Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Ogólne modlitwy za zmarłych
Ogólne modlitwy za zmarłych (#7448)

Chwała niechaj będzie Tobie, o Panie, mój Boże! Nie poniżaj tego, któregoś mocą swej odwiecznej wszechwładzy wywyższył i nie oddalaj od siebie tego, który za Twoją sprawą wszedł do przybytku Twojej wieczności. Czy odrzucisz tego, o mój Boże, któregoś objął swoim panowaniem i czy odtrącisz tego, o moje Upragnienie, któremuś stał się ucieczką? Czy możesz poniżyć tego, któregoś wyniósł, albo też zapomnieć o tym, któremuś pozwolił pamiętać o Tobie?

Pochwalony, wielce pochwalony jesteś! Tyś jest Tym, który od wieków był Królem całego stworzenia i jego Pierwszym Poruszycielem i na wieki pozostaniesz Panem wszystkich stworzonych rzeczy i ich Rozkazodawcą. Pochwalony bądź, o Boże mój! Jeśli przestaniesz być miłosierny dla sług swoich, któż zatem okaże im miłosierdzie; a jeśli odmówisz wspomożenia swoich umiłowanych, któż przyjdzie im z pomocą?

Pochwalony, niezmiernie pochwalony jesteś! Uwielbiony jesteś w swojej prawdzie i Tobie zaprawdę wszyscy oddajemy cześć; i objawiony jesteś w swej sprawiedliwości, i o Tobie zaprawdę wszyscy dajemy świadectwo. Tyś zaprawdę umiłowany jest w swojej łasce. Nie ma Boga poza Tobą, Pomocą w Niebezpieczeństwie, Samoistnym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ogólne modlitwy za zmarłych (#7449)

O mój Boże! O Ty, który odpuszczasz grzechy, rozdajesz dary i usuwasz nieszczęścia!

Zaprawdę, błagam Cię, abyś przebaczył grzechy tym, którzy opuścili ziemską powłokę i wstąpili do świata duchowego.

O mój Panie! Oczyść ich z przewinień, rozwiej smutki i zamień ich ciemności w światło. Spraw, aby wkroczyli do ogrodu szczęścia, obmyj ich najczystszą wodą i pozwól, aby oglądali Twoje wspaniałości na najwznioślejszej górze.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Ogólne modlitwy za zmarłych (#7450)

O mój Boże! O mój Boże! Zaprawdę, ten oto Twój sługa pokorny przed majestatem Twojego Boskiego zwierzchnictwa, uniżony u wrót Twojej jedyności, wierzył w Ciebie i Twoje wersety, dawał świadectwo Twojemu słowu, rozpalony był ogniem Twojej miłości, zanurzony w głębinach oceanu Twojej wiedzy, przyciągnięty Twoimi powiewami, polegał na Tobie, zwrócił swą twarz ku Tobie, zanosił swoje modlitwy do Ciebie i został zapewniony o Twoim przebaczeniu i odpuszczeniu. Zakończył on ten ziemski żywot i wzniósł się do Królestwa nieśmiertelności, pragnąc łaski spotkania Ciebie.

O Panie, uwznioślij jego stan, schroń go pod baldachimem swojego najwyższego miłosierdzia, spraw, aby wstąpił do Twego chwalebnego raju i uwiecznij jego istnienie w Twoim wzniosłym różanym ogrodzie; aby mógł zanurzyć się w morzu światłości w świecie tajemnic.

Zaprawdę, Tyś jest Hojnym, Potężnym, Przebaczającym i Obdarowującym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Ogólne modlitwy za zmarłych (#7451)
O Ty, przebaczający Panie!

Choć niektóre dusze przeżyły dni swojego życia w niewiedzy oraz oddaliły się i stały się butne, wszakże jedna fala z oceanu Twojego przebaczenia wystarczy, aby wszyscy ogarnięci grzechem zostali uwolnieni. Kogo zechcesz, czynisz swoim zaufanym, a kto nie jest przedmiotem Twojego wyboru – ten zaliczony będzie do grzeszników. Jeślibyś potraktował nas wedle swej sprawiedliwości – wszyscy okazalibyśmy się grzesznikami, którzy zasługują na odsunięcie od Ciebie, lecz jeśli utrzymasz w mocy miłosierdzie, każdy winowajca zostanie oczyszczony i każdy obcy stanie się przyjacielem. Ześlij zatem swoje odpuszczenie i przebaczenie i okaż wszystkim swoje miłosierdzie!

Tyś jest Wybaczającym, Dającym Światło i Wszechmocnym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :