Announcing: BahaiPrayers.net


More Books by Modlitwy

Bliskość Boga
Dni Międzykalendarzowe
Dzieci
Długa modlitwa o uzdrowienie
Długa Modlitwa Obowiązkowa
Fundusz
Jedność
Kobiety
Krótka Modlitwa Obowiązkowa
Ludzkość
Małżeństwo
Modlitwa za zmarłych
Modlitwy Bahá'í -Polski
Męczennicy i ich rodziny
Mężowie
Młodzież
Nauczanie
Naw-Rúz
Niemowlęta
Ochrona
Ogólne modlitwy za zmarłych
Ornamenty
Podróż
Pomoc i opieka
Poranek
Post
Przebaczenie
Próby i trudności
Północ
Rodzice
Rodzina
Rozwój duchowy
Spotkania
Stałość w Przymierzu
Służba
Tablica Aḥmada
Tablica do Chrześcijan
Tablica Ognia
Tablica Świętego Żeglarza
Tablice Nawiedzenia
Uniezależnienie się
Uzdrowienie
Wieczór
Wysławianie i wdzięczność
Wytrwałość
Z Tablic Boskiego Planu
Zgromadzenie Duchowe
Zwycięstwo Sprawy
Średnia Modlitwa Obowiązkowa
Święto Dziewiętnastego Dnia
Ḥuqúqu’lláh Prawo Boga
Free Interfaith Software

Web - Windows - iPhone
Modlitwy : Ochrona
Ochrona (#7335)

Chwała bądź Tobie, o Panie, Boże mój! Ty widzisz i wiesz, że nawoływałem Twoje sługi, aby nie kierowali się w żadną inną stronę, jedynie ku Twoim darom, i nakazałem im, aby przestrzegali wyłącznie tego, coś przepisał w swojej Zrozumiałej Księdze, w Księdze, która została zesłana zgodnie z Twoim niezgłębionym wyrokiem i nieodwołalnym celem.

Nie mogę wypowiedzieć żadnego słowa, o mój Boże, bez Twojego zezwolenia, i nie mogę udać się w żadnym kierunku, zanim nie otrzymam Twojej zgody. Tyś, o mój Boże, powołał mnie do życia potęgą swojej mocy i obdarzył swoją łaską, abym ujawniał Twoją Sprawę. Z tego powodu byłem narażony na takie nieszczęścia, że język mój został powstrzymany od wysławiania Ciebie i wywyższania Twojej chwały.

Wszelka chwała bądź Tobie, o mój Boże, za wszystko, coś dla mnie przeznaczył swoim wyrokiem i przez potęgę swojego panowania. Błagam Cię, abyś umocnił mnie i wszystkich, którzy mnie miłują, w naszej miłości do Ciebie, i zezwolił nam niezłomnie trwać w Twojej Sprawie. Przysięgam na Twoją moc! O mój Boże! Dla Twego sługi wstydem jest być odgrodzonym od Ciebie niby zasłoną, a chwałą jego jest poznanie Ciebie. Z orężem potęgi Twojego Imienia nic nie może mnie zranić, a z Twoją miłością w moim sercu żadne nieszczęścia świata nie mogą mnie nigdy zatrwożyć.

Ześlij więc, o mój Panie, na mnie i na moich umiłowanych to, co uchroni nas od szkody ze strony tych, którzy wyparli się Twojej prawdy i zwątpili w Twoje znaki.

Tyś jest zaprawdę Najchwalebniejszym, Najłaskawszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ochrona (#7336)

Pochwalony bądź, o Panie, Boże mój! Oto Twój sługa, który wychylił wino Twojego czułego miłosierdzia z rąk Twojej łaski i zakosztował smaku Twojej miłości w ciągu Dni Twoich. Błagam Cię na wcielenia Twoich imion, którym żaden smutek nie zdoła przeszkodzić w radowaniu się Twoją miłością ani też w spoglądaniu na Twoje oblicze i których całe zastępy nierozważnych nie są w stanie sprowadzić ze ścieżki Twojego upodobania, zaopatrz go we wszystko dobro, które posiadasz, i wznieś na takie wyżyny, z których będzie on patrzeć na cały świat jak na cień przemijający szybciej niż mgnienie oka.

Uchroń go także, o mój Boże, potęgą swojego niezmierzonego majestatu od wszystkiego, co budzi w Tobie odrazę. Tyś jest zaprawdę jego Panem i Panem wszystkich światów.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ochrona (#7337)

Wysławione bądź Twoje Imię, o Panie, Boże mój! Błagam Cię na Twoje Imię, przez które wybiła oznaczona Godzina i nastąpiło Zmartwychwstanie, a przestrach i trwoga ogarnęły wszystkich, którzy są w niebie i na ziemi, ześlij z nieba swojego miłosierdzia i z obłoków swojego łagodnego współczucia to, co uraduje serca sług Twoich, co zwróceni są ku Tobie i pomagają Twojej Sprawie.

