecz oni przez cały czas spiskują, aby ściąć święte Drzewo Lote. Od zarania tego Objawienia, te uosobienia egoizmu, uciekając się do okrucieństwa i opresji, usiłowały zagasić Światło Boskiego objawienia. Ale Bóg, powstrzymując ich ręce, objawił to Światło przez swój najwyższy autorytet i ochronił je dzięki sile swojej mocy, aż ziemia i niebiosa zostały oświetlone Jego blaskiem i jasnością. Chwała niechaj Mu będzie w każdych warunkach.

Chwała niechaj będzie Tobie, o Panie świata i Upragnienie narodów, o Ty, który objawiłeś siebie w Największym Imieniu, dzięki czemu perły wiedzy i wypowiedzi wyłoniły się z muszli wielkiego morza Twojej wiedzy, a niebiosa boskiego objawienia zostały przyozdobione światłem ukazania się Słońca Twojego oblicza.

Błagam Ciebie przez Słowo, dzięki któremu Twoje dowody zostały udoskonalone pośród Twoich stworzeń i Twoje świadectwo zostało wypełnione pośród Twoich sług, abyś umocnił Twoich ludzi w tym, co sprawi, że oblicze Sprawy rozpromienieje w Twoim królestwie, sztandary Twojej mocy zostaną zatknięte pośród Twoich sług i chorągwie Twojego przewodnictwa zostaną wzniesione w Twoich królestwach.

O mój Panie! Ty widzisz, jak przylgnęli oni do liny Twojej łaski i jak trzymają się mocno rąbka płaszcza Twojej wspaniałomyślności. Ustanów dla nich to, co przybliży ich do Ciebie i powstrzyma ich od wszystkiego innego poza Tobą. Błagam Cię, o Ty Królu Istnienia i Obrońco tego, co widzialne i tego, co niewidzialne, abyś uczynił każdego kto powstanie, aby służyć Twojej Sprawie niczym morze poruszające się wedle Twojego życzenia, jako tego, który rozpalony jest ogniem Twojego Świętego Drzewa, świecącym na horyzoncie nieba Twojej woli. Zaprawdę, Ty jesteś Tym potężnym, którego ani moc całego świata ani siła narodów nie mogą osłabić. Nie ma innego Boga poza Tobą, Niezrównanym, Obrońcą, Samoistniejącym.

O ty, który wypiłeś wino Mojej wypowiedzi z kielicha Mojej wiedzy! Te niezrównane słowa dały się dziś usłyszeć z szelestu boskiego Drzewa Lote, które Pan Imion, ręką niebiańskiej mocy, zasadził w Najwyższym Raju.

Pierwszy Taráz

i pierwszy blask, który zaświtał na horyzoncie Matki Księgi to ten, że człowiek powinien znać samego siebie i stać się świadomym tego, co prowadzi do wzniosłości lub upokorzenia, chwały lub poniżenia, bogactwa lub biedy. Po dojściu do etapu spełnienia i po osiągnięciu wieku dojrzałości człowiek potrzebuje majątku, a majątek, który zdobędzie jako owoc rzemiosł lub zawodów, jest godny uznania i chwalebny w ocenie ludzi mądrości, a w szczególności w oczach sług, którzy poświęcą się kształceniu świata i oświeceniu jego ludzi. Są oni, zaprawdę, cześnikami życiodajnej wody wiedzy i przewodnikami, którzy prowadzą ku doskonałej drodze. Kierują oni ludzi świata na prostą drogę i zapoznają ich z tym, co sprzyja poprawie i wysławieniu ludzi. Prosta droga to ta, która prowadzi człowieka do jutrzenki postrzegania i do miejsca świtania prawdziwego zrozumienia i wiedzie go w kierunku tego, co przyniesie chwałę, honor i wielkość.

Żywimy nadzieję, że dzięki miłującej życzliwości Wszechmądrego, Wszechwiedzącego przesłaniający pył będzie mógł być rozproszony, a siła postrzegania wzmożona, aby ludzie mogli odkryć cel, dla którego zostali powołani do istnienia. W tym Dniu cokolwiek służy ograniczeniu zaślepienia i zwiększeniu widzenia, godne jest uwagi. To widzenie działa jak środek i przewodnik dla prawdziwej wiedzy. Zaprawdę, w ocenie ludzi wiedzy przenikliwość zrozumienia wynika z przenikliwości widzenia. Ludzie Bahá w każdych warunkach muszą postępować zgodnie z tym, co jest godne i stosowne oraz nawoływać ludzi wedle tego.

Drugi Taráz

nawołuje, aby obcować z wyznawcami wszystkich religii w duchu przyjaźni i braterstwa, aby głosić to, co ustanowił Głos na Synaju i aby zachować uczciwość we wszystkich sprawach.

Ci, którzy obdarzeni są szczerością i wiernością, powinni obcować ze wszystkimi ludźmi i braćmi ziemi z radością i promiennością, ponieważ obcowanie z ludźmi sprzyjało i nadal sprzyjać będzie jedności i zgodzie, które z kolei służą zachowaniu porządku na świecie oraz odrodzeniu narodów. Błogosławieni ci, którzy mocno przywarli do liny życzliwości i czułego miłosierdzia i wolni są od niechęci i nienawiści.

Ten Skrzywdzony nawołuje ludzi świata, aby okazywali tolerancję i prawość, które są dwoma światłami pośród mroku świata i dwoma wychowawcami dla umocnienia ludzkości. Szczęśliwi ci, którzy je osiągnęli, a biada niech będzie niebacznym.

Trzeci Taráz

dotyczy dobrego charakteru. Dobry charakter jest zaprawdę najlepszym okryciem dla ludzi od Boga. Nim przyozdabia On skronie swoich umiłowanych. Na Moje życie! Światło dobrego charakteru góruje nad światłem słońca i blaskiem jego. Ten, kto go zdobędzie, uważany jest za klejnot pośród ludzi. Chwała i poprawa świata zależą od niego. Charakter jest środkiem, dzięki któremu ludzie kierowani są na Prostą Drogę i doprowadzeni są do Wielkiego Oznajmienia. Szczęśliwy ten, kto przyozdobiony jest świętymi cechami i charakterem Zastępów na Wysokościach.

Przystoi tobie w każdych warunkach utkwić swój wzrok w sprawiedliwości i uczciwości. Ta wysławiona wypowiedź została ujawniona w Słowach Ukrytych przez Nasze Najczcigodniejsze Pióro.

O Synu Ducha! Ze wszech rzeczy najukochańszą jest przed oczyma Mymi Sprawiedliwość. Nie odwracaj się od niej, jeżeli Mnie pragniesz i nie zaniedbuj jej, abym Ja w tobie ufność mógł położyć. Za jej pomocą widzieć będziesz własnymi oczyma, nie zaś oczyma innych i pojmować własnym rozumem, a nie rozumem bliźniego twego. Rozważ to w sercu swoim, jako ci być przystoi. Zaprawdę, sprawiedliwość jest Moim darem dla ciebie i znakiem łaskawości Mojej. Ustanów ją zatem przed oczyma twymi.

Ci, którzy są sprawiedliwi i bezstronni w swoich osądach zajmują wzniosłą pozycję i wysokie stanowisko. Od tych dusz świeci olśniewające światło pobożności i prawości. Naszą gorącą nadzieją jest, aby ludy i kraje świata nie zostały pozbawione wspaniałości tych dwóch luminarzy.

Czwarty Taráz

dotyczy wiarygodności. Zaprawdę jest ona wrotami bezpieczeństwa dla wszystkich, którzy zamieszkują ziemię i oznaką chwały ze strony Najmiłosierniejszego. Ten, kto ma w niej udział, zaprawdę ma udział w skarbach bogactwa i dobrobytu. Wiarygodność jest najwspanialszym portalem prowadzącym do spokoju i bezpieczeństwa ludzi. Zaprawdę, trwałość każdej sprawy zależała i zależy od niej. Wszystkie dziedziny władzy, wielkości i bogactwa rozświetlone są jej światłem.

Te wyniosłe słowa zostały niedawno objawione przez Pióro Najwyższego:

'Teraz powiemy tobie o Wiarygodności i jej randze w ocenie Boga, twojego Pana, Pana Potężnego Tronu. Pewnego dnia udaliśmy się na Naszą Zieloną Wyspę. Kiedy przybyliśmy na miejsce, ujrzeliśmy płynące strumienie i bujne drzewa i światło słoneczne grające pośród nich. Zwracając Nasze oblicze w prawo ujrzeliśmy to, czego pióro nie jest w stanie opisać; ani też nie może przedstawić tego, czego świadkiem były oczy Pana Ludzkości w tym najświętszym, tym najwznioślejszym, tym błogosławionym, najbardziej wywyższonym Miejscu. Zwracając się wtedy na lewo spojrzeliśmy na jedną z Piękności Najbardziej Wzniosłego Raju, stojącą na słupie światła i wołającą głośno: 'O mieszkańcy ziemi i nieba! Spójrzcie na Moje piękno i na Moją promienność i na Moje objawienie i na Mój blask. Na Boga Prawdziwego! Jestem Wiarygodnością i jej objawieniem i jej pięknem. Wynagrodzę każdemu, kto przylgnie do Mnie i rozpozna Moją rangę i pozycję i uchwyci się mocno Mojego rąbka. Jestem najwspanialszym ornamentem ludzi Bahá, szatą chwały dla wszystkich, którzy są w królestwie stworzenia. Jestem największym narzędziem dla dobrobytu świata i horyzontem pewności dla wszystkich stworzeń.' I tak zesłaliśmy tobie to, co przybliży ludzi do Pana stworzenia.”

O ludzie Bahá! Wiarygodność jest zaprawdę najlepszym okryciem dla waszych skroni i najchwalebniejszą koroną dla głów waszych. Mocno się jej trzymajcie, zgodnie z rozkazem Tego, który jest Ustanawiający, o Wszystkim Powiadomiony.

Piąty Taráz

dotyczy ochrony i zachowania pozycji sług Boga. Nikt nie powinien lekceważyć prawdy żadnej sprawy, a raczej powinien dać wyraz temu, co jest słuszne i prawdziwe. Ludzie Bahá nie powinni odmawiać żadnej duszy nagrody, która jest jej należna, powinni traktować rzemieślników z szacunkiem i w przeciwieństwie do ludzi w przeszłości nie przystoi im kalać swoich języków obelgą.

W tym Dniu słońce rzemiosła świeci ponad horyzontem Zachodu i rzeka sztuki płynie z morza tego rejonu. Należy to uznać i docenić taką łaskę. Na życie Boga! Słowo „Słuszność” promienieje jasno i olśniewająco niczym słońce. Modlimy się do Boga, aby łaskawie zesłał jego blask na każdego. On zaprawdę jest potężnym ponad wszystkimi rzeczami, tym, który może odpowiedzieć na modlitwy wszystkich ludzi.

W tym dniu prawdomówność i szczerość wystawione są na ciężką próbę w szponach fałszu, a sprawiedliwość cierpi z powodu plagi niesprawiedliwości. Dym korupcji ogarnął całą ziemię w taki sposób, że gdzie nie spojrzeć, nie widać niczego prócz pułków żołnierzy, a z każdej ziemi nie słychać niczego oprócz uderzeń mieczy. Błagamy Boga, Prawdziwego, aby wzmocnił dzierżących Jego władzę w tym, co odnowi świat i przyniesie spokój narodom.

Szósty Taráz

Wiedza jest jednym z niezwykłych darów Boga. Na każdym spoczywa obowiązek zdobywania jej. Te nauki i środki materialne, które są teraz znane, zostały osiągnięte dzięki Jego wiedzy i mądrości objawionej w Listach i Tablicach przez Jego Najbardziej Wysławione Pióro – Pióro, z którego skarbca wydobywane są na światło perły mądrości i wypowiedzi oraz sztuki i rzemiosła świata.

W tym Dniu sekrety ziemi leżą odsłonięte przed oczyma ludzi. Strony szybko ukazujących się gazet rzeczywiście są lustrem świata. Odzwierciedlają one czyny i to, czym zajmują się różnorodni ludzie i krajanie. Odzwierciedlają je [czyny] i sprawiają, że stają się znane. Są one lustrem obdarzonym słuchem, wzrokiem i mową. To jest niezwykłe i potężne zjawisko. Jednakże przystoi pisarzom tych gazet oczyścić się z podszeptów niegodziwych namiętności i pragnień oraz przyodziać w szaty sprawiedliwości i słuszności. Powinni oni zbadać sytuację, na ile to możliwe, ustalić fakty, a później umieścić je na piśmie.

Większość informacji opublikowanych w gazetach odnośnie Tego Pokrzywdzonego pozbawionych jest prawdy. Uczciwa mowa i prawdomówność, z powodu ich wzniosłej rangi i pozycji, uważane są za słońce świecące ponad horyzontem wiedzy. Fale powstające z tego Oceanu widoczne są przed oczyma ludzi świata, a wylewy Pióra mądrości i wypowiedzi zauważalne są wszędzie.

Prasa donosi, że ten Sługa uciekł z krainy Ta (Teheran) i udał się do Iraku. Łaskawy Boże! Ani nawet przez chwilę ten Skrzywdzony nie skrywał Siebie. Raczej przez cały czas był niezłomny i widoczny przed oczyma wszystkich ludzi. Nigdy nie chowaliśmy się, ani też nigdy nie będziemy szukać ucieczki. Zaprawdę, tylko niemądrzy ludzie uciekają sprzed Naszej obecności. Opuściliśmy Naszą ojczyznę w towarzystwie dwóch konnych konwojentów będących przedstawicielami dwóch zaszczytnych rządów Persji i Rosji, aż przybyliśmy do Iraku w pełni chwały i siły. Chwała niechaj będzie Bogu! Sprawa, której ten Skrzywdzony jest Zwiastunem, jest tak wzniosła jak niebiosa i świeci olśniewająco niczym słońce. Ukrywanie się nie ma żadnego dostępu do tej pozycji, nie ma też żadnego powodu dla strachu i uciszenia.

Tajemnice Zmartwychwstania i wydarzenia Ostatniej Godziny są jawnie ukazane, ale ludzie zatopieni są w lekkomyślności i sami omotali się zasłonami. 'I kiedy morza będą wzburzone … I kiedy karty księgi zostaną rozpostarte.' [1] Na prawość Boga! Brzask prawdziwie pojaśniał i światło rozbłysło i noc się oddaliła. Szczęśliwi ci, którzy rozumieją. Szczęśliwi ci, którzy tego dostąpili.

*[1 Koran 81:6, 10]

Pochwalony niech będzie Bóg! Pióro zakłopotane jest, co napisać, a Język zastanawia się, co powiedzieć. Pomimo niespotykanych trudności i doświadczeniu lat więzienia, niewoli i prób widzimy, że zasłony grubsze niż te, które już zdołaliśmy rozedrzeć, stanęły na przeszkodzie, ograniczając wzrok i sprawiając, że światło zrozumienia zostało przysłonięte. Ponadto widzimy, jak szerzone są nowe oszczerstwa, o wiele bardziej nikczemne niż te z minionych dni.

O ludu Bayánu! Lękajcie się miłosiernego Pana! Pomyślcie o ludziach minionych czasów. Jakie były ich czyny i jakie owoce zebrali? Wszystko, co wypowiedzieli, było jedynie oszustwem i cokolwiek zdziałali, okazało się bezwartościowe, za wyjątkiem tych, których Bóg łaskawie ochronił poprzez swoją moc.

Przysięgam na życie Tego, Który jest Pragnieniem świata! Gdyby człowiek rozważył w swoim sercu, wówczas, wolny od jakiegokolwiek przywiązania do świata, pospieszyłby do Największego Światła, uwolniłby i oczyściłby się z pyłu próżnych wyobrażeń i dymu próżnych upodobań. Co doprowadziło ludzi przeszłości do tego, że zbłądzili i kto ich zwiódł? Nadal odrzucają prawdę i zwrócili się ku własnym samolubnym pragnieniom. Ten Skrzywdzony woła przez wzgląd na Boga. Ktokolwiek pragnie, niechaj się ku temu zwróci, ktokolwiek pragnie, niechaj się odwróci. Zaprawdę, Bóg może pozwolić sobie na to, aby obyć się bez jakichkolwiek rzeczy, czy to należących do przeszłości czy przyszłości.

O ludu Bayánu! To ludzie tacy jak Hádí Dawlat-Ábádí [1] którzy z turbanem i pastorałem [2] byli źródłem sprzeciwu i przeszkody i tak srodze obarczyli ludzi przesądami, że nawet dziś oczekują oni ukazania się fikcyjnej postaci z fikcyjnego miejsca. Zostaliście ostrzeżeni, o ludzie zrozumienia.

*[1 Mírzá Hádí Dawlat-Ábádí, jeden z duchownych Isfahanu, który został wyznawcą Bába, później wsparł Mirza Yahyę i został wyznaczony na jego przedstawiciela w Iranie oraz jego następcę. Podczas prześladowań babitów wyrzekł się Wiary.]

*[2 Insygnia mułły]

O Hádí! Nakłoń ucho do Głosu tego wiarygodnego Doradcy: skieruj swoje kroki od lewej do prawej, czyli zwróć się od próżnych wyobrażeń w kierunku pewności. Nie prowadź ludzi w kierunku błędu. Boski Luminarz świeci, Jego Sprawa jest objawiona, a Jego znaki obejmują wszystko. Skieruj swoją twarz w kierunku Boga, Pomocy w Niebezpieczeństwie, Samoistniejącego. Wyrzeknij się przywództwa ze względu na Boga i pozostaw ludzi samych sobie. Jesteś nieświadomy podstawowej prawdy, nie jesteś z nią zaznajomiony.

O Hádí! Miej jedną twarz na ścieżce Boga. Kiedy jesteś w towarzystwie niewiernych, jesteś niewiernym, a wśród pobożnych jesteś pobożnym. Zastanów się nad tymi duszami, które oddały swoje życie i majątek w tamtym kraju, abyś tym samym mógł zostać napomniany i abyś obudził się ze swojego letargu. Rozważ: kto będzie preferowany, ten, kto zachowa swoje ciało, swoje życie i swoją własność czy ten, który poświęci wszystko, co posiada na drodze Boga? Osądź sprawiedliwie i nie bądź z tych, którzy są niesprawiedliwi. Przylgnij do sprawiedliwości i pozostań wierny równości, abyś przypadkiem nie użył, z samolubnych pobudek, religii jako sideł ani abyś nie zlekceważył prawdy dla złota. Zaprawdę twoja niegodziwość i niegodziwość ludzi tobie podobnych stały się tak poważne, że Pióro Chwały zostało poruszone, aby dokonać tych obserwacji. Okaż bojaźń wobec Boga. Ten, Który zapowiedział to Objawienie, ogłosił: 'Będzie On głosił w każdych warunkach: „Zaprawdę, zaprawdę, Ja jestem Bogiem, nie ma innego Boga oprócz Mnie, Pomocy w Niebezpieczeństwie, Samoistniejącego.”'