Ochraniaj swoich służebników i służebnice swoje, o mój Panie, od strzał próżnych upodobań i pustych wyobrażeń i daj im z rąk swojej łaski łyk łagodnie płynącej wody swojej wiedzy.

Tyś prawdziwie jest Wszechmocnym, Najbardziej Wywyższonym, Zawsze Przebaczającym, Najhojniejszym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ochrona (#7338)

W Imię Jego, Wywyższonego, Najwyższego, Najbardziej Wzniosłego!

Pochwalony jesteś, o Panie, mój Boże! O Ty, któryś jest moim Bogiem i moim Mistrzem, i moim Panem, i moją Podporą, i moją Nadzieją, i moim Schronieniem, i moim Światłem. Proszę Cię, na Twoje Ukryte i Strzeżone Imię, którego nikt nie zna oprócz Ciebie samego, abyś chronił tego, który posiada tę Tablicę od wszelkiego nieszczęścia i zarazy, i od każdego niegodziwego mężczyzny i kobiety, od zła nikczemników i od knowań niewierzących. Zachowaj go ponadto, o mój Boże, od każdego bólu i utrapienia, o Ty, który trzymasz w swojej dłoni królestwo wszystkich rzeczy. Tyś jest zaprawdę potężny ponad wszystkimi rzeczami. Ty czynisz wedle swojego życzenia i ustanawiasz to, co Ci miłe.

O Ty, Królu Królów! O Ty, łaskawy Panie! O Ty, Źródło pradawnej szczodrości, łaski, hojności i darów! O Ty, Uzdrowicielu chorób! O Ty, Zaspokajający potrzeby! O Ty, Światło Światła! O Ty, Światło ponad wszystkie Światła! O Ty, Objawicielu każdego Objawienia! O Ty, Współczujący! O Ty, Miłosierny! Miej litość nad posiadającym tę Tablicę, dzięki swemu największemu miłosierdziu i swojej obfitej łasce, o Ty, Łaskawy, Ty, Szczodry. Strzeż go ponadto swoją ochroną od wszystkiego, co jego serce i umysł mogą uznać za odrażające. Ze wszystkich obdarzonych mocą Tyś zaprawdę jest najpotężniejszy. Chwała Boga spoczywa na tobie, o ty, wschodzące słońce. Poświadcz to, co Bóg zaświadczył samym sobą, że nie ma innego Boga poza Nim, Wszechmogącym, Najbardziej Umiłowanym.

-Bahá'u'lláh
-----------------------
Ochrona (#7339)

Przeznacz dla mnie, o mój Panie, i dla tych, którzy wierzą w Ciebie, to, co wedle swojej oceny uznajesz dla nas za najlepsze, tak jak zostało ustanowione w Księdze Matce, albowiem Ty w swoich rękach trzymasz określone miary wszystkich rzeczy.

Twoje wielkie dary nieprzerwanie spływają na tych, którzy cenią Twoją miłość, a cudowne znaki Twojej niebiańskiej łaskawości licznie ukazują się tym, którzy rozpoznali Twoją Boską Jedność. Pod Twoją opiekę oddajemy wszystko, coś raczył dla nas przeznaczyć, i błagamy, abyś podarował nam całe dobro, które obejmuje Twoja wiedza.

Strzeż mnie, o mój Panie, od wszelkiego zła, które dostrzega Twoja wszechwiedza, albowiem nie istnieje żadna inna siła czy moc jak tylko z Twojej przyczyny ani żadne zwycięstwo nie nastąpi inaczej niż dzięki Twojej obecności, bo Tyś jest jedynym rozkazodawcą. Cokolwiek było życzeniem Boga, spełniło się, a nie stanie się nic, czego On nie zechciał.

Nie ma siły ni mocy prócz tej, która jest w Bogu, Najwznioślejszym, Najpotężniejszym.

-Báb
-----------------------
Ochrona (#7340)

Chwała bądź Tobie, o Boże! Tyś jest Bogiem, co istniał przed wszelkim stworzeniem i który istnieć będzie po wszelkim stworzeniu i trwać będzie poza wszelkim stworzeniem. Tyś jest Bogiem, który zna wszelkie stworzenie i który je przewyższa. Tyś jest Bogiem, co miłosierny jest dla wszelkiego stworzenia, który sądzi wszelkie stworzenie i którego wzrok obejmuje wszelkie stworzenie. Tyś jest Bogiem, moim Panem, Ty znasz moje położenie, Tyś jest świadkiem mojej wewnętrznej i zewnętrznej istoty.

Udziel swojego przebaczenia mnie i wiernym, którzy odpowiedzieli na Twoje Wołanie. Bądź moim jedynym pomocnikiem przeciwko intrygom tych, którzy chcieliby mnie zasmucić albo źle mi życzą. Zaprawdę, Tyś jest Panem wszystkich stworzonych rzeczy. Ty jeden wystarczasz każdemu, a bez Ciebie nikt nie może być samowystarczalny.

-Báb
-----------------------
Ochrona (#7341)

W Imię Boga, Pana przemożnego majestatu, Nieodpartego!

Uświęcony niechaj będzie Pan, z którego rąk bierze początek panowanie. On tworzy cokolwiek zapragnie swoim rozkazującym Słowem: „Bądź” i to się staje. Do Niego należała dotychczas moc rozkazywania i na zawsze tak pozostanie. Potęgą swojego rozkazu daje On zwycięstwo, komu tylko zapragnie. On jest, zaiste, Potężnym, Wszechmocnym. Do Niego należy wszelka chwała i majestat w królestwach objawienia i stworzenia i we wszystkich miejscach pomiędzy nimi. Zaprawdę, On jest Potężnym i Najchwalebniejszym. On od wieków był Źródłem niepokonanej siły i takim pozostanie na zawsze. On, zaiste, jest Panem potęgi i mocy. Wszystkie królestwa nieba i ziemi i wszystkie miejsca pomiędzy nimi należą do Boga, a potęga Jego przewyższa wszelkie stworzenia. Wszystkie skarby nieba i ziemi i wszystko pomiędzy nimi należy do Niego, a Jego opieka otacza całe stworzenie. On jest Stwórcą nieba i ziemi i wszystkich miejsc pomiędzy nimi i zaprawdę, On jest świadkiem wszelkiego stworzenia. On jest Panem Sądu Ostatecznego dla wszystkich mieszkańców nieba i ziemi i wszelkich miejsc pomiędzy nimi; zaprawdę, Bóg jest szybki w osądzaniu. On ustanawia miarę wyznaczoną dla wszystkich, którzy są w niebie i na ziemi i we wszelkich miejscach pomiędzy nimi. Zaprawdę, On jest Najwyższym Obrońcą. On trzyma w swoich rękach klucze nieba i ziemi i wszystkiego pomiędzy nimi. On rozdaje dary wedle swego życzenia mocą swojego rozkazu. Zaiste, Jego łaska obejmuje wszystko, a On jest Wszystkowiedzącym.

Powiedz: Bóg mi wystarcza; On jest Tym, który w swych rękach dzierży królestwo wszelkiego stworzenia. On ochrania, kogo zechce spośród sług swoich potęgą swych zastępów w niebie i na ziemi i we wszystkich miejscach pomiędzy nimi. Bóg, zaprawdę, sprawuje pieczę nad wszelkim stworzeniem.

Niezmiernie wywyższony jesteś, o Panie! Ochraniaj nas przed wszystkim, co jest przed nami i za nami, ponad nami oraz z naszej prawej i lewej strony, pod naszymi stopami i z każdej innej strony, z której jesteśmy narażeni. Zaprawdę, Twoja ochrona wszelkiego stworzenia jest niezawodna.

-Báb
-----------------------
Ochrona (#7342)

O Boże, mój Boże! Osłaniaj swoje zaufane sługi przed złem egoizmu i namiętności, chroń ich czujnym okiem swojej serdecznej dobroci przed wszelką złośliwością, nienawiścią i zazdrością, strzeż ich w niezdobytej twierdzy swojej opieki i z dala od strzał zwątpienia, spraw, aby stali się przejawami Twoich wspaniałych znaków, rozjaśnij ich twarze blaskiem promieni bijących ze Świtu Twej Boskiej Jedności, uraduj ich serca strofami objawionymi z Twego Świętego Królestwa i umocnij ich swą wszechujarzmiającą mocą, co z królestwa chwały pochodzi. Tyś jest Wszechdobroczynnym, Opiekunem, Wszechmocnym, Łaskawym.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Ochrona (#7343)

O mój Panie! Ty wiesz, że ludzi otoczyły cierpienia oraz klęski i okrążyły ich trudności i kłopoty. Wszystkie możliwe utrapienia gnębią człowieka i wszelkie przeciwności napierają na niego niczym atak węża. Nie ma dla niego innego schronienia ani przytułku, jak tylko pod skrzydłami Twojej ochrony, zabezpieczenia, straży i opieki.

O Ty, Miłosierny! O mój Panie! Spraw, aby Twoja ochrona stała się mą zbroją, Twoje zabezpieczenie moją tarczą, pokora przed wrotami Twojej jedności moją strażą, a Twoja opieka i obrona moją twierdzą i domostwem. Zachowaj mnie od podszeptów egoizmu i pożądań i strzeż mnie od wszelkich chorób, utrapień, trudności i ciężkich prób.

Zaprawdę, Tyś jest Obrońcą, Opiekunem, Ochroną, Wystarczającym, i Tyś zaprawdę jest Tym Miłosiernym z Najmiłosierniejszych.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------
Ochrona (#7344)

O Ty, dobra i miłująca Opatrzności! Wschód jest poruszony, a Zachód wzbiera niczym odwieczne fale morza. Łagodne powiewy świętości są rozproszone, a z Niewidzialnego Królestwa olśniewająco błyszczą promienie Słońca Prawdy. Wyśpiewywane są hymny Boskiej jedności i powiewają chorągwie niebiańskiej mocy. Wzniesiony został anielski Głos i niczym ryk lewiatana brzmi wezwanie do bezinteresowności i ulotności. Tryumfalny krzyk ‚Yá-Bahá’u’l-Abhá’ rozbrzmiewa ze wszystkich stron i wezwanie ‚Yá-ʿAlíyyu’l-ʿAlá’ dźwięczy we wszystkich krainach. Nie ma innego poruszenia w świecie oprócz tego, które pochodzi z Chwały Zniewoliciela Serc, i nie ma innego zgiełku niż wezbranie Jego miłości, Niezrównanego, Najukochańszego.

Umiłowani Pana, z ich piżmowym oddechem, płoną niczym jasne świece we wszystkich krainach, a przyjaciele Najmiłosierniejszego, niczym rozwijające się kwiaty, pojawiają się w każdym regionie. Nawet na moment nie spoczywają; oddychają jedynie z myślą o Tobie i nie pragną niczego prócz służenia Twojej Sprawie. Na łąkach prawdy są niczym słodko śpiewające słowiki, a w kwiatowym ogrodzie przewodnictwa są niczym jaskrawe pąki. Mistycznymi kwiatami przyozdabiają ścieżki Ogrodu Rzeczywistości; niczym kołyszące cyprysy rosną przy brzegach rzeki Boskiej Woli. Nad horyzontem istnienia błyszczą niczym promieniste gwiazdy; a na firmamencie świata lśnią niczym wspaniałe słońca. Są oni objawieniami niebiańskiej łaski i brzaskami światła Boskiego wsparcia.

Spraw, o Ty, Miłujący Panie, aby wszyscy mogli stać niezachwianie i wiernie, świecąc wieczną wspaniałością, tak aby z każdym oddechem łagodne powiewy napływały z altan Twojej miłującej łaskawości, aby mgiełka unosiła się nad oceanem Twojej łaski i by łagodne deszcze Twojej miłości niosły świeżość, a zefir przywiewał woń z różanego ogrodu Boskiej jedności.

Zapewnij, o Najukochańszy Świata, promień ze swojej Wspaniałości. O Najumiłowańszy ludzkości, ześlij na nas światło swojego Oblicza.

O Boże Wszechmogący, chroń nas i bądź naszym schronieniem oraz, o Panie Istnienia, okaż swoją moc i swoją władzę.

O Ty, miłujący Panie, w niektórych krainach wichrzyciele są poruszeni i aktywni, nocą i dniem wyrządzając wielką krzywdę.

Niczym wilki, tyrani czekają w gotowości, a skrzywdzona, niewinna trzoda nie ma pomocy ani pocieszenia. Psy gończe biegną po śladach gazel ziem Boskiej jedności, a kruki zazdrości ścigają bażanta w górach niebiańskiego przewodnictwa.

O Ty, Boska Opatrzności, zachowaj i ochraniaj nas! O Ty, któryś jest naszą Tarczą, ocal nas i obroń nas! Trzymaj nas w swoim Schronieniu, a swoją Pomocą ocal nas od wszelkich boleści. Tyś w istocie jest Prawdziwym Obrońcą, Niewidzialnym Strażnikiem, Nieziemskim Wybawicielem i Niebiańskim Miłującym Panem.

-`Abdu'l-Bahá
-----------------------

Table of Contents: Albanian :Arabic :Belarusian :Bulgarian :Chinese_Simplified :Chinese_Traditional :Danish :Dutch :English :French :German :Hungarian :Íslenska :Italian :Japanese :Korean :Latvian :Norwegian :Persian :Polish :Portuguese :Romanian :Russian :Spanish :Swedish :Turkish :Ukrainian :