O ludu Bayánu! Zakazano Wam kontaktować się z umiłowanymi Boga. Dlaczego ten zakaz został nałożony i dla jakiego celu? Bądźcie sprawiedliwi, zaklinam was na Boga, nie bądźcie niebaczni. Dla tych, którzy obdarzeni są zrozumieniem oraz dla Największego Piękna cel tego zakazu jest znany i oczywisty; to po to, aby nikt nie stał się świadomy jego [Hádíego] sekretów i czynów.

O Hádí! Nie przebywałeś w Naszym towarzystwie, dlatego jesteś nieświadomy tej Sprawy. Nie postępuj wedle własnych próżnych wyobrażeń. Poza tym przypatrz się Pismom własnymi oczyma i zastanów się nad tym, co miało miejsce. Miej litość nad sobą i nad sługami Boga i nie bądź przyczyną krnąbrności jak ludzie minionych czasów. Droga jest wyraźna i dowody jasne. Zamień niesprawiedliwość w sprawiedliwość i niesłuszność w słuszność. Żywimy nadzieję, że oddech boskiej inspiracji umocni ciebie i twojemu wewnętrznemu uchu umożliwione będzie usłyszeć te błogosławione słowa: 'Powiedz: „Bóg!” – potem zostaw ich, aby się zabawiali w pustej gadaninie!' [1]. Ty byłeś tam [na Cyprze] i widziałeś go [Mírzę Yahyę]. Przemów teraz uczciwie. Nie interpretuj błędnie tej sprawy ani przed sobą samym ani wobec ludzi. Jesteś zarówno nieświadomy jak i niedoinformowany. Nakłoń ucho do Głosu tego Skrzywdzonego i pospiesz w kierunku oceanu boskiej wiedzy, abyś mógł, być może, zostać przystrojonym ornamentem zrozumienia i mógł wyrzec się wszystkiego oprócz Boga. Słuchaj Głosu tego życzliwego Doradcy, wołającego głośno, odsłoniętego i oczywistego, przed twarzami królów i ich poddanych i wezwij ludzi świata, każdego z osobna i wszystkich razem, do tego, który jest Panem Wieczności. Oto Słowo, z którego horyzontu olśniewająco świeci gwiazda zaranna niewyczerpanej łaski.

*[1 Koran 6:91.]

O Hádí! Ten Skrzywdzony, pozbawiony jakiegokolwiek przywiązania do świata, starał się z największym wysiłkiem ugasić ogień wrogości i nienawiści, który płonie gwałtownie w sercach ludzi świata. Przystoi każdej sprawiedliwej i bezstronnej osobie oddać Bogu dzięki – niech wywyższona będzie Jego chwała – i powstać, aby rozpowszechniać tę wybitną Sprawę, aby ogień mógł zamienić się w światło, nienawiść mogła ustąpić drogi braterstwu i miłości. Przysięgam na prawość Boga! To jest jedyny cel tego Skrzywdzonego. Zaprawdę, ogłaszając tę doniosłą Sprawę i okazując Prawdę, znosiliśmy wielorakie cierpienia, trudności i udręki. Ty sam mógłbyś zaświadczyć o tym, co powiedzieliśmy, gdybyś tylko mówił sprawiedliwie. Zaprawdę, Bóg mówi prawdę i prowadzi Drogą. On jest Mocnym, Potężnym, Łaskawym.

Niechaj Nasza Chwała spoczywa na ludziach Bahá, których ani tyrania ciemiężcy ani przewaga agresora nie były w stanie powstrzymać od Boga, Pana światów.

Cytaty z Koranu: Koran, PWN Warszawa 1986
-Bahá'u'lláh
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :